А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефективність - використання - оборотні засіб

Ефективність використання оборотних коштів характеризується насамперед їх оборотністю. Під оборотністю коштів розуміється тривалість проходження засобами окремих стадій виробництва і обігу.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується тривалістю обороту, кількістю оборотів, коефіцієнтом завантаження коштів в обороті. Чисельне значення зазначених показників залежить як від стадії розвитку систем, так і від культурної позиції товару на ринку.

Ефективність використання оборотних коштів визначається тимчасовим фактором. Для її розрахунку використовують середню суму оборотних коштів, якими володіє підприємство, і виручку від реалізації або прибуток.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується насамперед їх оборотністю. Під оборотністю коштів розуміється тривалість проходження засобами окремих стадій виробництва і обігу. Час, протягом якого оборотні кошти знаходяться в обороті, тобто послідовно переходять з однієї стадії в іншу, складає період обороту оборотних коштів.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується насамперед їх оборотністю. Під оборотністю коштів розуміється тривалість проходження засобами окремих стадій виробництва і обігу. Час, протягом якого оборотні кошти знаходяться в обороті, тобто послідовно переходять з однієї стадії в іншу, складає період обороту оборотних коштів. Тривалість одного обороту в днях являє собою відношення суми середнього залишку оборотних коштів до суми одноденної виручки за аналізований період.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується системою економічних показників, насамперед оборотністю оборотних коштів.

Ефективність використання оборотних коштів залежить від багатьох факторів, які можна розділити на зовнішні, що роблять вплив незалежно від інтересів підприємства, і внутрішні, на які підприємство може і повинне активно впливати.

Ефективність використання оборотних коштів означає прискорення їх оборотності.

Ефективність використання оборотних коштів означає прискорення їх оборотності. Чим більше оборотів здійснюють оборотні кошти протягом певного часу (рік, квартал, місяць), тим краще їх використовують і менше їх потрібно.

Ефективність використання оборотних коштів визначається коефіцієнтом оборотності /с0б і часом обороту в днях.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується швидкістю обороту. Вона вимірюється числом їх оборотів протягом року, тобто відношенням обсягу реалізації продукції за рік до середньорічної залишку оборотних коштів.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується системою економічних показників. Швидкість оборотності оборотних коштів є найважливішим показником інтенсивності використання оборотних коштів і, в свою чергу, визначається за допомогою таких взаємопов'язаних показників: тривалість одного обороту в днях, кількість обертів за рік, а також величина оборотних коштів, що припадають на одиницю реалізованої продукції.

Ефективність використання оборотних коштів характеризують системою економічних показників і, перш за все, їх оборотністю.

Система управління запасами з перемінним розміром замовлення.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується насамперед їх оборотністю. Під оборотністю коштів розуміється тривалість проходження засобами окремих стадій виробництва і обігу.

Ефективність використання оборотних коштів залежить від зовнішніх і внутрішніх факторів. До впливу зовнішніх факторів підприємство може тільки пристосовуватися.

Ефективність використання оборотних коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, визначається двома способами - за коефіцієнтом оборотності оборотних коштів і за тривалістю їх обороту в днях.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується тривалістю обороту, кількістю оборотів, коефіцієнтом завантаження коштів в обороті. Чисельне значення зазначених показників залежить як від стадії розвитку систем, так і від конкретної позиції товару на ринку.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується системою економічних показників, одним з яких є співвідношення їх величини в сфері виробництва і в сфері обігу.

Ефективність використання оборотних коштів полягає не тільки в прискоренні їх оборотності, а й у зниженні собівартості продукції за рахунок економії натурально-речових елементів оборотних продуктивних фондів і витрат обігу. Оскільки узагальнюючими показниками ефективності роботи організацій промисловості є величина прибутку і рівень загальної рентабельності, слід визначити вплив використання оборотних коштів на названі показники.

Ефективність використання оборотних коштів полягає не тільки в прискоренні їх оборотності, а й у зниженні собівартості продукції за рахунок економії натурально-речових елементів оборотних коштів (запасів) і витрат обігу.
 Ефективність використання оборотних коштів в результаті знаходить своє вираження в зменшенні величини їх потреби, що передбачає скорочення часу, протягом якого оборотні кошти відвернені. Прискорення оборотності оборотних коштів знижує додаткову потребу в них.

Ефективність використання оборотних коштів полягає не тільки в прискоренні їх оборотності і відповідному вивільненні коштів з обороту, а й в отриманні додаткового прибутку і підвищенні рівня загальної рентабельності виробництва.

Ефективність використання оборотних коштів характеризують такі коефіцієнти.

Ефективність використання оборотних коштів виражається в прискоренні їх оборотності.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується насамперед їх оборотністю. Під оборотністю коштів розуміється тривалість проходження засобами окремих стадій виробництва і обігу. Час, протягом якого оборотні кошти знаходяться в обороті, тобто послідовно переходять з однієї стадії в іншу, складає період обороту оборотних коштів.

Ефективність використання оборотних коштів знаходиться в безпосередній залежності від оборотності оборотних коштів.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується двома взаємопов'язаними показниками: коефіцієнтом оборотності і тривалістю одного обороту в днях.

ефективність використання оборотних коштів характеризується системою економічних показників, насамперед оборотністю оборотних коштів.

Ефективність використання оборотних коштів залежить від багатьох факторів, які можна розділити на зовнішні, що роблять вплив незалежно від інтересів підприємства, і внутрішні, на які підприємство може і повинне активно впливати.

Ефективність використання оборотних коштів полягає не тільки в прискоренні оборотності їх, але і в зниженні собівартості продукції за рахунок економії натурально-речових елементів оборотних коштів, а також у збільшенні прибутку і підвищення рівня рентабельності.

Ефективність використання оборотних коштів характеризують такі коефіцієнти.

Ефективність використання оборотних коштів залежить від співвідношення в їх складі оборотного капіталу і капіталу обігу. Фірма створює умови, які дозволяють їй зосереджувати основну масу обігових коштів у сфері виробництва, хоча їх частина, зосереджена в сфері обігу, в умовах сучасного ринку може і зростати.

Ефективність використання оборотних коштів підприємства характеризується їх оборотністю (рухом оборотних коштів в процесі виробництва і реалізації продукції) і виражається тривалістю одного обороту і коефіцієнтом оборотності.

Ефективність використання оборотних коштів характеризує-ся системою економічних показників, одним з яких є співвідношення розміщення їх у сфері виробництва та сфері обігу. Чим більше обігових коштів обслуговує сферу виробництва, а всередині останньої - цикл виробництва (зрозуміло, за відсутності наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей), тим більш раціонально вони використовуються.

На ефективність використання оборотних коштів в якості результатів виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств впливає сукупність факторів техніко-економічного і соціально-організаційного характеру.

Від ефективності використання оборотних коштів залежать не тільки розмір оптимально необхідних для господарської діяльності оборотних коштів, а й розмір витрат, пов'язаних з володінням і зберіганням запасів, що відбивається на собівартості продукції і в кінцевому підсумку - на фінансових результатах.

Ступінь ефективності використання оборотних коштів характеризується наступними основними показниками: 1) коефіцієнт оборотності; 2) тривалість одного обороту; 3) сума оборотних коштів, що припадають на 1 руб. обороту.

Підвищення ефективності використання оборотних засобів відповідно до коефіцієнта оборотності означає збільшення цього коефіцієнта, а відповідно до коефіцієнта завантаження - його зменшення. Як результат цього відбувається прискорення оборотності оборотних коштів і вивільнення їх певної суми. Вивільнення оборотних коштів буває абсолютним і відносним.

Показниками ефективності використання оборотних коштів є також показники рентабельності, розраховані на основі оборотних коштів як відношення прибутку до їх середньої суми за рік.

Підвищення ефективності використання оборотних коштів виражається у вивільненні великих грошових ресурсів, які можуть послужити джерелом розвитку підприємства, його технічного переозброєння, сприятиме зростанню ефективності виробництва, вдосконалення всієї діяльності підприємства - виробничої, фінансової, соціальної та природоохоронної.

Критерієм ефективності використання оборотних коштів є показник оборотності, що характеризує швидкість їх обороту і відображає взаємозв'язок розміру оборотних коштів, обсягу будівельно-монтажних робіт і часу їх виконання.

Міру ефективності використання оборотних коштів характеризує, як відомо, оборотність. Одним з основних показників оборотності є тривалість одного обороту оборотних коштів підприємства.

Підвищення ефективності використання оборотних засобів вимагає чіткої їх організації; їх величина повинна бути мінімально необхідною і забезпечувати ритмічність виробництва, забезпечувати самостійність підприємств у розпорядженні коштами при дієвому контролі рублем за їх використанням. Формування оборотних коштів повинно здійснюватися як за рахунок власних, так і позикових ресурсів. Ці принципи повинні дотримуватися насамперед в плануванні оборотних коштів.

На практиці ефективність використання оборотних коштів вимірюється коефіцієнтом оборотності. Він визначається як відношення вартості реалізованої за рік продукції до середнього залишку оборотних коштів.

Потрібно домагатися ефективності використання оборотних коштів на кожній з трьох стадій кругообігу: заготівельної, виробничої та реалізації. Тому поряд із загальними показниками оборотності доцільно визначати приватні контрольні показники: для заготівельної стадії - норматив виробничих запасів, для виробничої - норматив незавершеного виробництва, для стадії реалізації - норматив готової продукції на складі.