А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефект - скорочення

Ефект скорочення вивчений, зокрема, для моделі молекули типу бензолу[76, 124], Яка представляє собою перший випадок, де члени, обумовлені ангармонізмом, не входять до виразу для величин ефекту скорочення, хоча конфігурація атомів нелінійна.

Ефект скорочення для такої симетричною моделі молекули розглянуто в розд.

Ефект скорочення: Нагараджан і Ліппінкотт[324]; вкл.

Ефект скорочення: Нагараджан і Ліппінкотт[324]; вкл. Венкатесварлу, Маркам і Раджалакшмі[390]; перпендикулярні амплітуди і ефект скорочення: Нагараджан[321.6]Рамасвамі і Срінівасан[337.3. а ]Увімкнути.

Ефект скорочення: Нагараджан і Ліппінкотт[324]; вкл.

Ефект скорочення міжмолекулярних відстаней галоген - галоген, зростаючий від фтору до йоду, досить добре відомий. На прикладі дігалогензамещенних антрахинонов було розглянуто[53]структурний аспект цього ефекту і показано, що тільки припущення про специфічний характер взаємодії галоген - галоген дозволяє інтерпретувати зміна кристалічної структури в ряду цих сполук. У роботі[50]було виявлено також досить велике число кілька скорочених (7 випадків) і навіть сильно скорочених (7 випадків) контактів S

Ефект скорочення міжмолекулярної відстані галоген-галоген, зростаючий від фтору до йоду, в органічної кристаллохимии добре відомий. Причина його полягає у виникненні обмінних сил, тобто частково ковалентном характер міжмолекулярної взаємодії. А до 326. А, де скорочення перевищує 0 5 А. Досить часто зустрічаються і скорочені контакти S S, які також вказують на можливість специфічних (мабуть, обмінних) взаємодій атомів халькогенов в структурах молекулярних речовин.

Плоска симетрична модель X (VZ3 (симетрія. 3 /. Проаналізуємо ефект скорочення для кілька складнішою молекулярної моделі, що представляє випадок, коли величини природного і практичного ефекту скорочення не збігаються.

Поняття ефект скорочення[56, 253]спочатку виникло в зв'язку з вивченням лінійних ланцюжків атомів в молекулах методом газової електронографії. Цей ефект називають часто ефектом скорочення Бастіансен - Моріно[120, 122, 123]; його можна описати як здається скорочення відстаней між непов'язаними атомами. Ефект скорочення може бути визначений в найзагальнішому вигляді як різниця між величиною міжатомної відстані, розрахованої з геометричних співвідношень для молекули, і значенням того ж параметра, що вимірюється електро-нографіческім методом.

Величини ефекту скорочення для деяких карбонилов металів, розраховані на основі даних розд.

Величини ефекту скорочення лінійного типу для максимальних відстаней між безпосередньо не пов'язаними атомами С Н і Н Н можуть бути розраховані для всіх заміщених бензолу, так як у всіх цих випадках вклади членів, обумовлених ангармонізмом, дорівнюють нулю. Результати розрахунку для бензолу і ксех його ізотопозамещенних наведені в табл. XV. Аналогічним чином розраховані величини лінійного ефекту скорочення для частково заміщених бензолу. При цих розрахунках не використовувалося рівняння (XIV.86); в більшості випадків застосування цього рівняння для частково заміщених бензолу було б неоднозначним.

Прояв ефекту скорочення сополімерів бутадієну зі стиролом, - метілстіропом, що свідчить про протікання реакції, циклізації при значному вмісті чужих ланок, дає можливість припустити, що реакція термічно ініційованої циклізації зачіпає не більше 3 - 10 бутадиенового ланок макромолекули.

Зд - ефект скорочення термінів будівництва і введення нового об'єкта в експлуатацію, руб. (Натуральні одиниці); Ег - річний обсяг продукції (прибутку), одержуваного при експлуатації зазначеного об'єкта, руб. ( натуральні одиниці); Т, Т2 - відповідно нормативний і фактичний терміни будівництва і введення об'єкта в експлуатацію, рік.

Очевидно, ефект скорочення вупканіеатов полібутадієну при термічному впливі не пов'язаний з ефектом Джоуля - Гука, оскільки в разі полібутадієну в інтервалі скорочення відбувається не збільшення, а зниження молекулярної рухливості. Відповідальним за скорочення зразків полібутадієну є процес цик-лоізомерізаціі макромолекул. особливість Конформа-ційних переходів в біополімерах і поліелектролітів - залежність температури переходу від механічної напруги[28, 29], Так що слід очікувати вплив механічної напруги і в разі цикло-ізомеризації полідіенов.

Для оцінки ефекту скорочення втрат бензину за допомогою системи УЛФ АЗС-ТР спочатку були проведені лабораторні випробування на модельної ємності.

Нагараджан[280]; ефект скорочення: Нагараджан і Ліппінкотт[324]: перпендикулярні амплітуди і ефект скорочення: Нагараджан[321.6]Увімкнути.

Нагараджан[292]; ефект скорочення: Нагараджан і Ліппінкотт[324]; перпендикулярні амплітуди і ефект скорочення: Нагараджан[321.6]Ефект скорочення: Нагараджан і Ліппінкотт[324]; вкл.

Виражений цим співвідношенням ефект скорочення довжини в напрямку руху є, таким чином, відносним, він пов'язаний з різним змістом поняття одночасності в тієї й іншої системах.

Із зростанням N ефект скорочення числа операцій зростає значно.

В результаті розгляду ефектів скорочення довжини лінійок і уповільнення ходу годинника при русі чітко виступає тісний зв'язок між обома зазначеними ефектами та властивостями світлових сигналів. Як ми переконалися, з одного боку, шляхи, прохідні світловими сигналами між будь-якими двома фіксованими точками, виявляються різними в різних системах координат. Після ознайомлення з досвідом Майкельсона була показана причина цього: за час поширення світлового сигналу точка, в яку сигнал повинен прийти, встигає зміститися в тій системі координат, щодо якої ця точка рухається. З іншого боку, швидкість світлових сигналів однакова у всіх інерціальних системах координат. Природно тому, що множники, які виражають величину скорочення лінійок і уповільнення ходу годинника, прагнуть до 1 при с - оо.

Представляє також інтерес вивчення ефекту скорочення максимальних по довжині відстаней X

Це - кількісне вираження ефекту скорочення часу для рухомого спостерігача, якісно описане в попередньому пункті.

Ефект БЕстіансена - Моріно (ефект скорочення) не брався до уваги при розшифровці, так як малоймовірно його вплив на остаточні результати. Саме обчислення поправки на ефект скорочення є самостійною роботою, що вимагає відомостей про силове поле молекули.

одночасно досвід показує, що ефект скорочення втрат води міг бути істотно більшим, якби в роботу по водозбереження активно включилися житлово-експлуатаційні організації. Як зазначалося вище, сьогодні житлово-експлуатаційні організації практично не зацікавлені в економії води. Разом з тим успіх роботи по водозбереження визначається можливістю її активного проведення з урахуванням всіх абонентів і в першу чергу житлових господарств. Їх оціночні показники по витраті води повинні бути ідентичні показниками водопровідно-ка-налізаціонних підприємств. Тим самим ще раз підтверджується необхідність вдосконалення механізму стимулювання працівників житлових організацій за економію води в напрямках, передбачених вищевикладеними пропозиціями НДІ КВОВ.

Пагараджан (276); ефект скорочення: Пагараджан і Ліпппн-котт[324]; вкл. Нагараджан, Ліпшшкотт і стукає-ман[325], Српннвасачарпя п Сантамма[369]; BK. Столевік, Андерсен, Сівнп і Брунволл[370.1]а (3; (С; Si) (11; F) 3 Увімкнути. Залежність швидкостей відносного скорочення довжини зразків сплаву від температури відпалу v - Af /(ft, де I - початкова довжина зразка, t - час. Необхідно особливо підкреслити, що ефект скорочення розмірів був найбільш значний в свежедеформірованних зразках. Наприклад, в зразку, отожженном після деформації при 100 ° С протягом 30 хв, при повторному нагріванні до 90 С помітного скорочення довжини не відбувалося.

Віднімаючи з (3) ефект скорочення часу, знаходимо в системі спостерігача В ту ж різниця показань годин, що і в інерціальній системі А.

Розглянемо перший можливий відповідь: ефект скорочення лінійок і уповільнення ходу годинника обумовлений їх рухом відносно зірок. Так як це рух рівномірний, то система координат, пов'язана з зірками, виявляється принципово виділеної з усього класу інерційних систем координат. В системі координат, пов'язаної з зірками, нерухома лінійка була б довше, і нерухомі годинник йшли б швидше, ніж лінійки і годинник, пов'язані зі всякою іншою інерційної системою координат. Порівнюючи між собою всілякі лінійки і годинник, рухомі один щодо одного, ми могли б в такому випадку за цією ознакою з усіх інерційних систем координат виділити ту, яка пов'язана з зірками. Інакше кажучи, повинні були б існувати будь-які досліди, які в системі координат, пов'язаної з зірками, давали б не той же результат, що і в інших інерційних системах координат. Словом, принципово було б можливо на досвіді виявити прямолінійний і рівномірний рух приладів щодо зірок. Під час експерименту Майкельсона цей рух не виявляється лише тому, що відбувається відповідне скорочення поздовжніх розмірів твердих тіл, але це лише випадкова обставина. У будь-яких інших дослідах прямолінійний і рівномірний рух приладів щодо зірок може бути виявлено. Принцип відносності Галілея хибний - він дотримується лише приблизно; при рівномірному прямолінійному, але досить швидкому русі приладів щодо зірок, коли стане помітним скорочення лінійок і уповільнення ходу годинника, явища можуть протікати не так, як у випадку приладів, що спочивають щодо зірок. Такі висновки, до яких призводить припущення, що ефект скорочення лінійок і уповільнення ходу годинника обумовлений рухом відносно зірок.

Залежність швидкостей відносного скорочення довжини зразків сплаву від температури відпалу v - Д //(І, де /- вихідна довжина зразка, t - час. Необхідно особливо підкреслити, що ефект скорочення розмірів був найбільш значний в свежедеформірованних зразках. Наприклад, в зразку, отожженном після деформації при 100 С протягом 30 хв, при повторному нагріванні до 90 С помітного скорочення довжини не відбувалося.

Формула (20) виражає ефект скорочення довжин, виявлений ще до Ейнштейна Г. А. Лоренц і Дж.

Нагараджан[316], Нагараджан[321.6]; ефект скорочення: Сивина і Візі[137.6]Увімкнути.

Нагараджан[291], Нагараджан[314]; ефект скорочення: Нагараджан і Ліппінкотт[324]; вкл.

Як видно з отриманої формули, ефект скорочення довжини залежить від відносної швидкості v систем відліку і стає особливо помітним для швидкостей, порівнянних зі швидкістю світла.

У повній відповідності з принципом відносності ефект скорочення довжини стержня є взаємним: якщо такий же стрижень спочиває в системі відліку К, то його довжина в цій системі відліку дорівнює /0 а в системі К довжина буде менше відповідно до наведеної формулою.

Перш ніж приступити до визначення величини ефектів скорочення в нелінійних конфігураціях, приділимо трохи уваги члену (ДГ, зумовленого ангармонізмом. У таблицях цієї глави наведені величини ефекту скорочення відстаней, розраховані для ряду молекул. Ці таблиці тісно пов'язані з таблицями гл. Для деяких простих молекул (лінійні симетричні молекули XY2) виконаний спеціальний розрахунок залежності величини ефекту скорочення від температури.

Замість того щоб прийняти для величини ефекту скорочення значення, обчислені за допомогою величин Rm, останні були попередньо перераховано по наближеному співвідношенню (XIV. На основі розрахованих значень Rs (укладені в дужки в табл. XV.

Залежності відноси. Зростання температури випробувань призводить до збільшення ефекту скорочення довжини зразків.

Мейсінгсет, Брунволл і Сивина[243]; ефект скорочення: Нагараджан і Ліппінкотт[324], Сингх і Рай[362]; вкл.

Нижче наведені результати розрахунків для декількох типів ефекту скорочення в бензолі і його заміщених. Розрахунки виконані за методикою, описаної в розд.

Остаточні результати розрахунку середніх амплітуд і величин ефекту скорочення дано в розд.

Наведено також деякі найбільш цікаві результати електронографіческіх досліджень ефекту скорочення.

У табл. XV.5 зібрані літературні дані про величини ефекту скорочення, обчислених для ацетилену, дііодацетілена і диціану.

У наступних розділах будуть зустрічатися і інші приклади ефекту скорочення в лінійних фрагментах молекул: чотирьох-фтористий ксенон, Тригональна бипирамидальний молекули XYs і XY3Z2 октаедричні молекули гексафторид і карбоніли металів. Ці молекули не включені в цей розділ, оскільки вони одновремено виявляють так званий нелінійний ефект скорочення, при обчисленні величини якого виключаються члени, обумовлені ангармонізмом.

Сивина, Брунволл, Сивина і Мейсінгсет[129]; ефект скорочення: Нагараджан[321.6]Лонг і Сейболд[240], Лонг і Чоу[239]; Мюллер і Сивина[274.1. г ]; вкл.

Сивина, Брунволл, Снвін і Мейсінгсет[129]; ефект скорочення: Нагараджан і Ліппінкотт[324], Нагараджан[321.6]; вкл.

З отриманих експериментальних даних можна зробити висновок, що ефект оборотного скорочення властивий лише орієнтованих систем (причому він тим більше, чим вище ступінь орієнтації), характерний як для аморфних, так і для кристалічних полімерів і спостерігається в високоеластіческом і в склоподібного станах.

Мюллер[129.1], Мейсінгсет, Брунволл і Сі-вин[243]; ефект скорочення: Нагараджан і Ліп-пінкотт[324]; вкл. Нагараджан[321.1]Нагараджан[289]; ефект скорочення: Нагараджан і Ліппінкотт[324], Сингх і Рай[362]; вкл.

Будова скловуглецю 208. Стрічкоподібні макромолекули полімеру або їх групи згортаються, так як ефект скорочення зовнішньої поверхні термодинамічно вигідний. Утворені при цьому клубки - глобули можуть являти собою або безладне переплетення смуговидних молекул, або сегментального (снопообразние) конгломерати з складених в паралельні ряди мблекул, розташованих в радіальному напрямку, або, нарешті, сукупність згорнутих в правильні ряди плоских макромолекул полімеру. Надалі між паралельними ділянками сусідніх макромолекул, сегментів або витками клубків відбувається зшивання, і форма сферичної глобули фіксується. Оскільки жорсткість сегментів таких макромолекул велика, всередині глобул зберігається порожнину, обумовлена мінімально можливим радіусом вигину, дозволеним жорсткістю сегментів.

Сивина, Брунволл, Сивина і Мейсінгсет[129], Нагараджан[306]; ефект скорочення: Нагараджан і Ліппінкотт[324], Нагараджан[321.6]Мюллер і Сивина[274.1. г ]; вкл. Сивина, Брунволл, Сивина і Мейсінгсет[129]; ефект скорочення: Нагараджан і Ліппінкотт[324], Нагараджан[321.6]; наближений розрахунок: Мюллер.