А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефір - сірчана кислота

Ефіри сірчаної кислоти і граничних одноатомних спиртів є найбільш важливими представниками складних ефірів мінеральних кислот, що мають велике значення для синтезів органічних речовин. З них найбільше значення мали, особливо на початку розвитку органічної хімії, а почасти зберегли його і до теперішнього часу, кислі ефіри метилового і етилового спиртів, або так звані алкілсерние кислоти: метілсерная СН3 - О - SO2 - ОН і етілсерная С2Н5 - О - SO2 - ОН.

Ефіри сірчаної кислоти (сульфатна целюлоза) отримують взаємодією целюлози з S03 або хлорсульфокіслотой.

Ефіри сірчаної кислоти і ефіри сульфонових кислот реагують подібним чином.

Ефіри сірчаної кислоти R2SO4 ROS03Na володіють, як відомо, здатністю алкілірованние аналогічно галоїдних алкіл.

Ефіри сірчаної кислоти мають настільки велике значення в основному органічному і нафтохімічному синтезі, що їх розгляд виділено в особливий розділ, окремо від інших процесів етерифікації.

Ефіри сірчаної кислоти не мають інсектицидні і фунгі-ЦІДН властивостями, хоча дуже токсичні для хребетних.

Отримання етилену Розберемося в ході проде. Ефіри сірчаної кислоти подібно солям її називають також сульфатами.

Ефіри сірчаної кислоти, сульфокислоти і сульфохлоріди нейтралізують в основному водними розчинами лугів, головним чином дешевшим їдким натром, якщо бажають отримати твердий або висушувати кінцевий продукт. Амонієві солі, аміни, особливо етаноламіни, дають пластичні, добре розчинні у воді кінцеві продукти.

Ефіри сірчаної кислоти, в першу чергу діметілсульфат6 ді-етілсульфат, і такі ефіри сульфокислот, як метиловий і етиловий ефіри п-толуолсульфокіслоти і метиловий ефір п-метоксібензолсуль-фокіслоти, також часто застосовують для метилування і етилування амінів.

Ефіри сірчаної кислоти широко поширені в природі, вони містяться і в водоростях, про що можна судити за даними зведеної роботи С. В. Горюнова, в якій узагальнені наявні в літературі відомості з цього питання[3, стр.
Эфиры серной кислоты и предельных одноатомных спиртов являются наиболее важными представителями сложных эфиров минеральных кислот, имеющими большое значение для синтезов органических веществ. Это касается по преимуществу метилсульфата и этилсульфата, хотя применение первого сильно ограничивается его большой ядовитостью.
Эфиры серной кислоты подобно солям ее также называют сульфатами. Например, C OSOjH - этилсульфат ( QHjkSO, аналогичный средней натриевой соли серной кислоты, - диэтилсульфат.
Эфиры серной кислоты могут быть двух видов, представленных формулами RHS04 и R2S04, последний тип получается в случае избытка олефинов.
Эфиры серной кислоты, в первую очередь диметилсульфат6, диэтил-сульфат, и такие эфиры сульфокислот, как метиловый и этиловый эфиры п-толуолсульфокислоты и метиловый эфи р п-метоксибензолсульфокисло-ты, также часто применяют для метилирования и этилирования аминов.

Эфиры серной кислоты R2SO4 используются реже, чем эфиры сульфокис-лот. Действительно, активность последних может изменяться в зависимости от природы заместителей.
Эфиры серной кислоты, подобно солям ее, называют также сульфатами. Например C2H5SO4H называют этилсульфатом, ( C2H5) 2SO4, аналогичный средней натриевой соли серной кислоты, - диэтилсульфатом.
Эфиры серной кислоты подобно солям ее называют также сульфатами. Например, C2H5SO4H называют этилсульфатом, ( C2H5) 2SO4, аналогичный средней натриевой соли серной кислоты, - диэтил-сульфатом.
Эфиры серной кислоты имеют большое значение в промышленности основного органического и нефтехимического синтеза. Натриевые соли моноалкилсерной кислоты при достаточной длине ал-кильной цепи являются хорошими моющими веществами.
Эфиры серной кислоты получают в промышленности из спиртов или олефинов. В первом случае в качестве сульфатирующих агентов могут применяться хлорсульфоновая кислота, сульфами-новая кислота, серный ангидрид.
Другие изученные эфиры серной кислоты и алкилхлорсуль-фаты инсектицидными и фунгицидными свойствами не обладают, хотя некоторые из них весьма токсичны для животных и раздражают слизистые оболочки. Небольшую фунгицидную и акарицид-ную активность проявляют соли тиосерной кислоты, особенно в кислой среде, что связано с выделением серы, которая является фунгицидом и акарицидом.
Почему эфиры серной кислоты, например диметилсуль-фат, являются более активными алкилирующими средствами, чем эфиры карбоновых кислот.
Почему эфиры серной кислоты, например диметилсульфат, являются более активными алкилирующими средствами, чем эфиры карбоновых кислот.
Почему эфиры серной кислоты, например диметиЛсульфат, являются более активными алкилирующими средствами, чем эфиры карбоновых кислот.
Этот моно-алкиловый эфир серной кислоты растворим в воде и нерастворим в нефти. При нагревании - он гидролизуется, образуя алкоголь. Вторая молекула этиленового углеводорода, реагируя с этим моноалкиловым эфиром, образует диалкиловый эфир по следующей реакции.
Реакции эфиров серной кислоты являются типичными для всех сложных эфиров сильных кислот. Они обнаруживают глубокую аналогию с реакциями галоидных алкилов.
Синтез эфиров серной кислоты ( реакцию сульфатирования) можно осуществлять исходя из спиртов или олефинов, причем оба метода имеют важное практическое значение.
Реакции эфиров серной кислоты являются типичными для всех сложных эфиров сильных кислот. Они выказывают большую аналогию с реакциями галогенных алкилов. Главными реакциями для тех и других являются реакции обмена, где углеводородный радикал ( алкил) вводится в молекулу вместо атома металла или водорода, связанного с кислородом или азотом.
Среди эфиров серной кислоты наибольшее значение имеют эфиры, содержащие остатки метилового и этилового спиртов - метил - и этилсульфаты.
Среди эфиров серной кислоты наибольшее-значение имеют эфиры, содержащие остатки метилового и этилового-спиртов - метил - и этилсульфаты.

Так как эфиры серной кислоты, и особенно диметилсульфат, очень ядовиты, то все операции с ними следует проводить под тягой, соблюдая большую осторожность.
Так как эфиры серной кислоты, и особенно диметилеульфат, очень ядовиты, то все операции с ними следует проводить под тягой, соблюдая большую осторожность.
Так как эфиры серной кислоты, и особенно диметилсульфат, очень ядовиты, то все операции с ними следует проводить под тягой, соблюдая большую осторожность.
Большее значение имеют эфиры серной кислоты. Она образует два типа эфиров - кислые, называемые алкилосерными кислотами, и нейтральные.
Непосредственный способ превращения эфиров серной кислоты в производные для анализа методом хроматомасс-спектрометрии. Изучено взаимодействие ряда ароматических, алициклических и алифатических эфиров HgSO с ацилирующими агентами-ангидридами трифторуксусной, пентафтор-масляной и гептафторпропионовой кислот.
Сначала выпадают кристаллы эфира серной кислоты, омыляющегося при нагревании с водными щелочами или к-тами.
Наиболее характерным признаком эфиров серной кислоты, резко отличающим их от сульфокислот, является легкость, с какой эти эфиры гидролизуются при нагревании с разбавленными водными растворами кислот, а щелочами и аммиаком - даже на холоду. Сульфокислоты обычно относительно устойчивы в этих условиях, и для их гидролиза часто требуются весьма жесткие условия.
Более того, если эфир серной кислоты и образуется, то он подвергается действию воды, причем он полностью гидролизуется. Эта реакция имеет большое значение в практике для извлечения олефинов из нефтяных фракций и для превращения их в спирты. При действии на олефины концентрированной серной кислоты в безводной среде образуются моно - и диалкилсульфаты.
Получающееся соединение представляет собой эфир серной кислоты и вторичного или третичною спирта.
Более того, если эфир серной кислоты и образуется, то он подвергается действию воды, причем он полностью гидролизуется. Эта реакция имеет большое значение в практике для извлечения олефинов из нефтяных фракций и для превращения их в спирты. При действии на олефины концентрированной серной кислоты в безводной среде образуются моно - и диалкилсульфаты.
Для обнаружения в моче эфиров серной кислоты предварительно осаждают неорганические сульфаты хлористым барием и осадок отделяют фильтрованием. Эфиры серной кислоты, оставшиеся в растворе, гидролизуют кипячением с соляной кислотой. Освобождающийся при этом сульфат выпадает в виде бариевой соли, а фенол и крезол окисляются в соединения, обладающие красноватой окраской.
Схема производства типоля по методу фирмы Шелл. Схема установки для получения эфиров серной кислоты из олефипов с разделением продуктов реакции экстракцией.
Образование триалкилгалогенсиланов обусловлено взаимодействием триалкилсилиловых эфиров серной кислоты с выделяющимся галогенводородом или непосредственно с галотенидом металла.
Вследствие технической важности для получения эфиров серной кислоты, спирта и этилового эфира подробно изучена реакция серной кислоты с этиленом. Присутствие этилена в крекинггазах и в различных газах, используемых для топливных целей, обеспечивает значительные его ресурсы. При ранних исследованиях[177а - в ]цієї реакції відзначено, що етилен дуже повільно-реагує з концентрованою сірчаною кислотою при звичайних температурах, але при 100 і вище він абсорбується швидко. При температурах значно вище 110 - 120 відбувається помітне обвуглювання[177г ], Причому побічні реакції можна виявити вже при більш низьких температурах.

Наявність карбоксильної групи і залишку ефіру сірчаної кислоти - О - SO3Na сприятливо позначається на підвищенні розчинності в воді, не погіршуючи розчинності в ефірах і ефірі целюлози.