А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефір - негранична кислота

Ефіри ненасичених кислот поводяться при реакції Гриньяра аналогічно граничним, якщо разова зв'язок не знаходиться в безпосередній близькості до карбоксильної групі. Це застереження відноситься, також і до інших сполук, що реагують з - реактивом Гриньяра.

Ефіри ненасичених кислот, наприклад Метилакрилат або метілкротонат, мають трохи більше високої інсектицидної і фунгіцидної активністю.

ефіри ненасичених кислот, як, наприклад, Метилакрилат або метілкротонат, мають трохи більше високої інсектицидної і фунгіцидної активністю.

Ефіри ненасичених кислот поводяться при реакції Гриньяра аналогічно граничним, якщо разова зв'язок не знаходиться в безпосередній близькості до карбоксильної групі. Це застереження відноситься також і до інших сполук, що реагують з реактивом Гриньяра.

Деякі ефіри ненасичених кислот, отримані синтетично, мають активність ювенільних гормонів, у багато разів перевищує активність природних гормонів. Через відносно високу вартість обмежено застосовується для боротьби з комарами і мухами.

Спосіб нітрування ефірів ненасичених кислот є вельми перспективним, так як виходять стійкі нітропохідні, цікаві самі по собі, шляхом декарбоксилювання легко перетворюються в нітроалкени.

Спосіб нітрування ефірів ненасичених кислот є вельми перспективним, так як виходять стійкі нітропохідні, цікаві самі по собі, шляхом декарбоксілірова-ня легко перетворюються в нітроалкени.

Особливий інтерес представляють ефіри ненасичених кислот, наприклад, акрилової СН2СН - СООН і її гомолога, мет-акрилової СН2С - СООН.

Поліакрилати називають полімери ефірів ненасичених кислот: акрилової і метакрилової.

Вище зазначено, що ефіри ненасичених кислот погано встуила-цают в реакцію діхлорціклопропанірованія в міжфазних умовах.
 Поліакрилати є полімери ефірів ненасичених кислот: акрилової і метакрилової. Найбільше практичне значення має полнметілметакрілат, що представляє собою полімер метилового ефіру метакрилової кислоти.

Дієновий синтез за участю ефірів ненасичених кислот вивчений на досить-великому числі прикладів.

В результаті подальшої або одночасно протікає дегідратації може утворитися ефір неграничними кислоти.

У ряді випадків утворюється ( 3-оксіефір не виділяють, отримуючи ефір неграничними кислоти.

Ціклобутенони при нагріванні дають ненасичені кетени, які в присутності спиртів перетворюються в ефіри ненасичених кислот.

При заміні аміну на NaOH синтез протікає під тиском 3 5 атм з утворенням ефірів ненасичених кислот.

У літературі є ряд прикладів, взаємодії жирних: диазосоединений (діазометан, діазоуксусний ефір) з ефірами ненасичених кислот (акриловою, фумарової, малеиновой, ітаконовою.

Якщо застосовувати в якості телогена ефіри хлоругольной кислоти, то можна отримувати з олефінів ефіри галогензамещенних кислот або ефіри ненасичених кислот.

Ефіри оксикарбонових кислот при нагрівань з дегідратірующая агентами (оцтовий ангідрид, сухий хлористий водень і багато інших) перетворюються в ефіри відповідних ненасичених кислот. Дегідратація зазвичай призводить до утворення ефірів а[3-непредельных кислот. Однако в некоторых случаях получаются как а[3 -, так и ( З - непредельные производные. Соотношение а ( 3 - и ( 3-ризомеров в смеси зависит от строения исходных эфиров[3-оксикислот и от природы применяемых дегидратирующих агентов.
Последующими работами Майера ( 1979), Юди ( 1973) и Джильберта ( 1976) строение JH было уточнено: он оказался эфиром непредельной кислоты, содержащей окисный цикл.
Сложные эфиры применяются как растворители, душистые вещества, эссенции и используются для синтеза других веществ. Эфиры непредельных кислот применяются для получения полимерных материалов.
Бром-2 - нафтол, его ацетат, акрилат, а также 1-нитро - 2-наф-ти л ацетат обладают широким фунгицидным действием против грибов фузариума, ботритис, аспергила нигер и приближаются по этому действию к эталону ТМТД. Эфиры непредельных кислот менее активны.
Внешний вид полированных стальных цилиндров.| Действие ингибиторов ржавления, добавленных к турбинному маслу, ( испытание в камере влажности. Например, стеариновая кислота эффективно защищает горизонтальные поверхности и малодейственна в отношении вертикально расположенных стальных поверхностей. Наоборот, эфиры непредельных кислот более активны в отношении вертикально расположенных поверхностей.
В промышленности пластических масс большое значение имеют эфиры непредельных кислот - акриловой и метакриловой ( стр.
При обработке на холоду 5 % - ным раствором NaOH эфир тотчас омы-ляется до аминокислоты. При стсянии он медленно разлагается с выделением МН3 и образованием эфира непредельной кислоты.
В настоящее время нельзя сказать точно, на какой стадии происходит сдвиг двойной связи. Он может происходить при гидролизе[297], Але більш імовірно, що утворюється спочатку продукт алкілування перегруповуються з утворенням диен (оксіалкіл) борного з'єднання типу (38а), гідроліз якого дає ефір неграничними кислоти (пор.

Складні ефіри застосовуються як розчинники, запашні речовини, есенції і використовуються для синтезу інших речовин. Ефіри ненасичених кислот застосовуються для отримання полімерних матеріалів.

Приєднання зазвичай відбувається відповідно до правила Марковника-ва. Наявність електронодонорні заступників в бензольному кільці полегшує реакцію. Ефіри ненасичених кислот реагують легше, ніж самі кислоти; виходи і легкість приєднання зростають в міру віддалення подвійного зв'язку від карбоксильної групи. Ненасичені карбонільні сполуки реагують з працею. Аліфатичні а, 3-ненасичені кислоти зазвичай зазнають попередню изомеризацию.

Тверді жири (баранячий, волове, кокосове і пальмове масло і гідрогенізовані жири) дають найбільш цінні мила. Необхідно дати поняття про гідрогенізації жирів. Більшість природних жирів - рідини, і їх не можна використовувати для виробництва мила і маргарину; рідкі жири є ефірами ненасичених кислот, і гидрогенизацией їх можна перетворити в цінні, тверді жири. Гідрогенізації піддають рідкі жири морських тварин (риб'ячий жир) і рослинні олії. Гідрогенізацію рідких (ненасичених) жирів проводять при 260 С і 15 атм, каталізатором служить окис нікелю. Гідрогенізовані жири не поступаються природним твердим жирам.

Цікаво відзначити, що ефективність присадок до масел безпосередньо залежить від форми і положення, що захищається. Так, при випробуваннях ряду присадок на зразках стали 3 що мали форму кулі, циліндра (підвішеного так, що його вісь перебувала в горизонтальному положенні) і паралелепіпеда, було встановлено, що на сферичної і циліндричної поверхнях все присадки поводяться, як на вертикально розташованій плоскою поверхні. Стеаринова кислота, яка показала абсолютно недостатні захисні властивості на лертікально розташованих сталевих поверхнях, тривалий час ефективно захищає горизонтальні поверхні, а ефіри ненасичених кислот активніші на вертикально розташованих поверхнях. Це вказує на доцільність застосування присадок, що складаються з двох і більше компонентів, для ефективного захисту деталей реальних машин.

З умови паралельності реакцій освіти ефірів Ц і Е можна зробити висновок, що ставлення їх концентрацій в реакційній суміші після закінчення розкладання наважки етілдіазоацетата для кожної зі схем має бути пропорційно відношенню швидкостей утворення цих сполук. Аналіз продуктів реакції за допомогою кількісної газової хроматографії показав, що відношення виходу продуктів циклоприсоединения до сумарному виходу ефірів фумаровой і малеиновой кислот зростає зі збільшенням початкової концентрації олефина, зменшується зі збільшенням початкової концентрації етілдіазоацетата і не залежить від концентрації каталізатора. Схема (4) має на увазі незалежність відносини виходу продукту циклоприсоединения до виходу ефірів ненасичених кислот від початкової концентрації етілдіазоацетата і тому не відображає основного шляху освіти циклопропана в цій реакції.

Вищі ненасичені жирні спирти у вільному вигляді не зустрічаються в природних продуктах, їх ефіри з жирними кислотами містяться в деяких Воок. Основною сировиною для виробництва вищих ненасичених спиртів служить каша-лотів сир. Однак найбільш поширений спосіб переробки цього жиру, заснований на виділенні спиртів з неомиляемой його частини, є нераціональним, оскільки вихід (ненасичених спиртів при цьому становить лише 30% від ваги жиру. Тому особливо приваблива (можливість отримання ненасичених жирних спиртів блазням селективного каталітичного відновлення воднем ефірів ненасичених кислот. У зв'язку з цим ми розглядаємо літературні дані з цього питання, а також наводимо результати проведених нами робіт.

Відомо, що тріалкілфосфіти з оцтовою кислотою[7, 8], діалкіл-ацілфосфіти з оцтової і акрилової кислотами[5 ]і діетілхлорфосфіт з акриловою кислотою[9]реагують по схемі, яка передбачає початкове протонирование атома фосфору фосфіти протоном кислоти. В результаті реакції тетраалкілпірофосфітов з а, - неграничними кислотами утворюються діалкілфосфорістая кислота і відповідний діалкілацілфосфіт[10, 11 ], освіта яких пояснити неможливо, якщо допускати первісну атаку одного з атомів фосфору пірофос-фіта по 3-вуглецевого атома неграничними кислоти. У світлі наведених даних, в реакціях похідних тривалентного фосфору з а, 3-непредель-ними кислотами можливість початкового протонирования атома фосфору протоном кислоти є цілком очевидною. Далі (в реакціях з - неграничними кислотами) іонна форма за схемою (1) другий стадії реакції Арбузова може розпадатися на діалкілфосфорістую кислоту і алкілові ефір неграничними кислоти, які, приєднуючись один до одного, призводять до утворення відповідних ефірів похідних р-фосфон-пропіонової кислоти .