А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ентальпія - конденсат

Ентальпія конденсату може бути ще вище, якщо врахувати, що через нещільності в Конденсатовідвідник проривається кілька так званого прогонової пара. Залежно від типу конденсатовідвідників, правильного вибору їх і стану величина прогонової пара становить близько 5 0 - 20% кількості пара, що витрачається в теплообміннику.

Ентальпія конденсату iKi визначається при середній температурі середовища за перший період. 
Ентальпія конденсату пара дорівнює: при тиску 1 0 МПа /гк 740 кДж /кг; при 0 1 МПа Л 410 кДж /кг.

До визначення ентальпії пари і конденсату (цикл Ренкнна. | Цикл паросилова установки при різних початкових тисках. | Ццкл паросилова установки при різних початкових температурах. Для 1 кг ентальпія конденсату дорівнює і 1 & св, де св - теплоємність води. Якщо підставити св в ккал /(кг - К), то отримаємо i% в ккал /кг, якщо зй в кДж /(кг - К), то 12 отримаємо в кДж / кг.

К - - ентальпія конденсату на виході з апарату при роботі без переохолодження конденсату, ккал /кг, приблизно рівна температурі насичення пара даного тиску, С; tK - температура переохолодженого конденсату, С.

Дж /кт; if - ентальпія конденсату, кДж /кг; с, - теплоємність охолоджуючої води, кДж /(кг К); t f і /- - температури охолоджуючої води на виході з конденсатора і на вході в нього, С.

Дж /кг; сКОнд, конд - ентальпія конденсату, Дж /кг; т]п - ККД, що враховує втрати тепла.

Ідеальний паросилова початкового і кінцевого цикл в координатах Т - s. стану адіабатична. Цю різницю можна виразити таким чином: ii-iz, де iz - ентальпія конденсату, яка чисельно дорівнює температурі конденсату.

Ренкина; i0 - ентальпія пара перед стопорним клапаном турбіни; fK - ентальпія конденсату після конденсатора.

Ккд - витрата конденсату, що повертається в реактор з зворотного холодильника; /Кд - ентальпія конденсату; N - енергія, яку вносить в реактор зовнішнім джерелом (барботують газом або пристроєм, що перемішує); Qnx - втрати теплоти в навколишнє середовище; Q - теплота, відведена (-) або підводиться (-) до системи в момент t через теплообмінні поверхні. Знак () перед другим доданком враховується при ендотермічних реакціях, а знак (-) - при екзотермічних.

Теплоємність конденсату ск, як і води, дорівнює 419 кДжДкг С), тому ентальпія конденсату /к /нас ск - 419 /нас. 
Приклади тарифів на теплову енергію. Тут ho і /г0тб - ентальпії свіжою (перед турбіною) і добірного пара; Лконд - ентальпія конденсату, що повертається на ТЕЦ; г м і т) г-механічний ККД турбогенератора і ККД електрогенератора.

Cpn (tn - tH) - ентальпія перегрітої пари; Ак c (t - tK) - ентальпія конденсату; СРК - питома теплоємність конденсату; tn - температура перегрітої пари; tH - температура його насичення; tK - температура конденсату.
 Теплоємність конденсату ск, як і води, дорівнює 419 кДж /(кг - С), тому ентальпія конденсату /насск дорівнює 419 /вас.

Ак, DIB - відповідно витрата первинного пара, вторинного пара, конденсату і живильної води, кг /год; t inep, i lBi - ентальпія конденсату первинного пара і концентрату при температурі насичення, кДж /кг; iinep, I IBT - ентальпія первинного і вторинного пара, кДж /кг; гв - ентальпія живильної води, кДж /кг; т) і - коефіцієнт, що враховує втрати тепла в навколишнє середовище.

Конденсується пар в кількості DK, кг /с, віддає тепло /2 - дк, де /2 - ентальпія відпрацьованого пара при вході в конденсатор, дк - ентальпія конденсату. Так як втрати конденсатора в навколишнє середовище відносно малі, то можна вважати, що тепло, що віддається конденсується паром, сприймається охолоджуючої водою.

Дж /(кг - С); ti, ti, t2 і - початкові і - кінцеві температури теплоносіїв, С; i - Ентальпія пари, кДж /кг; гк - ентальпія конденсату, кДж /кг; in - ентальпія рідини, що надходить в апарат на випарки, кДж /кг; т]- коефіцієнт, що враховує втрати тепла апаратом в навколишнє середовище, зазвичай приймають ri 099; /I і /2 - початкова і кінцева ентальпія теплоносія (парогазової суміші або вологого повітря), кДж /кг; хн і хк - початковий і кінцевий вологовміст, кг.

Характеристики вимірювальних перетворювачів зазорів. Мв і Мп - витрати охолоджуючої води і пари; /2 і ti - температура охолоджуючої - води на виході і вході конденсатора; ii - ентальпія пара, що скидається в конденсатор; iz - ентальпія конденсату; ki - коефіцієнт.

Тут під знаком суми знаходяться твори приросту ентальпії в усіх щаблях підігріву, розташованих нижче даної вузлової, на відповідні коефіцієнти зміни потужності; гк - ентальпія пари при вході в конденсатор; IBJ I - ентальпія конденсату за попередньої щаблем підігріву.

Дж /(кг - С); ti, ti, t2 - і t - початкові і кінцеві температури теплоносіїв, С; i - ентальпія пара, кДж /кг; гн - ентальпія конденсату, кДж /кг; iu - ентальпія рідини, що надходить в апарат на випарки, кДж /кг; т) - коефіцієнт, що враховує втрати тепла апаратом в навколишнє середовище, зазвичай приймають г) 099; /I і /г - початкова і кінцева ентальпія теплоносія (парогазової суміші або вологого повітря), кДж /кг; хн і хи - початковий і кінцевий вологовміст, кг.

Завдання 2112. Визначити витрату нагріває пара і поверхня нагріву противоточного пароводяного теплообмінника, якщо відомі витрата води, що нагрівається Wz - - 5 6 кг /с, тиск нагріває пара ра 012 МПа, температура нагріває пара tn 104 С, ентальпія конденсату IK 436 кДж /кг, температура води, що нагрівається води на вході в теплообмінник tz 12 С, температура води, що нагрівається на виході з теплообмінника i - 42 С, коефіцієнт теплопередачі k посилання - 105 кВт /(ма - К.

Введемо позначення: /) - витрата греющегопара; /Г - його ентальпія; /- Ентальпія вторинної пари; iB СН4 - ентальпія вихідного розчину; i K cKtK - ентальпія кінцевого (упаренного) розчину; i - c Q - ентальпія конденсату пари, що гріє; са, ск, з - середні питомі теплоємності вихідного розчину, кінцевого розчину і конденсату відповідно (в межах від Про З до температури рідини); н 4 6 - температури вихідного і кінцевого розчинів і насичення пари, що гріє відповідно.

Введемо позначення: D - витрата гріючої па ра; /Г - його ентальпія; /- Ентальпія вторинної пари; гн с /н - ентальпія вихідного розчину; 4 СК4; - Ентальпія кінцевого (упаренного) розчину; i c Q - ентальпія конденсату пари, що гріє; сн, ск, з - середні питомі теплоємності вихідного розчину, кінцевого розчину і конденсату відповідно (в межах від Про З до температури рідини); tH, tK, Q - температури вихідного і кінцевого розчинів і насичення пари, що гріє відповідно.

Схема теплових потоків при простому випаровуванні. Позначимо на додаток до попереднього: D - витрата пари, що гріє в кг /год; Н - ентальпія пари, що гріє в ккал /кг; Чи не п-ентальпія вторинної пари в ккал /кг; ttt і tK - відповідно початкова і кінцева температура розчину в С; Нк - ентальпія конденсату, що чисельно дорівнює температурі конденсату в С; Дд - теплота розведення розчину від концентрації хк до концентрації хн в ккал /кг твердого розчиненої речовини; Qn - втрати тепла в навколишнє середовище.

Вт /(м2 - К); F - поверхня нагріву апарату, м2; dr - елемент часу, протягом якого температура води підвищується на dt, с; D - потреби витрачається пара, кг /с; i - ентальпія пари, що гріє, кДж /кг; /Н - ентальпія конденсату пари, що гріє.