А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Енергія - Гіббс

Енергія Гіббса є функцією стану системи, і її зміна не залежить від шляху проведення процесу, а залежить тільки від початкового і кінцевого стану системи. Вона є однозначною, безперервної і кінцевої функцією від параметрів стану.

Енергія Гіббса з підвищенням тиску при Tconst зростає.

Енергія Гіббса є екстенсивної функцією.

Енергія Гіббса при Р і Т постійних єекстенсивним властивістю системи.

Енергія Гіббса (АС) процесів 1 - 11 розрахована на їхню ентальпії і ентропіях за рівнянням Гіббса-Гельмгольца. В дослідженій області температур ДОП 0 причому з ростом температури вона монотонно зменшується.

Енергія Гіббса визначає стан рівноваги в разі з-барно-ізотермічних процесів. Тоді (Т const, p const) при рівновазі dg О, і g досягає мінімуму.

Енергії Гіббса (або вільні енергії) є мірою тієї сили, яка визначає мимовільне протікання процесів або реакцій в стан рівноваги. Однак швидкість наближення до стану рівноваги залежить від ряду додаткових чинників, таких, як кінетика і каталіз. Хімічна термодинаміка описує властивості рівноважних систем і не може передбачити час, необхідний для повного протікання тієї чи іншої реакції або перетворення. Для вирішення питання про направлення протікання різних хімічних реакцій сучасному хіміку необхідно використовувати знання як в області кінетики і каталізу, так і в галузі хімічної термодинаміки.

Енергія Гіббса залежить від температурного профілю плазми і парів металу.

Енергії Гіббса (або вільні енергії) є мірою тієї сили, яка визначає мимовільне протікання процесів або реакцій в стан рівноваги. Однак швидкість наближення до стану рівноваги залежить від ряду додаткових чинників, таких, як кінетика і каталіз. Хімічна термодинаміка описує властивості рівноважних систем і не може передбачити час, необхідний для повного протікання тієї чи іншої реакції або перетворення. Для вирішення питання про направлення протікання різних хімічних реакцій сучасному хіміку необхідно використовувати знання як в області кінетики і каталізу, так і в галузі хімічної термодинаміки.

Енергія Гіббса є характеристичною функцією, якщо тиск і термодинамічна температура є незалежними параметрами.

Енергія Гіббса) 226-стандартний 227228 ізольованість метод при кінетичних дослідженнях 264 Ізотерми адсорбції при гетерогенному каталізі 174 їв.

Енергія Гіббса може бути виражена через активність а металу в сплаві: & G RTlna. Звідси видно, що зі збільшенням концентрації металу в сплаві, а, значить, і його активності в міру ходу електролізу деполяризация зменшується. Слід мати на увазі, що мова йде про концентрацію в поверхневому шарі сплаву на кордоні з електролітом. при електролізі розплавленої солі метал виділяється на поверхні рідкого катода і дифундує в товщу його, утворюючи сплав.

Енергія Гіббса при Р і Т постійних є екстенсивним властивістю системи.

Енергії Гіббса можна додати трохи інший вигляд, ніж за рівнянням (1138), в результаті чого аналогія між енергіями Гіббса і Гельмгольца стає особливо виразною.

Енергія Гіббса в ізобарно-ізотермічних умовах не змінюється при оборотному процесі і убуває при незворотнім.

Енергія Гіббса служить критерієм мимовільного протікання хімічної реакції при ізобарно-ізотермічних процесах.

Вплив температури на напрямок хімічних реакцій. Енергія Гіббса залежить від характеру реакції (значень А /f і AS), а для багатьох реакцій і від температури.

Енергія Гіббса є функцією стану системи, і її зміна не залежить від шляху проведення процесу, а залежить тільки від початкового і кінцевого стану системи. Вона є однозначною, безперервної і кінцевої функцією від параметрів стану.

Енергія Гіббса з підвищенням тиску при Tconst зростає.

Енергія Гіббса є екстенсивної функцією.

Енергії Гіббса для наведених реакцій означають, що РС1з і AsCl3 піддаються гідролізу і перша реакція більш незворотна, ніж друга.

Стандартні енергії Гіббса ДОів освіти деяких. Енергії Гіббса для утворення простих речовин (На, сь і ін.) подобнр теплоті освіти дорівнюють нулю.

Енергії Гіббса для наведених реакцій означають, що РСЬ і AsCU піддаються гідролізу і перша реакція більш незворотна, ніж друга.

Енергія Гіббса деякої системи виражається рівнянням G аТ (- In7) ВТ пР - СТ.

Енергія Гіббса задається рівнянням (619); для систем, що прагнуть до стану рівноваги (оборотний процес), вона убуває (AG0) і при досягненні рівноваги (АС 0) енергія Гіббса приймає мінімальне значення.

Енергія Гіббса (ізобарний потенціал) такої системи при будь-якому необоротний процес убуває, а при оборотному процесі зберігає постійне значення.

Залежність ен-тр. опій благаючи двоатомних газів від порядкового номера Z (Т 29815 К. р 1 Па. | Стандартні ентропії металів IA-групи в залежності від Z. | Стандартні ентропії металів НА-групи в залежності від Z. Енергія Гіббса задається рівнянням (619); для систем, що прагнуть до стану рівноваги (оборотний процес), вона убуває (ДС0) і при досягненні рівноваги AG0 а сама енергія Гіббса приймає мінімальне значення.

Енергія Гіббса є найважливішим з усіх розглянутих, так як більшість ких і металургійних процесів відбувається при постійній температурі і тиску.

Енергія Гіббса дорівнює максимальній роботі, яку може зробити система за умови рівноважного ведення ізобарно-ізотермічного процесу. Однак у всіх хімічних процесах, крім електрохімічних, ніякої роботи не здійснюється, тому вона в біль-випадків не може бути визначена експери-е, а зазвичай розраховується по тепловому еф-реакції і зміни в ній ентропії.

Енергія Гіббса може бути виражена через активність а металу в сплаві: AG RT In а. Звідси видно, що зі збільшенням концентрації металу в сплаві, а, значить, і його активності в міру ходу електролізу деполяризация зменшується. Слід мати на увазі, що мова йде про концентрацію в поверхневому шарі сплаву на кордоні з електролітом. При електролізі розплавленої солі метал виділяється на поверхні рідкого катода і дифундує в товщу його, утворюючи сплав.

Енергія Гіббса визначає стан рівноваги в разі з-барно-ізотермічних процесів. Тоді (Т const, p const) при рівновазі dg О, і g досягає мінімуму.

Енергія Гіббса (ізоеарно-ізотермічний потенціал) є мірою здатності речовини вступати в хімічну реакцію при даній температурі; термодинамічно стійкий стан - це стан з мінімальною енергією Гіббса.

Енергії Гіббса (або вільні енергії) є мірою тієї сили, яка визначає мимовільне протікання процесів або реакцій в стан рівноваги. Однак швидкість наближення до стану рівноваги залежить від ряду додаткових чинників, таких, як кінетика і каталіз. Хімічна термодинаміка описує властивості рівноважних систем і не може передбачити час, необхідний для повного протікання тієї чи іншої реакції або перетворення. Для вирішення питання про направлення протікання різних хімічних реакцій сучасному хіміку необхідно використовувати знання як в області кінетики і каталізу, так і в галузі хімічної термодинаміки.

Енергія Гіббса є функцією стану системи, і її зміна не залежить від шляху проведення процесу, а залежить тільки від початкового і кінцевого стану системи. Вона є однозначною, безперервної і кінцевої функцією від параметрів стану.

Енергія Гіббса з підвищенням тиску при Tconst зростає.

Енергія Гіббса - д штовхаючи функція всіх компонентів.

Енергія Гіббса є екстенсивної функцією.

Енергія Гіббса розчину, виражена через хімічні потенціали, не залежить від того, які іони ми будемо розглядати: солизатіровашш або несольватлрованние.

Енергія Гіббса G і енергія Гельмгольца F, як і значення інших термодинамічних потенціалів, можуть бути визначені з точністю до деякої постійної величини - енергії стандартного стану, абсолютна величина якої залишається невідомою.

Енергія Гіббса каталізатора до акту каталізу і після нього незмінна. Тому в одномаршрутні оборотних реакціях каталізатор прискорює досягнення рівноваги, але не зміщує його.

Енергія Гіббса активації дифузії включає дві складові: енергію, яка дорівнює за величиною і протилежна за знаком енергії Гіббса сорбції барвника, а також енергію, яка витрачається на подолання тих перешкод, які зустрічаються на шляху руху частинки барвника у волокні.

Енергії Гіббса чистого металу (Me) і кисню О2 при рО2 1 як зазвичай, приймають рівними нулю (верхня горизонтальна лінія), а їх зміни відкладають по вертикальній осі вниз. На нижній горизонтальній осі відкладається концентрація кисню.

Енергії Гіббса конкуруючих фаз визначаються з виразу AG AH-TAS на підставі відомих значень ентальпій (Д) і ентропії (AS) фазових перетворень компонентів, що визначаються на підставі експериментального вивчення термодинамічних властивостей речовин.

Енергію Гіббса та енергію Гельмгольца називають також вільної енергією.

Енергію Гіббса зазвичай обчислюють, віднісши її до значення енергії (ентропії) при абсолютному нулі.

Енергією Гіббса називається та частина внутрішньої енергії системи, яка може бути перетворена в роботу.

Парціальної молярної енергією Гіббса компонента розчину називається зміна енергії Гіббса розчину, яке спостерігається при введенні в нього одного благаючи даного компонента при незмінному складі і постійних Р, Т і числі молей всіх інших компонентів.