А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Елемент - площа

Елемент площі ми отримаємо, якщо проведемо дугу окружності МР радіусом г ОМ.

Елемент площі 01230 на площині А - В відповідає елементу площі 01230 на площині X - у.

Виділимо елемент площі dS і розглянемо елемент обсягу тіла обертання, описаного цим елементом площі.

Виділимо елемент площі dF з координатами z, у. За аналогією з виразом для моменту сили відносно будь-якої осі можна скласти вираз і для моменту площі, яке називається статичним моментом.

Виділимо елемент площі dF з координатами г і у. Використовуючи відому з теоретичної механіки теорему про момент сили відносно осі, можна скласти вираз і для моменту площі щодо осі, який називається статичним моментом.

Виділимо елемент площі dp з координатами г, у. За аналогією з виразом для моменту сили відносно будь-якої осі можна скласти вираз і для моменту площі, яке називається статичним моментом.

Виділимо елемент площі dF з координатами г, у. За аналогією з виразом для моменту сили відносно будь-якої осі можна з-ставити вираз і для моменту площі, яке називається статичним моментом.

А елемент площі з 4 видобувними горизонтальними стовбурами має розмір 1 8 - 472 км2 і 224 нагнітальні горизонтальні свердловини, по 112 свердловини з кожного боку. Беручи довжину елемента, що дорівнює 3 6 км, отримуємо його ширину 2 км.

Розглянемо елемент площі dA поверхні випромінюючого тіла. Приймемо, що поверхня належить сірому тілу і відображає промені неуважно.

Виділимо елемент площі dF з координатами z, у. За аналогією з виразом для моменту сили відносно будь-якої осі можна скласти вираз і для момен - та площі, яке називається статичним моментом.

Виділимо елемент площі dF з координатами zl і yl і позначимо через F Fl F2 - площа перетину.

Як виражається елемент площі в полярних координатах.

Так як елемент площі кульової поверхні 5р є da - p de, де da є елемент площі одиничної сфери 5 (пор. АЛ - елемент площі поверхні обшивки; з-масова теплоємність; 8 - товщина обшивки; ртв - щільність матеріалу обшивки; а - коефіцієнт тепловіддачі; Taw Tfao - температура відновлення (1112); Тю - шукана температура стінки; G c6pTB - тепло-поглинаюча здатність обшивки; АЛ еа Т4 - променистий тепловий потік від площі поверхні АЛ обшивки.

Вектор df елемента площі спрямований по нормалі , зовнішньої по відношенню до охоплених поверхнею обсягом.

Вектор d елемента площі спрямований по нормалі, зовнішньої по відношенню до охоплених поверхнею обсягом.

Для цього розглянемо елемент площі M1MzM3Ali (рис.

Для цього розглянемо елемент площі Ж1Ж2Л13Ж4 (рис .

Картина викручування натискного кільця колектора. | Сили, що діють на нажимное кільце колектора. | Визначення величини. Ви & елим елемент площі dS з координатами х; у.

За визначенням, елемент площі dv на півплощині Im z 0 повинен зберігатися при конформних перетвореннях полуплоскости.

У цій формулі елемент площі записаний для сфери довільного радіуса.

Нехай da є елемент площі кола, що знаходиться на відстані х від осі.

Для цього розглянемо елемент площі MiM M.

Через dO позначається елемент площі поверхні О на відміну від елемента площі do поверхні о, яка обмежує обсяг v середовища в початковому стані.

Показати, що елемент площі будь-двовимірної поверхні фазового простору зберігається в силу канонічних рівнянь Гамільтона.

Саме, ставлення елементів площ сферпч.

Число микронеровностей на елементі площі dAc визначається по (25) гл.

Розглянемо в першій чверті елемент площі dydz з координатами у і г (фіг. Сила, діюча на елемент площі, перпендикулярний осі у, розкладається на три взаємно перпендикулярні компоненти. . Виділимо на цій поверхні елемент площі dS, в межах якої магнітну індукцію в можна вважати однаковою. Вектор магнітної індукції в загальному випадку спрямований під деяким кутом Р до нормалі п цієї поверхні.

Питання: Чому дорівнює елемент площі в декартовій системі координат.

Виділимо на поверхні розділу елемент площі dS і побудуємо на ньому елемент обсягу, відклавши довжину е (фіг.

Тут dA знову позначає елемент площі в Q-метриці.

Нехай си) означає елемент площі каса.

Позначимо: dF - елемент площі перетину зі значенням е, де g; S sd ; /- 1 - повна площа перерізу; а - напруга волокна.

Затвердження досить довести для елементів площі, тому без обмеження спільності можна вважати Г матеріально двовимірної площиною. Нехай ще вона проходить через початок координат і задається параметричним рівнянням г а.

Вираз da dxdy називається елементом площі в прямокутних координатах.

Величина MPdx dQ є елементом площі вантажної епюри МР.

Тому сила, що діє на елемент площі сфери, в дійсності визначається деяким інтегралом від величини EpdV, узятим в радіальному напрямку. Проте, відповідь для тонкого шару виявляється універсальним.

У цих равенствах dA позначає елемент площі поперечного перерізу, що знаходиться на відстані т) від осі, а про - нормальна напруга, що діє на цей елемент.

Вираз г dr dy називається елементом площі в полярних координатах. Воно еквівалентно площі чотирикутника ABCD (рис. Вираз ds dx dy називається елементом площі в пря-иоугольних координатах. Вираз da dx dy називається елементом площі, в прямокутних координатах. Вираз (5) називається елементом площі поверхні.

Розділимо обидві частини цієї рівності на елемент площі 6Л і перейдемо до межі.

Поверхня рола я 2. | Неоріентіруемие поверхні. | Приклад зачеплених кривих з коефіцієнтом зачеплення, рівним нулю. | Тривіальний (і нетривіальний (б вузли. к-гауссова кривизна поверхні, dS - елемент площі. Якщо М2 задана як ріманова поверхню багатозначною алгебраїч.

Випромінювання від елемента площині dF до прямокутника, розташованого над ним. | Випромінювання між двома паралельними площинами, розташованими один проти одного. На іншій чорної поверхні F2 виділимо елемент площі dF2 сприймає деяку частку випромінювання з елемента dfi.

Припустимо, що перенесення маси через елемент площі мембрани dF здійснюється під дією двох рушійних сил: перепадів концентрацій і тисків.