А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Електрофізичних властивостей - матеріал

Електрофізичні властивості матеріалів можуть залежати від інтенсивності поля (для феромагнетиків) і від часу внаслідок нагрівання або переміщення тел. Часто необхідно спільне рішення нелінійних електромагнітної і теплової завдань.

Слід зазначити, що електрофізичні властивості матеріалів (як провідників, так і діелектриків) в загальному випадку залежать від параметрів електромагнітного поля.

криві втоми зразків нормалізованої сталі 40Х діаметром 27 мм (7 - 5 і стали 38Х2Н2МА. Відсутня також однозначний зв'язок між електрофізичними властивостями матеріалу насадки (згідно з рядом Вольта) і зміною витривалості зразка, хоча в літературі відзначено існування такого зв'язку.

Терморезисторні параметри полімерів-напівпровідників. В якості зв'язки використовували спеціальну смолу, мало що змінює електрофізичні властивості матеріалу.

Схема сепаратора з заряжением частинок при контакті зі стінкою. При переробці в апараті з киплячим шаром різних по електрофізичних властивостях матеріалів, їх частки набувають різний за величиною і знаку електричний заряд.

Оскільки концентрація носіїв нелегованого HgSe зазвичай знаходиться в межах 1017 см-3 то на електрофізичні властивості матеріалу будуть впливати лише ті сторонні домішки, які мають високу розчинність. Вивчення процесів дифузії в цьому з'єднанні пов'язано з експериментальними труднощами через сильну сублімації навіть при порівняно низьких температурах. Через сублімації розпушується при нагріванні поверхневий шар, і внаслідок цього на об'ємну дифузію накладається дифузія по межах окремих зерен розпушеному поверхні.

Використання таких матеріалів як аморфний карбід кремнію (a - SiC), аморфні кремній-германієвих сплави (a - SiGe) і мікрокристалічний кремній (мк - Si) разом з успіхами в технології управління типом їх провідності і створенням р-п-переходів на основі нових структур дозволили усунути деякі фундаментальні обмеження, пов'язані з оптичними і електрофізичними властивостями колишніх матеріалів.

Якщо встановлено кореляційний зв'язок між фізико-хімічними властивостями матеріалу і вихідними сигналами ВТП, то вихореструмо Структуроскопи можуть замінити непродуктивні і дорогі металлографические, механічні та хімічні випробування продукції. Ці зв'язки проявляються через електрофізичні властивості матеріалу, тобто через питому електричну провідність і магнітні властивості. Електрофізичні властивості сталей визначаються вмістом вуглецю, видом і режимом термічної обробки, значеннями внутрішніх напружень, характером механічної обробки і іншими факторами.

Якщо встановлено кореляційний зв'язок між фізико-хімічними властивостями матеріалу і вихідними сигналами ВТП, то вихореструмо Структуроскопи можуть замінити непродуктивні і дорогі металлографические, механічні та хімічні випробування продукції. Ет зв'язку проявляються через електрофізичні властивості матеріалу, тобто через питому електричну провідність і магнітні властивості. Електрофізичні властивості сталей визначаються вмістом вуглецю, видом і режимом термічної обробки, значеннями внутрішніх напружень, характером механічної обробки і іншими факторами.

Непродуктивні і дорогі механічні, металографічні та хімічні випробування можна замінити неразрушающим вихрострумовий контролем тільки при встановленні кореляційних зв'язків між фізико-хімічними властивостями матеріалу і сигналами ВТП. Ці зв'язки проявляються через електрофізичні властивості матеріалу, тобто через питому електричну провідність а й магнітні характеристики. Тому при вирішенні питання про можливість контролю того чи іншого параметра вихрострумовий струк-туроскопом необхідно знати, чи впливає цей параметр на магнітні властивості і а матеріалу.

Непродуктивні і дорогі механічні, металографічні та хімічні випробування можна замінити неразрушающим вихрострумовий контролем тільки при встановленні кореляційних зв'язків між фізико-хімічними властивостями матеріалу і сигналами ВТП. Ці зв'язки проявляються через електрофізичні властивості матеріалу, тобто через питому електричну провідність про та магнітні властивості. Тому при вирішенні питання про можливість контролю того чи іншого параметра вихрострумовий струк-туроскопом необхідно знати, чи впливає цей параметр на магнітні властивості і а матеріалу.

Обпалений при температурі 1573 К вуглецевий матеріал є конгломератом коксових частинок, пов'язаних карбонізованого пековой масою. Зразки, виготовлені з такого матеріалу, при прокалке протягом досить тривалого часу, при більш високих температурах будуть графітованої, і процес графітації відбивається на електрофізичних властивостях матеріалу.

Результати зведені в табл. IV.28. З таблиці видно, що концентр ацін носіїв і холлівських рухливості для всіх зразків мало відрізняються один від одного, за винятком зразків, легованих міддю, які мають позитивні величини коефіцієнта Холла при 78 К. Для інших домішок коефіцієнт Холла змінюється незначно, оскільки нульове значення коефіцієнта Холла знаходиться близько 78 к, тому лише невелика зміна в загальній концентрації акцептора призводить до помітної зміни в значенні. Зроблено висновок, що в HgTe, вирощеному з рідкої фази і не піддається попередній обробці, Сі є іонізованої акцепторной првмесью, a J, As Si, AI, Zn і Na або зовсім не впливають, або слабо діють на електрофізичні властивості матеріалу. З експериментів по дифузії також було показано[387], Що мідь в HgTe є іонізованої акцепторною домішкою.

Дослідження електрофізичних властивостей напівпровідників в умовах механічної деформації становлять значний інтерес як науковий, так і практичний. Вони дають інформацію про енергетичний спектр електронів, про зв'язок його характеристик з симетрією кристалічної структури, з величиною міжатомних відстаней. Сильні деформації дозволяють в широких межах управляти електрофізичними властивостями матеріалів, особливо вузькозонних, здійснювати поліморфні перетворення з кардинальними змінами властивостей, наприклад, переходи метал - діелектрик.