А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Екстракційна крива

Екстракційні криві мають максимум в області розчинів 0 1 М соляної кислоти в разі вилучення золота і ртуті і при рН 3 - срібла.

Екстракційні криві після афінної перетворення кривих, отриманих попередньо, показані на рис. 415 суцільними лініями. Значення проміжних концентрацій, отриманих в процесі розрахунку, наведені на цьому малюнку біля відповідних точок.

Екстракційні криві процесу екстрагування в установці для вимірювання коефіцієнта дифузії в твердих частинках в киплячому шарі. Екстракційна крива, отримана на установці, схема якої приведена на рис. 5.3 показана на рис. 5.4. Зміна концентрації речовини в твердих частинках має такий же характер, як в промислових апаратах.

Екстракційні криві за отриманими експериментальними даними будувалися і математично оброблялися за методикою, прийнятою в гд.

Екстракційна крива собоюзалежність екстракції іонів металу (в%) від параметра розчину, наприклад від рН або концентрації ліганда.

Теоретичні криві екстракції pf (pH для комплексів MI. Зрушення екстракційної кривої для MLn при зміні рН обумовлений зміною концентрації[HL ]0 яка залежить від дисоціації хелатообразующіе реагенту HL в водної фазі[уравнения ( 1.5.6 - 1) - ( 1.5.6 - 3) ]І нижче певного значення рН дуже швидко стає практично рівною нулю. В випадку Оксин цей ефект стає помітним при pH4 і при рН1 5 (див. рис. 4) переміщення по кривій екстракції оксінато металу МеОх при підвищенні загальної концентрації Оксин стає неможливим.

Вивчення екстракційних кривих ФМК і ММК для різної кислотності (005 - 3 М) в залежності від концентрації мо-лібдат-іона показало, що все екстракційний криві однотипні: мають більш-менш розмитий максимум і дві низхідні гілки. При цьому збільшення концентрації кислоти призводить до зрушення екстракційної кривої в область більш високої концентрації молибдат-іонів. Відомо, що в молибдатного розчинах при будь-якій концентрації Н існує набір полімерних форм молибдата з різним ступенем полімеризації, всі вони знаходяться в рівновазі. Збільшення концентрації Н призводить до зрушення рівноваги в бік мономерних форм Мо. А так як освіта гетерокіслоти залежить від концентрації в системі строго визначеної полімерної форми молібдену, то зі збільшенням концентрації кислоти для збереження сталості концентрації названої полімерної форми необхідно збільшення загальної концентрації молибдат-іонів в системі. Таким чином, слід говорити про вплив жорсткої концентраційної пов'язаності[Н ]/W2w2w210. в системі на ступінь екстракції гетерополікислоти органічними розчинниками. На рис. 317 приведені області оптимальної екстракції для різних розчинників і кислот.

До висновку рівняння для розрахунку інтервалу за допомогою номограми. Афінний перетворення екстракційних кривих для отримання дійсних концентрацій на інтервалах в разі двох останніх процесів показано вище.

Для розрахунку екстракційних кривих на електронно-обчислювальні котельної машині був розроблений алгоритм. По ньому складено; програма для ЕОМ Урал-2. Кожна з 17 екстракційних кри вих була розділена на 6 відрізків по довжині апарату.

Зміна коефіцієнта массоотдачи в залежності від співвідношення мас твердих частинок і екстрагента і розміру часток. | залежність коефіцієнта массоотдачи від розміру часток в початковій стадії процесу екстракції при кипінні під вакуумом. Отримані в досвіді екстракційний криві оброблялися аналогічно експериментальними даними лабораторної установки, але при цьому визначалися значення коефіцієнта массоотдачи не середній за цикл, а на кожному інтервалі.

Нижче наводяться приклади ряду характерних екстракційних кривих.

Вивчено можливість зв'язку максимумів на екстракційних кривих з подібним же зміною екстракції НС1 з водної фази.

ТБФ, ТОФО) показало, що екстракційний криві для обох сполук однотипні і виражені двома спадними гілками і більш-менш широким плато. При цьому для ФМК і ММК область рН екстракції значно ширше області рН появи забарвлення у водній фазі.

Розподіл Оксин в залежності від рН в системах вода - - хлороформ (О. Як приклад на рис. 4 наведена екстракційна крива р (%) /(рН) для окспхіноліна при 22 С і ц 0 1 в системах хлороформ - вода і бензол - вода.

Для визначення умов масообміну в екстракторі знімаються екстракційний криві, для чого експериментально встановлюються концентрації екстрагуються речовини в твердих частинках і в рідини в пробах, відібраних в ряді точок по довжині апарату. За відомим, таким чином, концентрацій на кожному інтервалі апарату між точками відбору проб, розміром частинок, часу перебування частинок на інтервалі, коефіцієнту дифузії (який може бути виміряний для кожного інтервалу в лабораторних умовах) коефіцієнт массоотдачи для цього інтервалу обчислюється за допомогою алгоритму зворотного интервально-ітераційного розрахунку (див. Додаток, блок-схеми VII і VIII - рис. П1 і П2) або за допомогою номограм, побудованих для частинок певної форми (див. гл.

Порівняння поведінки металів у екстракційно-хроматографії-чеський системі з екстракційними кривими цих металів дозволяє виявити основні тенденції зміни величин коефіцієнтів розподілу і факторів поділу. Хроматографічні коефіцієнти розподілу в залежності від складу водної фази відомі для великого числа елементів, особливо багата інформація, отримана методами паперової і тонкошарової хроматографії. У цьому випадку дані зазвичай наводяться в вигляді Rf-спектрів. Такі графічні залежності взагалі легко можна порівняти з екстракційними кривими. Близькість властивостей рідкоземельних елементів (РЗЕ) ускладнює їх поділ; поведінку РЗЕ при екстракції і екстракційно-хроматографическом процесі можна порівняти, зіставивши фактори поділу сусідніх елементів.

Цікаво, що в деяких випадках спостерігаються мінімуми на екстракційних кривих в координатах оптична щільність екстракту - рН, проте екстракція в мінімумі залишається повною. Справа в тому, що іноді при різних рН екстрагуються різні (і по-різному забарвлені) комплекси.

Слід зазначити, що концентрація екстрагуються іонів металу і іонів інших металів може впливати на стан екстракційної кривої.

З рівнянь (156 - 13а) і (156 - 136) слід, що положення ідеальної кривої розподілу (екстракційної кривої) не залежить від концентрації металу і що при підвищенні концентрації комплек-зметикували реагенту[HL ]0 на порядок величини екстракційна крива зсувається на одну одиницю рН в кислу область, і навпаки.

Порівняння цього рівняння з рівнянням (8) і відповідних виразів для pHi /2 показує, що в присутності комплек-зметикували реагентів нахил екстракційної кривої зменшується, а сама крива зсувається в область більш високих значень рН (див. також рис. 1 гл.

Вивчення екстракційних кривих ФМК і ММК для різної кислотності ( 005 - 3 М) в залежності від концентрації мо-лібдат-іона показало, що все екстракційний криві однотипні: мають більш-менш розмитий максимум і дві низхідні гілки. При цьому збільшення концентрації кислоти призводить до зрушення екстракційної кривої в область більш високої концентрації молибдат-іонів. Відомо, що в молибдатного розчинах при будь-якій концентрації Н існує набір полімерних форм молибдата з різним ступенем полімеризації, всі вони знаходяться в рівновазі. Збільшення концентрації Н призводить до зрушення рівноваги в бік мономерних форм Мо. А так як освіта гетерокіслоти залежить від концентрації в системі строго визначеної полімерної форми молібдену, то зі збільшенням концентрації кислоти для збереження сталості концентрації названої полімерної форми необхідно збільшення загальної концентрації молибдат-іонів в системі. Таким чином, слід говорити про вплив жорсткої концентраційної пов'язаності[Н ]/W2w2w210. в системі на ступінь екстракції гетерополікислоти органічними розчинниками. На рис. 317 приведені області оптимальної екстракції для різних розчинників і кислот.

Величина ре /п має велике аналітичне значення, так як дозволяє оцінювати[см. уравнение ( 1.5.6 - 22) ]становище і вид загальної екстракційної кривої, фактор поділу і оптимальне рН поділу.

З рівнянь (156 - 13а) і (156 - 136) слід, що положення ідеальної кривої розподілу (екстракційної кривої) не залежить від концентрації металу і що при підвищенні концентрації комплек-зметикували реагенту[HL ]0 на порядок величини екстракційна крива зсувається на одну одиницю рН в кислу область, і навпаки.

Проведено дослідження процесу массоотдачи в ротаційному екстракційному апараті бурякоцукрового виробництва. Знято екстракційний криві при різних режимах роботи апарату. Розраховані коефіцієнти массоотдачи на восьми ділянках апарату за наступними даними: 1) концентрації цукру і сухих речовин в екстракційної рідини, у вихідній сировині (буряку), а також у вихідному відході (жоме); 2) температурі (по довжині апарату); 3) розміром і швидкості руху екстрагуються частинок; 4) кількості екстракційної рідини.

Проведено дослідження інтенсивності масообміну по довжині 1аклонних екстракційних апаратів безперервної дії. Крою екстракційний криві за даними вимірювання лонцентра - 1іі цукру і сухих речовин в екстрагуючої рідини в центрі саждого з 12 розрахункових ділянок.

Залежність загальної концентрації аммониевой солі ТЛАНХ]орг від[TJIAlopr анх для цикло-гексана. Точки, указанные сплошными треугольниками, определены с помощью ради обромида[101. Чтобы пояснить возможную трудность, рассмотрим рис. 6, где показаны кривые экстракции галоидоводородных кислот растворами ТЛА в циклогексане. При высоких концентрациях экстракционные кривые для ТЛА-HI и ТЛА-НС1 изгибаются в сторону отрицательного наклона. Этот результат полностью лишается физического смысла, если все отклонения от прямой линии с наклоном 1 приписывать образованию агрегатов из ионных пар.
Изучение экстракционных кривых ФМК и ММК для разной кислотности ( 0 05 - 3 М) в зависимости от концентрации мо-либдат-иона показало, что все экстракционные кривые однотипны: имеют более или менее размытый максимум и две нисходящие ветви. При этом увеличение концентрации кислоты приводит к сдвигу экстракционной кривой в область более высокой концентрации молибдат-ионов. Известно, что в молибдатных растворах при любой концентрации Н существует набор полимерных форм молибдата с различной степенью полимеризации, все они находятся в равновесии. Увеличение концентрации Н приводит к сдвигу равновесия в сторону мономерных форм Мо. А так как образование гетерокислоты зависит от концентрации в системе строго определенной полимерной формы молибдена, то с увеличением концентрации кислоты для сохранения постоянства концентрации названной полимерной формы необходимо увеличение общей концентрации молибдат-ионов в системе. Таким образом, следует говорить о влиянии жесткой концентрационной сопряженности[Н ]/W2w2w210. в системі на ступінь екстракції гетерополікислоти органічними розчинниками. На рис. 317 приведені області оптимальної екстракції для різних розчинників і кислот.

Можливо досліджувати коефіцієнти розподілу в залежності від концентраційних змінних як в органічній, так і у водному фазах. Графічна залежність коефіцієнта розподілу або відсотка екстракції від складу водної фази, особливо від концентрації гидроксония або кислоти, зазвичай в, екстракції називається екстракційної кривої. Криві такого типу отримані для великого числа елементів і багатьох систем.

Ряд авторів розвинули кількісний підхід, що узагальнює дані по рівноважної екстракції, що послужило основою передбачення поведінки екстракційних систем. Однак необхідні для розрахунку дані отримані тільки для обмеженого числа систем, тому для знаходження оптимальних умов едстракціі іонів металів в більшості випадків доводиться будувати експериментальні екстракційний криві.

Процес в киплячому (зваженому) шарі може протікати за різними схемами взаємодії твердого тіла з рідиною. Це може бути періодичний процес, процес повного (ідеального) змішання, процес в короткому шарі, прямоточний і протиточний процеси. Якщо в перших трьох процесах в умовах киплячого шару практично виконуються всі основні закономірності перебігу цих процесів (характер зміни екстракційних кривих, сталість наведеного співвідношення витрат мас), то два останніх процесу в умовах киплячого шару є в значній мірі суперпозицію кожного з цих процесів з процесом повного змішання.

Порівняння поведінки металів у екстракційно-хроматографії-чеський системі з екстракційними кривими цих металів дозволяє виявити основні тенденції зміни величин коефіцієнтів розподілу і факторів поділу. Хроматографічні коефіцієнти розподілу в залежності від складу водної фази відомі для великого числа елементів, особливо багата інформація, отримана методами паперової і тонкошарової хроматографії. У цьому випадку дані зазвичай наводяться в вигляді Rf-спектрів. Такі графічні залежності взагалі легко можна порівняти з екстракційними кривими. Близькість властивостей рідкоземельних елементів (РЗЕ) ускладнює їх поділ; поведінку РЗЕ при екстракції і екстракційно-хроматографическом процесі можна порівняти, зіставивши фактори поділу сусідніх елементів.

Знайдено, що ряд маскують реагентів зрушує екстракцію срібла до величин рН, досить високих, щоб могла бути отримана крива екстракції. З використанням рівняння (14) були розраховані теоретичні значення рН /, для екстракції хлороформом і порівняні з експериментальними величинами. Для розрахунку значень pHi /, при екстракції хлороформом використана величина константи 6 - Ю5 певна з даних по екстракції за відсутності маскують реагентів. Для випадку екстра ції чотирьоххлористим вуглецем були отримані три екстракційний криві.