А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Економічна ефективність - створення

Економічна ефективність створення кожного окремого водосховища вимагає глибокого вивчення і одночасного здійснення заходів щодо запобігання або максимального зниження негативних явищ, пов'язаних з його створенням. У числі - таких явищ слід назвати затоплення водосховищем заплавних земель, які, як правило, відрізняються гарною врожайністю, порушення природного зволоження заплавних земель в нижньому б'єфі гідровузла; погіршення умов природного відтворення риби, негативні гідробіологічні зміни (наприклад, цвітіння води) в мілководних ділянках водосховища.

Економічна ефективність створення підземних тазонеф-техраніліщ в непроникних, стійких породах значно зростає, якщо в якості ємностей використовуються гірничі виробки відпрацьованих шахт і копалень.

Економічна ефективність створення підземних газонафтосховищ в непроникних, стійких породах значно зростає, якщо в якості ємностей використовуються гірничі виробки відпрацьованих шахт і копалень.

Схеми шахтних газонефтедраніліщ камерного типу з замкнутою системою виробок-ємностей для одного (а, двох (б і чотирьох (в видів продуктів. Економічна ефективність створення підземних газонафтосховищ в непроникних, стійких породах значи-тельно зростає, якщо в якості ємностей використовуються гірничі виробки відпрацьованих шахт і рудників.

Економічна ефективність створення підземних газонафтосховищ в непроникних породах значно зростає, коли в якості ємностей використовуються гірничі виробки, що залишилися після розробки корисних копалин або ліквідації інженерних підземних споруд. Це пов'язано з виключенням зі складу витрат на створення підземних сховищ майже повністю основної статті витрат на проведення гірничих виробок, яка в більшості випадків становить більше половини кошторисної вартості будівництва сховищ. Використання відпрацьованих виробок під підземні газонафтосховища передбачається в двох варіантах: пристосування всього комплексу відпрацьованих гірничих виробок і пристосування частини виробок.

Економічна ефективність створення закільцьованих систем газопостачання обумовлена не тільки підвищенням надійності газопостачання. Об'єднання газопроводів в регіональні системи і створення ЕСГ країни дозволяє розробити оптимальні режими окремих систем газопостачання і єдиної газопровідної системи в цілому, що дає суттєву економію енергетичних і грошових витрат.

Економічну ефективність створення і впровадження АСУП визначають на основі тих же методичних положень, НТО і економічну ефективність капіталовкладень і впровадження нової техніки.

Економічну ефективність створення і впровадження АСУП визначають на основі тих же методичних положень, що і економічну ефективність капітальних вкладень і впровадження нової техніки. При цьому в якості бази для порівняння приймають показники виробничо-господарської діяльності підприємства, досягнуті до моменту впровадження АСУП.

Економічну ефективність створення і впровадження ОТАСУ визначають на основі тих же методичних положень, що і економічну ефективність капіталовкладень і впровадження нової техніки.

Зазвичай економічну ефективність створення і застосування роботів і заснованих на них технологічних комплексів оцінюють за річним економічним ефектом, який являє собою економію наведених річних витрат, що отримується в результаті використання роботів в складі певного технологічного комплексу або комплексу в цілому.

Розрахунок економічної ефективності створення і використання САПР проводиться для трьох розрахункових стадій: 1) передпроектні дослідження, розробка технічного завдання; 2) розробка технічного проекту; 3) вв'д в дію і промислове функціонування САПР.

Оцінка економічної ефективності створення Саратовских ПСГ в якості регуляторів сезонної нерівномірності системи Середня Азія-Центр.

Основними показниками економічної ефективності створення і функціонування ОАСУ є зниження витрат на випуск продукції і приріст прибутку за рахунок додаткового обсягу випуску і реалізації.

При аналізі економічної ефективності створення і впровадження нової техніки застосовується система натуральних, трудових і вартісних показників. До числа натуральних показників відносяться: зменшення витрат сировини, матеріалів, палива та електроенергії на одиницю продукції, збільшення знімання продукції з квадратного метра виробничої площі і додатковий випуск продукції. До трудових показників економічної ефективності нової техніки відносяться: зниження трудомісткості можна продукції, підвищення продуктивності праці, вивільнення робочих.

Основним показником економічної ефективності створення АСУП є річний економічний еф фект.

Основним показником економічної ефективності створення АСУП є приріст прибутку (сумарне зниження витрат на виробничо-господарську діяльність) в результаті: а) зниження витрат на виробництво продукції і ведення господарської діяльності; б) збільшення обсягів виробництва.

Основним показником економічної ефективності створення системи диспетчерського управління нафтогазовим підприємством є річний приріст прибутку, яка утворюється за рахунок зростання обсягу реалізованої продукції і зниження витрат виробництва. При визначенні ефективності системи враховуються такі чинники підвищення ефективності виробництва, піддаються кількісній оцінці: збільшення випуску продукції за рахунок більш раціонального використання діючих виробничих потужностей, матеріалів, палива і трудових ресурсів і в результаті оптимізації виробничої програми підприємства; підвищення продуктивності праці робітників внаслідок скорочення втрат робочого часу і простоїв виробничого обладнання; підвищення якості продукції, що випускається.

Основним показником економічної ефективності створення автоматизованої системи управління промисловим підприємством є річний приріст прибутку, яка утворюється за рахунок зростання обсягу реалізованої продукції і зниження витрат виробництва.

Показана доцільність і економічна ефективність створення системи оптимального управління виробництвом пергидроля із застосуванням УВМ.

Обґрунтовано важливість і економічна ефективність створення демонстраційних зон використання зрідженого природного газу (СПГ) в Росії.

Останній наведений розрахунок економічної ефективності створення (розширення) ПСГ найбільш повно відображає ефективність використання ПСГ для покриття максимально добових витрат в порівнянні з додатковою подачею газу з родовища. Як видно з розрахунку (3) економічна ефективність ПСГ велика.

Закінчується проектування обґрунтуванням економічної ефективності створення АСУП і розрахунком кошторису витрат.

Тому при визначенні економічної ефективності створення АСУ може бути не так важливо, який оцінний показник розраховувати - коефіцієнт економічної ефективності витрат або річний економічний ефект, а вельми важливо правильно визначити результати впливу автоматизації управління на основні показники діяльності підприємства, об'єднання, галузі. Науковими чи практичними працівниками запропонований ряд методичних розробок з цієї проблеми.

Як кількісного вираження економічної ефективності створення АСУ приймається річна економія від впровадження АСУ і термін окупності додаткових капітальних вкладень. Джерелами економічної ефективності з сфері виробництва при впровадженні АСУ є: збільшення випуску продукції; зростання продуктивності праці завдяки кращій організації виробництва: скорочення простоїв і понаднормових робіт, підвищення коефіцієнта завантаження устаткування, зниження шлюбу завдяки підвищенню ритмічності виробництва; зменшення нормованих оборотних коштів; скорочення втрат тозаро-матеріальних цінностей; зниження непродуктивних витрат, пов'язаних зі зменшенням штрафів, пені, неустойок; скорочення умовно постійних витрат.

Стосовно до методик визначення економічної ефективності створення автоматизованих систем управління офіційними критеріями є критерії, прийняті в Типовий методикою, які в повній мірі кореспондуються з планованими в народному господарстві показниками. Разом з тим, звичайно, не заперечується можливість і необхідність проведення наукових досліджень методології ефективності вдосконалення управління з метою розробки пропозицій щодо подальшого вдосконалення системи офіційних показників, прийнятих для оцінки діяльності господарських одиниць.

Основними показниками, що визначають економічну ефективність створення і впровадження ВЦКП, є економія на одноразових капітальних вкладеннях, економія на поточних витратах і непряма народнохозяйственная економія, що виражаються в узагальненому вигляді в максимальному річному економічному ефекті і мінімальний термін окупності. Визначення річного економічного ефекту базується на співставленні одноразових, поточних, непрямих і повних витрат на створення ВЦКП з відповідними витратами на створення індивідуальних обчислювальних центрів підприємств і організацій та визначенні відповідних сум економії.

Відносно предметів праці економічну ефективність створення бригад в масштабі підприємства, цеху, дільниці відображають такі показники, як зниження собівартості продукції, що випускається, скорочення тривалості виробничого циклу і обсягу незавершеного виробництва, підвищення ритмічності випуску продукції.

найбільший інтерес представляє підготовлена ВІНІТІ методика оцінки економічної ефективності створення і впровадження автоматизованих систем НТІ, основний принцип якої полягає в мінімізації витрат на інформаційне обслуговування.

У табл. 62 наведені дані по розрахунку економічної ефективності створення замкнутої схеми водопостачання і каналізації хімкомбінату. Для порівняння прийнятий традиційний варіант з очищенням стічних вод і скиданням їх у водойму.

особливо важливим є показник фондовіддачі, що характеризує економічну ефективність створення виробничих потужностей і діяльності підприємства в цілому. Фондовіддача визначається як відношення валової (товарної) продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів. Зіставлення фондовіддачі за технічним проектом і за середньорічною потужності підприємства показує, наскільки фондовіддача за середньорічною потужності відстає від проектної або, навпаки, перевищує її.

згідно Типовою методикою визначення економічної ефективності капітальних вкладень економічна ефективність створення нових або вдосконалення існуючих типів машин, устаткування, механізмів та інших знарядь виробництва реалізується в місцях експлуатації і визначається порівнянням капітальних вкладень споживача зі зниженням собівартості продукції або робіт, Вироблених за допомогою цих знарядь виробництва. При цьому подорожчання виготовлення машини розглядається як додаткові капітальні вкладення споживачів, змінюється залежно зі зниженням у них поточних (експлуатаційних) витрат.

Нами наведена одна з можливих методик для використання оцінки економічної ефективності створення і діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. Можливе використання і інших методик, в тому числі і зарубіжних.

В окремих галузевих документах, наприклад в першому варіанті Інструкції з оцінки економічної ефективності створення і використання автоматичних маніпуляторів з програмним управлінням (промислових роботів), порядок відрахування в розпорядження об'єднань і підприємств частини коштів, отриманих додатково у результаті впровадження маніпуляторів у виробництві та їх використання (1982 г.), зроблені спроби змінити прийнятий в загальносоюзних методиках підхід.

Попереднє обстеження підприємства має на меті визначити в загальних рисах технічну доцільність і економічну ефективність створення АСУ. за результатами попереднього обстеження застосовується рішення про необхідність розробки всієї або певної частини АСУ.

Нормативно-довідковий матеріал табл. 174 і наступних таблиць даної глави прийнятий за даними Інструкції по визначенню економічної ефективності створення нових будівельних, дорожніх, меліоративних, торфових машин, лісозаготівельного і протипожежного устаткування і ліфтів.

Розгляд ефективності САПР як з кібернетичної, так і економічної позицій дозволяє запропонувати наступний порядок визначення економічної ефективності створення САПР.

Раніше згадувана Методика АСУП базовий період для розрахунку економічної ефективності системи визначає наступним чином: Даними для розрахунку економічної ефективності створення автоматизованої системи управління промисловим підприємством повинні служити показники його виробничо-господарської діяльності, які передбачається досягти на другий рік після введення АСУП без урахування результатів її впровадження.

Викладені в монографії методологічні положення, можливо, дискусійні, але разом з тим вони сприяють вирішенню проблеми розрахунку економічної ефективності створення автоматизованих систем управління підприємствами, об'єднаннями, галузями.

В ТЕО обґрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення системи управління, виділяються функції, що підлягають автоматизації, вказуються першочерговим комплекс завдань і попередній перелік засобів системи, проводиться орієнтовна оцінка економічної ефективності створення ЕІС.

Фрагмент монтажного креслення електричних і трубних проводок вентиляційної камери. Пояснювальна записка до проекту повинна містити наступні основні розділи: загальну частину, коротку характеристику об'єкта автоматизації, основні технічні рішення, завдання генпроектувальнику, капітальні витрати і економічну ефективність створення системи автоматизації.

Пояснювальна записка до технічного проекту повинна містити наступні основні розділи: загальну частину, коротку характеристику об'єкта автоматизації, основні технічні рішення, завдання генпроектувальнику, капітальні витрати і економічну ефективність створення системи автоматизації.

У державних органів, відповідальних за проведення інвестиційної політики, був досвід такої роботи - у недавньому минулому при організації спільних з іноземними учасниками підприємств використовувалася Тимчасова типова методика визначення економічної ефективності створення на території СРСР спільних підприємств, що базувалася цілком на принципах Методики ЮНІДО.

Приймальна комісія забезпечує: перевірку документації та функціонування АСУП в терміни, визначені наказом міністерства (відомства), який призначив комісію; виділення робочих груп і розподіл обов'язків серед членів комісії для перевірки окремих підсистем; перевірку розрахунку економічної ефективності створення АСУП і НТУ; організацію робочих нарад і підготовку актів приймання АСУП.

Державного комітету Ради Міністрів СРСР по науці і техніці, Держпланом СРСР, Академією наук СРСР і Державним комітетом у справах винаходів і відкриттів від 14 лютого 1977 г. На її основі розробляються методичні вказівки, а також інструкції по оцінці економічної ефективності створення і використання конкретних видів техніки . Доцільність створення і впровадження нової техніки, зображені телій і раціоналізаторських пропозицій оцінюється на основі економічного ефекту, що визначається на річний обсяг виробництва нової техніки в розрахунковому році - в другій або третій календарний рік серійного випуску нової продукції або використання нової технології виробництва, а для винаходів і раціоналізаторських пропозицій - в перший рік їх використання.

Методика є обов'язковою для всіх галузей народного господарства і служить підставою для розробки і затвердження міністерствами і відомствами за погодженням з Державним комітетом Ради Міністрів СРСР по науці і техніці і Державним комітетом Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів галузевих методичних вказівок, які враховують особливості розрахунків економічної ефективності нової техніки, винаходів і раціоналізаторських пропозицій в галузях народного господарства і промисловості, інструкцій по оцінці економічної ефективності створення і використання конкретних видів техніки.

Він повинен містити: детальний опис технологічного процесу обробки інформації, робочі інструкції по всіх операціях технологічного процесу; робочий проект системи програмного забезпечення; робочий проект інформаційного забезпечення; налагоджені програми вирішення завдань абонентів; класифікатори та словники різних найменувань; робочу документацію на розміщення, встановлення та монтаж комплексу технічних засобів (КТС); графіки завантаження КТС; штатний розклад і посадові інструкції персоналу; розрахунок економічної ефективності створення ВУ, пропозиції щодо вдосконалення її функціонування. Впровадження ВУ в експлуатацію здійснюється замовником разом з організаціями-розробниками за встановленим планом-графіком, розробленим замовником спільно з головною організацією, і проходить етапи апробації, дослідної експлуатації, промислової експлуатації.

Важливим завданням є також будівництво перемичок і забезпечення перерахованих вище районів додатковими резервними джерелами живлення газом. Економічна ефективність створення закільцьованих систем газопостачання полягає не тільки в підвищенні надійності газопостачання.

Конкретний прояв результатів функціонування АСУП має знайти відображення в показниках виробничо-господарської діяльності промислових підприємств, що містяться в їх техпромфінпла-нах і річних звітах. Даними для розрахунку економічної ефективності створення АСУП повинні служити показники його виробничо-господарської діяльності, які передбачається досягти в рік введення АСУП без урахування результатів її впровадження.

Конкретний прояв результатів функціонування АСУП має знайти відображення в показниках виробничо-господарської діяльності промислових підприємств, що містяться в їх техпромфінпла-нах і річних звітах. Вихідними даними для розрахунку економічної ефективності створення АСУП повинні служити показники його виробничо-господарської діяльності, які передбачається досягти в році планованого введення АСУП без урахування результатів її впровадження.

Конкретний прояв результатів функціонування АСУП має знайти відображення в показниках виробничо-господарської діяльності промислового підприємства, що містяться в його техпромфінплане і річних звітах за напрямками діяльності. Даними, для розрахунку економічної ефективності створення АСУП повинні служити показники діяльності підприємства, які передбачається досягти в рік введення АСУП без урахування результатів її впровадження.