А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Економічна ефективність - природоохоронний захід

Економічна ефективність природоохоронних заходів визначається при розробці прогнозів і планів економічного і соціального розвитку народного господарства країни, республік, планів робіт з охорони природи і раціонального використання природних ресурсів, генеральних планів забудови міст, проектування і експертизи проектів великих підприємств і споруд. Ця оцінка служить також для стимулювання результатів средозащіт-ної діяльності підприємств, об'єднань, міністерств і відомств, народних і селищних рад народних депутатів.

Достовірна оцінка економічної ефективності природоохоронних заходів є вкрай важким завданням.

У наступній темі Економічна ефективність природоохоронних заходів вивчаються методичні підходи щодо розрахунку економічного ефекту від проведення природоохоронних заходів. Також тут розглядається раз-автором методика по визначення економічного ефекту серед-заходів на рівні управління підприємством, яка викорис-студентами спеціальностей 320700 та 060800 в дипломних проектах їх економічному обгрунтуванні. У темі Методичні засади розробки еколого-економічних прогнозів розглядаються наступні питання: основні види прогнозів, пропоновані автором етапи їх розробки, методи еколого-економічного прогнозування і методика аналізу точності прогнозів.

Значні труднощі при розрахунку економічної ефективності природоохоронних заходів пов'язані з отриманням даних про поточні витрати. Для спрощення порядку визначення поточних витрат доцільно хоча б у першому наближенні розробити укрупнені показники поточних витрат для основних видів природоохоронної діяльності.

Як правило, розрахунки економічної ефективності природоохоронних заходів є складовою частиною проекту.

Інші автори вважають, що оцінка економічної ефективності природоохоронних заходів може бути здійснена за допомогою традиційних показників з додаванням в них величини предотвращаемого економічного збитку внаслідок зниження забруднення природного середовища.

Відповідно до Тимчасової типової методикою визначення економічної ефективності природоохоронних заходів та оцінки збитку, що наноситься народному господарству забрудненням навколишнього середовища, розрахунок економічного ефекту природоохоронних заходів грунтується на зіставленні витрат на їх здійснення з народногосподарським економічним результатом, досягнутим завдяки цим заходам. Цей результат виражається величиною ліквідованого (або предотвращенного) економічних збитків від порушення або втрат ресурсу.

Відповідно до Тимчасової типової методикою визначення економічної ефективності природоохоронних заходів та оцінки збитку, що наноситься народному господарству забрудненням навколишнього середовища, розрахунок економічного ефекту природоохоронних заходів грунтується на зіставленні витрат на їх здійснення з народногосподарським економічним результатом, досягнутим завдяки цим заходам.

Обгрунтування прийнятих рішень повинно бути підкріплено розрахунками економічної ефективності застосовуваних природоохоронних заходів.

У галузевих, пореціпіентних і ресурсних методиках визначення економічної ефективності природоохоронних заходів найбільш коректно було б взагалі не розглядати економічний збиток, що заподіюється народному господарству підвищенням захворюваності населення через погіршення стану навколишнього середовища, хоча фактично така шкода має місце. Він складається з витрат, необхідних для поліпшення стану навколишнього середовища до необхідного рівня.

Наступним етапом наукових досліджень має стати вдосконалення методів визначення економічної ефективності природоохоронних заходів в процесі розробки відповідних галузевих, ресурсних і пореціпіентних методик.

Перевищення економічного результату над витратами на його досягнення свідчить про економічну ефективність природоохоронного заходу. Різниця між результатом і витратами характеризує економічний ефект.

Перевищення народногосподарського економічного результату над витратами на його досягнення свідчить про економічну ефективність природоохоронного заходу. Різниця між результатом і витратами характеризує економічний ефект, за величиною якого вибирають найкращий варіант.

Саме в зв'язку з цим в /8 /у всіх розрахунках економічної ефективності природоохоронних заходів, а також при встановленні нормативу економічного стимулювання і економічних санкцій застосовується економічна оцінка збитків від забруднення навколишнього середовища шляхом перерахунку в грошовий вираз умовної навантаження на реципієнта.

Методичний підхід, заснований на спрощеній процедурі, можна застосовувати лише для встановлення економічної ефективності природоохоронних заходів на рівні великих регіонів або оцінки їх порівняльної ефективності.

Викладені вище методичні положення можуть бути реалізовані в галузевих, ресурсних та пореціпіентних методиках визначення економічної ефективності природоохоронних заходів та оцінки економічних збитків, яке заподіюють народному господарству різними видами екологічних порушень. В даний час ряд центральних органів виконавчої влади веде розробку таких методик на основі тієї самої Тимчасової типової методики.

Зокрема слід розглянути тісний взаємозв'язок між економікою та екологією, встановити критерії і показники економічної ефективності природоохоронних заходів, техніко-економічні показники методів і засобів захисту водойм, а також аспекти моральної і матеріальної зацікавленості підприємства в заходах по екології.

З метою вибору найбільш ефективних средозащітних напрямків в умовах обмежених фінансових коштів у підприємств необхідно визначити економічну ефективність природоохоронних заходів.

В /2 /, як відомо, робилася спроба перетворити економічну оцінку збитку від забруднення в основу для визначення економічної ефективності природоохоронних заходів.

В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти оцінити якісний і кількісний збиток, що завдається навколишньому середовищу промисловими підприємствами, об'єктами енергетики, а також визначити економічну ефективність природоохоронних заходів, спрямованих на раціональне використання природних, сировинних і матеріальних ресурсів, запобігання забрудненню навколишнього середовища і екологічної небезпеки.

Аналіз деяких методик, підготовлених після виходу Тимчасової типової методики (наприклад, методики Мінудо-Брен), показав, що вони не відповідають вимогам уніфікації методів розрахунку економічної ефективності природоохоронних заходів. Виникає побоювання, що розраховані за різними методиками результати будуть непорівнянні. У зв'язку з цим постає питання про необхідність регламентації змісту методик вже на стадії їх розробки.

Розглянуто технічні, екологічні та економічні аспекти захисту атмосферного повітря; основні джерела та види забруднень, що надходять від машинобудівних підприємств; методи і приклади розрахунків очищення газо-і пароподібні викидів; методи контролю стану повітряного басейну, а також методичні питання визначення економічної ефективності природоохоронних заходів.

Розглянуто технічні, екологічні та економічні аспекти захисту атмосферного повітря; основні джерела та види забруднень, що надходять від машинобудівних підприємств; методи і приклади розрахунків очищення газо - і пароподібні викидів; методи контролю стану повітряного басейну, а також методичні питання визначення економічної ефективності природоохоронних заходів.

Багато з намічених заходів, такі як розробка довгострокової державної програми охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів СРСР, прискорення впровадження маловідходних і безвідходних технологічних процесів і комплексної переробки природної сировини, розширення робіт по створенню природоохоронного устаткування, проведення обов'язкової екологічної експертизи здійснюваних проектів і нових технологій, впровадження досконалих методів визначення економічної ефективності природоохоронних заходів і шкоди від забруднення навколишнього середовища, вимагають також подальшого вдосконалення науково обґрунтованих методів прогнозування та оцінки впливу на навколишнє середовище.

При маловідходних (ресурсозберігаючому) виробництві раціонально використовуються сировина і енергія, а шкідливий вплив на біосферу зведено до мінімуму. Тому економічна ефективність технічних природоохоронних заходів (екобіозащітной техніка, маловідходні технології та ін.) оцінюється, перш за все, щодо підвищення ефективності того чи іншого виробництва.

Усі виявлені недоліки завод змушений усувати своїми силами, вишукуючи різні засоби, матеріальні та людські ресурси. Все це знижує економічну ефективність природоохоронних заходів.

Наведено фізико-хімічні та токсикологічні характеристики матеріалів, що застосовуються в нафтогазовидобувному виробництві, а також відходів, що утворюються і викидів. Описано методи прогнозування рівнів забруднення та оцінки економічної ефективності природоохоронних заходів. Викладено способи знешкодження відходів і викидів, запобігання забрудненню навколишнього середовища. Описано технічні засоби контролю.

В цілому згідно з Тимчасовою типовою методикою розрахунок економічної ефективності природоохоронних заходів грунтується на зіставленні витрат на їх здійснення з економічним результатом, досягнутим завдяки цим заходам. В даному випадку мова йде про категорії економічного ефекту, що досягається в результаті проведення пріродозащітньгх заходів. Природоохоронні витрати в 1 - 2% від ВНП запобігають шкоду в 3 - 5% обсягу ВНП.

Існуючі в науково-технічній літературі методи як найбільш загального критерію ефективності представляють відношення результату (ефекту) до викликав його витрат. Відповідно до принципами Тимчасової типової методики визначення економічної ефективності природоохоронних заходів та оцінки економічних збитків, яке заподіюють народному господарству забрудненням навколишнього середовища[1], Для обґрунтування природоохоронних заходів (ПМ) використовується два доповнюють один одного методу.

Однак оцінка економічної ефективності переробки відходів за собівартістю одержуваного побічного продукту на сучасному етапі є неприпустимою. При оцінці народногосподарського ефекту від переробки відходів головним критерієм має бути економічна ефективність природоохоронного заходу - розмір запобігання шкоди в народному господарстві. Реалізація ж побічної продукції тільки збільшує цей ефект.

Абсолютні показники забруднень приймаються згідно результатів вимірів і розрахунків відповідно до діючих методик та даними екологічного паспорта. Економічні показники забруднення середовища розраховуються на основі Тимчасової типової методики визначення економічної ефективності природоохоронних заходів поданням бухгалтерського обліку та екологічного паспорта. Відносні показники характеризують зміни абсолютних і непрямих показників у відсотках або в абсолютних величинах.

Відділом охорони природи Держплану СРСР вже підготовлений проект додатка до форми 11 поправоч державного плану, значно спрощує порядок розрахунку економічної ефективності капітальних вкладень природоохоронного призначення. Є позитивний досвід розробки галузевих методик, наприклад проект Тимчасових методичних вказівок щодо визначення економічної ефективності природоохоронних заходів в промисловості будівельних матеріалів, вугільної промисловості, кольорової металургії та в інших галузях промисловості.

Пропонована читачеві книга повинна внести вклад у вирішення найбільш злободенних проблем економіки природокористування, таких, як проблема визначення економічної ефективності природоохоронних заходів, економічних збитків народному господарству, виникає через нераціональне використання природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища, проблеми ціноутворення, економіко-статистичного аналізу природоохоронної діяльності та її економічного стимулювання та інших.

Якщо такого затвердженого значення по даному компоненту немає, то можна як виняток а формулу підставляти ГДК i - ro речовини у воді водних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування. Значення показника Л - для деяких найбільш поширених в поверхневому стоці забруднюючих речовин, зазначених у Тимчасовій типовою методикою визначення економічної ефективності природоохоронних заходів, наведені нижче.

Викладено організаційні та правові питання управління охороною навколишнього середовища, способи захисту від забруднення атмосферного повітря, ґрунтів і водойм. Розглянуто методи обмеження впливу на навколишнє середовище шуму літаків, звукового удару, електромагнітних полів, інфразвукових хвиль, питання безвідходної технології виробництва, економічної ефективності природоохоронних заходів у цивільній авіації.

За результатами зазначеного прогнозу і оцінки наслідків зміни стану навколишнього природного середовища визначаються додаткові природоохоронні заходи або вносяться зміни в передбачену систему заходів. Визначаються необхідні капітальні вкладення, в тому числі але галузям народного господарства і галузям промисловості, на заходи з охорони природи і проводиться розрахунок економічної ефективності природоохоронних заходів.

До істотних умов підвищення достовірності попередньої інформації відноситься її ранжування в залежності від того, в яких ланках господарського механізму виконуються розрахунки. Так, додатки до Тимчасової типової методики, в яких викладено рекомендації по оцінці економічного збитку від забруднення атмосфери і водойм, орієнтовані на вихідні дані підприємства. Для того щоб ці розрахунки можна було виконувати на рівні міністерств і відомств, Держплан СРСР підготував рекомендації з розробки галузевих, ресурсних та пореціпіентних методик визначення економічної ефективності природоохоронних заходів.

Подальше підвищення ступеня очищення пов'язано зі тельним зростанням витрат на ці цілі. До того ж викидів не вирішує проблеми використання відходів, а дозволяє перевести їх в менш небезпечну для навколишнього середовища форму. При цьому відволікаються великі кошти і земельні площі. В даний час економічну ефективність природоохоронних заходів визначають з урахуванням предотвращенного економічного збитку. Тому з метою максимального зниження втрат сировини і енергії (раціональне ресурсокористування), зменшення відходів та максимально повної їх утилізації здійснюють перехід до маловідходних технологій. Використання відходів замість первинної сировини в світі зростає швидкими темпами. Наприклад, в Японії більше 96% промислових відходів піддають частковій переробці і використовують повторно. Накопичено досвід утилізації вторинної сировини в Німеччині, Болгарії, Польщі. В СРСР переробляють 85% доменних шлаків, 25% сталеплавильних, 50% феросплавних.