А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Екологічна ефективність

Екологічна ефективність (характеристики екологічні-ності) - вимірювані результати системи управління навколишнім середовищем, пов'язані з контролем організацією її екологічних аспектів, заснованих на її екологічній політиці, а також на цільових і планових екологічних показниках.

Екологічна ефективність теплофікації пов'язана з економією палива при комбінованої на ТЕЦ, роздільної на КЕС і районної котельні виробленні теплової та електричної енергії.

Екологічна ефективність заходів щодо раціонального природокористування характеризується системою показників, які відображають співвідношення очікуваних результатів і необхідних витрат.

Екологічна ефективність земельного кадастру характеризується рівнем використання земельних і природних ресур - COti, ЇХ відтворенням на основі земельно-кадастрової інформації, ступенем впливу ГЗК на формування екологічно ртювесного і сталого землекористування, поліпшення еко - МППескіх умов життя населення.

Наведені витрати на очистку, доочистку і знезараження, коп /м3. Техніко-економічна та екологічна ефективність використання міських стічних вод для розглянутих вище прикладів підтверджується наступними цифрами.

Показники екологічної ефективності, наведені в таблиці, враховують наслідки вкладень інвестицій в різні галузі (сектору) економіки з точки зору впливу галузі на навколишнє природне середовище.

Таким чином екологічна ефективність в загальному випадку для всіх витрат, пов'язаних з ОНПС, визначається віднесенням екологічних досягнень до викликав їх витратам. Екологічні досягнення розраховуються по різниці показників якості навколишнього середовища до і після введення природоохоронних заходів. Їх обсяг у вартісному вираженні пов'язаний з вирішенням проблем соціальної ефективності, витрат на техніку промислової екології, економічної оцінки використання природних ресурсів та ефективності інвестиційних проектів і програм.

Експертна оцінка екологічної ефективності може бути проведена порівнянням екологічних показників, що досягаються в результаті виконання проекту, із законодавчо встановленими.

Для оцінки екологічної ефективності виробництв прийнятий коефіцієнт збереження ефективності Р, що характеризує ступінь впливу викидів метанолу на ефективність застосування даного способу виробництва.

При оцінці екологічної ефективності ТЕС іноді використовується поняття Екологічно чиста ТЕС. Теоретично така ТЕС не повинна надавати впливу на навколишнє середовище. Це суперечить першому закону термодинаміки, бо корисна енергія була б вироблена без витрат первинної енергії. Оскільки вічний двигун першого роду неможливий, неможливо створити і екологічно чисту ТЕС в розглянутому сенсі. Таким чином, перетворення енергії завжди супроводжується екологічним навантаженням на природу.

При розрахунку екологічної ефективності застосування метанолу необхідно враховувати прямі і непрямі джерела забруднення навколишнього середовища. Прямі базові нормативи плати Чи не (руб /т) за викиди забруднюючих речовин в атмосферу визначені Постановою № 106 від 140593 Про платежі за забруднення навколишнього середовища. Прямі джерела забруднення обумовлені технологією виробництва, транспортуванням, зберіганням в резервуарах і застосуванням за призначенням, зокрема, для боротьби з гідратообразова-ням в свердловинах і транспортних магістралях.

З урахуванням економічної та екологічної ефективності частки споживання кожного з ресурсів суттєво різняться. Так, частка використання найменш ефективного з ресурсів, яким в даному випадку є вугілля, мінімальна і становить лише 10% видобутих ресурсів вугілля. Сумарний обсяг видобутого вугілля за весь його життєвий цикл, рівний 300 років, складе близько 300 млрд. Т у.п., з яких на сьогодні вилучено 200 млрд. т у.п. Максимальна частка вугілля в енергетиці свого часу досягла 75% і в подальшому планомірно знижувалася.

Незважаючи на низьку екологічну ефективність цього способу ліквідації шламових комор (так як захоронюються-мі відходи, як правило, перед засипанням НЕ знешкоджуються та містяться в них забруднювачі можуть проникати в грунт і грунтові води), він знаходить широке поширення в промисловій практиці. Ділянка землі з відкритим або навіть засипаним коморою в цьому випадку протягом тривалого часу залишається непридатним для сільськогосподарського користування, що вкрай невигідно з точки зору раціонального використання земельних ресурсів.

Поряд з позитивною екологічної ефективністю використання спиртових палив слід зазначити і такі негативні явища, як підвищені викиди альдегідів і випаровування вуглеводневих сполук. Вміст альдегідів зростає зі збільшенням концентрації спиртів в паливній суміші. для метанолу характерні викиди формальдегіду, в той час як при згорянні етанолу утворюється переважно ацетальдегід. Мінімальні викиди альдегідів відповідають стехіометричному складу паливної суміші і зростають при її збіднення або збагачення. В - середньому викиди альдегідів при роботі на спиртах приблизно в 2 - 4 рази вище, ніж при роботі двигуна на бензині. Їх зниження домагаються при добавці до спиртів води (до 5%) і присадок до палива до 0 8% аніліну, підігріві повітря на вході в двигун.

У роботі показана екологічна ефективність і економічну доцільність глибокої пиролитической переробки важкої смоли від регенерації ДМФА.

Встановлення цільових показників екологічної ефективності в положеннях стандарту ДСТУ ISO 14001 - 98 виділено в якості самостійного напрямку планування системи екологічного менеджменту. Організація повинна встановлювати і підтримувати в робочому стані документально оформлені цільові та планові екологічні показники за всіма своїми функціями і на кожному рівні в рамках організації.

Проведення стандартного аналізу екологічної ефективності екологічних проектів часто буває утруднено в зв'язку з тим, що екологічні витрати і вигоди, що виявляються протягом порівняно тривалого часу, досить важко виміряти і передбачити.

Вперше виконана оцінка екологічної ефективності впровадження природоохоронних заходів щодо зниження забруднення атмосферного повітря в районі ОГПЗ.

Виділення факторів, показників екологічної ефективності, їх подальший аналіз в прямого і зворотного зв'язку: країна - (ПЕК) регіон - район - підприємство, введення їх в законодавчу базу і напрямки екополітики зумовлять за всіма зв'язків такі зміни свідомості і мислення в суспільстві, науці, виробництві , конкретних фахівців, що інтелектуальний потенціал людських ресурсів, капітал індустріально-технічних сил будуть спрямовані туди, де стане вигідно - в економічну екологію. Іншими словами, у розвитку природоохоронного та природно-ресурсного законодавства повинні знайти місце положення, спрямовані на створення офшорних зон і, перш за все, для інвестицій - фінансових і інтелектуальних, в сфері екології.

Наведені показники свідчать про високу екологічну ефективність такого методу спалювання вугілля.

Метою проекту є оцінка екологічної ефективності реалізації програми розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії (НВДЕ) в світовій енергетики і на національному рівні (на прикладі Росії) для зниження загрози масштабних змін атмосфери і клімату.

Якщо виходити тільки з критерію екологічної ефективності, більш кращою є каталітична нейтралізація відпрацьованих газів. Вона дозволяє знизити сумарні нормовані викиди бензинового автомобіля з 149 до 096 у.

Характеристика екологічних втрат в сфері споруди магістральних трубопроводів. Інтегральним критерієм, що є мірою екологічної ефективності спорудження трубопроводів, може служити небезпека порушення природного балансу як в узкотерріторіальном (або регіональному) плані, так і в загальнодержавному масштабі. Така небезпека є потенційною характеристикою незворотних втрат (або незворотних процесів), кількісно пов'язаних з антропогенними факторами трубопровідного будівництва.

інтегральним критерієм, що є мірою екологічної ефективності трудової діяльності, може служити небезпека порушення природного балансу як в узкотерріторіальном плані, так і в загальнодержавному масштабі. Така небезпека є потенційною характеристикою незворотності втрат (або незворотних процесів), кількісно пов'язаних з антропогенними факторами результатів діяльності.

Інтегральним критерієм, що є мірою екологічної ефективності трудового процесу, може служити небезпека порушення природного балансу як в узкотерріторіальном (регіональному), так і в загальнодержавному масштабі. Така небезпека є потенційною характеристикою незворотних втрат (або незворотних процесів), кількісно пов'язаних з антропогенними факторами промислового або будівельного техногенеза.

Інтегральним критерієм, що є мірою екологічної ефективності трудової діяльності, може служити небезпека порушення природного балансу як в узкотерріторіальном плані, так і в загальнодержавному масштабі. Така небезпека є потенційною характеристикою незворотності втрат (або незворотних процесів), кількісно пов'язаних з антропогенними факторами результатів діяльності.

Інтегральним критерієм, що є мірою екологічної ефективності трудового процесу, може служити небезпека порушення природного балансу як в узкотерріторіальном (регіональному), так і в загальнодержавному масштабі. така небезпека є потенційною характеристикою незворотних втрат (або незворотних процесів), кількісно пов'язаних з антропогенними факторами промислового або будівельного техногенеза.

Показник ефективності природозахисних заходів - це екологічна ефективність (Еа), що характеризує зменшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище, яка припадає на одиницю наведених витрат природоохоронних заходів.

Виходячи з явною потенційної можливості, економічної та екологічної ефективності використання деревини як основного палива в віддалених районах, не охоплених централізованим енергопостачанням, а також для міських і сільських котелень в регіонах з достатніми лісовими ресурсами, представляється доцільною розробка відповідних державної та регіональних програм.

Запропонований процес утилізації відходів нафтохімії володіє високою екологічною ефективністю і економііческой доцільністю.

Вона кореспондує з екологічної ціною, ресурсної та екологічної ефективністю. Натурний приклад: для пиловугільній ГЕС потужністю в 1000 мВт потрібно приблизно 5 тис. Га вугільних розрізів, 1 2 Показати тис. Га для будівель і доріг, 200 га для золовідвалів і ЛЕП. Це число здається величезним. Сумарна площа, займана урановими рудниками, підприємствами по збагаченню урану, самими АЕС і їх ставками, підприємствами з переробки атомного палива і місцями поховання радіоактивних відходів разом з зонами відчуження і безпеки поки точно не відома.

Класифікація екологічного менеджменту за такими чинниками управління. Принцип розвиненою і збалансованою відповідальності за факторами екологічної ефективності управління.

Вибір заходів повинен бути обгрунтований, а їх екологічна ефективність описана в документації ОВНС ініціатором і розробником.

Їх аналіз дозволяє виділити ПОМ в порядку їх екологічної ефективності. З них видно, що в переважній більшості випадків найбільш екологічно значущими факторами є використання екологічно чистих матеріалів і хімреагентів для бурових розчинів при проводці свердловин і максимальна утилізація відходів, що утворюються буріння.

Тоді, зв'язавши ці дані з відомостями про економічної та екологічної ефективності виконуваних робіт, можна визначити, який з них і в якій формі (із спеціального фонду або із загальної суми вкладень) буде стимулювати підприєм-буття ефективно використовувати кошти на природоохоронні заходи. Дані по структурі джерел фінансування можуть знадобитися також для коригування відповідних показників при підведенні загальних підсумків госпрозрахункової діяльності підприємства.

Таким чином, експериментально показано, що розроблений метод має високу екологічної ефективністю, забезпечує надійне знешкодження гальванічних шламів, дозволяє перетворити їх в нешкідливу для навколишнього природного середовища масу і дає можливість складувати, розміщувати і захоронювати такі відходи на полігонах (звалищах) твердих побутових відходів. Екологічна чистота і надійність методу підтверджується відповідними висновками держсанепіднагляду РФ і природоохоронними службами. Розроблений метод є не тільки екологічно чистим, але і економічно вигідним для підприємств, так як дозволяє значно знизити платежі за забруднення навколишнього середовища.

Зацікавлена сторона - окрема особа або група осіб, які зацікавлені в екологічній ефективності організації або на які ця ефективність впливає.

Для використання вторинних пічних енергоресурсів головним і визначальним фактором завжди повинна бути їх економічна і екологічна ефективність.

Необхідність охорони навколишнього середовища приводить до істотних змін в загальних підходах до забезпечення екологічної ефективності виробництв. Під екологічною ефективністю розуміють мінімізацію впливу на навколишнє середовище при заданих продуктивності і якості продукції, що випускається відповідним виробництвом. Замість заходів тимчасового характеру, спрямованих на боротьбу з наслідками забруднень, тепер все частіше на стадії проектування і будівництва підприємств вживають заходів дол.

На сучасному етапі розвитку систем управління, техніки і технології виробництва в світі абсолютні значення екологічної ефективності екологічними стандартами не встановлюються. Визнано достатнім лише прагнення організації відповідати чинним законодавчим актам і регламентам робіт при постійному поліпшенні системи екологічного управління.

Такі обмеження насамперед поширюються на трудові (виробничі та технологічні) процеси, що характеризують екологічну ефективність стадій створення і функціонування промислових об'єктів.

У міру того, як організація буде набувати досвіду, можуть бути розроблені шляхи подальшого підвищення екологічної ефективності.