А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Еквівалентна формулювання

Еквівалентна формулювання: кожне чи різноманіття може бути визначено кінцевим безліччю тотожностей. Чи є безліч різноманітті хоча б рахунковим.

Еквівалентна формулювання: замкнуті опуклі оболонки множин К і Е збігаються.

Еквівалентна формулювання виходить введенням векторного потенціалу А, де В V X А.

Еквівалентна формулювання того ж умови: розшарування над Му шар якого над точкою х є факторпространством TxM /TxW (x) t орієнтується.

Еквівалентна формулювання: будь-яке розширення Галуа K /Q з комутативній групою Gal (/(/Q) (Абелеві розширення) міститься в деякому круговому розширенні. Еквівалентні формулювання: 1) якщо композиція двох власних розподілів є нормальним розподілом, то і кожне з них є нормальним розподілом; 2) якщо fi (t) і Ф2 (0 - типовий. Еквівалентна формулювання теореми 2 стверджує іітегр.

До закону повного струму. Еквівалентна формулювання розглянутого закону полягає в тому, що векторне поле В ніде не має джерел. Іншими словами, в природі реально не існує ніяких магнітних зарядів, а отже, і магнітні струми не мають прямого фізичного сенсу.

Еквівалентне формулювання поняття Ф - рішення дає наступне визначення.

Еквівалентне формулювання поняття Ф - рішення дає наступне визначення.
 Еквівалентної формулюванням є ізоморфізм І - Дп. Якщо основне поле є поле дійсних чисел, то відомо, що для Д є точно три можливості: Д Г, Д Г (f) - поле комплексних чисел або Д - алгебра кватерніонів (теорема Фробеніуса, см. Курош[1], Стор. еквівалентної формулюванням третього початку є положення про недосяжність абсолютного нуля температури.

є еквівалентна формулювання пепредіка-ного аналізу Гільберта - Бернайса, в якій замість множин натуральних чисел фігурують функції, переробні натуральні числа в натуральні.

Є багато еквівалентних формулювань.

Знайти еквівалентну формулювання легко за допомогою перетворення Ле-Жандра. Основна ідея полягає в тому, щоб замінити опис кривої (або поверхні) в кожній її точці визначенням прямих (або площин), дотичних до неї.

Існує кілька еквівалентних формулювань В. Клаузиус: неможливий процес, при к-ром тепло переходило б мимовільно від тіл більш холодних до тіл більш нагрітих.

Існує кілька еквівалентних формулювань цього фундаментального положення всієї науки в цілому.

Існує кілька еквівалентних формулювань В. Клаузіуг: неможливий процес, при к-ром тепло переходило б мимовільно від тіл більш холодних до тіл більш нагрітих. При цьому самовільний перехід але слід розуміти у вузькому сенсі безпосереднього переходу; перехід неможливо здійснити за допомогою к.

Збіжність оцінок ляпуновском показників AI, АЗ для аттрактора Хенона. Існує кілька еквівалентних формулювань даного алгоритму.

Існує ряд еквівалентних формулювань другого закону термодинаміки.

Існує кілька еквівалентних формулювань закону збереження енергії.

Ферма допускає наступну еквівалентну формулювання: міні заміновано.

Перехід до еквівалентної формулюванні базується на використанні фундаментальних властивостей розв'язків диференціальних рівнянь з приватними похідними.

Нелінійні задачі допускають різні еквівалентні формулювання.

Ця теорема допускає еквівалентну формулювання.

Наступна теорема в еквівалентних формулюваннях була доведена багатьма авторами.

Найбільш широко поширені дві еквівалентні формулювання другого закону термодинаміки - Клаузиуса і Томсона.

Але тепер замість введення еквівалентної формулювання, що містить рівняння замість нерівностей, подвійність ставить зовсім іншу задачу. У двоїстої завданню ми починаємо з тих же самих А, Ь і с, але потім все робиться навпаки.

Наведемо тепер ще одну еквівалентну формулювання СРС і НРС, часто більш зручну в доказах.

Аксіома вибору має велике число еквівалентних формулювань, які можна знайти чи не в кожній сучасній книзі з математики.

Критерії термодинамічної рівноваги мають ряд еквівалентних формулювань. Одна з них безпосередньо пов'язана з другим початком термодинаміки і може бути викладена наступним чином.

Існує кілька різних, але цілком еквівалентних формулювань: теплота не може мимоволі переходити від менш нагрітого тіла до більш нагрітого (Клаузиус); неможлива періодично діюча машина, єдиним результатом дії якої було б отримання роботи за рахунок відібрання теплоти від теплового резервуара (Кельвін-Планка); вічний двигун другого роду неможливий.

Таким чином, приходимо до двох еквівалентним формулювань критерію руйнування.

Очевидно, що доведеною теоремою можна дати наступну еквівалентну формулювання.

Після сказаного самому поняттю безумовної збіжності можна дати іншу, еквівалентну формулювання: сходиться ряд називається безумовно збіжним, якщо ряд, отриманий після будь-якої перестановки його членів, продовжує сходитися і має колишню суму.

Ми переходимо тепер до теоремі, яка допускає дві еквівалентні формулювання, однаково корисні для багатьох приватних завдань, що виникають в додатках.

Питання про існування такого предиката становить проблему сводимости, еквівалентна формулювання якої була дана в підрядковому примітці на стор. Постом[1944]були побудовані спеціальні приклади предикатів виду (Ey) R (x, у), нерозв'язність проблем можливості розв'язання яких встановлюється зведенням до них проблем можливості розв'язання предиката (Еу) 7 (х, х, у), а штучними методами.

Виходячи із залежності (47) були отримані дві еквівалентні формулювання критерію руйнування.

Як показав Дікке (1962), можлива й інша, еквівалентна формулювання теорії, в якій поле р прямо взаємодіє зі скаляром Т речовини, гравітаційна стала (без лапок) постійна, але зате ефективні маси m всіх частинок залежать від р і, отже, не постійні .

Властивість (1), зване марковским властивістю, допускає різні еквівалентні формулювання.