А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Широке теоретичне експериментальне дослідження

Широкі теоретичні і експериментальні дослідження в області методів хроматографічного виділення чистих речовин[1-4]є основою для переходу до промислової хроматографії - великотоннажні заводському методу поділу. Уже зараз є дані[4-7]Про параметри, що дозволяють виділяти до тисячі тонн на рік цільового продукту.

Широкі теоретичні і експериментальні дослідження, проведені в Радянському Союзі і за кордоном, показали можливість отримання, крім металевих, ще й неметалічних феромагнетиків - так званих феритів - магнітних матеріалів різних груп, що відрізняються один від одного магнітними властивостями і областями застосування.

Широкі теоретичні і експериментальні дослідження в області методів хроматографічного виділення чистих речовин[286-292]є основою для переходу до промислової хроматографії - великотоннажні заводському методу поділу.

Широкі теоретичні і експериментальні дослідження в області методів хроматографічного виділення чистих речовин[1-4]є основою для переходу до промислової хроматографії - великотоннажні заводському методу поділу. Уже зараз є дані[4-7]Про параметри, що дозволяють виділяти до тисячі тонн на рік цільового продукту.

Особливо широкі теоретичні та експериментальні дослідження швидкісного різання металів були проведені в період 1943 - 1950 рр. Ряд інститутів і заводів (ВНДІ, ЕНІМС, МВТУ ім. Баумана, ЛПІ, ЦНИИТМАШ, ГАЗ, завод Червоний пролетар, завод Червоне Сормово, автозавод ім. Лихачова, 1ГПЗ і ін.), Велике число науковців та інженерів провели такі роботи, які дали можливість глибоко вивчити сутність швидкісного різання металів і встановити вимоги, яким повинні відповідати верстати, інструмент і пристосування, що застосовуються при швидкісному різанні.

широкі теоретичні та експериментальні дослідження процесу пластичної деформації багатошарових металів протягом останніх років проведено на кафедрі обробки металів тиском Магнітогорського гірничо-металургійного інституту.

Цухановой[207]проведені широкі теоретичні та експериментальні дослідження з горіння вуглецевого каналу. Вуглецевий канал виявився моделлю, на якій зручно було організувати експеримент і провести математичну обробку результатів дослідів. 
В даний час широкі теоретичні та експериментальні дослідження в цій області проводяться вченими ВНІІБТ, Державної академії нафти і газу ім.

В останні роки ведуться широкі теоретичні та експериментальні дослідження по вивченню дійсної навантажене вузлів і елементів дорожніх машин. Досвід експлуатації різних машин показує, що в їх елементах найчастіше виникають місцеві руйнування, що призводять іноді до серйозних аварій. руйнування часто відбуваються в місцях, які за діючими методиками розрахунку на міцність і витривалість вважаються цілком надійними. Дослідження показують, що напруги в елементах металоконструкцій одноківшових екскаваторів, заміряні експериментально з урахуванням динамічних впливів, перевищують розрахункові напруги від статичних навантажень в кілька разів. Аналогічна картина спостерігається при експериментальному дослідженні напруженого стану окремих елементів скреперів, бульдозерів та інших машин.

Великі масштаби впровадження гідравлічного розриву пластів і широкі теоретичні та експериментальні дослідження, проведені в цій області, сприяли вдосконаленню і розробці різних технологічних схем.

Проблемі влажнопарових турбін протягом останнього десятиліття присвячені широкі теоретичні та експериментальні дослідження. Вони дозволяють підняти рівень теорії і розрахунків парових турбін, що працюють на вологій парі.

процеси течії двофазних сумішей в трубах є предметом широких теоретичних і експериментальних досліджень у пас в країні і за кордоном. Однак сучасні методи розрахунку течій газорідинних сумішей не мають ще тієї ступеня обгрунтованості і точності, які притаманні гідродинаміки однофазних потоків.

Одночасно з винятковим розвитком паросилового господарства в СРСР проводилися широкі теоретичні та експериментальні дослідження фізичних властивостей пара при високих параметрах, а також циклів його роботи в паросилових установках. Жож-но сказати, що термодинамічні принципи робіт сучасних паросилових установок пішли далеко вперед від принципів роботи дореволюційних установок.

Більш економічне витрачання палив можна забезпечити тільки на основі раціонального конструювання та експлуатації теплосилових установок; а це може бути досягнуто лише в результаті широких теоретичних і експериментальних досліджень теплових процесів, що відбуваються в них, що базуються на законах і методах термодинаміки.

В області будови простих систем, таких як октаедріче-ські молекули і комплекси, одним з найцікавіших є питання про їх конфигурационной нестабільності внаслідок ефекту Яна - Теллера. Широкі теоретичні та експериментальні дослідження останнього часу, зокрема методом ЕПР (Альтшулер, Козирєв, 1971), внесли достатню ясність в питання про спотворення різних систем при наявності електронного виродження, описуваного так званим ефектом Яна - Теллера першого порядку. Поряд з цим ефект Яна - Теллера другого порядку (або псевдоеффект Яна - Теллера) залишається слабо вивченим в експериментальному відношенні. Основний результат теоретичного розгляду зводиться до того, що в другому порядку теорії збурень виявляються конфігураційний нестабільними навіть діамагнітниє системи, зокрема октаедричні молекули і іони.

При каскадному злиття спливаючих фрагментів залишкової нафти гравітаційна сегрегація може відбуватися швидше, ніж при підйомі кожного фрагмента окремо. Однак ці вороса вимагають широких теоретичних і експериментальних досліджень.

На експлуатаційні властивості абляційних пластмас сильно впливають склад і структура матеріалу. Для встановлення цього взаємозв'язку проведені широкі теоретичні та експериментальні дослідження, в результаті яких визначено вплив найважливіших характеристик матеріалів.

За цей час було проведено не тільки широке теоретичне і експериментальне дослідження явищ в ферритах на СВЧ, але і розроблено цілий ряд нових феритових пристроїв, які отримали значне поширення в техніці сантиметрових хвиль.

Розвиток ряду нових напрямків в плазмовій техніці та енергетиці пов'язане з отриманням та використанням саме щільної плазми. У зв'язку з цим виникла потреба в більш широких теоретичних і експериментальних дослідженнях її фізичних властивостей, перш за все термодинамічних і кінетичних. Якщо говорити про термодинамічної теорії, то в даний час основні її принципи можна вважати сформульованими. Тут завдання зводиться до обчислення статистичної суми по станам системи багатьох частинок. У цьому напрямку треба багато зробити в області розвитку методів обчислень. До сих пір порівняно легко вдавалося обчислювати статистичну суму для систем зі слабкою взаємодією.

За такий короткий проміжок часу було-тільки проведено широке теоретичне і експериментальне дослідження явищ в ферритах на СВЧ, але і розроблено цілий ряд нових Феррі-вих пристроїв, які отримали значне поширення в техніці сантиметрових хвиль.

Однак широкі теоретичні та експериментальні дослідження цього питання, проведені у ВНІІкімаше, дозволяють досить повно судити про вплив аргону на процес ректифікації в верхніх колонах подібних установок і про умови, при яких стає можливим його отримання.

Всі розглянуті вище доменні структури мають ту спільну рису, що при спостереженні їх зверху домени виглядають паралельними смужками рівної товщини. Доменні структури такого типу прийнято називати смуговими доменними структурами, або страйп-структурами. Розглянемо тепер більш вузький клас страйп-структур, що характеризується, по-перше, наявністю одноосной анізотропії з легкої віссю, перпендикулярної поверхні пластинки, і, по-друге, наявністю залишкової намагніченості 1R, спрямованої уздовж страіпов. Для таких структур з'являється приваблива можливість управління орієнтацією страіпов за допомогою зовнішнього магнітного поля. Як правило, орієнтація страіпов визначається напрямом попередньо прикладеного досить сильного магнітного поля. Завдяки стабілізуючій дії наведеної анізотропії (§ 3.2) орієнтація страіпов фіксується в такій мірі, що в порівняно слабких полях плівку можна перемагничиваемом від 1 до - Is, не змінюючи орієнтації страіпов, а в досить сильному полі можна переорієнтувати страйпи. У зв'язку зі сказаним страйп-структури піддавалися широкому теоретичному та експериментальному дослідженню, деякі результати якого ми викладемо.

Всі розглянуті вище доменні структури мають ту спільну рису, що при спостереженні їх зверху домени виглядають паралельними смужками рівної товщини. Доменні структури такого типу прийнято називати смуговими доменними структурами, або страйп-структурами. Розглянемо тепер більш вузький клас страйп-структур, що характеризується, по-перше, наявністю одноосной анізотропії з легкої віссю, перпендикулярної поверхні пластинки, і, по-друге, наявністю залишкової намагніченості 1R, спрямованої уздовж Страйп. Для таких структур з'являється приваблива можливість управління орієнтацією Страйп за допомогою зовнішнього магнітного поля. Як правило, орієнтація Страйп визначається напрямом попередньо прикладеного досить сильного магнітного поля. Завдяки стабілізуючій дії наведеної анізотропії (§ 3.2) орієнтація Страйп фіксується в такій мірі, що в порівняно слабких полях плівку можна перемагничиваемом від 1 до - ls, не змінюючи орієнтації Страйп, а в досить сильному полі можна переорієнтувати страйпи. У зв'язку зі сказаним страйп-структури піддавалися широкому теоретичному та експериментальному дослідженню, деякі результати якого ми викладемо.