А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Чиста продукція

Чиста продукція являє собою грошовий вираз новоствореної вартості. При її розрахунку з товарної продукції віднімаються валові матеріальні витрати і сума нарахованої амортизації. Чиста продукція вловлює в динаміці не тільки зміна фізичного обсягу виробництва, а й, що має велике значення, зміна ресурсо-місткості, зокрема матеріалі - і фондомісткості продукції. Стосовно до галузі правильну оцінку отримують прогресивні структурні зрушення в бік поглиблення переробки нафти і збільшення відбору світлих нафтопродуктів.

Чиста продукція відображає новостворену вартість і може відповідати вкладу даного підприємства в національний дохід країни при збігу цін на суспільно необхідні витрати праці.

Чиста продукція (нормативна) - це новостворена працею працівників даного підприємства вартість. Цей показник найкращим чином дозволяє визначити реальний внесок даного підприємства (об'єднання) в суспільне виробництво.

Чиста продукція являє собою частину товарної продукції відповідної новоствореної вартості. Вона є розрахунковою величиною. Для її визначення необхідно знати обсяг товарної продукції за певний період і вартість матеріальних витрат, включаючи амортизацію, за той же період. Величина матеріальних витрат виключається з вартості товарної продукції.

Чиста продукція, що відрізняється від валовий на величину матеріальних витрат і амортизаційних відрахувань, дозволяє виміряти продуктивність праці з урахуванням витрат не тільки живого, але і уречевленої праці.

Чиста продукція визначається як частина обсягу будівельно-монтажних робіт без вартості витрат на матеріали і конструкції, а також без витрат на амортизацію будівельних машин. В умовно чисту продукцію включається амортизація машин, а також витрати на заробітну плату і на експлуатацію будівельних машин, а також частина накладних витрат, що складаються з витрат на заробітну плату, і планові накопичення.

Чиста продукція розрахована як сума фонду заробітної плати всього персоналу та усередненої (по галузі) прибутку, що усуває вплив різної рентабельності на підприємствах.

Чиста продукція, що утворюється у зв'язку з виробництвом одного виробу, дорівнює Ч РМ РЧ.

Чиста продукція в народному господарстві є новостворену в звітному періоді продукцію. Вона є основою національного доходу країни.

Чиста продукція являє собою новостворену на даному підприємстві протягом звітного періоду вартість. Вона визначається як різниця між всією вартістю товарної продукції (в оптових цінах підприємства) 1 матеріальними витратами,: включаючи амортизацію. Отже, чиста продукція складається з витрат на заробітну плату з нарахуваннями і прибутку підприємства.

Показники плану підвищення економічної ефективності виробництва. Чиста продукція розраховується винятком з вартості товарної продукції в оптових цінах підприємства спожитих матеріальних витрат в тих же цінах.

Чиста продукція - частина валової продукції, відповідна новоствореної вартості. Визначається шляхом виключення з валової продукції вартості спожитих засобів виробництва.

Чиста продукція визначається Центральним статистичним управлінням при Раді Міністрів СРСР за даними річних звітів тільки по промисловості в цілому.

Чиста продукція (ПП) являє собою новостворену вартість в поточному періоді.

Чиста продукція (додана вартість) за рахунок застосування нововведення у сфері виробництва (створення або використання) за весь термін його реалізації визначається шляхом підсумовування річних обсягів чистої продукції.

Чиста продукція не має зазначених недоліків. Перевага цього показника - об'єктивна оцінка внеску кожного трудового колективу в розвиток економіки, досить точне визначення міри його участі у створенні національного доходу, оскільки при оцінці по чистої продукції в кінцевих результатах діяльності підприємства, з одного боку, до уваги береться чужу працю (вартість сировини, матеріалів, енергії, основних фондів), а з іншого - відбивається фактичне використання матеріальних ресурсів і основних виробничих фондів. При оцінці продуктивності праці і формуванні фонду заробітної плати на основі чистої продукції це створює додаткові матеріальні стимули для зниження не тільки трудомісткості продукції, що випускається, але і витрати сировини і матеріалів, палива і енергії, а також для поліпшення використання виробничих потужностей.

Чиста продукція дозволяє більш правильно відображати продуктивність праці в виробництвах з багатостадійними процесами. Так, при отриманні полістиролу з стиролу, що надходить з боку або виробляється на підприємстві, обсяг валової продукції в усіх випадках залишається постійним.

Чиста продукція включає новостворену вартість. Вона визначається як сума нормативної заробітної плати з відрахуваннями і прибутку, нарахованої відсотком рентабельності до собівартості без матеріальних витрат.

Чиста продукція не враховує зміни залишків готової продукції на складі, а чистий дохід - враховує. У той же час і в умовах роботи підприємств галузі зниження залишків готової продукції надає стимулюючий вплив на їх госпрозрахункову діяльність, так як сприяє зростанню прибутку.

Чиста продукція на відміну від доходу не залежить від строків перерахування коштів з оплати рахунків покупцями продукції, а дохід - залежить, хоча цей фактор не є результатом трудової діяльності колективу підприємства і може призвести до необґрунтованої затримки оплати праці його колективу.

Чиста продукція не відображає надбавки і знижки до оптових цін за якість, а дохід відображає. Таким чином, модель госпрозрахунку, що застосовується в галузі, в меншій мірі, ніж друга модель, сприяє зростанню цін, в тому числі і необгрунтованого.

Чиста продукція не включає сальдо штрафних санкцій. Дохід безпосередньо пов'язаний з цим показником, який є результатом комерційної діяльності і не пов'язаний з трудовими затратами. У чистої продукції не враховується сальдо сплачених і отриманих штрафів за претензійних санкцій, в результаті чого воно не впливає на фонд заробітної плати, а впливає тільки на фонди економічного стимулювання.

Чиста продукція точно характеризує новостворену вартість, якщо продукція реалізується за ринковими цінами. Але в нашій дійсності великий вплив мають монопольні ціни, які спотворюють реальний внесок підприємства в створення нової вартості, і встановлення вартості чистої продукції стає проблематичним.

Чиста продукція включає заробітну плату, відрахування на соціальне страхування і прибуток і відображає новостворену вартість, висловлюючи власні зусилля трудових колективів. Вона визначається як різниця між вартістю товарної продукції в діючих цінах підприємств, прийнятих в плані, і сумою матеріальних витрат (включаючи амортизаційні відрахування) на її виготовлення.

Чиста продукція використовується для визначення динаміки (темпів зростання) фізичного обсягу виробництва, продуктивності праці та інших показників, для планування фонду заробітної плати та контролю за його розмірами.

Чиста продукція Q4n включає новостворену вартість на даному підприємстві.

Чиста продукція може обчислюватися як сума витрат енергії (переведеним в масу умовного палива за їхніми фізичними еквівалентів) і енергетичного еквівалента витрат праці на підприємстві.

Чиста продукція, як зазначалося, на відміну від валової і товарної не залежить від маси матеріальних витрат і виключає можливий їх повторний рахунок, але в той же час відображає їх економію і враховує тільки ту вартість, яка створена працею даного колективу.

Чиста продукція на відміну від нормативної чистої продукції характеризує обсяг заробітної плати, відрахувань на соціальне страхування і прибутку, який склався фактично в досліджуваному періоді. Вона відображає грошовий вираз фактично створеної нової вартості. Чиста продукція може бути обчислена підсумовуванням заробітної плати, відрахувань на соціальне страхування та прибутку або як різниця між валовим (товарної) продукцією і матеріальними витратами, витраченими на валову (товарну) продукцію. У радянській статистиці основним є другий метод.

Чиста продукція (нормативна) характеризує новостворену вартість. Показник нормативної чистої продукції використовується для визначення динаміки (темпів зростання) фізичного обсягу виробництва, продуктивності праці, планування фонду заробітної плати і контролю за його використанням.

Чиста продукція дорівнює валовий, за винятком всіх матеріальних витрат, включаючи амортизацію; умовно-чиста продукція дорівнює чистої плюс амортизація; нормативно-чиста продукція за складом аналогічна чистої, але її величина встановлюється при визначенні відпускних оптових цін на вироби з середньогалузевим нормативам і не змінюється протягом усього періоду випуску кожного виробу; нормативна вартість обробки визначається шляхом вирахування із загального обсягу валової продукції вартості сировини, основних матеріалів і прибутку. Абсолютна величина продукції змінюється в залежності від методу її вимірювання, порядок ж розрахунку рівня та динаміки продуктивності праці однаковий для всіх методів.

Цехова чиста продукція являє собою різницю між обсягом реалізації продукції і матеріальними витратами на виробництво цієї продукції з урахуванням амортизаційних відрахувань.

Цехова чиста продукція являє собою різницю між обсягом реалізації продукції і матеріальними витратами на виробництво цієї продукції з урахуванням амортизаційних відрахувань.

Чисту продукцію розраховують нормативним методом, особливість якого полягає в тому, що нормативну чисту продукцію визначають у вартісному вираженні на основі заздалегідь встановлених нормативів для кожного виду продукції.

Чисту продукцію не слід ототожнювати з нормативної чистою продукцією. Ці показники близькі за назвою, але принципово різні за змістом. Нормативна чиста продукція - це чиста продукція, укладена в одиниці виробу, яку визначають відніманням з оптової ціни виробу матеріальних витрат.

Чисту продукцію на рівні цехів пропонується обчислювати у вигляді різниці обсягу реалізації продукції і матеріальних витрат конкретного цеху, розрахованих по внутризаводским цінами. Внутризаводская ціна включає планові матеріалоегаость і питому чисту продукцію. Питома чиста продукція кожного продукту цеху визначається шляхом розподілу чистої продукція товарних продуктів пропорційно планово: з цтлатоеккості компонентів товарного продукту, окремих продуктів: сх: з, установки.

Чисту продукцію розраховують в вартісному вираженні на основі діючих оптових цін шляхом вирахування з вартості товарної продукції матеріальних витрат. Тому показником визначають продуктивність праці.

Чисту продукцію цеху, як і підприємства в цілому, визначають відніманням з обсягу товарної продукції цеху матеріальних витрат і амортизаційних відрахувань. Для забезпечення достовірності розрахунків чистої продукції по цехах передбачено вдосконалення на підприємствах оперативного обліку витрат на виробництво.

Чисту продукцію сільського господарства Фелкус ис-цксліл саме дли 1913 році, а не в середньому за 1909 - 1913 рр. В цьому році і фізичний урожай і ціни майже по всіх сільськогосподарських продуктів були вище, ніж в середньому за п'ятиріччя. Їм були взяті до уваги місцеві варіації цін і більш високі ціни міських і експортних ринків, на яких продавалася дуже велика частина продукції. Тим часом Прокопович виключив дохід конярства від землеробських перевезень на тій підставі, що вартість перевезень врахована в цінності продуктів сільського господарства[54 стр. Нормативно чиста продукція - це вартість товарної продукції за вирахуванням вартості матеріалів і комплектуючих виробів.

Оскільки чиста продукція обчислюється як різниця між валовою продукцією і матеріальними витратами, то вона, а значить, і продуктивність праці з чистої продукції відображають в динаміці економію матеріальних витрат.

Нормативи чистої продукції, так само як і оптові ціни, стабільні. Тому обсяги нормативної чистої продукції можна порівняти без яких би то ні було перерахунків.

Норматив чистої продукції являє собою частину оптової ціни виробу, що включає заробітну плату, відрахування на соціальне страхування і прибуток. Порядок, терміни розробки та затвердження нормативів чистої продукції аналогічні порядку розробки і затвердження оптових цін.

Нормативи чистої продукції розробляються та затверджуються по всій номенклатурі готових виробів, напівфабрикатів, запасних частин, усім робіт і послуг промислового характеру, що реалізуються на сторону, на які затверджуються ціни.

Норматив чистої продукції на виріб визначається на основі проектованої (планової) його собівартості, прийнятої органами ціноутворення в якості бази для встановлення оптової ціни. В матеріали, що подаються для розробки оптових цін, включаються дані, необхідні для розрахунку нормативів чистої продукції.

Норматив чистої продукції дорівнює: (стр. Показник чистої продукції ґрунтується на чинній системі цін. Він відображає внесок підприємства в національний дохід. Показник чистої продукції застосовується для визначення динаміки продуктивності праці, формування фонду зарплати і контролю за його використанням. обсяг чистої продукції визначається шляхом виключення з обсягу товарної продукції в цінах, прийнятих в плане1 повної суми матеріальних витрат на виробництво і амортизаційних відрахувань.