А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Четверта форма

Четверта форма - ідеологічне примус - найбільш тонка з перерахованих форм впливу. Вона виникає як продукт маніпулювання особистим інтересом: використовується страх Божої кари, втрати життєвих орієнтирів, розриву соціальних зв'язків з референтною групою.

Четверта форма - це економічний союз, що доповнює попередні форми міждержавної угоди про проведення спільної економічної, валютної та соціальної політики і переростає в найбільш складну, п'яту форму інтеграції.

Четверта форма - так звана вибухова сурма - відкрита в 1855 р Горе (Gore), В цій формі сурма осідає на катоді при електролізі розчинів хлориду, броміду або йодиду сурми при досить високій щільності струму. Якщо отриману таким чином сурму потерти яким-небудь твердим предметом або швидко нагріти, вона перетворюється на звичайну сурму з виділенням тепла (близько 20 кал /г) і розпиленням. Бом (Bohm) довів рентгенографическим методом, що вибухова сурма аморфна і що сильне розігрівання при переході її в звичайну форму пояснюється раптовим виділенням тепла кристалізації.

Четверта форма контракту в основному використовується в експортній торгівлі.

Четверта форма аргументу цілий вираз використовується для управління функціями поточного пристрою. Значення цього виразу визначає десятковий код (в коді - ЯКІ-7) символу, який надсилається на даний пристрій. Наприклад, W 5 для магнітної стрічки означає перемотування. Значення функцій керуючих символів для конкретних пристроїв наводяться в гл.

Четверта форма ТГ з'являється при стресі.

Четверта форма страхової організації - система Ллойд, що складається з синдикатів, в які, як правило, входять на паях страхові компанії та брокерські страхові фірми. Відповідальність за страховим ризику розподіляється серед членів синдикату або між усіма учасниками Ллойда. справи приймають брокери і отримують за посередництво брокерські комісійні. Систему Ллойда очолює спеціальний комітет, який здійснює контроль за діяльністю синдикатів та приймає нових членів. Ця форма характерна для Англії та Німеччини.

Четверта форма запису адресних величин складається з двох елементів - адреси осередку, поміщає базу, і величини, що інтерпретується як правило як адресу щодо бази. Як кожного з цих елементів може виступати вираз-абсолютне або переміщується.

Четверта форма запису адресних величин складається з двох елементів - адреси осередку, поміщає базу і величини, що інтерпретується як правило як адресу щодо бази. Як кожного з цих елементів може виступати вираз - абсолютна або переміщується.

При четвертої формі будівельні машини перебувають на балансі трестів механізації, підпорядкованих територіальним управлінням по будівництву, що забезпечує найбільш ефективне їх обслуговування і використання.

Масив A3 створюється викликом четвертої форми методу Createlnstance. Це двовимірний масив, що складається з трьох рядків по 3 елементи в кожній.

Структура по відділеннях становить четверту форму, в якій панує такий керуючий компонент, як проміжні інстанції. Тут ми маємо сукупність автономних одиниць, подібно формі з безліччю відділів Чендлера і Вільямсона. Технологія майже не вимагає ініціативи учасників, головна з проблем полягає в початковому запуску і підтримці явно певної діяльності. Більшість рішень тут приймають проміжні інстанції, які вміють краще реагувати на місцях. Але множення відділень тягне за собою дублювання завдань і обумовлює труднощі координації.

Відсутність оптичної діяльності в молекулі четвертої форми (1 або 2) обумовлюється взаємної компенсацією протилежних впливів двох половин однієї і тієї ж молекули.

Різні форми тиску. Очевидно, що найбільше відхилення від четвертої форми буде при глинистої засипці, що володіє меншим модулем деформації, ніж піщана. Однак, як показують підрахунки, і в цьому випадку відхилення настільки незначно, що використання формули (11.6) є цілком обґрунтованим.

Перші три форми будуть розглянуті в цьому розділі, а четверта форма аналізується в розділі, присвяченому суспільству.

У щурів, які отримували перед стрессірованіе Р-07 (фракція 1) четверта форма ТГ не виявляється.

Операнди матриці є стандартними символами типу IDN, LIT або TRM, четвертої формою є МТХ.

В результаті первісного нагромадження капіталу, розвитку продуктивних сил і товарного виробництва виникла четверта форма власності - капіталістична, або буржуазна. За своїм економічним змістом вона принципово відрізняється від попередніх форм власності.

Так як х2 6У2 (перша форма) представляє 7 то вона еквівалентна четвертої формі і, аналогічно, друга і третя форми також еквівалентні. Але легко показати, що х2 6г /2 не представляє чисел виду 4т (8 & 3), і тому ці дві пари форм нееквівалентний.

Зіставлення результатів досліджень на основі двох вказаних вище методів при визначенні другий і більш високих форм коливанні (по четверту форму включно) не дає задовільного результату. Різниця між результатами, отриманими методом кінцевих елементів і методом Релея, збільшується при переході від нижчої форми коливань до більш високої, а також зі збільшенням розмірів вирізу. Цей результат не є несподіваним. Діаліз результатів досліджень, отриманих методом кінцевих елементів, показує, що внаслідок їх складної природи вищі форми коливань прямокутної пластинки складно апроксимувати простими тригонометричними рядами, особливо для пластинок з великими вирізами.

Друга форма кремнієвої кислоти найбільш ефективна щодо уповільнення корозії металу; перша форма дає досить хороші результати; третя форма погано гальмує корозію, а четверта форма взагалі не дає помітного ефекту.

В англійській мові дієслово має чотири основні форми: перша форма - інфінітив, друга форма - форма минулого часу групи Indefinite, третя форма - причастя II, четверта форма - причастя I. Ці форми в поєднанні з допоміжними дієсловами служать для освіти всіх дієслівних часових і заставних форм, як простих, так і складних.

Принципова схема отмографской друку. 1. | Пристрій для зт-мографской друку на полімерних цилиндрич. виробах. 1 - стіл. 2 - гальмівна стійка. 3-циліндр. 4 - виріб. 5 - друкована форма-трафарет. в - ракель. 7 - фарба. 8 - циліндр. 9 - сполучна плівка. а - напрям руху ціліндрон з і я. б - напрямок руху форми-трафарету 5. | Схема форми для глибокого друку. 1 - друкована. При друкуванні кольорових малюнків завдяки різній глибині осередків в формах вдається отримати якісні відбитки з використанням тільки трьох кольорів (і відповідно трьох форм): блакитного, пурпурного і жовтого і відмовитися від використання четвертої форми для сірої фарби, доурую при ін. Методах друку використовують для отримання глибоких тіней. Глибокий друк передбачає застосування маловязких[ок.
Принципиальная схема этмографспой печати. 1 - печатная форма ( шаблон-трафарет. г - резиновый ракель. о - iqiacua. 4 - рама печатной формы. 5 - полимерный.| Устройство для этмографской печати на полимерных цилиндрич. изделиях. 1 - стол. 2 - тормозная стойка. 3-цилиндр. 4 - изделие. 5 - печатная форма-трафарет. 6 -ракель. 7 - краска. 8 - цилиндр. 9 - соединительная пленка. а - направление движения цилиндров з п8 б - направление движения формы-трафарета 5.| Схема формы для глубокой печати. 7 - печатная. При печатании многоцветных рисунков благодаря различной глубине ячеек в формах удастся получить качественные отпечатки с использованием только трех цветов ( и соответственно трех форм): голубого, пурпурного и желтого и отказаться от использования четвертой формы для серой краски, к-рую при др. методах печати используют для получения глубоких теней. Глубокая печать предполагает применение маловязких[ок.
Третьей формой электрического тока является конвекцион ныи ток. Четвертая форма электрического тока - ток Рентгена - наблюдается при движении электрически нейтрального, но поляризованного диэлектрика.
Сторонники трех форм выделяют стадийную, или технологическую специализацию. Многие авторы в своих работах, помимо указанных, выделяют четвертую форму специализации - функциональную. Знание форм специализации, тенденций их развития создает предпосылки для активного влияния на эффективность производства за счет использования наиболее рациональных организационных решений.
Чтобы объяснить увеличение прочности связи, достаточно предположения относительно квантово-механического резонанса между двумя первыми формами. Однако тогда следует ожидать, что в резонансе с этими тремя формами окажется также и четвертая форма.

Рассмотрим последний интеграл в правой части этого равенства. Если 8q есть виртуальное перемещение в момент t, то в силу основного уравнения в его четвертой форме (6.1.11) подынтегральная функция равна нулю.
В приведенном примере использована третья форма функции AppendFormat, принимающая три аргумента. Если нужен еще один аргумент, например, разность между доходом и убытком, необходимо воспользоваться четвертой формой функции с аргументом в виде массива.
В приведенном примере использована третья форма функции Format, принимающая три аргумента. Если нужен еще один аргумент, например, разность между доходом и убытком, необходимо воспользоваться четвертой формой функции с аргументом в виде массива.
Кососимметричная система грузов, установленная в торцы ротора и уравновешивающая его на второй критической скорости, иногда вызывает появление противофазных составляющих вибраций на рабочей скорости. Это имеет место лишь для роторов с п2 раб п3 при относительно большой величине динамического небаланса и объясняется влиянием четвертой формы прогиба на рабочую скорость вращения. В этом случае необходим перенос по второй форме.
Кососимметричная система корректирующих масс, установленная в торцы ротора и устраняющая виброперемещения опор при второй критической частоте вращения, иногда вызывает появление противофазных составляющих виброперемещений при рабочей частоте вращения. Это присуще лишь роторам с л2 раб гг3 при относительно большом дисбалансе по второй форме изгиба и объясняется влиянием четвертой формы изгиба при рабочей частоте вращения. В этом случае необходим перенос корректирующих масе по второй форме изгиба.
Когда аналогичный вопрос был поднят тт. Мартыновым и Акимовым, я, при общем сочувствие съезда, объяснил им, что практика знает лишь три формы участия в голосовании: за, против и воздержание; четвертая форма не известна и не существует. Бюро непоколебимо в этом своем мнении.
Третьей формой электрического тока является конвекционный ток. Это - движение электрических зарядов, связанное с перемещением наэлектризованного тела, а также движение потоков свободных электронов или ионов в пустоте или в разреженной диэлектрической среде. Четвертая форма электрического тока наблюдается при движении электрически нейтрального, но поляризованного диэлектрика.
Из табл. 9 видно, что у интактных животных четвертая ( низкоаффинная) форма ТГ отсутствует. Преобладает вторая форма фермента. Появление четвертой формы ТГ при наличии первой, второй, третьей форм указывает на состояние напряжения адаптационных механизмов.
Существует еще два других метода разделения оптически неактивных молекулярных соединений, состоящих из право - и левовращающих компонентов и называемых /- соединениями, рацематами или рацемическими формами. Оба метода были открыты Пастером в период 1848 - 1854 гг. до того, как он занялся изучением брожения. Пастер открыл также четвертую форму винной кислоты, которая оптически неактивна и называется мезовинной кислотой. Эти исследования будут обсуждены позднее. Винная и /- винная кислоты имеют одну и ту же температуру плавления, одинаковые растворимости, константы диссоциации, плотность и химические свойства. Фактически оба вещества во всем идентичны, за исключением того, что они вращают плоскость поляризации света в разные стороны ( но в равной степени) и образуют противоположно гемиэдричные кристаллы.
В результате CSP в действительности не находится в четвертой форме, и следует выполнить его декомпозицию на CS и СР. Эта замена позволяет избежать повторения имени студента для всех подготовительных курсов данного курса, в списках которого он числится.
Первая форма вовращает число с действительной частью AReal и мнимой частью Almaginary. Вторая форма возвращает число с нулевой мнимой частью. Третья форма возвращает нулевое комплексное число. Четвертая форма возвращает число, сформированное на основании строки AText ( см. гл.
Структура бычьего и овечьего пролактина. Одна из них - интакт-ная форма проинсулина, из которой в дальнейшем образуется инсулин и С-пептид. С-терминальный конец В-цепи соединен с С-пептидом. Это - молекула инсулина, в которой С-пептид соединен с А-цепью инсулина и отделен от карбокситерминального конца В-цепи инсулина. Четвертая форма по аминокислотному составу является, по-видимому, проинсулином, на под действием протеаз она не превращается в инсулин, поэтому названа, непревращаемой формой проинсулина. Предполагают, что в тканях существуют ферменты, которые могут превратить его в инсулин.
Ввиду того что Ни одна из частот не попадает в резонансную зону, определение амплитуд вынужденных колебаний производится при помощи формулы ( 3 - 42) способом разложения в ряд по формам собственных колебаний. Этот способ был рассмотрен при определении амплитуд поперечных колебаний и поэтому здесь не приводится. На рис. 3 - 28 показаны формы продольных колебаний. Направление возмущающих сил принято соответствующим четвертой форме.
Результаты расчетного и экспериментального определения собственных форм колебаний ротора.
Плоскости этих надрезов ( плоскость ножовочного полотна при резке) вертикальны и расположены симметрично относительно горизонтальной плоскости, проходящей через ось вращения ротора. Резонансные кривые, позволяющие с точностью до 0 05 Гц определять резонансные частоты и их смещение при наличии дефектов в роторе ( трещин, или ослабления посадки диска на вал), представлены на рис. 5.5. Для этих кривых характерен относительно острый резонанс, при котором полуширина кривой в зоне амплитуды, равной 1 //2 от максимальной, имеет порядок 0 2 Гц для первых пяти форм. Анализ результатов, приведенных на этом рисунке, позволяет сделать следующий вывод - при надрезах, имитирующих трещины, развивающиеся со стороны наружной поверхности в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, когда площадь надреза превышает 3 % от площади сечения вала в плоскости надреза, смещение частоты для низших форм превышает ширину резонансной кривой в 3 раза и более. Смещение резонансной частоты для надрезов 1 - 3 ( в первом сечении) мало для четвертой формы. Это свидетельствует о том, что первое сечение находится в зоне нечувствительности четвертой формы колебаний, характеризуемой ( см. рис. 1.9) уходом в бесконечность кривых этой формы, который способствует выявлению положения дефекта.
Плоскости этих надрезов ( плоскость ножовочного полотна при резке) вертикальны и расположены симметрично относительно горизонтальной плоскости, проходящей через ось вращения ротора. Резонансные кривые, позволяющие с точностью до 0 05 Гц определять резонансные частоты и их смещение при наличии дефектов в роторе ( трещин, или ослабления посадки диска на вал), представлены на рис. 5.5. Для этих кривых характерен относительно острый резонанс, при котором полуширина кривой в зоне амплитуды, равной 1 //2 от максимальной, имеет порядок 0 2 Гц для первых пяти форм. Анализ результатов, приведенных на этом рисунке, позволяет сделать следующий вывод - при надрезах, имитирующих трещины, развивающиеся со стороны наружной поверхности в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, когда площадь надреза превышает 3 % от площади сечения вала в плоскости надреза, смещение частоты для низших форм превышает ширину резонансной кривой в 3 раза и более. Смещение резонансной частоты для надрезов 1 - 3 ( в первом сечении) мало для четвертой формы. Это свидетельствует о том, что первое сечение находится в зоне нечувствительности четвертой формы колебаний, характеризуемой ( см. рис. 1.9) уходом в бесконечность кривых этой формы, который способствует выявлению положения дефекта.
Помимо этих аппаратных факторов наиболее важными характеристиками, влияющими на выбор длины слова, являются форматы4 данных и команд - двух видов информации, которая должна запоминаться и обрабатываться в ЭВМ. В управляющую ЭВМ данные вводятся в тех же четырех формах, что и в другие ЭВМ. Две формы численных данных особенно подходят для вычислений - это числа с фиксированной и плавающей запятой. Алфавитно-цифровые данные состоят из цифр, букв и специальных символов, таких, как знаки препинания или арифметических действий. Эта форма данных используется в большей части оборудования ввода-вывода, применяемого в обработке данных, например в печатающих устройствах и устройствах ввода с перфокарт. Четвертая форма представлена логическими данными, описывающими состояние неколичественных переменных. В этом случае каждый разряд слова может содержать независимую информацию.
Команда используется для установки, модификации или сброса условия точек останова и для выполнения специфического действия, если условие останова истинно. Команда может быть записана в четырех различных формах. Первая форма записи вызывает останов, если значение выражения отлично от нуля. Вторая форма записи вызывает останов, если имеет место обращение к указанному регистру или ячейке памяти. Третья форма запири позволяет разрешать, запрещать или удалять точки останова. Четвертая форма записи вызывает станов, если имеет место обращение к заданной ячейке памяти из контроллера ПДП.
Животные, получавшие Р-07 ( фракция 1) были более спокойны, чем контрольные животные. Для доказательства состояния стресса и стресс - протективного действия Р-07 на модели стресса, вызываемого длительным неизбегаемым электрическим раздражением лап, применили также биохимический тирозингидроксилазнмй тест[8], Що дозволяє діагностувати стан адаптаційних механізмів. Тест полягає у визначенні активності множинних форм тирозингідроксилази (ТГ)[7]білих клітин периферичної крові. У здорової людини і у інтактних здорових тварин в білих клітинах крові присутні перша, друга і третя форми. Четверта форма ТГ з'являється при стресі.

Причому не просто продовжив, а й здійснив в своїх роботах якісний стрибок. Саме їх перо, підкоряючись руху видатного розуму, залишило незгладимий слід в анналах механіки, вписавши в них формули для руху рідин і газів. І вчені отримали в свої руки потужний інструмент для аналізу явищ, які можна застосувати і на молекулярному рівні. Надалі ці роботи стануть основою для побудови суворої теорії руху четвертої форми існування матерії - плазми, ляжуть в фундамент молекулярної аеродинаміки, настільки бурхливо розвивається в останні роки в зв'язку з освоєнням космічного простору.