А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - оптимальна умова - проведення - процес

Вибір оптимальних умов проведення процесів і технологічної схеми переробки вугілля залежить від глибини його метаморфізму, петрографічного, фазового, елементного та структурного складів, а також складу і вмісту мінеральних домішок.

Представляють великий інтерес, особливо в зв'язку з вибором оптимальних умов проведення процесу, завдання динаміки адсорбції зі змінною вихідний концентрацією адсорбтива. Найбільш складний розрахунок зазначених процесів у випадках, коли гранична концентрація адсорбтива змінюється немонотонно, відчуваючи коливання різного роду, що призводить до послідовним стадіям адсорбції і десорбції.

Успіх у вирішенні третьої проблеми, спільно з першими двома, дозволяє науково обгрунтовано підходити до питання вибору оптимальних умов проведення процесів отримання полімерів із заданим комплексом властивостей.

Швидкість циркуляції і температура десорбції визначають теплове навантаження в отпарной секції колони - основну статтю витрат на процес. Для вибору оптимальних умов проведення процесу необхідно знати вплив па ці основні параметри тиску і складу розділяється газу. При відсутності необхідних даних для повного розрахунку процесу, особливо даних по масообміну, значний інтерес представляє досвідчена перевірка застосовності граничних співвідношень і їх узагальнення на основі експериментального матеріалу.
 Оскільки традиційний шлях вибору оптимальних умов проведення процесу шляхом дослідження його механізму та визначення кінетичних характеристик вимагає значного часу, доцільно вирішувати поставлену задачу методом математичного планування експерименту. При цьому необхідно знайти таке поєднання чинників, реалізація яких призводить до максимального значення функції відгуку.

Розрахунки, зазначені в пп, 1 - 3 були детально розібрані вище. Слід зазначити, що вибір оптимальних умов проведення процесу, заснований на термодинамічних розрахунках, не остаточний, оскільки в подальшому необхідно враховувати фактор швидкості процесу. Може статися, що в умовах, оптимальних з термодинамічної точки зору, процес буде проходити дуже повільно, і потрібно знизити вихід, щоб домогтися високої швидкості перетворення.

Основним завданням математичного моделювання є завдання вибору оптимальних умов проведення процесу. Це, в свою чергу, вимагає якісного дослідження рішень в певному діапазоні зміни параметрів.

Як відомо, це розмивання може бути пов'язано як з повільністю процесів масопередачі (зовнішньої і внутрішньої дифузії), так і з поздовжнім перемішуванням. Оцінка відносної ролі кожного з цих ефектів необхідна для вибору оптимальних умов проведення процесу і раціонального підбору адсорбенту. Найбільш повно і правильно така оцінка може бути зроблена на підставі даних, характеризують окремо різні види массоперено-са в шарі сорбенту.

Параметри міжмолекулярної взаємодії, зокрема для моделі Леннард-Джонса, можуть бути знайдені також з значень постійної термодифузії[107-109], Які неважко визначити з результатів тих же дослідів в термодифузійною колоні за допомогою відповідних виразів виду (559) або (570), що описують стаціонарний і нестаціонарний процеси в колоні. Такі непрямі визначення постійної термодифузії представляють інтерес і з точки зору вибору оптимальних умов проведення процесу поділу, конструювання розділової апаратури.

Ефективність використання іонообмінного динамічного методу для очищення розчинів забезпечується в основному застосуванням іонітів високої ємності. Оскільки повна обмінна ємність іонітів в динамічних умовах, як відомо, реалізується неповністю, при виборі оптимальних умов проведення процесу завдання зводиться до зменшення різниці між повною обмінної ємністю колони і ємністю колони до проскакування іонів в фільтрат. З іншого боку, практично не менш важливо вибрати ионит, тому що при даних кінетичних умовах нахил фронту іона, що з'являється в фільтраті першим, визначається в тому числі і природою цього іона. Для цілей очищення розчинів слід тому вибирати іоніти, що характеризуються не тільки високою обмінною ємністю, але і великим значенням константи обміну найменш сорбуючого іона. Якісний склад для вибору ионита не має значення, оскільки одна з особливостей динаміки обміну суміші полягає в тому, що нахил фрон та менш сорбуючого іона не залежить від властивостей інших компонентів суміші. Ці положення визначають доцільність застосування для мети знесолення розчинів іонітів з великим числом поперечних зв'язків і роблять небажаним використання слабокислотних іонітів у водневій формі.

У більшості останніх досліджень по вивченню кінетики перетворення вугільної речовини в умовах гідрогенізаційних процесів автори виходять з того, що вихідна органічна маса піддається швидкому розпаду на дрібні високоактивні фрагменти. Спрямованість і інтенсивність перетворення цих проміжних сполук в значній мірі залежать від природи вихідної сировини, тому детальне вивчення складу і структури ЗМЗ необхідно для вибору оптимальних умов проведення процесу.

Залежність ступеня щеплення полиакрилонитрила на пористої кремнеземної тканини від дози. На рис. 2 представлена залежність виходу щепленого поліакрилу-нітрит при полімеризації мономера на пористої кремнеземної тканини від дози. Залежність накопичення полиакрилонитрила від дози як у дослідах на укрупненої установці так і в ампулах має аналогічний характер. Швидкість полімеризації акрилонітрилу, значна на початку процесу, зменшується в часі наближаючись до значення швидкості полімеризації акрилонітрилу на непористій склотканини. Задовільна узгодженість результатів, отриманих при роботі зі скляними ампулами, з даними, що відносяться до дослідів, проведених з використанням укрупненої установки, виготовленої з металу, дозволяє використовувати отримані в роботі[7]кінетичні закономірності для вибору оптимальних умов проведення процесу прищепленої полімеризації на даному матеріалі.

Як відомо, це розмивання може бути пов'язано як з повільністю процесів масопередачі (зовнішньої і внутрішньої дифузії), так і з поздовжнім перемішуванням. Оцінка відносної ролі кожного з цих ефектів необхідна для вибору оптимальних умов проведення процесу і раціонального підбору адсорбенту. Найбільш повно і правильно така оцінка може бути зроблена на підставі даних, що характеризують окремо різні види массоперено-са в шарі сорбенту. На противагу цьому внутреннедіффузі-ційна стадія процесів сорбції вивчена зовсім недостатньо як щодо загальних закономірностей, що характеризують даний процес, так і по відношенню до накопичення конкретного експериментального матеріалу. Недолік такого роду даних особливо відчувається в зв'язку з тим, що внутреннедіффузіонние процеси останнім часом набувають все більшого значення. Результати дослідження внутреннедіф--фузіонной стадії кінетики разом з отриманими раніше даними по зовнішньої і поздовжньої дифузії дозволять охарактеризувати весь процес в цілому і сформулювати вимоги до адсорбентів, важливі як для вибору оптимальних умов проведення процесів поділу, так і для удосконалення технології отримання сорбентів.