А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Госпрозрахункова ефективність

Госпрозрахункова ефективність втілюється в чистій продукції, яка представляє собою грошовий вираз новоствореної вартості. Вона найбільш повно показує кінцеві народногосподарські результати роботи кожної виробничої ланки, найбільш точно фіксує зміна суспільно необхідних витрат праці і, отже, відображає реальний вклад окремого колективу у створення чистого продукту суспільства.

госпрозрахункова ефективність НТП характеризує результативність витрат в масштабах галузі, об'єднання, підприємства і розраховується на базі показників, прийнятих для оцінки діяльності цих ланок народногосподарської системи; під ефектом розуміють прибуток або чисту продукцію, а під витратами - вартість виробничих фондів або собівартість. Найбільш поширеним показником госпрозрахункової ефективності є рентабельність виробництва.

Визначення госпрозрахункової ефективності нової техніки не виключає необхідності орієнтації госпрозрахункових інтересів на народногосподарські.

Норма госпрозрахункової ефективності додаткових ка-капіталовкладень ен х за своїм змістом і призначенням подібна нормі економічній ефективності ен.

Розрізняють економічну і госпрозрахункову ефективність.

Після оцінки порівняльної госпрозрахункової ефективності варіантів техніки на підставі показників наведених або повних госпрозрахункових витрат, або показника економічної ефективності додаткових капітальних вкладень, що визначаються за формулами (15), (16) і (20), рекомендується розрахувати приріст прибутку, яка реально залишається в розпорядженні підприємства (об'єднання), що виготовляє нову техніку, і приріст такий же прибутку у підприємства (об'єднання ), що використовує техніку.

Зв'язок з госпрозрахункової ефективністю проявляється в тому, що досягнутий рівень якості промислової продукції позначається на виконанні планів по реалізації продукції, розмірах прибутку, фондах економічного стимулювання.

Певне значення для характеристики госпрозрахункової ефективності промислового виробництва мають показники нормативної чистої продукції і рентабельності. Перший з них відображає витрати праці підприємства на виробництво виробів. При цьому підприємство не матиме створюватися прагнення випускати так звані високорентабельні вироби, бо величина прибутку за окремими видами усредняется. Підприємства в нових умовах пе будуть зацікавлені в зростанні штучної ефективності за рахунок більш трудомістких виробів, так як це призвело б до санкцій за порушення плану поставок за номенклатурою і обсягом прибутку.

Область ефективної роботи методу по НГВУ Южарланнефть. Результати аналізу свідчать про високу техніко-економічної та госпрозрахункової ефективності використання ОГОТ для видобування нафти на пізній стадії розробки родовищ.

Якість продукції тісно пов'язане з економічною та госпрозрахункової ефективністю виробництва. Виробництво продукції підвищеної якості нерідко вимагає додаткових витрат живого праці, матеріалів, капітальних вкладень. У той же час її використання дає великий економічний ефект. У тому випадку, коли додаткові витрати на поліпшення якості продукції зростають повільніше, ніж її корисність, забезпечується зростання економічній ефективності виробництва. величина народногосподарського економічного ефекту від підвищення якості продукції обчислюється за Методикою (основних положень) визначення економічної ефективності використання в народному господарстві Нової техніки, винаходів і раціоналізаторських пропозицій, затвердженої ДКНТ СРСР, Держпланом СРСР, АН СРСР і Державним комітетом Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів.

Для того, щоб визначити норму госпрозрахункової ефективності, додаткових капітальних вкладень Ящс для даного заводу, необхідно вирішити задачу розподілу наявних коштів на поліпшення техніки. Причому ці кошти повинні бути розподілені таким порядком, щоб можна було отримати максимальний річний приріст прибутку. Поставлена задача повинна вирішуватися в такий спосіб.

Цей підхід базується на розгляді зв'язку госпрозрахункової ефективності і властивостей системи.

Які показники характеризують економічну і - госпрозрахункову ефективність нової техніки.

В деяких випадках може бути розрахований показник досягається госпрозрахункової ефективності додаткових капітальних вкладень ерх.

Останнім часом з'явилося чимало пропозицій про способи вимірювання госпрозрахункової ефективності нової техніки.

В економічній ефективності проявляються інтереси суспільства, вона зумовлює госпрозрахункову ефективність діяльності розробників, виробників і споживачів усіх видів продукції.

У табл. 4 показані причини розбіжностей в результатах розрахунків за формулами економічній і госпрозрахункової ефективності.

Ще одним недоліком показника приведених витрат є той факт, що їх мінімізація не гарантує госпрозрахункову ефективність варіанту з найменшими витратами. Варіант може виявитися ефективніше інших, але госпрозрахунковий його результат (чистий прибуток) буде негативним. Таким чином, навіть при виконанні умови тотожності народно-господарських результатів за варіантами доцільність реалізації найкращого з них за критерієм мінімуму приведених витрат може бути поставлена під сумнів.

Прогнозна динаміка витрат з (у відсотках від капіталовкладень. Доходи від реалізації нафти і газу можуть бути розраховані за оптовими цінами, якщо мова йде про оцінку госпрозрахункової ефективності, або по замикаючим витрат, якщо необхідно визначити народногосподарський ефект від освоєння ресурсів. При цьому важливо правильно визначити всю гаму корисних компонентів, витягають із надр, а також розрахувати період рентабельною відпрацювання запасів вуглеводневої сировини.

У разі, коли новий варіант вимагає додаткових капіталовкладень в порівнянні з базовим, можуть бути також розраховані показники госпрозрахункової ефективності і термін окупності їх.

Для того щоб в кожному конкретному випадку визначити відповідність аналізованого варіанта даним критерієм, необхідно розрахувати і порівняти з ним показники госпрозрахункової ефективності. 
Слід підкреслити, що результат підвищення якості машин не може бути охарактеризований лише економічними категоріями, навіть настільки значущими, як економічна ефективність, економія витрат, госпрозрахункова ефективність і ін. Він органічно включає і соціальні аспекти, підвищення техніки безпеки, створення нових можливостей для рішень в області науки і техніки. Удосконалення ергономічних показників машин покращує умови праці на них, робить його більш привабливим і таким чином впливає на продуктивність праці.

Їх - витрати підприємства по виробництву та реалізації продукції; Кх - вкладення в основні та оборотні кошти підприємства, що застосовуються при виготовленні продукції; Енх - норми госпрозрахункової ефективності додаткових капітальних вкладень підприємства.

Як відомо, стимулювання нової техніки необхідно здійснювати в залежності від її економічній ефективності, але реалізувати цей принцип надзвичайно важко внаслідок складних і часто суперечливих зв'язків між економічною та госпрозрахункової ефективністю нової техніки. Тому необхідно розробити систему стимулювання для прискорення і підвищення ефективності науково-технічного прогресу, включаючи і стадію організації випуску нової техніки на машинобудівних заводах. Особливу увагу слід звернути на ціни нової техніки, які відіграють активну стимулюючу роль в госпрозрахунковому механізмі зв'язків виробників і споживачів нової техніки.

Розрахунки порівняльної економічної ефективності застосовуються при зіставленні варіантів господарських або технічних рішень, таких, як розміщення підприємств і їх комплексів, реконструкція підприємств, впровадження нових видів техніки і ін. У свою чергу розраховуються порівняльні народнохозяйственная економічна ефективність нової техніки і госпрозрахункова ефективність підприємства.

Ефективність масштабних програм трубопровідного транспорту мазуту оцінюється за критеріями народногосподарського рівня - критерієм національного доходу і додаткового продукту. Для оцінки госпрозрахункової ефективності використовується критерій прибутку від реалізації закінченою продукції.

Ефективність масштабних програм розвитку транспортних систем оцінюється за критеріями народногосподарського рівня - критерієм національного доходу і критерієм додаткового продукту, що створюються в результаті здійснення даної програми. Для розрахунку госпрозрахункової ефективності використовується критерій прибутку (для міжнародних трубопроводів - валютної виручки) від реалізації продукції.

Госпрозрахункова ефективність НТП характеризує результативність витрат в масштабах галузі, об'єднання, підприємства і розраховується на базі показників, прийнятих для оцінки діяльності цих ланок народногосподарської системи; під ефектом розуміють прибуток або чисту продукцію, а під витратами - вартість виробничих фондів або собівартість. Найбільш поширеним показником госпрозрахункової ефективності є рентабельність виробництва.

Системність - облік багаторівневої структури народного господарства, місця об'єкта, який використовує ресурси в цій структурі, особливостей господарського механізму, в рамках якого функціонує об'єкт. Передбачається поєднання розрахунків економічній і госпрозрахункової ефективності з урахуванням в першу чергу інтересів народного господарства в цілому.

вибір найкращих варіантів співпраці вимагає розрахунків економічної ефективності не тільки на рівні народного господарства, а й на рівні галузей, науково-дослідних інститутів і проектно-конст-рукторскіх організацій, науково-виробничих об'єднань. Саме на цих рівнях визначається госпрозрахункова ефективність співпраці. У практиці госпрозрахункова ефективність може не збігатися з економічною. В цьому випадку треба вживати заходів з їхнього узгодження, виходячи з безумовного пріоритету останньої. Слід зазначити, що розрахунки за визначенням економічної ефективності на рівні об'єднань і інститутів проводяться поки не регулярно. І на рівні народного господарства країн РЕВ економічна ефективність науково-технічних зв'язків визначається не по всім заходам, при цьому розрахунки ефективності ведуться з позиції інтересів окремої країни. У перспективі стоїть завдання визначати економічну ефективність науково-технічного співробітництва з інтернаціональних позицій, враховуючи весь комплекс можливостей і умов використання результатів в кожній країні при оптимальному поєднанні інтересів усіх країн РЕВ.

Перераховані вище капітальні вкладення (К) здійснюються на підприємствах, які проводять заходи з охорони довкілля. Ці капітальні вкладення є об'єктом госпрозрахункової ефективності зазначених заходів.

Зокрема, прибуток відображає зниження собівартості в результаті випередження темпів зростання продуктивності праці над середньою заробітною платою. Саме прибуток тому служить найкращою мірою госпрозрахункової ефективності.

В області оцінки ефективності робіт з метрологічного забезпечення виробництва існуюча система методичних: документів також потребує вдосконалення. Ця система була розроблена до введення методів госпрозрахунку і самофінансування, тому в її документах не представлені показники госпрозрахункової ефективності, що відображають платність всіх видів ресурсів.

Для підвищення ефективності машинобудівного виробництва велике значення має подальше поліпшення управління науково-технічним прогресом, що складається в дозволі постійно виникаючих протиріч в ході розвитку науки, техніки і виробництва. Основними з них є: протиріччя між економічними інтересами та інтересами галузей, об'єднань, заводів; між економічною та госпрозрахункової ефективністю нової техніки; між поточними і довгостроковими інтересами об'єднань і заводів.

Кожне підприємство і об'єднання повинно прагнути до максимізації фінансового результату діяльності - балансового прибутку, але для цього необхідно, щоб всі види діяльності і всі їх ланки забезпечували це ефективним функціонуванням. Визначення реального плану, потенційних можливостей отримання прибутку, виявлення резервів її зростання пов'язані з необхідністю підвищення як економічної, так і госпрозрахункової ефективності виробництва, вдосконаленням економічних методів управління економікою, розвитком господарського розрахунку.

Вибір найкращих варіантів співпраці вимагає розрахунків економічної ефективності не тільки на рівні народного господарства, а й на рівні галузей, науково-дослідних інститутів і проектно-конст-рукторскіх організацій, науково-виробничих об'єднань. Саме на цих рівнях визначається госпрозрахункова ефективність співпраці. У практиці госпрозрахункова ефективність може не збігатися з економічною. В цьому випадку треба вживати заходів з їхнього узгодження, виходячи з безумовного пріоритету останньої. Слід зазначити, що розрахунки за визначенням економічної ефективності на рівні об'єднань і інститутів проводяться поки не регулярно. І на рівні народного господарства країн РЕВ економічна ефективність науково-технічних зв'язків визначається не по всім заходам, при цьому розрахунки ефективності ведуться з позиції інтересів окремої країни. У перспективі стоїть завдання визначати економічну ефективність науково-технічного співробітництва з інтернаціональних позицій, враховуючи весь комплекс можливостей і умов використання результатів в кожній країні при оптимальному поєднанні інтересів усіх країн РЕВ.

При розрахунку капітальних вкладень в окремі елементи основних і обігових коштів, потрібних за новим і базовим варіантами, повинні враховуватися вкладення як в нові, так і в наявні кошти, якщо за спрощеним варіантом передбачається їх використання. Визначення величини нових вкладень необхідно, зокрема, для розрахунку показника їх госпрозрахункової ефективності з метою отримання кредитів.

За допомогою наведених вище формул наведених витрат визначають економічну економічну ефективність нової техніки. Застосування єдиного нормативу економічної ефективності капіталовкладень Єї забезпечує народногосподарський підхід до вибору й обгрунтування оптимального варіанта техніки. Це, однак, не виключає можливості, а часто і необхідності виявлення госпрозрахункової ефективності.

Слід згадати також про посилення вимог громадськості, пов'язаних з виконанням заходів з охорони навколишнього середовища. Однак для забезпечення того і іншого необхідні значні додаткові витрати, що неминуче входить в протиріччя з госпрозрахункової ефективністю галузі.

Найбільш відповідальний третій етап. На цьому етапі проводиться відбір найбільш ефективних рішень. Для цього оцінюються витрати на реалізацію заходів, передбачуваний економічний ефект порівнюється з витратами на впровадження заходів, з термінами окупності, критеріями госпрозрахункової ефективності.

Важливим аспектом використання нової техніки є її вплив на такий показник госпрозрахункової організації, як прибуток. Необхідно визначити ступінь впливу впроваджуваної нової техніки на приріст прибутку організації, так як приріст прибутку в даному періоді обумовлений дією багатьох факторів, в тому числі і впровадженням нової техніки. В СН 509 - 78 вказується тільки, що приріст прибутку або зниження собівартості будівельно-монтажних робіт в розрахунках - результат впровадження нової техніки. Виявлення цього фактора досить важливо, так як тільки в цьому випадку можна говорити про безпосередній зв'язок народногосподарського ефекту з госпрозрахункової ефективністю впровадження нової техніки в будівництві.

Виражається в поліпшенні виробничої діяльності підприємств, а на рівні народного господарства - в зростанні національного доходу. Характеризується відношенням отриманого результату від застосування нової техніки до витрат на її створення. Народнохозяйственная економічна ефективність впровадження нової техніки характеризує ступінь вигідності її застосування в цілому для народного господарства або ступінь задоволення суспільних потреб, госпрозрахункова ефективність показує, в якій мірі при досягненні кінцевого народногосподарського ефекту поліпшується госпрозрахункова діяльність підприємств-виробників і споживачів нової техніки. Розрахунок економічної ефективності проводиться відповідно до діючої Методики (основними положеннями) визначення економічної ефективності використання в народному господарстві нової техніки, винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Економічна ефективність визначається виходячи з величини затверджується в установленому порядку річного економічного ефекту від проведення заходів. Величина економічного ефекту включає сумарну економію всіх виробничих ресурсів (живої праці, матеріалів, капітальних вкладень), яку отримує народне господарство в результаті виробництва і застосування нової техніки. Її розрахунок проводиться на річний обсяг продукції (роботи) шляхом зіставлення наведених витрат по базовій і новій техніці.

Відомо також, що поки інтереси підприємств не завжди збігаються з економічними інтересами. При існуючій системі цін на продукцію і засоби виробництва, при недостатній платності використовуваних фондів і ресурсів, при відсутності прямого обліку додаткового продукту витрати госпрозрахункового підприємства (об'єднання) на одиницю продукції відрізняються від витрат народного господарства на ту ж продукцію. Факт отримання економії на тому чи іншому підприємстві не означає отримання економії в масштабах народного господарства. Соціалістичного суспільства важлива саме остання. Ось чому госпрозрахункова ефективність має другорядне значення в порівнянні з економічною ефективністю.