А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - найбільш раціональний варіант

Вибір найбільш раціонального варіанту однозначно не вирішується. Кожен варіант посилення має переваги і недоліки.

Необхідність вибору найбільш раціональних варіантів зобов'язує дипломанта організаційно і економічно аналізувати прийняті в проекті технічні рішення.

Після вибору найбільш оптимального варіанта компонування приступають до конструктивної опрацювання. Відповідно до виконаним компонування намічають розташування необхідної кількості проекцій, вибираючи масштаб зображення таким чином, щоб проектований виріб повністю входило в поле креслення і давало чітке уявлення про збірку проектованого об'єкта з виробів, які визначаються специфікацією до даного кресленням.

Для вибору найбільш оптимального варіанта енергопостачання підприємства складається енергетичний баланс промислового підприємства стосовно кожного з розглянутих поєднань варіантних енергоносіїв споживання.

Проектування і вибір найбільш раціонального варіанту організації будівництва свердловин слід розглядати як один з важливих етапів організаційної роботи. Інший, не менш важливий етап полягає в практичній реалізації обраного варіанту в тому вигляді як він був запроектований. Це може бути досягнуто лише за наявності необхідних умов. В окремих випадках необхідні умови можуть бути створені спеціально, якщо це диктується виробничою необхідністю та економічною доцільністю. Кількісною характеристикою умов будівництва свердловин є витрати часу на виконання кожного часткового процесу виробничого циклу. Найбільш сприятливими умовами використання прогресивних форм організації слід вважати ті при яких витрати часу на всі елементи циклу рівні або кратні і постійні протягом певного періоду. У будівництві свердловин створити такі умови, як було показано, вельми важко. Можливості максимального наближення до них пов'язані в основному з організацією праці при виконанні часткових процесів, досвідом і навичками виконавців, організацією оперативного управління процесом будівництва, організацією виробничо-технічного, транспортного, ремонтного та інших видів забезпечення часткових процесів. Всі ці розділи організаційної роботи взаємопов'язані і один доповнює інший. Найбільш важлива роль відводиться нами оперативного управління, раціональна організація якого багато в чому залежить від стану організації в основних і обслуговуючих виробництвах, прийнятої системи правових і економічних взаємин.

Це важливо при виборі найбільш оптимального варіанта розробки многопластових газових родовищ, де розглядаються питання про доцільність об'єднання кількох горизонтів в один експлуатаційний об'єкт, а також про раціональне діаметрі свердловини.

Для оцінки ефективності та вибору найбільш оптимального варіанта розробки нових і доразработки старих родовищ важливе значення має встановлення залежності коефіцієнта нафтовіддачі від щільності розміщення свердловин на поклади. Вирішення цієї проблеми може бути прискорене шляхом аналізу геолого-промислових даних по тривало розробляються або закінченим розробкою покладів.

При ПЕР застосовують такі методи вибору найбільш раціонального варіанту[17], Які дозволяють вести проектування за допомогою ЕОМ. Слід підкреслити, що вибір оптимальних варіантів окремих елементів системи електропостачання, перерахованих вище, повинен проводитися з урахуванням надійності порівнюваних варіантів, а також шкоди при відключенні живлення споживачів електроенергії. Зазначений збиток є однією зі складових наведених витрат порівнюваних варіантів і природно, впливає на остаточний вибір окремих елементів електропостачання.

Для можливості всебічного порівняння і вибору найбільш свердловині за допомогою підключення додаткових опорів до електричних сіток. При вирішенні різноманітних завдань, пов'язаних з необхідністю вибору найбільш оптимального варіанта, частіше користуються одновимірними моделями. Обраний же варіант розробки в подальшому коригується побудовою більш складних моделей.

У конкретних умовах можуть застосовуватися різні пристрої АПВ, вибір найбільш раціонального варіанту є завданням інженерного проектування, перевага має бути дано пристроїв, що забезпечує найбільшу надійність дії, простоту виконання і експлуатації. Роботу пристроїв АПВ слід пов'язувати з роботою пристроїв релейного захисту, яка встановлюється на об'єктах вузла.

В даний час при техніко-економічних розрахунках починають застосовуватися методи спрямованого вибору найбільш раціонального варіанту електромереж промислових підприємств[2-13], Що дозволяють також автоматизувати їх проектування за допомогою ЕОМ.
 
Компонування автоматичних ліній з спеціально спроектованого обладнання дає великі можливості для вибору найбільш оптимального варіанта.

Такий підхід повинен отримати значно більшого поширення, стимулюючи бурові організації в виборі найбільш раціональних варіантів виробництва, які забезпечують економію ресурсів і скорочення тривалості будівництва.

Дослідження системи на її математичної моделі дає можливість отримати інформацію, на основі якої приймається далі рішення про вибір найбільш раціонального варіанту системи.

Дослідне впровадження автоматизації проектування технологічних процесів показало, що висока економічна ефективність машинного проектування досягається за рахунок різкого скорочення вартості і трудомісткості робіт, вибору найбільш раціональних варіантів і режимів технологічних процесів.

За пристроїв введення інформації з датчиків існує ряд конкурентних рішень, які вимагають детального аналізу в конкретній ситуації, що має місце на автоматизується об'єкті з метою вибору найбільш оптимального варіанта. До числа таких варіантних рішень відноситься питання про встановлення нормують перетворювачів і підсилювачів сигналів датчиків, які необхідні в разі використання на автоматизується об'єкті датчиків, що мають різні вихідні сигнали як за родом струму, так і за величиною напруги.

Найбільш суттєві на думку конструктора ознаки, головним чином вимірювані кількісно, включаться в технічне завдання на проектування; інші - обліковуються як критерії або критеріальні обмеження при виборі найбільш оптимального варіанта і оптимальних параметрів об'єкта проектування.

Порядок традиційного проектування електричної схеми РУ підвищеної напруги розглянуто в § 2.7. Він включає три основних етапи: відбір можливих варіантів; визначення зовнішніх параметрів, за якими виконується їх порівняння; оцінка варіантів за критерієм мінімуму приведених витрат і вибір найбільш раціонального варіанту.

Алгоритм рішення винахідницьких задач (АРИЗ) по Г. І. Альтшулер складається з наступних етапів: визначення суспільної потреби і цілі рішення задачі - попереднє вивчення, збір і аналіз інформації про завдання - дослідження задачі побудова моделі вибір параметрів об'єкта і що висуваються до нього вимог і обмежень - уточнення формулювання завдання - аналіз моделі і формулювання ідеального кінцевого результату - виявлення технічного і фізичного протиріччя, вибір МТТ і евристичних прийомів - пошук, аналіз і опрацювання ідей рішення задачі усунення фізичного протиріччя, осяяння - оцінка рішення, опрацювання ідеї, інженерний аналіз - вибір найбільш раціонального варіанту, розвиток і спрощення технічного рішення - аналіз техніко-економічної ефективності технічного рішення і узагальнення результатів.

Аналіз процесу поділу при поєднанні ректифікації і кристалізації показує[222-225], Що даний процес допускає велика кількість різних технологічних варіантів. Вибір найбільш раціонального варіанту без теоретичного аналізу досить скрутний. У той же час теорія розглянутих процесів поки розвинена дуже погано.

Елементи газозбірної мережі є загальними для різних родовищ і включають весь комплекс споруд, обладнання та приладів, що забезпечують безперебійну подачу газу, відділення рідини і твердих домішок, ефективну боротьбу з гідратоутворення, маневреність і зручність обслуговування. Вибір найбільш раціонального варіанту облаштування промислу тісно пов'язаний як з проектом розробки родовища, де дається обгрунтування кількості і розташування свердловин, їх дебітів і змін цих дебітів і тисків у часі так і з умовами роботи магістрального газопроводу.

Планування розвитку енергетичної системи має забезпечити найбільш економічний шлях її розвитку з урахуванням ефективності капіталовкладень і економічності експлуатації. Вибір найбільш раціонального варіанту розвитку енергетичної системи повинен базуватися на оцінці так званих розрахункових витрат, рівних сумі річних витрат і певної частки капіталовкладень. Ця частка в даний час складає 010 - О.

Можливі інші структури системи, що поєднують риси першого і другого варіантів. Обгрунтування і вибір найбільш раціонального варіанта структури (з урахуванням адміністративної і територіальної приналежності об'єктів) вимагають детальної якісної і кількісної оцінки порівнюваних характеристик.

На перших стадіях проектування проводять з т етичні випробування моделей конструкції і її окремих елементів. При цьому уточнюють методику розрахунку, обґрунтовують вибір найбільш раціонального варіанту і схеми конструкції, наприклад, уточнюють коефіцієнти місцевої втрати стійкості панелі обшивки сухого під-кріплені відсіку, критичні напруги оболонки бака, навантаженого осьової стискає силою і внутрішнім тиском, визначають руйнують сили в стикових з'єднаннях та інших елементах, погано піддаються розрахунку.

Тепло, що відводиться системами охолодження з різних печей. Тому пар, що отримується з установок випарного охолодження, що представляє собою значний вторинний енергоресурс, повинен найбільш раціонально і можливо повно використовуватися для енергетичних цілей. При цьому для більш низьких тисків пара, одержуваного в випарних установках, вибір найбільш раціонального варіанту його використання аналогічний такому для відпрацьованого виробничого пара, розглянутому вище (див. гл.

За своєю суттю проектування являє собою багаторівневий ітераційний процес послідовної деталізації та оптимізації проектних рішень. Схематично це можна уявити як послідовне виконання стадій синтезу варіантів проектних рішень; оцінки та вибору допустимих ( фізично реалізованих) рішень; вибору найбільш раціонального варіанту проектного рішення; прийняття остаточного варіанту проекту.

Отримавши визнання в дорожньому будівництві при зведенні високих насипів, буронабивні палі затиснені в корінних породах, виявилися не менш ефективними в протизсувних будівництві як самостійне і супутнє захід, здійснення якого не зустрічає особливих труднощів в найскладніших для ведення робіт в умовах гірського рельєфу. Цінність цього заходу ще й в тому, що очікуваний від його застосування ефект піддається математичному аналізу, а це для інженерів, що стоять перед вибором найбільш оптимального варіанта, має чимале значення.

При викладі розділів, присвячених змісту, методів, засобів і форм організації навчання, доцільно розкривати процедуру вибору їх оптимальних варіантів для деяких типових ситуацій. Це стосується, наприклад, методики вивчення математичних, літературних та інших здібностей школярів, рівня їх підготовленості до засвоєння даного навчального предмета, який треба враховувати при виборі найбільш раціональних варіантів навчання. Спеціальна увага треба приділити методиці вивчення загальнонавчальних умінь і навичок, які найбільш успішно можуть бути сформовані при вивченні даного предмета.

Проектування системи розробки полягає в підборі такого варіанту, який задовольняв би пред'явленим вище вимогам. виходячи з цього, встановлення раціональної системи розробки слід здійснювати в наступній послідовності: а) визначення вихідних геолого-фізичних даних; б) встановлення технічних показників при тій чи іншій системі розробки пласта шляхом використання гідродинамічних розрахунків; в) оцінка економічної ефективності різних варіантів розробки; г) вибір найбільш раціонального варіанту розробки на основі зіставлення геолого-технічних і економічних показників.
 Так, застосування декількох розділових комплексів, заснованих на різних методах поділу, дозволяє зняти обмеження, обумовлені фізико-хімічними властивостями або технологічними можливостями, і призводить до кількох варіантів технологічних схем. Ці технологічні схеми відрізняються типом, числом і послідовністю з'єднання апаратів, а отже, різними енергетичними і капітальними витратами, але призводять до виділення продуктів однакової якості. У зв'язку з цим, виникає складна багатоваріантна задача розробки, проектування та вибору найбільш раціонального варіанту технологічної схеми.

I § 6), економічна ефективність визначається порівнянням двох варіантів виробництва, один з яких приймається за вихідний. Таким вихідним варіантом може бути стара, існуюча техніка при її заміні або неавтоматизоване обладнання при виборі найбільш оптимального варіанта нової техніки.

Інформація, що міститься в нормативних калькуляціях, має велике значення для правильної оцінки того чи іншого рівня витрат на виготовлення нових виробів. Дані про нормативну собівартості деталей і складальних з'єднань, вже перебувають у провадженні виявляються дуже корисними для вирішення цілого ряду важливих економічних питань проектування. Нормативні калькуляції дозволяють отримувати точні відомості про нормативну собівартості нормалізованих і уніфікованих деталей і вузлів, виготовлених даним підприємством для машин, виробництво яких було освоєно раніше. На підставі цих відомостей здійснюється вибір найбільш раціональних варіантів існуючих конструкцій і з'ясовується економічна доцільність їх застосування в нових розробках. Нормативні калькуляції освоєних виробів можуть бути використані також для орієнтовного визначення собівартості вперше вводяться оригінальних деталей і складальних з'єднань на основі зіставлення їх з уже існуючими аналогами.

На відкриття і розвідку газових і газоконденсатних родовищ витрачаються великі кошти. Тому важливе значення має повнота вилучення з пласта газу, конденсату та інших компонентів. Отже, при зіставленні різних систем розробки і виборі найбільш раціонального варіанту належну увагу необхідно звертати на досягаються коефіцієнти газо - і компонентоотдачі.

На відкриття і розвідку газових і газоконденсатних родовищ витрачаються великі кошти. Тому важливе значення має повнота вилучення з пласта газу, нафти, конденсату та інших компонентів. Отже, при зіставленні різних систем розробки і виборі найбільш раціонального варіанту належну увагу необхідно звертати на досягаються коефіцієнти газо - і компонентоотдачі.

На відкриття і розвідку газових і газоконденсатних родовищ витрачаються великі кошти. Запаси природних газів представляють всенародне надбання. Тому важливе значення має повнота вилучення з пласта газу і конденсату. Отже, при зіставленні різних систем розробки родовища і виборі найбільш раціонального варіанту належну увагу необхідно звертати на досягаються величини коефіцієнтів газоотдачи і конденсатоотдачи.

Далі при варіації керуючих параметрів розраховуються всі необхідні результативні фінансово-економічні показники і визначається необхідність і можливість зовнішнього фінансування за рахунок різних джерел, перш за все шляхом кредитування. Критерієм завершення ітераційних прогнозних розрахунків є досягнення фінансової збалансованості після чого на монітор ЕОМ виводяться прогнозний звіт про прибутки і збитки, прогнозний баланс і прогнозний звіт про рух грошових коштів, а також будь-які інші результативні показники у вигляді таблиць, діаграм або графіків, які в разі необхідності можуть бути роздруковані на принтері. Якщо при цьому ЛПР не задовольняють з яких-небудь причин отримані прогнозні результати, то можна продовжити розрахунки при подальшій варіації керуючих параметрів. В принципі фінансова збалансованість може забезпечуватися в безлічі варіантів співвідношень значень керуючих параметрів, тому право вибору найбільш оптимального варіанта залишається за ОПР. Однак на цій стадії прогнозних розрахунків вибір найбільш раціонального варіанту можна і не здійснювати, оскільки в подальшому отримані прогнозні показники в цілому по підприємству повинні бути узгоджені з ресурсними можливостями окремих його структурних ланок.

Далі при варіації керуючих параметрів розраховуються всі необхідні результативні фінансово-економічні показники і визначається необхідність і можливість зовнішнього фінансування за рахунок різних джерел, перш за все шляхом кредитування. Критерієм завершення ітераційних прогнозних розрахунків є досягнення фінансової збалансованості після чого на монітор ЕОМ виводяться прогнозний звіт про прибутки і збитки, прогнозний баланс і прогнозний звіт про рух грошових коштів, а також будь-які інші результативні показники у вигляді таблиць, діаграм або графіків, які в разі необхідності можуть бути роздруковані на принтері. Якщо при цьому ЛПР не задовольняють з яких-небудь причин отримані прогнозні результати, то можна продовжити розрахунки при подальшій варіації керуючих параметрів. В принципі фінансова збалансованість може забезпечуватися в безлічі варіантів співвідношень значень керуючих параметрів, тому право вибору найбільш оптимального варіанта залишається за ОПР. Однак на цій стадії прогнозних розрахунків вибір найбільш раціонального варіанту можна і не здійснювати, оскільки в подальшому отримані прогнозні показники в цілому по підприємству повинні бути узгоджені з ресурсними можливостями окремих його структурних ланок.

Багато досвідчених, творчо працюють вчителі володіють умінням оптимально організовувати навчальний процес. Що ж стосується початківців педагогів, то далеко не всі вони вміють правильно намітити завдання освіти, виховання і розвитку школярів, завдання формування світогляду, загальнонавчальних умінь і навичок. Не всі вчителі володіють умінням виокремити в змісті матеріалу найголовніше і суттєве. Деякі з них не можуть обґрунтувати вибір методів, засобів і форм навчання. Все це вимагає нових підходів до організації методичної підготовки вчителів в педвузу і інститутах удосконалення вчителів, побудованої на ідеях оптимізації навчального процесу. Правда, деякі вчителі і працівники народної освіти нарікають на те, що вибір оптимальних поєднань методів, засобів, форм навчання більш складний, ніж традиційне виконання однозначних методичних вказівок типу застосовуйте завжди програмування, застосовуйте на всіх уроках проблемність та ін. Слів немає, усвідомлення вибору найбільш раціональних варіантів навчання зажадає додаткових методичних зусиль.