А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Хімічний зсув - сигнал - протон

Хімічні зсуви сигналів протонів, що лежать в площині ароматичного кільця, визначаються ароматичним характером цього кільця, так що зі збільшенням ароматичного характеру сигнал зміщується в бік слабкого поля.

Близькість хімічних зрушень сигналів протонів і вуглеців вказує на схожу будову всіх трьох іонів, які є ци-клопропенільнимі катіонами з двома розірваними а-зв'язок-ми - так званими біс-гомоціклопропенільнимі катіонами. У всіх випадках заряд в основному зосереджений на Циклопропан-вих вуглецю Св і лише в незначній мірі - на містку-вом атомі СА. Істотна відмінність полягає в ступені гібридизації атома СА - в 2-норборнільном йоні він має приблизно 5р3 - гібрідізацік, а в 7-норборнадіенільном і 7-норборненіль-ном має досить високим s - характером.

Значення хімічного зсуву сигналу протона групи NH в аминах коливається в інтервалі б 0 5 - 5 0; становище цього сигналу в значній мірі залежить від природи розчинника, концентрації та температури, оскільки ці фактори впливають на освіту водневих зв'язків. Внаслідок цього точне значення хімічного зсуву протона аміногрупи в зазначеному інтервалі має дуже обмежене значення для ідентифікації. Інтегрування спектра дозволяє виявити зникнення резонансного сигналу NH, навіть якщо цей сигнал не може бути вирішений в складній картині спектра. сигнали групи NH, як правило, бувають розширеними через вплив квадрупольного моменту ядер 14N, що сприяє більш швидкій спін-граткових релаксації.

Відмінності в хімічних зрушення сигналів діастереотоп-них протонів невелика і це ускладнює застосування даного методу.

Загалом величини хімічних зсувів сигналів протонів в цих комплексах не надто сильно відрізняються від зрушень в незакомплексованих вуглеводнях. Дійсно, в спектрі цього комплексу є лише одна смуга поглинання ароматичних протонів, проте вона може виникнути і в результаті швидкого обміну іоном Ag між декількома різними положеннями. Відсутність сильних змін хімічного зсуву при утворенні комплексів вважається зазначенням на те, що подвійний зв'язок не сильно спотворюється при взаємодії. Припущення[99]про те, що в комплексах солей платини з олефинами утворюються ординарні зв'язку Pt-С і С-С (з зв'язку С С у вільному олефина), також було відкинуто[100], оскільки координація слабо впливає на більшість частот коливань подвійного зв'язку в ІК-спектрах.

Дозвіл приладу визначається величиною хімічного зсуву сигналу протона.

Залежність константи швидкості k (I і швидкості WQ (II каталітичного розпаду. Відомо, що ионол не утворює водневих зв'язків (хімічний зсув сигналу ПМР протона гідроксильної групи не залежить від концентрації), тому в його ІК-спектрі можна використовувати вузьку смугу поглинання ОН-груп для його кількісного визначення. ДІПБ та на 90 см 1 щодо смуги поглинання неасоційованих груп монокарбінола (- v 356510 см 1) в розчині ж - ДІПБ.

На рис. 524 наведені наближені узагальнені дані про очікувані хімічних зрушення сигналів протонів для ряду часто зустрічаються молекулярних угруповань.

На рис. 524 наведені наближені узагальнені дані про очікувані хімічних зрушення сигналів протонів для ряду часто зустрічаються молекулярних угруповань.

Спектр ПМР 1 + 1 2-трихлоретан. Лінії мультиплета розташовуються симетрично відносно її центра, положення якого відповідає хімічному зсуву сигналу протонів даної групи.

Знайдена кореляція між константою швидкості реакції заміщених гідразілов з Fe 2 і хімічним зрушенням сигналу протона пікріль-ного кільця в спектрах ЯМР відповідних гидразинов (табл. 291) причому залежність між логарифмом константи швидкості і хімічним зрушенням лінійна.

У[1]було розглянуто взаємодію фосфорорганічних сполук з водою, що виявляється в зміні хімічних зрушень сигналів протонів гідроксильних груп. Подібні дослідження дозволяють судити про властивості і стан систем, які включають в себе екстрагентів, широко використовувані в сучасній практиці.

У наступній роботі виявлена лінійна залежність між константою швидкості реакції заміщених гідразілов з двовалентним залізом і хімічним зрушенням сигналу протона пікрільного кільця відповідних гидразинов.

Хімічні зсуви протонів, розраховані теоретично, задовільно узгоджуються з експериментальними даними. З табл. 3 видно, що значення хімічного зсуву сигналів протонів в триазинове ядрі залежать від природи і положення заступників. При наявності заступників в положенні 6 і, особливо, в положенні 3 кільця значення хімічних зсувів протонів значно нижче.

Цей метод надає величезні можливості для доказу наявності координації. Наприклад, якщо відбувається утворення водневого зв'язку, то спостерігається хімічний зсув сигналу протона, залученого у взаємодію, в область низьких полів.

До робіт з вивчення деструкції примикають дослідження стабілізації полімерів. Була виявлена 22422550 кореляція в ряду стабілізаторів ефірів целюлози - заміщених 2-оксібензофенонов - між величиною хімічного зсуву сигналу протонів гідроксильної групи в спектрі ЯМР стабілізатора і часом, протягом якого стабілізований зразок зберігає 75% міцності при дії УФ-опромінення в везерометрі.

При проведенні аналізу спектрів протонного магнітного резонансу (ПМР) органічних сполук часто доводиться стикатися з тим, що сигнали в ПМР-спектрі дозволені погано. Це відбувається в тому випадку, коли оточення протонів різних типів не надто різниться, що в свою чергу призводить до дуже невеликих розбіжностей в хімічних зрушення сигналів різних протонів. У таких випадках перекривання сигналів дуже ускладнює віднесення сигналів до відповідних протонам органічної сполуки і отримання інформації з величин констант спін-спінової взаємодії.

Хімічні зсуви сигналів олефінових протонів Н-2 і Н-3 і протонів у місткового вуглецю дуже близькі. Подібність ПМР-спект-рів обумовлено схожістю електронної будови цих некласичних бісгомоціклопропенільних іонів. Близькість хімічних зрушень сигналів протонів і углер-дов вказує на схожу будову всіх трьох іонів, що мають структуру протонированная по куту циклопропана. У всіх випадках заряд в основному зосереджений на ціклопропанових вуглецю Св і в незначній мірі - на мостикову атомі СА. Істотна відмінність полягає в ступені гібридизації атома СА: в норборнільном йоні (5) він має приблизно 5 /з3 - гібридизацію, а в 7-норборненільном (19) і 7-норборнадіенільном іони (186) має досить високим - характером.

Великий інтерес викликає питання, на якій стадії відбувається перегрупування алкильной групи. Методом ЯМР було показано[144 с. У спектрі ПМР цієї системи спостерігаються хімічні зрушення сигналів протонів не тільки для гідроксильної групи, але і для інших груп в слабке поле, що може свідчити про утворення молекулярного з'єднання, в якому зачіпаються всі атоми молекули. Величина зсуву залежить від природи розчинника, співвідношення реагентів та температури. Комплекс, ймовірно, має до-норних-акцепторні характер, що і підтверджується діелькомет-річеская вимірами. Встановлено, що н - СзН7 - група не зазнає ізомеризації на стадії комплексоутворення, так як її структура зберігається при розкладанні комплексу. З огляду на, що в цих же умовах в присутності бензолу йде реакція алкілування і супроводжується изомеризацией, можна вважати, що молекулярні перегрупування протікають на стадії розпаду комплексу при взаємодії з бензолом. Подібний висновок не слід відносити до всіх випадків алкілування.