А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - методика

Вибір методики є важливим завданням, від правильного вирішення якого залежить надійність ультразвукового контролю. Приступаючи до розробки методики, необхідно вивчити характеристики контрольованого вироби, матеріалу, з якого вона виготовлена, і дефектів, що підлягають виявленню.

Вибір методики і апаратури повинен визначатися видом виробляються робіт і природою забруднення.

Вибір методики, приладів, джерел світла визначається в першу чергу тим, в яких областях оптичного спектру проводиться дослідження поглинання світла - в ультрафіолетовій, видимій або інфрачервоній.

Вибір методики залежить від того, чи необхідний заступник в положенні 5 пкрімідінового кільця або це положення повинно залишатися вільним.

Вибір методики і методу дослідження свердловин залежить від геологічної будови нафтогазових об'єктів, колекторських властивостей пластів і застосовуваних методів вимірювань. тут межа розділу газ - нафта по пласту встановлюється візуально по значного перевищення показань нейтронних методів проти газоносної частини розрізу в порівнянні з нафтоносної.

Вибір методики (приладу) найбільш легкий, коли він здійснюється лише по одному одиничному параметру, а інші не є обмежуючими. В інших випадках він ускладнюється і зазвичай не може бути зведений до пошуку (розробці) чарівної кулі-варіанту, що дозволяє задовольнити оптимального значення кожного з обмежуючих одиничних параметрів. Як правило, доводиться шукати компромісні рішення, використовуючи метод послідовних наближень і враховуючи при цьому наслідки того чи іншого відступу від оптимуму значення кожного параметра - узгоджувати значення параметрів. Ця процедура відноситься до багатокритеріальним завданням оптимізації. Для вирішення таких завдань універсальний підхід не вироблений. Стосовно до обговорюваної задачі їх можна викласти в наступному вигляді. Перший (основний) - розташувати вимоги до методики та умов її застосування за важливістю (ранжувати), починаючи з найбільш важливих. Далі треба шукати варіант, оптимальний за першим, найбільш важливій вимозі. Якщо він знайдений, процедуру повторюють стосовно до другого і подальшого вимогам. Такий спосіб вирішення не завжди можливий.

Вибір методики в ядерній фізиці характеризується додатковими труднощами. У ядерній фізиці експериментатору доводиться стикатися з сильним, слабким і електромагнітним взаємодіями. Часто досліджується не одне окреме взаємодія, а їх довільна комбінація. Тому експеримент в даній галузі фізики відрізняється особливою складністю.

Вибір методик повинен здійснюватися з числа найбільш точних, бажано метрологічно атестованих, заснованих на принципово різних методах.

Вибір методики для омилення жирних кислот залежить від природи жирної речовини. Сильно ненасичені жирні олії вимагають менш жорсткою обробки, ніж високоплавкі жири і тверді парафіни. При виділенні вільних жирних кислот оксикислоти можуть утворювати етоліди; тому їх переводять в солі кальцію і перетворюють безпосередньо в метилові ефіри.

Вибір методики, конструкції і типу калориметра визначається характером і тривалістю процесу, що вивчається, діапазоном т-р, в к-ром проводять вимірювання, кол-вом вимірюваної теплоти і необхідною точністю. До і дозволяють вимірювати кількість теплоти від 10 до дек.
 Вибір методики залежить від форми надання послуг певним видом техніки при виконанні кожної роботи. Тому після складання переліку робіт встановлюють доцільність тієї чи іншої форми надання послуг спеціальною технікою і транспортом в конкретних виробничих умовах і вибирають відповідну цього переліку методику розрахунку.

Вибір методики має вирішальне значення.

Вибір методики залежить від природи випробуваного матеріалу, а також від наявності відповідного обладнання. При наявності необхідного обладнання в усіх випадках визначення позірної пористості рекомендується проводити способом насичення рідиною (водою або гасом в залежності від реакційної здатності випробуваного матеріалу до води) під вакуумом.

Вибір методики для визначення токсичності водного середовища на гідробіонтах, що беруть участь в процесах самоочищення і фотосинтезу, ускладнюється тим, що в відношенні чутливості різних гідробіонтів до токсичних речовин немає простої залежності.

Вибір методики при обліку обмежень (483) залежить від розглянутої задачі. Дли рамних конструкцій заміна обмежень еквівалентним інтегральним обмеженням (484) неефективна з обчислювальної точки зору через необхідність введення великого числа вузлів сітки при дискретизації області І. З іншого боку, застосування обмеження на максимальне значення цілком ефективно, так як внутрішню задачу в разі рам можна вирішити аналітично.
 
Вибір методики залежить від того, чи необхідний заступник в положенні 5 пиримидинового кільця або це положення повинно залишатися вільним.

Вибір методики дослідження того чи іншого апарату як об'єкта управління залежить, по-видимому, перш за все від того, до якого класу належить даний апарат. Розглянемо це питання трохи докладніше.

Вибір методики дослідження в сучасних умовах являє нелегке завдання. Значення, отримані різними методами, іноді настільки сильно розрізняються, що порівняння речовин і використання параметрів на практиці стає просто неможливим.

Вибір методики підготовки залежить від поверхні що покривається - її попередньої обробки, ступеня забрудненості мастила, а також від виду покриття, що наноситься та необхідного його якості. Зазвичай виконуються такі операції: знежирення, видалення старого покриття, попереднє покриття або фосфатування. Метал обезжиривается шляхом протирання розчинником або парою з галоген-нопроізводнимі розчинниками, очищається водним розчином лугу або аліфатичними вуглеводнями, що видаляють органічні забруднювачі масла й змащення. Кислотне травлення, абразивний або вогнева очистка використовуються для видалення вторинної окалини і іржі.

Вибір методики реєстрації деформацій є найбільш складним і тісно пов'язаний з рядом факторів, головним чином з тривалістю випробування, формою і розмірами зразка. Як при розтягуванні так і при стисненні вимір деформацій необхідно проводити в зоні розподіл напружень в якій найбільш відповідає одноосьовому напруженому стану.

Вибір методики аналізу руди залежить від її складу. У рудах, багатих ураном (більше 10%), визначення його виробляють ваговим або об'ємними методами, після відділення від заважають визначенню елементів. Для бідних руд застосовують Колоріметріруют-вання або полярографировании. Радій виділяють разом з барієм у вигляді сульфатів барію-радію, переводять їх в розчин і визначають радій по еманації.

Вибір методики реєстрації деформацій є найбільш складним і тісно пов'язаний з рядом факторів, головним чином з тривалістю випробування, формою і розмірами зразка. Як при розтягуванні так і при стисненні вимір деформацій необхідно проводити в зоні розподіл напружень в якій найбільш відповідає одноосьовому напруженому стану.

Вибір методики аналізу фракцій визначається природою аналізованого матеріалу; причому вибрати методику аналізу, а в деяких випадках і випробувати необхідно перед початком хроматографирования. Застосовують фізичні хімічні та біологічні методики. Найчастіше вимірюють показник заломлення. Користуються також різними колориметричними методами, а також тонкошарової або паперової хроматографією і електрофорезом. Ідеальним способом є детектування радіоактивних ізотопів. Вимірюючи рН і електропровідність відбираються фракцій, можна здійснювати контроль за умовами елюювання. Саме такий контроль дозволяє відтворювати умови градієнтного елюювання. У ряді випадків дуже корисно комбінувати кілька методів детектування. Корисні також безперервне автоматичне детектування (з досить високою чутливістю) розділених з'єднань і реєстрація хроматограмм (див. Розд. Результати вимірювань записують у вигляді кривої залежності вимірюваної величини від обсягу елюата або номера фракції. Вид електролізної осередки. Вибір методики попереднього збагачення багато в чому залежить від досліджуваних елементів. Лейпцигер (1965) сконцентрував мідь в розчині зразка NiO, який був обложений на золоті електроди.

Вибір методики розкладання зразків нагріванням з солями амонію залежить від того, чи потрібно відокремити летючі компоненти проби або вони будуть використані для подальшого кількісного визначення.

Вибір методики аналітичного дослідження полягає в підборі умов і способів виконання аналізу.

Загальний вигляд кривої зношування будь-якій поверхні в тому числі і покриття. Вибір методики випробувань покриттів на зношування визначається насамперед метою дослідження.

Вибір методики дослідження структури сплавів в твердому стані значно залежить від досліджуваної системи, а також від тих чи інших попередніх даних про ці сплавах. При дослідженні абсолютно нової системи, спочатку повинні бути по можливості визначені лінії ликвидус і солидус. Виняток з цього правила може бути зроблено лише для металів, які настільки рідкісні або хімічно активні або мають таку високу точку плавлення, що необхідна велика попередня робота з конструювання апаратури для точного визначення ліній ликвидус і солидус. У цих випадках рекомендується приготувати сплави. У загальному ж випадку спочатку повинні бути встановлені лінії ликвидус і солидус і досліджена мікроструктура злитків, на яких знімалися криві охолодження. Отримані мікроструктури часто дозволяють судити з діаграми рівноваги нижче лінії солідусу. Успіх побудови діаграми рівноваги залежить від того, наскільки вдало обраний комплекс методів дослідження.

Розділу вибору методики передує досить повний літературний огляд на тему, тут же наводяться посилання на патентну літературу, якщо вона є. Вибір методики випливає з проведеного огляду як логічне і природне продовження. У методичному розділі наводяться всі необхідні основні я контрольні досліди, які доводять, що очікувані результати достовірні.

Для вибору методик, з прийнятною точністю описують ФХС зазначених класів речовин, була проведена перевірка для 22 органічних рідин, в результаті якої були відібрані методи, закладені в основу програми.

Складність вибору методики обчислення внутрішніх цін зумовлюють такі чинники: об'єктом визначення ціни - кінцевим продуктом або напівфабрикатом ( виріб-комплект), що підлягають подальшій переробці на даному підприємстві; складом виробництва, в який входить орендний колектив - основне або допоміжне; оптовими цінами, тарифами, розцінками, кошторисами, існуючими на продукцію орендного колективу; типом виробництва; одиничне, серійне, масове; кількістю найменувань продукції, що випускається; сопряженностью напівфабрикатів; нерівним рівнем рентабельності і трудомісткості окремих виробів; складом орендної плати; порядком організації поточного та бухгалтерського обліку і відображення на рахунках результатів внутрипроизводственной оренди.

Для вибору методики повного хроматографічного аналізу газ необхідні дані попереднього аналізу. Припустимо, чтс при попередньому аналізі будь-якого газу встановлено, чтс він складається з водню, кисню, азоту, окису углеводоров, граничних і ненасичених вуглеводнів.

Перед вибором методики і проведення натурних досліджень повітропроникності доцільно ознайомитися з літературними даними про вплив інфільтрації на повітряний режим будівель і про натурних дослідженнях деяких будівельних конструкцій.

Близька область релесвского крила в бензолі. При виборі методики максимально усували небезпека паразитного світла.

При виборі методик використаний і узагальнено досвід роботи заводських лабораторій, Ухін і ВУХІНа.

При виборі методики випробування потрібно, щоб механізм зношування зразків був таким же.

При виборі методики аллергодиагностики in vitro з метою встановлення викликав хвороба алергену перевагу віддають найбільш чутливим реакцій, що дозволяє виявити стан сенсибілізації на всіх етапах розвитку алергічного процесу.

При виборі методики прозвучиванія слід прагнути забезпечити найбільш надійне виявлення дефектів в стиках при можливо меншій кількості необхідних операцій.

При виборі методики дослідження багато авторів прагнули моделювати технологічний процес, проте при розчиненні пластинок, поверхня яких під час досвіду залишається постійною, не можна моделювати розчинення полідисперсної суміші металевих зерен, що протікає в дуже різноманітних і зазвичай не піддаються точному гідродинамічного розрахунку умовах.

При виборі методики лабораторних експериментів було враховано, що результати сірчанокислотного очищення моделюються досить точно незалежно від масштабів досвіду і застосовує; Останнім дуже важливо для проектування промислових установок.

При виборі методик виконання вимірювань прагнуть до використання стандартизованих методик, що забезпечують отримання порівнянних результатів. У тих випадках, коли стандартизовані методики відсутні застосовують методики, про - Що йшли метрологічну атестацію. Для дотримання вимог методик необхідно забезпечення відповідними Засобами вимірювань.

При виборі методики проведення синтезу перевагу слід віддавати в основному тієї з них, за допомогою якої виходить більший вихід продукту. Однак, якщо до чистоти синтезованих речовин пред'являються особливі вимоги, ця умова не повинно бути визначальним.

При виборі методики розподілу витрат задайте питання: яка мета домінує.

При виборі методики лабораторних експериментів було враховано, що результати сірчанокислотного очищення моделюються досить точно незалежно від масштабів досвіду і застосовує; Останнім дуже важливо для проектування промислових установок.

При виборі методики приготування препарату хлориду срібла слід враховувати, що промивка осаду досить скрутна, з іншого боку при синтезі AgCl з елементів готовий продукт може містити не прореагували срібло, оскільки отриманий AgCl залишається в зоні реакції.

Розробку або вибір методики або аналітичного приладу проводять в наступному порядку. Потім проводять літературний огляд і виявляють методи, які можуть бути покладені в основу аналітичної методики з урахуванням вимог ТЗ. Далі виявляють методики, в основу яких покладено цей метод, а з них відбирають найбільш відповідні вимогам ТЗ.

Внаслідок цього вибір методики ацетилювання залежить від будови бажаного продукту, від природи цукру і від доступності вихідної речовини.

З метою вибору методики аналітичного поділу сераароматіче-ського концентрату на окремі структурні групи були вивчені різні умови елюентной хроматографії.

Завдання про вибір методики (приладу) доводиться вирішувати при; проектуванні діяльності ділянки аналітичної служби, стандартизації методик (приладів), в поточній діяльності лабораторії і в інших практично важливих випадках. На жаль, вирішення цього завдання присвячено небагато робіт. У роботі[112]обговорюються питання, які стосуються обґрунтування вибору методу аналізу для автоматизації контролю хімічного складу об'єктів гірничорудної та металургійної промисловості. У зв'язку з цим бажано більш докладне обговорення завдання. Було б невірним заперечувати значення досвіду і інтуїції для її вирішення, правильніше вважати, що вони є одними з найважливіших необхідних умов. Разом з тим, найбільш ефективним є поєднання їх з перевагами системного підходу.