А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - метод - синтез

Вибір методу синтезу обумовлюється, як правило, необхідними властивостями одержуваних плівкоутворювачів для електроосадження.

Вибір методу синтезу РТС є також неформалізованій завданням, залежить від розмірності ІЗС (кількості вихідних гарячих і холодних потоків), від умов реалізованості процесів теплообміну, від набору евристичних правил, від точності розрахунку теплофізичних властивостей і фазових переходів технологічних потоків, від рівня информационности модулів розрахунку процесів теплообміну, від швидкодії та обсягу пам'яті пристрою, що запам'ятовує ЕОМ.

Вибір методу синтезу концентрує системи залежить від вимог до точності забезпечення заданого розподілу опромінення на приймачі і середнього рівня концентрування, а також ряду інших факторів, але у всіх випадках синтез необхідний як етап попереднього обґрунтування принципової оптичної схеми системи КСІ для якої потім уже методами аналізу визначаються детальні енергетичні характеристики. В цілому ж моделі і методи аналізу і синтезу систем КСІ повинні доповнювати один одного в єдиному ітераційне процесі вибору оптимальної системи для заданих умов застосування.

При виборі методу синтезу слід враховувати дві обставини. По-перше, вихідні дейтерірованного-ні матеріали повинні бути в продажу. По-друге, обраний метод повинен давати високий вихід синтезованого речовини. Нами була обрана така послідовність реакцій: з-ацетилхлоридом - с.

При виборі методу синтезу слід мати на увазі доступність реактивів, простоту апаратури і кращий практичний вихід синтезованого продукту.

При виборі методу синтезу слід мати на увазі доступність реактивів, простоту апаратури і кращий вихід синтезованого продукту.

При виборі методу синтезу слід детально проаналізувати відомі (або передбачувані) властивості одержуваного з'єднання з точки зору координаційної хімії. Такий аналіз необхідний тому, що значна частина макроциклічних сполук є комплекси, більшість же інших здатне до ефективного зв'язування заряджених частинок. Іони металів, присутні в реакційній суміші можуть значно впливати на хід синтезу, у багатьох випадках їх присутність обов'язкова.

При виборі методу синтезу даного арілкетона з різних можливих процесів слід мати на увазі що можуть виявитися придатними і інші крім електрофільного заміщення, методи. Такими можуть бути реакції хлорангидридов кислот з металоорганічними сполуками, окислення вторинних спиртів (стор. При виборі методу синтезу заданого препарату завжди потрібно враховувати властивості побічних продуктів. При виборі методу синтезу даного арілкетона з різних можливих процесів слід мати на увазі що можуть виявитися придатними і інші крім електрофільного заміщення, методи. Такими можуть бути реакції хлорангидридов кислот з металоорганічними сполуками, окислення вторинних спиртів (стор.

Фактори, що визначають вибір методу синтезу. Вибір шляху синтезу чистого вуглеводню заснований зазвичай па кількох факторах. Неможливість відділення побічних продуктів від основних заважає використанню добре відомого методу, якщо останній допускає одночасне протікання ізомеризації, конденсації, багаторазового заміщення або інших небажаних реакцій. Слід уникати або ретельно дослідити реакції, що допускають перегрупування вуглецевого скелета або введення важко усунених домішок в кінцевому продукті щоб усунути будь-елементи сумніву.

Так, при виборі методів синтезу альдегідів поряд з методами прямого отримання слід включити реакції, які можуть привести до структур RCHCHOR, так як угруповання вінілового ефіру легко перетворюється в альдегідну групу.

Так, при виборі методів синтезу альдегідів; поряд з методами прямого отримання слід включити реаквді які го-гут призвести до структур КСНСНОК /, так як угруповання вінілового ефіру легко перетворюється в альдегідну групу.

Так, при виборі методів синтезу альдегідів поряд з методами прямого отримання слід включити реакції, які можуть привести до структур RCHCHQR, так як угруповання вінілового ефіру легко перетворюється в альдегідну групу.

Знайдені закономірності можуть бути використані при виборі методу синтезу певних ізопропілксілолов.

Труднощі отримання просторово-утруднених фенолів в чистому вигляді зазвичай пов'язані не тільки з вибором методу синтезу, але і з їх виділенням, очищенням і стабілізацією. Індивідуальність утворюються просторово-утруднених фенолів в значній мірі визначається чистотою вихідних з'єднань - найпростіших алкилфенолов і олефінів. Наприклад, однією з найбільш відповідальних стадій виробництва 4-метил - 2 6-ді-Трег - бутилфенол є отримання чистого n - крезола. Крезол, виділений з кам'яновугільної смоли, містить певну кількість про - і ле-крезолів, і тому при його алкилировании крім 4-метил - 2 6-ді-грег - бутилфенол утворюються і інші алкілфеноли. У зв'язку з цим в промисловості гостро стоїть проблема очищення 4-метил - 2 6-ді-грег - бутилфенол.

Кожен з цих шляхів синтезу має свої переваги і недоліки, які слід враховувати при виборі методу синтезу конкретних стероїдних з'єднань. По дорозі синтезу (15) легко утворюється гідрохрі-Зеновій структура з шестичленним кільцем D, але виникає необхідність подальшої конверсії його в пятичленное. Перевагою шляху синтезу (14) є його придатність до самих різних класів стероїдних сполук, а недоліком - порівняно велике число стадій.

Довідник забезпечений іменним покажчиком та покажчиком типів реакцій, що дозволяє використовувати його і як посібник для вибору методу синтезу.

методи сінтеза ПАР в більшості випадків засновані на послідовному гроведеніі загальновідомих реакцій органічної хімії. Вибір методів синтезу обумовлений не тільки простотою проведення реакції, але і можливістю отримання більш чистих продуктів.

Одночасно він вивчає також і існуючі в хімічних лабораторіях, в ряді випадків незамінні прилади та скляну апаратуру, необхідні для синтезу речовин в звичайних кількостях. Вибір методу синтезу того чи іншого препарату залежить від кількості наявних реактивів і апаратури, необхідних для його здійснення. У разі важкодоступних вихідних речовин воліють працювати з малими кількостями. Коли одержуваний продукт повинен надалі служити для синтезу нових сполук, його, природно, необхідно отримувати в кілька великих кількостях. Наскільки велика економія витрачених при цьому матеріалів, видно хоча б з того, що зазначені в пропису Гаттермана кількості речовин, необхідні для синтезу аніліну, достатні для отримання цього препарату 40 студентами.

Методи синтезу ПАР в більшості випадків засновані на послідовному проведенні загальновідомих реакцій органічної хімії. Вибір методів синтезу обумовлений не тільки простотою проведення реакції, але і можливістю отримання більш чистих продуктів.

Типова установка. Методи синтезу ПАР в більшості випадків засновані на послідовному проведенні загальновідомих реакцій органічної хімії. Вибір методів синтезу обумовлений не тільки простотою проведення реакції, але і можливістю отримання більш чистих продуктів. Вимоги до ступеня чистоти ПАР визначаються областями їх застосування.

При виборі методу синтезу беруть до уваги цілий ряд умов, головні з яких - доступність і дешевизна сировини, невелика матеріаломісткість, простота технологічного процесу, забезпечення кращої якості продукту, що випускається, відсутність або простота утилізації шкідливих відходів виробництва, відсутність викидів в атмосферу, безпечні умови праці працюючих, надійність засобів контролю, простоту апаратурного оформлення.

У зв'язку з тим, що Керівництво було написано великим колективом авторів, якість переробки матеріалу окремих розділів при підготовці 3-го видання виявилося різним. У ряді випадків вибір методу синтезу препаратів був зроблений на підставі застарілих літературних даних.

Вибір цього прогресивного технологічного прийому в найбільшій мірі відповідав специфіці такого складного гетерогеншькаталітіческого процесу, яким є прямий синтез органохлорсіланов. Слід зазначити, що вибір методу синтезу в киплячому шарі зажадав виключно великої роботи як в сенсі наукових досліджень, так і вирішення технологічних питань. Це завдання було успішно вирішена; в результаті з 1957 - 1958 рр. в Радянському Союзі почали діяти великі промислові виробництва, що випускають метил -, етил - і фенілхлорсілани за цим методом. 
Тому велике значення мають загальні принципи вибору методів синтезу координаційних сполук із заданим складом. Вирішення цього завдання спирається на багатий синтетичний досвід, а також на ряд концепцій, заснованих на сучасних уявленнях про природу комплексної сполуки.

Серед алкід найбільшого поширення набули гліфта-ли і пентафталі які представляють собою модифіковані маслом олігоефіри гліцерину або пентаерітріта і ортофталевої (а останнім час і ізофталевой) кислоти. Існує кілька шляхів синтезу алкід, причому вибір методу синтезу залежить від типу вихідної сировини, природи алкида і апаратурних можливостей.

Якщо металлсодержащими реагент повинен використовуватися в мольних кількостях, необхідно дотримуватися таких вимог: у всіх випадках, де можливо, слід використовувати найбільш дешеві метали (наприклад, залізо), проводити синтез проміжних металлорганічеекіх з'єднань з високими виходами та забезпечити повну регенерацію металу (відділення від органічних лігандів) в кінці реакції. Очевидно, що деякі необхідні з'єднання можуть бути синтезовані лише з використанням металлорганічеекіх попередників, але в інших випадках при виборі методу синтезу слід співвідносити вартість праці і матеріалів, що витрачаються при використанні звичайних методів, з вартістю спочатку необхідної кількості перехідного металу.

Відомо, що вивчення механізмів органічних реакцій - необхідна частина підготовки фахівця-хіміка. Така необхідність зумовлена кількома причинами: 1) елементарні уявлення про те, як протікають реакції, дуже допомагають запам'ятати фактичні дані що входять в обсяг елементарного курсу органічної хімії; 2) розуміння механізмів реакцій служить керівництвом при виборі методів синтезу; 3) дослідження механізмів реакцій - одна з найбільш активно розвиваються областей сучасних хімічних досліджень, і студент повинен, по Принаймні знати про існування цієї галузі науки; 4) знайомство з методами встановлення механізмів реакцій прищеплює студенту строгий і творчий стиль мислення і привчає його критично оцінювати значення наукових даних.

Таким чином, довгий ланцюг може вводитися як у вигляді аміну, так і у вигляді галоидного алкила, і вибір того чи іншого шляху є лише питанням зручності у використанні відповідних реагентів. Вищі галоїдні алкіл значно менше реакційно-здатні ніж нижчі члени ряду, і отже, більш придатним є перший шлях, проте практично ці відмінності в реакційній здатності не є настільки суттєвими, щоб ними було керуватися при виборі методу синтезу.

Специфіка промисловості проміжних продуктів складається у величезній різноманітності асортименту при порівняно невеликому обсязі виробництва окремих хімікатів. Це обумовлює з одного боку різноманітність застосовуваних реакцій і реагентів, з іншого - використання суміщених або мобільних схем з уніфікованим обладнанням для отримання сполук різної будови. Вибір методу синтезу і параметрів його здійснення є головним в промисловості проміжних продуктів, як і інших продуктів тонкого органічного синтезу. Типове обладнання промисловості тонкого органічного синтезу розглядається в книгах, присвячених процесам і апаратам хімічної промисловості.

В загальному випадку, більшість опублікованих препаративних методів, мабуть, використовують реакції з радикалами. У цих реакціях важливими є радикали SF5 -, SF5O - ії ROSFV. Таким чином, при виборі методу синтезу цього типу речовин слід розглядати можливі джерела цих радикалів. У процесі здійснення радикальних реакцій часто отримують безліч продуктів, а вихід необхідного речовини виявляється досить низьким. Таким чином, якщо відомі дані по виходу, їх необхідно повідомляти. Часто можна підвищити вихід необхідного речовини, так як відносно невеликі зміни експериментальних умов проведення даної реакції можуть призвести до значної зміни складу суміші продуктів.

У цьому розділі аналізується вся схема машини, вибираються механізми, що підлягають подальшому дослідженню і проектування. Проводиться структурний аналіз цих схем для визначення класу механізмів і вибору методів синтезу і динамічного дослідження. складається циклограмма роботи всіх механізмів машини, виконується синтез механізмів, динамічний аналіз руху машини і якщо необхідно, розрахунок махових мас, що забезпечують необхідний ступінь нерівномірності руху при сталому режимі.

Кілька з'єднань, отриманих з низьким виходом і тому повністю не охарактеризування, були опущені. Далі якщо відомо кілька методів синтезу даного з'єднання, то розглядали тільки ті реакції, щодо яких було встановлено, що їх можна з успіхом застосувати для синтезу в даному випадку. Вибір методу синтезу в деяких випадках був скрутний і визначався декількома факторами.

З трінатріевой солі азосоеді-вати V 5 - (п -[М - ( 3-метоксипиридазинил - 6) - сульфамиде ]- Фенілазо) - саліцилову кислоту (салазопірідазін) (VI) виділяють соляною кислотою. Всі операції проводять послідовно без отримання індивідуальних проміжних продуктів II, III і V. Очищення салазопиридазина здійснюють шляхом переведення його з гідрокарбонатом натрію в водорастворимую мононатріевого сіль і подальшого осадження VI соляною кислотою. В основу вибору методу синтезу салазопиридазина покладено аналіз загальних способів азосочетанія сульфамідні препаратів і саліцилової кислоти.

З трінатріевой солі азосоеді-вати V 5 - (п -[Ы - ( 3-метоксипиридазинил - 6) - сульфамиде ]- Фенілазо) - саліцилову кислоту (салазопірідазін) (VI) виділяють соляною кислотою. Всі операції проводять послідовно без отримання індивідуальних проміжних продуктів II, III і V. Очищення салазопиридазина здійснюють шляхом переведення його з гідрокарбонатом натрію в водорастворимую мононатріевого сіль і подальшого осадження VI соляною кислотою. В основу вибору методу синтезу салазопиридазина покладено аналіз загальних способів азосочетанія сульфамідні препаратів і саліцилової кислоти.

Може виникнути законне питання про перевагу методу міжфазного каталізу для синтезу галогенпохідних, особливо иодидов, коли реакція Фінкельштейна йодистого натрію з органічним субстратом в ацетоні є особливо ефективною і дає високі виходи продуктів. Дійсно, в тих випадках, де можливо провести порівняння[17], Виявилося, що метод міжфазного каталізу практично не має переваг. Однак слід враховувати, що цей метод дозволяє проводити такі реакції не тільки в ацетоні і бутанон-2 а й в інших розчинниках і що ще більш важливо, вводити в реакцію не тільки іодіди, а й інші галогеніди лужних металів. Остання обставина особливо важливо для синтезу фторидів, оскільки в цьому випадку вибір методів синтезу вельми обмежений.

Необхідно відзначити, що Іпатов цілком обгрунтовано вказував на слабку аргументацію Ейлера на користь будови ізопрену. Для підтвердження своїх поглядів щодо вуглеводню С5Н8 - писав Іпатов, - він приєднує до нього хлорноватистую кислоту і отримує той же самий кристалічний продукт, який отримав Мокієвський з ізопрену і з цих даних встановлює їх подібність і будова як мети л дивинил а. На підставі роботи Ейлера, дійсно, можна зробити висновок про тотожність цих вуглеводнів, але з упевненістю сказати, що вони мають будову несиметричного метілдівініла, по-моєму, дещо ризиковано. У своїх спогадах Іпатов вказав, що досвідчені дані Ейлера наводять на сумнів у правильності вибору методу синтезу ізопрену, так як в процесі його отримання були умови для протікання ізомерних перетворень.

Постійно зростаючий внесок хімії перехідних металів в органічний синтез відомий досить широко. Не менш відомо, однак, і те, як важко постійно бути в курсі останніх досягнень органічної хімії, стежити за появою нових реакцій і методів, число яких постійно збільшується. Реакції і методи, зрозуміло, можна систематизувати стосовно кожного перехідному металу, використовуючи наявні оглядові матеріали, однак для хіміка-органіка більш відповідним був би інший тип систематизації, заснований на тих чи інших типах структур цільових продуктів синтезу. Саме такий підхід покладений в основу пропонованої читачеві монографії: для кожного типу структур наведено короткий перелік методів синтезу із застосуванням перехідних металів, які можуть бути використані для отримання потрібного з'єднання. Справжній огляд може з'явитися гарною підмогою при виборі методу синтезу в кожному конкретному випадку. Огляд складено головним чином для використання його в практичній роботі і містить достатньо докладні вказівки в стилі довідника Губена - Вейля.

Тому монографія не є вичерпним оглядом по полімерів з циклами в ланцюзі але претендує на повноту при описі полімерів, в яких цикли утворюються в процесі росту ланцюга. Уважний читач, звичайно, знайде ряд винятків, але вони можливі лише тоді коли відсутність тих чи інших даних істотно знижувало б цінність наведених результатів. Представлені в книзі таблиці служать дуже зручним покажчиком по полімерів, синтезованим поліціклізаціей. Простота відшукання посилання на оригінальну роботу по синтезу полімерів на основі того чи іншого мономера може заощадити багато часу при виборі методу синтезу на основі даного мономера. Корисні також відомості про полімеризується мономерів.