А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Форми - цикл - навантажування

Форми циклів навантаження, характерні для високотемпературних трубопроводів. Повторне навантаження високотемпературних трубопроводів по циклу симетричної форми (пластичні деформації виникають в холодному і гарячому стані) можна допускати на практиці лише у випадках, коли передбачувана кількість циклів навантаження мало. Це пояснюється тим, що число циклів до руйнування при такій формі циклу виявляється невеликим.
 Експлуатаційні режими навантаження елементів конструкцій мають, як правило, більш складний характер, ніж поширені в практиці експериментів синусоїдальні або трикутні форми циклів навантаження, хоча саме вони є найбільш часто використовуваними при отриманні основних характеристик циклічних властивостей матеріалів і закономірностей їх зміни в процесі деформування. Синусоїдальний або трикутний закони зміни напруг і деформацій використовувалися в якості основних і при експериментальному вивченні кінетики циклічної і односторонньо накопичуваної пласти вагомих деформацій і їх описі відповідними залежностями, розглянутими в попередніх розділах. У ряді випадків умови експлуатаційного навантаження представляється можливим схематизувати такими спрощеними режимами. Однак в більшості випадків для дослідження поведінки матеріалу з урахуванням реальних умов виявляється необхідним розгляд та відтворення на експериментальному обладнанні таких більш складних режимів, як дво- та багатоступінчате циклічне навантаження з різним чергуванням рівнів амплітуд напружень та деформацій, навантаження трапецеїдальними циклами з витягами різної тривалості на екстремуму навантаження в напівцикл розтягування і (або) стиснення, а також в точках повного зняття навантаження, двочастотних і Полігармонічні навантаження , навантаження з випадковим чергуванням амплітуд напружень, відповідним зареєстрованими в експлуатації умовами. особливо необхідним відтворення і дослідження таких режимів стає в області підвищених і високих температур, коли на характер і ступінь прояву температурно-тимчасових ефектів, а отже, і на кінетику деформацій, істотний вплив роблять фактори тривалості, форми циклу і рівнів напруг або деформацій в процесі навантаження. Нижче наведені дослідження закономірностей розвитку деформацій для ряду згаданих режимів навантаження, що дозволяють проаналізувати застосовність тих чи інших рівнянь кривих малоциклового деформування і застосування параметрів цих рівнянь при зміні режимів.

Для використання даного критерію при оцінці міцності оболонкових конструкцій потрібно інформація про кінетиці циклічних і односторонньо накопичених деформацій в максимально навантажених зонах конструкції, а також дані про опір руйнуванню конструкційних матеріалів, отримані з урахуванням високих температур експлуатації, форми циклу навантаження, часу витримки і частоти.

Таким чином, двочастотні машини повинні задовольняти додаткової вимоги, яке полягає в забезпеченні можливості в широкому діапазоні варіювати всі параметри однієї або обох гармонійних складових процесу навантаження. Цим досягається можливість варіювання і форми циклу навантаження, так як якщо відношення частот складових дорівнює двом або трьом, то результуюча крива може характеризуватися в межах кожного циклу додатковими екстремумами, величина яких вибирається відповідно до вимог досвіду. У цьому випадку форма кривої циклу навантаження істотно залежить від зсуву фаз гармонічних складових, який повинен бути зафіксований. При збільшенні відношення частот гармонійних складових фазові соотнощеніе поступово перестають впливати на результати випробувань, і, якщо це відношення стає. У цьому неважко переконатися аналітично дослідивши результуючу амплітуду в залежності від фазових співвідношень. Більш детально це питання розглянуто в гол.

Як зазначалося вище, при деформації металів в умовах малоциклового навантаження руйнування відбувається на тлі розвинених пластичних деформацій. При цьому характеристики деформування і руйнування виявляються істотно залежать від типу і стану матеріалу, а також форми циклу навантаження і нагрівання. У загальному випадку циклічне навантаження при зазначених умовах протікає з вираженим перерозподілом напруг і деформацій від циклу до циклу.

Експлуатація високонавантажених і маневрених конструкцій часто відбувається в умовах, коли циклічну зміну навантажень супроводжується одночасною зміною температурного режиму роботи. Для оцінки міцності таких конструкцій, як і в випадку ізотермічного навантаження, необхідна розробка рівнянь стану, що описують поведінку матеріалу в залежності від форми циклів навантаження і нагрівання. Це грунтовний ство в значній мірі визначається розвитком методів і засобів проведення випробувань. У зв'язку з тим, що деформаційні властивості матеріалу залежать від закону зміни навантажень і температури в часі і по числу циклів, базові експерименти і експерименти, що проводяться з метою встановлення межі застосування одержуваних залежностей неізотермічного навантаження, повинні відповідати таким вимогам.

Крім того, характер залежності довговічності від напруги при багаторазових деформаціях збігається з тимчасової залежністю міцності при статичних навантаженнях. Тому слід очікувати, що формула (VIII. Крім того, ці загальні властивості довговічності гуми не залежить від форми циклу навантаження і справедливі, зокрема, для синусоїдальних циклів розтягування. Істотну роль в описі процесу тривалого малоциклового навантаження відіграє функція Fi (i) , що відображає вплив загального часу деформування. Передбачається, що деформаційні властивості не перебувають у прямій залежності від швидкості деформування в розглянутому діапазоні швидкостей повторного статичного навантаження, а основне значення має час деформування. Приймається також, що функція F2 (t]не залежить від форми циклу навантаження і може бути отримана експериментально як при циклічному навантаженні з варьируемой частотою випробування, так і при навантаженні з високотемпературної витримкою під навантаженням і без неї.

Таким чином, опір циклічним упругоплас-тичного деформування аустенитной нержавіючої сталі Х18Н10Т при температурі 650 с, що відповідає інтенсивному протіканню в ній процесів деформаційного старіння і інших температурно-тимчасових ефектів, істотно залежить від умов випробувань, до яких в першу чергу відносяться рівень циклічних деформацій і форма циклу навантаження. Ці параметри значною мірою визначають інтенсивність деформаційного старіння матеріалу, а тим самим і характер зміни деформаційних характеристик, на основі яких описуються процеси накопичення пошкоджень. Облік зміни механічних властивостей матеріалу внаслідок його структурних змін, а також особливостей розвитку деформацій в залежності від форми циклу навантаження nosBOflnet досить достовірно описувати накопичення пошкоджень і визначати відповідно до цього розрахункове число циклів до руйнування.

Таким чином, опір циклічним упругопласті-зації деформації аустенитной нержавіючої сталі Х18Н10Т при температурі Т 650 С, що відповідає інтенсивному протіканню в ній процесів деформаційного старіння і інших температурно-тимчасових ефектів, істотно залежить від умов випробувань, до яких в першу чергу відносяться рівень циклічних деформацій і форма циклу (частота) навантаження. Ці характеристики в значній заходів & визначають інтенсивність деформаційного старіння матеріалу, а тим самим і характер зміни деформаційних характеристик, на основі яких описуються процеси накопичення пошкоджень. Облік зміни механічних властивостей матеріалу внаслідок його структурних змін, а також особливостей; розвитку деформацій в залежності від форми циклу навантаження дозволяє, як показано в розд.