А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Форми - документація

Форми документації і методика оформлення технологічних процесів вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт наведені нижче.

Форми документації є рекомендованими. Залежно від структури і складу підприємства допускається внесення змін до форми за умови збереження основного змісту.

Форми документації по стілоскопіро-ванню, включаючи схеми і креслення вузлів і деталей, що підлягають Стилоскопіюванню, розробляє проектна організація, яка складає ППР.

Всі форми документації повинні відповідати зразкам, наведеним у додатках до СНиП III-29-76 Правила виробництва і приймання робіт.

Доцільні єдині форми документації за результатами дефектоскопії устаткування, що дозволяє провести достовірний статистичний аналіз і встановити операції і причини, які не забезпечують належну якість виготовлення або експлуатації обладнання.
 Наводиться методика і форми документації механізованого виконання робіт за класифікацією деталей і здійснення планових розрахунків. Дається методика побудови оптимальних календарних графіків завантаження верстатів на основі використаних математико-імовірнісних методів і електронно-обчислювальних машин.

Для оформлення результатів інвентаризації застосовують форми документації, рекомендовані Методичними вказівками по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань. більшість цих документів є типовими.

Створено інформаційну модель бази, готові необхідні форми документації, ведеться заповнення бази.

Інформаційне забезпечення, з огляду на специфіку об'єктних підсистем, включає: форми вхідний, внутрішній, вихідний документації; інформаційно-пошукові мови; нормативні матеріали і схеми, які регламентують пі-токі і структуру інформації; технологію збору; обробки і зберігання інформації.

Разом з тим наявні результати по збору та аналізу надійності, форми документації на об'єкти МН у вигляді технічних паспортів дають підставу використовувати даний підхід для формування нового технічного паспорта, доповнивши його в плані збільшення числа керуючих параметрів ТЗ, зменшення ступеня їхньої невизначеності за допомогою методів, описаних вище.

Повинен знати: основи статистики та документи первинного обліку, положення, інструкції та форми документації по статистичному обліку if звітності, правила підсумкових і обчислювальних машин.

Для виробничих процесів, які виконуються в складально-зварювальних відділеннях цеху, зміст кожної згаданої вище форми документації проектованого технологічного процесу зводиться до наступного.

При необхідності (за замовленням) - можуть складатися інструкції з обслуговування нових установок, форми документації і документообіг.

В інструкції наведені нормативи зворотних відходів і безповоротних втрат дорогоцінних металів, приклади розрахунку норм витрати, форми документації, необхідні для цих розрахунків, а також довідкові таблиці, що містять нормативні та інші матеріали.

На території РРФСР наказом начальника Головгаз МКХ РРФСР за № 126 від 6 серпня 1969 введені з 1 січня 1970 р єдині форми виконавчо-експлуатаційної документації.

У табл. 335 наведені ескізи плоских штампованих деталей, а в табл. 336 і 337 - ескізи гнутих і витягнутих деталей, включених в форми документації. 
Ця система повинна враховувати наявний досвід і строго регламентувати склад і послідовність виконання заходів, відповідальність організацій, що беруть участь в будівництві, мати єдиний склад і форми документації для різних етапів підготовки. В даний час основні положення ЕСПСП вже розроблені і викладені в Керівництві по єдиній системі підготовки будівельного виробництва і Посібнику з організації будівельного виробництва. На основні елементи ЕСПСП вже створюються ГОСТи. У 1984 р вперше створений ГОСТ Система підготовки будівельного виробництва. До початок 1986 року ці роботи вже закінчені.

Крім того, ГОСТи встановлюють типові вимоги до здачі в ремонт і приймання після ремонту (ГОСТ 19504 - 74), до ремонтопридатності (ГОСТ 19152 - 73), а ГОСТи ЕСТД встановлюють форми документації для типової технології ремонтних робіт.

У посібнику наводиться рекомендована література по всіх розділах курсу. У додатку даються форми документації по курсовому проекту і приклади завдань.

У посібнику наводиться рекомендована література по ВЕЕМ розділах курсу. У додатку даються форми документації по курсовому проекту і приклади завдань.

Оперативне регулювання виробництва в заготівельних цехах може бути здійснено на підставі єдиного плану-графіка випуску продукції за допомогою картотек і графіків пропорційності. Порядок ведення картотеки пропорційності заготівельного цеху і форми застосовуваної документації, не мають істотних відмінностей від умов механічних цехів.

Збір, підготовка, обробка та передача первинної інформації на буровому підприємстві регламентується наступними документами: методикою загальної організації процесу збору інформації в УБР; інструкцією по реалізації обчислювальних процесів при первинній обробці інформації, контрольованої в РІТС і ЦІТС; інструкціями щодо виконання операцій з підготовки, передачі та прийому інформації. В АСУ ВІД буріння встановлені і використовуються єдині форми уніфікованої документації: плану-графіка бурових робіт; карт контролю і управління роботою технологічних комплексів, добових рапортів по бурінню, випробуванню і закінчення свердловин; по вишкомонтажних робіт; кріпленню свердловин, проведення геофізичних досліджень в процесі буріння і т.п. Більш детально питання інформаційного забезпечення розроблені під час проектування і реалізації базового зразка АСУ ВІД буріння в Горячегорск УБР об'єднання Грознафта, в базу даних якого включено близько 650 показників.

Єдиних форм технологічної документації не розроблено. Кожен машинобудівний завод або проектна організація мають зазвичай свої форми документації стосовно типу виробництва і іншим його особливостям. У деяких випадках форми документації передбачені відомчими керівними матеріалами.

Організовано систему державного контролю за охороною та раціональним використанням природних ресурсів. В питаннях обліку та звітності в республіці прийняті в основному загальноросійські форми документації, що забезпечує входження республіки в єдині інформаційні системи РФ.

До ГОСТ дані додатки: приблизна програма вступного інструктажу, перелік основних питань інструктажу на робочому місці, форми документації інструктажу.

Незалежно від того, хто проводить збір інформації, введення первинної документації про надійність має передувати надання вказівок щодо заповнення цієї документації із зазначенням зразків записів. З огляду на те що поняття відмови залежить від вимог, що пред'являються до виробу, в інструкції повинно бути обумовлено, що мається на увазі під відмовою для кожного з випробовуваних виробів. Форми документації по надійності аналогічних виробів, що працюють в одних і тих же галузях промисловості, повинні бути єдиними.

Розподіл робіт між підрозділами виробляють з використанням блочно-ієрархічного підходу (БІП) до проектування. Цей підхід заснований на структуруванні описів об'єкта з поділом описів на ряд ієрархічних рівнів за ступенем детальності відображення в них властивостей об'єкта і його частин. Кожному ієрархічному рівню притаманні свої форми документації, математичний апарат для побудови моделей і алгоритмів дослідження. Сукупність мов, моделей, постановок задач, методів отримання описів деякого ієрархічного рівня часто називають рівнем проектування.

Аналіз навчально-методичних планів і програм підвищення кваліфікації інженерів-технологів в інститутах підвищення кваліфікації та на факультетах підвищення кваліфікації різних міністерств показав, що відбір матеріалу, як правило, здійснюється тільки в напрямку вивчення сучасних матеріалів, методів їх переробки, сучасного обладнання, економіки, планування і управління виробництвом. На розширення і поглиблення знань з конкретної роботи на конкретному підприємстві в навчальних планах, на жаль, часу не відводять. А між тим, не дивлячись на - єдині форми документації, єдині вимоги стандартів, технологічні карти навіть по одному і тому ж виду обробки, але розроблені різними технологами, за викладом змісту, стилю і структурі значно відрізняються один від одного.

Інший (другий) шлях вирішення поставленого завдання полягає в поверненні до внутрипроизводственному господарському розрахунку в умовах акціонерного товариства і ринкових відносин. Всі підрозділи і фірми повинні працювати за договорами з АТ, їм надаються господарська самостійність, матеріальна відповідальність, встановлюються плановані показники за видами робіт і послуг, розрахункові ціни, нормативи витрат, вироблення і відрахувань. Встановлюється порядок утворення і використання госпрозрахункового доходу, надаються форми застосовуваної документації та враховуються терміни її подання в АТ, новий порядок бухгалтерського обліку, звітності, індивідуальні особові рахунки в холдингову банку АТ, економічні санкції.

Нижче наведено основні положення цієї системи і застосовуються при цьому форми документації.

Набір функціонуючих документів, періодичності їх складання та обігу утворюють документопоток, а направлення їх - документообіг; вони повинні бути мінімізовані. Форми документації необхідно розробити з урахуванням виконання їх засобами АСУ.

Зазначені ГОСТи розроблені з орієнтуванням на склади і властивості тампонажних портландцементів, що випускаються цементною промисловістю. ОСТ 39 - 051 - 77 Міністерства нафтової промисловості спрямований на уніфікацію методів випробувань тампонажних розчинів, що застосовуються підприємствами і об'єднаннями галузі. Розчини можуть бути приготовані як з тампонажних портландцементів, що випускаються цементною промисловістю, так і з тампонажних цементів, виготовлених в системі галузі; а також готуються на місці застосування з різноманітних тампонажних матеріалів. РД 39 - 2 - 584 - 81 визначає перелік параметрів, контрольованих при прийманні цементів в системі Міннафтопрому, і форми відповідної документації.

На верхньому ієрархічному рівні розглядається весь складний об'єкт як сукупність окремих частин з урахуванням їх взаємодії. При цьому опис кожної частини не повинно бути занадто докладним, так як це призведе до зайвої громіздкість описів і неможливості вирішення конкретних проектних завдань. На наступному ієрархічному рівні кожна частина розглядається окремо як сукупність простіших частин, і використовуються більш докладні описи. При цьому кожному рівню притаманні свої форми документації і математичний апарат для побудови моделей і алгоритмів. Сукупність постановок задач, моделей, методів отримання описів деякого ієрархічного рівня називають рівнем проектування.