А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формула - робота

Формула роботи[1]враховує втрати тепла в покрівлю і підошву пласта і теплопровідність пласта в горизонтальному напрямку.

Формула роботи справедлива для сил будь-якого походження та для рухів по будь-якій траєкторії.

Формула роботи (3.2) справедлива для постійної сили, чисельне значення і напрямок якої не змінюються при переміщенні тіла.

Схема трехступенчатого поршневого компресора з двома проміжними охолоджувачами газу. Формула роботи політропної стиснення (911) відрізняється or формули адиабатного стиснення (9.8) тільки показником процесу.

Формулу роботи А Ps можна зобразити графічно.

Виведіть формулу. Формулу роботи газу можна виразити у вигляді А - p (Vj - V), де V - початковий, a Vj - кінцевий обсяги.

З формули роботи (6.1) випливає, що сила, перпендикулярна переміщенню (швидкості), роботи не виробляє.

Виводяться формули роботи і потужності, що розвивається змінні. Обговорюються основні фізичні явища, пов'язані з роботою електродвигунів.

Оцінюючи формули роботи[7 ], Не можна не відзначити їх відносну простоту, в зв'язку з чим вони цілком придатні для аналізу конструкцій сильфонов.

Всі формули роботи отримані для компресора, що не має шкідливого простору. Однак ці формули справедливі і для компресора з шкідливим простором. Дійсно, стислий робоче тіло, яке залишається у шкідливому просторі, розширюється, здійснюючи роботу. Але потім ця кількість робочого тіла стискається, на що витрачається робота. Різниця в показниках політропи розширення і стиснення незначна, а кількість робочого тіла у шкідливому просторі мало. Тому зазначені роботи розширення і стиснення майже рівні і, отже, наявність шкідливого простору майже не впливає на величину роботи. В реальних умовах витрата роботи на отримання 1 кг стисненого робочого тіла збільшується зі збільшенням шкідливого простору, так як кількість що надходить в компресор робочого тіла зменшується, а втрати на один хід поршня приблизно постійні.

Обгрунтування формули роботи[190]здійснено шляхом аналізу 230 виміряних за єдиною методикою на декількох водосховищах епюр розподілу швидкості вдольберегових течій.

Використовуючи формулу роботи (енергії) струму А W - (U i /R) t, остаточно отримаємо /і kW /U; т 061 кг.

Напишіть формулу роботи, що здійснюються газон при изобарном розширенні.

Зробіть висновок формули роботи розтягує сил і при напрузі, що не перевищують межі пропо - ціопалиюсті.

Як буде виглядати формула роботи, якщо в неї підставити значення U, знайдене з закону Ома.

Залежність зусилля і роботи різання скошеними крайками від HIS і z /S. З наведеної вище формули роботи різання видно, що зусилля вирубки лімітується граничною величиною роботи преса, інакше електродвигун буде перевантажений за потужністю, що призведе до зменшення частоти обертання і перегріву обмотки. Тому підбір преса слід проводити не тільки по зусиллю, а й по роботі різання.

Ізохорно зміна. У вигляді (234) формула роботи ізобарного процесу застосовна до будь-якій системі.

На основі використання формул робіт[76, 88]і методу послідовних наближень розглянуто взаємодію газових родовищ (укрупнених свердловин), приурочених до водоносного пласту кругової форми з постійними параметрами, в умовах водонапірного і упруговодонапорного режимів. У[45]запропонований також наближений метод обліку зміни пружних властивостей пластової водонапірної системи при наявності в за контурної воді невеликої кількості розчиненого газу.

З таблиці включень знаходяться формули роботи для окремих виконавчих ланцюгів (вихідних сигналів) і проміжних елементів.

Двостороння схема з вентилями. У разі, якщо формула роботи включає кілька складових, то схема будується з декількома (по числу складових) обмотками.

Для анізотропних тіл в формулу роботи входить члени, що містять роботу форми та об'єму, і поділ ускладнюється (див. Гл. Порівнюючи цей вираз з формулою роботи (22), можна встановити, що в правій частині в обох випадках варто один і той же вираз. звідси можна зробити наступний дуже важливий висновок: площа фігури, що знаходиться під лінією процесу, в pv - діаграмі вимірює роботу, зроблену газом. Цим положенням ми будемо весь час користуватися надалі; в докладних курсах доводиться, що воно залишається вірним не тільки для процесу з постійним тиском, а й для будь-якого іншого процесу зміни стану газу.

Формули (1922) - (1927) аналогічні формулам роботи[268]для заряджених струмів. У граничних випадках облік нейтральних струмів зводиться до множення результатів[268]на постійний коефіцієнт.

визначення дійсної продуктивності АЛ за формулами роботи[ij дает завышение ( до 1 %) значений этой характеристики АЛ.
Из сопоставления формулы (3.42) с формулой работы изэнтроп ного сжатия следует, что при заданных ф и 2 отношение давлений в компрессоре зависит как от природы газа, так и от его начальной температуры.

В процессе при Т const выводятся формулы работы и теплоты. В - адиабатном процессе обычным способом выводится уравнение адиабаты.
Дальше говорится об изотермическом и адиабатном процессах и даются формулы работы для них.
Небезынтересно сопоставить формулы жесткости и напряжений по Королеву с формулами работы[10], Враховуючи, що розрахунки в них зроблені для конструкцій сильфонов, що представляють собою систему плоских кільцеподібних пластин, жорстко скріплених по контуру.

Тому для аналізу напружень нормалізованих сильфонов можуть бути використані лише формули роботи[7], Але і при цьому створюється можливість лише якісної порівняльної оцінки сильфонов.

Наше завдання зводиться до тривіального перерахунку з урахуванням зазначеної заміни формул роботи[llj, к которой мы отсылаем заинтересованного читателя.
В то же время для сфокусированного пучка, как показано в[17], Формули роботи[64]дозволяють отримати насичення відносної дисперсії інтенсивності при збільшенні розміру вихідний апертури.

Надалі виведення виразу роботи бере участь також величина п, і остаточні результати аналогічні формулам роботи в адіабатичному циклі ідеального газу. Те ж саме відноситься і до висновку формул для реального газу, в якому fer замінюють на пг.

Порівняти експериментальні значення відносин інтенсивностей для ліній еталонного зразка з теоретичними, розрахованими за формулами роботи 10 підрахувати похибку визначення відносини і встановити, чи можна вважати еталонний зразок ідеально мозаїчним.

Наближена методика[7]розрахунку взаємодії газових покладів, приурочених до єдиної пластової водонапірної системі, базується на формулі роботи[98]для зниження тиску в будь-якій точці пласта під час пуску в роботу кругової галереї з постійним у часі дебітом і методикою розрахунку просування води в газову поклад[104], В якій використовується рішення Ван Евердінгена і В. Використання в[7]рішень для постійного дебіту укрупненої свердловини і кругової галереї призводить до необхідності застосування, крім методу послідовних наближень, методу суперпозиції. Це ускладнює чисельні розрахунки.

Поляризаційні криві іонізації водню на. На рис. 8 наведені поляризаційні криві для гладкого електрода (крива 1) (розрахунок проведено за формулами роботи[7]) І електрода з того ж матеріалу (крива 3 де г 010 - 5 а /см2), що генерує струм в тих же умовах, але покритого пористою поверхнею, товщина якої бх 10 - 3 см; S 10е см 1; g 0 5; 6 1 мк.

Труднощі виникають при розрахунку тиску в трубах на рівні будь-якого отвору pTp (i Воно обчислюється за формулами роботи газорідинного підйомника на режимі нульової подачі. Для цього необхідно знати витрата газу, який визначається за формулою витрати при витіканні газу через отвір. Швидкість витікання газу через отвір приймається рівній швидкості звуку, тоді відношення тисків в кільцевому просторі і трубах одно критичного. звідси визначають діаметр отвору, потім витрата газу через отвір і по ньому РТР (Для спрощення розрахунків використовуються графіки.

Для побудови таблиці включень додамо в неї рядки, в які будемо вносити підраховані для кожного такту значення формул роботи проміжних реле і структурних формул виконавчих цілей.

для трьох перших ділянок, на яких вольт-амперна характеристика залишалася ізотермічною, було проведено кількісне порівняння даних експерименту з рачетнимі формулами роботи. Вхідне в вирази (1) - (6) значення протяжності слаболегірованних області (W) визначали за допомогою косих шлифов, а час життя (Тр) - імпульсним методом.

Для трьох перших ділянок, на яких вольт-амперна характеристика залишалася ізотермічною, було проведено кількісне порівняння даних експерименту з рачетнимі формулами роботи. Вхідне в вирази (1) - (6) значення протяжності слаболегірованних області (W) визначали за допомогою косих шлифов, а час життя (Гр) - імпульсним методом.

Як видно з графіків рис. 3 зі збільшенням номінальної продуктивності першої ділянки (тобто зі збільшенням dL) різниця в коефіцієнтах готовності 17Л, обчислених за формулами роботи[ij и формулам настоящей работы, увеличивается. Это объясняется тем, что при увеличении производительности участка, накопитель заделов быстрее достигает своего максимального значения ( ZmT2), и вероятность состояния F io ( Zmj, при прочих равных условиях, будет иметь большее значение. Их максимальное отличие ( порядка 7 %) будет при достаточно большой ( ПЛ 0 8 и 192 0 9) надежности участков АЛ, с ( ч 1 35 л малом бункерном запасе.
Большое количество таких формул, жизненность которых и сейчас признается железнодорожниками, было дано Н.Е. Долговым в работе, много раз упоминавшейся в нашей статье; сюда, например, относится условие незаносимости выемок, формула работы снегового щита и ряд других.
О - постоянно разомкнутая цепь; /- постоянно замкнутая цепь; а - замыкающий контакт реле А; а - размыкающий контакт реле А; аб - последовательное соединение контактов; а б - параллельное соединение контактов; Fа - формула работы реле А; F - структурная формула схемы.
Причин такого несовпадения, по-видимому, несколько. Формулы работы[123]не враховують зміни ширини робочого колеса і кута установки лопаті на виході, зміни умов роботи відведення, а також того, що циркуляція на вході залишається незмінною при підрізуванні робочого колеса.

У загальному випадку сила змінна, шлях криволинеен, кут а змінюється довільно. Тоді для виведення формули роботи потрібно розбити шлях на такі малі (в межах нескінченно малі) переміщення, на яких можна вважати силу і кут незмінними, і скористатися ної формулою.

У загальному випадку сила змінна, шлях криволинеен, кут а змінюється довільним чином. Тоді для виведення формули роботи потрібно розбити шлях на такі малі (в межах нескінченно малі) переміщення, на яких можна вважати силу і кут незмінними, і скористатися виведеної формулою.

За реалізації ГТ зручно отримувати числові значення моментів тт. Їх обчислення за формулами роботи[3]також пов'язано з обчисленням кратних інтегралів від щільності нормального розподілу.

Зі збільшенням FH і стт відносна довговічність труби помітно знижується, що свідчить про прояв механохімічного ефекту. При цьому розрахунки за формулами робіт[22,26]і (3.7) практично збігаються.

Графік залежності Т0 від 1 /пт тонкостінних труб. Зі збільшенням Р і ат відносна довговічність труби помітно знижується, що свідчить про прояв механохімічного ефекту. При цьому розрахунки за формулами робіт[22,26]і (3.7) практично збігаються.