А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формула - індекс

Формули індексів (1023) і (1024) засновані на загальноприйнятому правилі, за яким структура сукупності як первинна характеристика при індексації цін закріплюється на рівні звітного періоду, а ціни як вторинна характеристика при індексації структури закріплюються на рівні базисного періоду.

Агрегатна формула індексу товарообігу покази ає, що його величина залежить від двох явищ, від двох змінних величин - від фізичного обсягу товарообігу (кількості проданих товарів) і цін за кожну одиницю реалізованих товарів.

Обидві формули індексів по Ласпейрасу і Пааше частково не відповідають вимогам тесту тимчасової оборотності і не задовольняють критеріям тесту оборотності факторів. Зазначені труднощі частково долалися завдяки можливостям коригування механізму зважування шляхом своєрідного схрещування (кросингів[90.459]) Наведених формул, що зводиться до побудови середніх геометричних величин з показників, що виявляють відхилення в протилежних напрямках.

Які формули індексів цін застосовуються в міжнародних порівняннях.

Ця формула індексу цін була запропонована Пааше в 1874 р Різниця між індексами Пааше і Ласпейреса, їх використання обговорюються нижче в цьому розділі.

Застосування формули невиваженого індексу пояснюється відсутністю надійної порівнянної в міжнародному плані інформації про ваги індивідуальних репрезентантів. 
Застосування формули середнього геометричного невиваженого індексу пояснюється відсутністю надійної порівнянної в міжнародному плані інформації про ваги товарів-представників. Вибір формули середнього геометричного індексу пояснюється формально-аналітичними міркуваннями, так як він забезпечує інваріантність, тобто оборотність індексів.

Тут вид формули індексу RSI не має значення. Будь-якісний пакет програмного забезпечення містить і сам індекс, і його формулу.

У цьому параграфі отримані формули індексу для деяких з операторів, розглянутих вище.

Розрахунок слід проводити за формулою індексів постійного складу.

Очевидно, що ця формула тотожна формулі індексу цін Ласпейреса.

Необхідність умов теореми доводиться стандартно за допомогою формули індексу (710), як це зроблено в теоремі 3.2. Теорема доведена.

Кожному з 21 ринку в наведеній вище формулі індексу ВКВ присвоюється рівну вагу, тобто частка кожного ринку становить 1/21 (4 7%) від величини індексу. Однак це не означає, що всі групи ринків також мають рівну вагу. Питома вага різних груп ринків в складі індексу ВКВ неоднаковий. Вагова структура індексу ВКВ відображена в наступній класифікація утворюють його ринкових груп.

У § 8 - 9 отримані умови нетерових, формула індексу і формули для вирішення рівняння (0.1) в просторах LP (I, л: а (1 - х) у) і просторах диференціюються.

Одним з найбільш красивих додатків К - теорії є формула індексу для еліптичних псевдодіфференціальних операторів на замкнутих многовидах.

Як вже зазначалося раніше, розрахунок ІСЦ здійснюється за формулою середнього арифметичного зваженого індексу в варіанті Ласпейреса.

Якщо г 4 то не приводиться зв'язності Q є наслідок формули індексу.

Кожен з індексів показує, як змінився той чи інший фактор при незмінності інших умов: і у формулі індексу 1Ц і в формулі 1р ваги закріплені на базисному рівні. Це забезпечує порівнянність оцінок змін факторів.

Кожен з індексів показує, як змінився той чи інший фактор при незмінності інших умов: і у формулі індексу 1Ч і в формулі 1р ваги закріплені на базисному рівні. Це забезпечує порівнянність оцінок змін факторів.

Аналогічні міркування, з заміною гіперболічного лінійного розширення р на гіперболічне лінійне відношення р виду (914), дозволяють отримати формулу індексу в разі, коли обидва коефіцієнта - ат і й[- не являются эллиптическими.
Так как динамика себестоимости, а стало быть, и задание по снижению себестоимости определяется индексным методом, то для каждого способа применяется особая формула индекса.
В первой главе настоящей работы ( см. § § 2 - 5) изложена полная теория уравнений (0.3); в частности получены необходимые и достаточные условия нетеровости, формула индекса и формулы решения этих уравнений в пространствах Lp ( R) ( l /7; со, R[0, оо ]) І просторах Беселевих потенціалів; дослідження проводиться, в основному, за допомогою локального принципу з[3], Гл. Виклад слід, в основному, робіт автора[13а - е ], Істотно переробленим і доповненим новими результатами, В § 6 викладені деякі результати А. П. Солдатова[Зба ]про рівняння мультиплікативної згортки з безперервними предсімво-лами в просторах гсльдерових функцій з вагою.

Економічний сенс натурального індексу в агрегатній формі полягає в тому, що при його допомоги зіставляються загальні витрати праці на продукцію, виготовлену в звітному періоді, з урахуванням продуктивності праці базисного періоду, з загальними витратами праці на ту ж продукцію - звітного періоду. Чисельник формули індексу відповідає на питання, скільки в звітному періоді було б потрібно затратити праці на випуск продукції, якби продуктивність праці в звітному періоді залишилася на рівні базової. Знаменник показує, скільки фактично було витрачено праці на випуск цієї ж продукції при продуктивності праці звітного періоду. Ставлення цих обсягів витрат праці і показує темп зростання продуктивності праці.

Вимірювання індексу забруднення синьою домішки в гіпотетичному червоному барвнику. обчислення індексу забруднення засноване на вимірі оптичної щільності при довжині хвилі а, розрахунку площі під кривими зразка і еталона - Ь або с. Невстановлені домішки зазвичай вказуються в методі млр, коли значення кореляційного коефіцієнта надто мало, а значення дільника регресії занадто велике. Запропоновано[5]формула індексу забруднення, яка використовується при вимірюванні невідомих забарвлених домішок.

Таким чином, обчислення індексу оператора b зводиться до обчислення індексу двучленного оператора аналогічного виду. Тому досить отримати формулу індексу для двочленних операторів.

Оскільки загальне зростання показників ефективності (індекси змінного складу) на підприємствах в певній мірі обумовлений впливом зміни структури продукції, то в даний час назріла необхідність у вимірі впливу структурних зрушень на вартісні показники в цілому по підприємству, що застосовуються для планування, оцінки та стимулювання діяльності колективів підприємств . Розрахунок слід проводити за формулами індексів структурних зрушень.

Суть її зводиться до твердження, що використання та поточних і базисних ваг веде до відхилень у величині індексу від його істинного значення, в першому випадку в бік зниження, а в другому - підвищення. Тому завдання теорії індексів полягає в розробці таких формул індексів, які ліквідували б ці відхилення і дали б результати, вільні від впливу використання ваг за різні періоди.

Агрегатний стан речовини часто позначають додатковими буквами; так, Сі (с) і Сі (s) означають кристалічна мідь (початкова буква слова solid - твердий), Cu (Z) - рідка мідь і Cu (g) - газоподібна мідь. Речовина, що знаходиться в водному розчині, іноді позначають додаванням до його формулою індексу aq (води. Як відомо, індекс - це відносна величина, що характеризує зміну деякого економічного явища в часі, в просторі або в порівнянні з будь-яким еталоном. При розрахунку приватного індексу дійсно зіставляються дві ціни; якщо ж поглянути на формулу індексу цін в поданні, наприклад, Пааше, то легко помітити, що тут зіставляються два товарообігу - фактичний і умовний. Чому цей індекс все ж називається індексом цін, а не індексом товарообігу.

Тепер нехай розвантаження в одній області напруг слід до точки В, а потім починається повторна навантаження. Фізичні співвідношення записуються у вигляді (3126), де збільшення напруг і деформацій визначаються за формулами (3125) після заміни в цих формулах індексу Л на індекс В.

Робота з індексом RSI при щоденних розрахунках досить проста. Необхідно тільки своєчасно отримувати останні середні значення приросту і втрат цін, які поширюються спеціалізованими агентствами поряд з посібником з побудови та оновлення індексів. Отримана частка підставляють в формулу індексу. Однак подібні розрахунки вручну або навіть за допомогою калькулятора достатньо трудомісткі - особливо якщо вести постійне спостереження відразу за декількома ринками.

ІСЦ - це показник загального рівня цін, що відображає зміну цін багатьох споживчих товарів і послуг і який представляє відношення ціни споживчого кошика до її ціною в базисному році. Склад споживчого кошика фіксований на рівні базисного періоду. Отже, ІСЦ розраховується за формулою індексу Ласпейреса.

Тут порівнюються базисні і фактич. Позитивною стороною такого показника є можливість висловити динаміку продуктивності праці при виготовленні разноименной продукції без участі к. Якщо в чисельнику дробу замінити tn на tH, то вийде формула індексу виконання норм виробітку, систематично що обчислюється на пром.

У роботі викладаються нові результати з теорії сингулярних ін-тегральцих рівнянь з одним і двома нерухомими особливостями і ядрі. Такі рівняння часто зустрічаються в механіці і математичній фізиці. Згадані рівняння тісно пов'язані один з одним; для них отримані умови іетеровості і формули індексу, а також формули для вирішення характеристичних рівнянь; досліджена гладкість і асимптотика рішень інтегральних рівнянь з нерухомими особливостями в ядрі. Наводиться ряд прикладів з теорії пружності і математичної фізики, до яких застосовуються отримані результати.

У монографії розглядаються функціональні рівняння, що містять операції заміни змінних і зв'язують значення невідомої функції в різних точках області визначення. Викладено загальний підхід до дослідження таких рівнянь, заснований на вивченні функціональних операторів і породжених ними Банахової алгебри. Основна увага приділяється вивченню оборотності і нетерових цих операторів і їх спектральних властивостей. Наведено додатки до функціонально-диференціальних рівнянь, нелокальним крайовим задачам для рівнянь еліптичного типу, крайовим задачам з даними на всій границі для рівняння коливань струни, рівнянням типу згортки з осцилюючими коефіцієнтами. Отримано формули індексу функціональних операторів.

Центральним результатом, який встановлює таку зв'язок, є доведена в § 7 теорема про ізоморфізмі. У розділі 4 на прикладі просторів гладких функцій розглянуті деякі ефекти, що виникають при вивченні функціональних операторів в інших просторах. У розділі 5 наведені додатки до диференційно-функціональним рівнянням, псевдодіфференціальних і сингулярним інтегральних рівнянь зі зсувом, нелокальним крайовим задачам, рівнянням типу згортки та інших питань. Серед результатів цієї глави найбільш важливими представляються конструкції символу диференційно-функціонального оператора з приватними похідними і аналог умови Лопатинського для нелокальних крайових задач. У § 20 отримані формули індексу для деяких з розглянутих операторів.

Індекс-дефлятор ВВП розглядається як показник, найкращим чином відображає динаміку загального рівня цін. Він широко використовується для характеристики інфляційних процесів. Від інших індексів цін його відрізняє перш за все широта охоплення товарів і послуг. Індекс-дефлятор ВВП відображає зміну цін усіх кінцевих товарів і послуг, як споживчих, так і інвестиційних. Крім того, в його основі лежить система ваг поточного періоду (формула індексу цін Пааше), а отже, враховується сучасна структура виробництва і споживання.

Складнощі розрахунку і відсутність єдиної загальноприйнятої системи індексів утримування в режимі програмування температури обумовлені неможливістю характеристики залежності /(t) лінійною функцією, аналогічної залежності 7 a lg t% b, що лежить в основі системи ізотермічних індексів Ковача. З цієї причини для точних розрахунків індексів в таких умовах найчастіше використовують апроксимацію нелінійної функції /(t) поліномами різних ступенів. У цьому випадку для розрахунку /аналізованого з'єднання необхідні часи утримування не двох (як у ізотермічному режимі), а чотирьох реперних н-алканів. Інший підхід до проблеми розрахунку індексів утримування в режимі програмування температури заснований на приведенні залежності /від деякої функції /(t) до лінійного вигляду, запропонований порівняно недавно[45]і передбачає можливість застосування формул лінійної інтерполяції, побудованих за типом формули індексів Ковача.