А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формування - собівартість

Формування собівартості для цілей оподаткування - один з найбільш складних питань, з якими доводиться стикатися бухгалтеру.

Формування собівартості за виробничою ознакою визначає напрямок витрат, пов'язаних з процесом перевезень і управлінням або обслуговуванням рухомого складу. Розподіл витрат за виробничою ознакою дає можливість калькулювати змінні витрати на 1 км пробігу, а постійні - на 1 авт-год роботи. Змінні витрати зростають прямо пропорційно зростанню продукції, що випускається, постійні не збільшуються в прямій залежності від зростання випуску продукції.

Формування собівартості електроенергії в паралельно працюючих енергосистемах докорінно відрізняється від її формування в ізольовано працюють енергосистемах, в яких витрати по виробництву, передачі та розподілу енергії повністю збігаються з дійсними витратами енергосистеми з виробництва і передачі енергії на власних енергопідприємства.

На формування собівартості випробування свердловин впливає цілий комплекс техніко-технологічних і організаційних чинників. Для виявлення значущості кожного з них може бути використаний індексний метод. Цей метод дозволяє розкладати індекс складного явища на множники, що визначають вплив окремих чинників, а також оцінювати цей вплив.

На формування собівартості електричної та теплової енергії впливають такі особливості енергетичного виробництва.

Процес формування собівартості електричної і теплової енергії на ТЕЦ є вкрай складним. Тому в схемах аналізу собівартості енергії на ТЕЦ повинні бути наведені основні виробничі і техніко-економічні показники, що визначають її рівень: коефіцієнти використання електричної і теплової потужності ТЕЦ, частка вироблення електроенергії по теплофикационному циклу і питома вироблення на 1 Гкал відпрацьованого тепла, величина відпустки гострого пара і питома вага відпрацьованого пара, добові норми витрат палива і електроенергії на власні потреби, питома чисельність персоналу і капіталовкладення на 1 кет і ін. Це дає можливість показати при аналізі собівартості енергії вплив виробничих і техніко-економічних показників на відхилення від плану (проекту) показників собівартості електричної і теплової енергії та виявити резерви для її зниження.

У формуванні собівартості витрати на матеріали і витрати на оплату праці основних виробничих робітників присутні в рівній мірі, і не враховувати витрати на оплату праці при розподілі накладних витрат було б неправильно.

При формуванні собівартості реалізованої продукції слід враховувати норму, що міститься в подп.

Оскільки на формування собівартості видобутку нафти серйозний вплив надає спосіб експлуатації, розрахунки по з ільнообводненним свердловинах, обладнаним ШГН і ЕЦН, проводилися окремо з використанням допоміжних формул.

З метою формування податкової собівартості витрати з виплати відсотків за отриманими позиками коригуються і включаються тільки з розрахунку ставки ЦБ РФ, збільшеною на три пункти.

Великий вплив на формування собівартості енергії має характер графіка споживання енергії. Так, наприклад, в СРСР частка промисловості в електробалансі має переважаюче значення, в той час як в США вона становить лише трохи більше половини всього споживання енергії.

Залежно від формування собівартості окремих видів продукції виділяються основні витрати, безпосередньо пов'язані з процесом виробництва, і витрати, пов'язані з обслуговуванням виробництва і управління.

Тому даний принцип формування собівартості, що діяв тривалий час і продовжує залишатися в регламенті не тільки бухгалтерського обліку, а й оподаткування, з нашої точки зору себе зжив і є причиною багатьох конфліктних ситуацій, що виникають у практичній діяльності підприємств, з приводу включення тих чи інших витрат у собівартість.

Тому даний принцип формування собівартості, що діяв тривалий час і продовжує залишатися в регламенті не тільки бухгалтерського обліку, а й оподаткування, з нашої точки зору, своє віджив і є причиною багатьох конфліктних ситуацій, що виникають у практичній діяльності підприємств з приводу включення тих чи інших витрат у собівартість.

По-друге, особливістю формування собівартості при лізингових операціях є також і те, що в собівартість включаються відсотки не тільки за банківськими кредитами, а й за отриманими позиковими коштами від інших організацій. Тому необхідно відзначити, що якщо за загальним правилом відсотки, сплачені за позиками, отриманими від підприємств-небанков, відносяться за рахунок чистого прибутку, то при здійсненні лізингових операцій застосовується спеціальне правило - відсотки за отриманими позиковими коштами від інших організацій, отриманим для лізингових цілей, включаються в собівартість. Тому, для того щоб скористатися даною нормою в повній мірі, в кредитних договорах рекомендується вказувати цільовий характер кредиту. Витрати з оплати відсотків при операціях фінансового лізингу відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг) в повному обсязі і не обмежені будь-якими граничними ставками, в тому числі обліковою ставкою Центрального банку РФ.

Багатофакторні регресійні моделі формування собівартості перевезень на залізничному транспорті промислових підприємств дозволяють вирішити задачу порівняльної оцінки результатів господарської діяльності залізничних цехів, управлінь і підприємств з достатньою точністю.

Такий стан з формуванням собівартості ускладнює визначення вартості промислової і транспортної продукції. 
Тому якщо при формуванні собівартості з бухгалтерського обліку ця норма була перевищена, необхідно скоригувати прибуток, отриманий з бухгалтерського обліку на суму перевищення фактичних витрат над встановленої нормою, що буде відображено в стор. Важливою особливістю, яка визначає формування собівартості енергії на енергопідприємствах і в енергосистемах, є розподіл витрат енергопідприємств на умовно-змінні 1 витрати (паливо і електроенергія), майже пропорційні обсягу виробництва електричної та теплової енергії, і умовно постійні витрати (амортизація, зарплата і ін.), які в основному не залежать від зміни величини виробництва (передачі) електроенергії на експлуатується обладнанні електростанцій і мереж.

Таким чином, особливістю формування собівартості електроенергії на електростанціях і в енергосистемах є те, що одні електростанції не несуть на собі витрати з регулювання графіка навантаження і резерву потужності, тому собівартість у них буде неповною, в той час як на інших (наприклад, на конденсаційних) електростанціях концентруються всі витрати з утримання резерву потужності енергосистеми, і собівартість електроенергії на них є завищеною.

Для встановлення характерних особливостей формування собівартості видобутку нафти доцільно використовувати прийнятий принцип обліку експлуатаційних витрат за статтями витрат, так як він найбільш повно відображає виробничий процес видобутку нафти.

Таким чином, особливості формування собівартості видобутку нафти в значній мірі обумовлені особливостями нафтовидобувного виробництва. Особливо повно вони проявляються при аналізі динаміки виробничих витрат за окремими групами витрат. Динаміка зміни собівартості видобутку нафти характеризується не тільки неухильним підвищенням рівня виробничих витрат, але і структурними зрушеннями, які відбуваються за рахунок випереджаючого зростання групи змінних витрат під впливом переходу стану розробки нафтового родовища від першого етапу до пізньої стадії.

Маючи на меті дослідити механізм формування собівартості підготовки нафти на установках підготовки нафти в залежності від основних вхідних факторів, поставимо питання про ієрархії вихідних характеристик за ступенем їх впливу на собівартість підготовки.

Які тенденції спостерігаються у формуванні собівартості товарів, продукції, робіт, послуг.

Залежність рівня собі - комбінуванні процес-вартості нафтопродуктів від сте - сов досягає приблизно пені завантаження ехнологіческіх Комбінування. | Організаційна структура нафтопромислового управління. Дуже важливу роль у формуванні собівартості нафтопродуктів грає ступінь завантаження і використання технологічних.

Основні фонди впливають на формування собівартості, а отже, і на її величину через амортизаційні відрахування, проведені на повне відновлення основних фондів і на капітальний ремонт.

При традиційному фактичному методі обліку формування собівартості продажів і фінансових результатів проводиться таким способом.

З економічної точки зору порядку формування собівартості предмет розгляду не має ніякого сенсу. Якщо орендований предмет (автомобіль, комп'ютер і т.п.) використовується в господарській діяльності підприємства, то орендна плата повинна ставитися на собівартість, включатися до складу поточних витрат, а потім поточних витрат.

Як ми бачимо, практика формування собівартості потребує вдосконалення: в собівартість в першу чергу слід включати витрати, які є за своїм економічним змістом витратами виробництва. Тим самим витрати за своїм складом будуть наближені до суспільно необхідним витратам виробництва, що складається з коштів фонду відшкодування спожитих засобів виробництва, фонду індивідуального і в певній частині фонду колективного споживання працівників - учасників виробництва, відповідного всьому комплексу витрат на відтворення робочої сили і створення умов для всебічного розвитку членів соціалістичного суспільства.

Розглянуті вище умови і особливості формування собівартості видобутку нафти дозволяють представити в загальному вигляді складності дослідження цього показника традиційними методами аналізу. При многофакторности процесу формування собівартості видобутку нафти, взаємної залежності і обумовленості великого числа факторів різного характеру застосування математичних методів, що дозволяють оцінити не тільки значимість, а й ступінь впливу основних факторів, є необхідним доповненням традиційних методів дослідження.

Таким чином, вивчення особливостей формування собівартості видобутку нафти і газу є першим кроком у виявленні ролі окремих факторів собівартості продукції.

Слід підкреслити корінна відмінність у формуванні собівартості електричної енергії в енергосистемах і в економічних районах.

Основні фонди роблять свій вплив на формування собівартості, а отже, і на її величину через амортизаційні відрахування, вироблені на повне відновлення основних фондів і на капітальний ремонт.

Як вже зазначалося вище, на формування собівартості безпосередньо впливає метод вартісної оцінки списаних у виробництво матеріальних ресурсів. Так, при застосуванні методу оцінки запасів по середньої собівартості вартість списаних матеріальних ресурсів визначається шляхом ділення загальної вартості які поступили матеріальних цінностей на сумарне їх кількість і множення на кількість цінностей, списаних у виробництво. Даний метод застосовується з 1974 року і до недавнього часу був єдино можливим.

Стадія проектування є вихідною базою для формування собівартості вироби. Якість прийнятого інженерного рішення значною мірою відбивається на рівні витрат виробництва.

Даний розділ повинен встановлювати економічні принципи формування собівартості. Він ґрунтується на принциповому положенні, що неможливий, а значить і не потрібний суцільний охоплення всіх можливих статей і елементів витрат. Регулююча методологічна діяльність міністерств і відомств практично завжди відстає від темпів появи на ринку нових видів діяльності. Таким чином, розділ повинен закріпити категорії, фактори, терміни, визначення, що розкривають принципи включення витрат в собівартість і її формування як категорії економічні.

На рис. 12.1 показана принципова схема формування собівартості.

Самостійний розділ даної глави присвячений проблемам формування собівартості.

Сформулюємо і прокоментуємо зміст декількох принципів формування собівартості, які мають місце в уже діючому законодавстві.

Оперативний (щоденний) контроль за формуванням собівартості доцільно організувати за основними калькуляційними статтями. Відхилення групують за статтями і причин.

У попередньому параграфі були розглянуті економічні аспекти формування собівартості. Вони носять об'єктивний характер і за деякими параметрами навіть закріплені в нормативних актах, хоча це і часто вступає в протиріччя з існуючим податковим законодавством.

Або візьмемо, наприклад, такі фактори формування собівартості, як норми споживання матеріалів на виготовлення продукції і ціни на ці матеріали. Тут, звичайно, мова йде не про ціни, зазначених в прейскурантах, а про ціни як формою прояву вартості.

Розглянуті пропозиції спрямовані на підвищення об'єктивізації процесу формування собівартості ІВО.

В цілому, російські підходи в практиці формування собівартості запасів засновані не стільки на економічній суті оцінки, скільки на конкретний перелік витрат, що включаються в собівартість, що більш відображає податковий, ніж фінансовий підхід до обліку витрат.

З метою отримання більш повної інформації про формування собівартості та інших вартісних показників на окремих ділянках виробництва в обліку застосовують і інші способи оцінки. Так, основні фонди оцінюються за первісною вартістю їх спорудження, придбання і монтажу і за залишковою вартістю, яка виключає величину нарахованого зносу; сировину і матеріали - за оптовими цінами, за плановою заготівельної собівартості, за нормативною собівартістю, готові вироби - по планової виробничої собівартості, за нормативною собівартістю.

Аналіз показує, що вирішальне значення у формуванні собівартості нафтопродукції має вартість сировини. Основною причиною коливань питомої ваги вартості сировини в собівартості продукції є відмінності в виходах і ціною сировини, що переробляється - нафти.