А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формування - програма

Формування програм в області НТІ здійснюється за такими етапами.

Формування програм здійснюється послідовним виділенням і конкретизацією кінцевої мети, підцілей і завдань вдосконалення управління народним господарством, передбачених концепцією і основними напрямками вдосконалення управління, визначенням проміжних цілей кожної програми і її підпрограми, необхідних для цього ресурсів і виконавців. Конкретні задачі, що виникають в програмі (підпрограмі), формулюються на основі розробки переліку конкретних проблем вдосконалення управління.

Формування програми в лінійної або графічній формі у вигляді креслення здійснюється в комплексі РТК в режимі діалогу з допомогою технологічних директив спеціального графічного редактора. Розроблена і введена за допомогою редактора програма на Р - мовою поетапно обробляється засобами РТК і ОС і отримана робоча програма записується в бібліотеки ОС. Програма, приведена на рис. 510 спочатку автоматично за допомогою РТК-комплексу перекладається з графічної форми в лінійну програму на мові ПАСКАЛЬ. Далі за допомогою транслятора цієї мови і макроассемблера програма перетворюється в об'єктний модуль і записується в бібліотеку. Відзначимо, що користувач може написати іншу програму на одній з мов програмування ОС, налагодити її і записати в об'єктну бібліотеку.

Схема роботи програмує програми. Формування програми для вирішення наявної системи рівнянь і нерівностей грунтується в цій роботі на таких міркуваннях. Всім системам властива одна важлива особливість: як тільки по відношенню до них ставиться яке-небудь питання, одні властивості об'єктів дослідження виявляються важливими для відповіді на питання, а іншими можна знехтувати. Нехай по відношенню до деякого класу систем рівнянь і нерівностей ставиться питання про вилученні з тексту систем рівнянь і нерівностей способу їх вирішення.

Формування програми заходів щодо застосування теоретичних методів підвищення нафтовилучення ВАТ Татнефть в цілому передбачає попереднє формування програми заходів кожного НГВУ.

Формування програми підприємства та управління нею покладається на СГЕ. Ця ж служба здійснює методичне керівництво розробкою заходів по економії палива та енергії в технологічних і інших інженерних службах підприємства, контролює реалізацію цих заходів, а також програми Енергія, аналізує результати. У взаємодії з партійними органами СГЕ веде роз'яснювальну та пропагандистську роботу з енергозбереження, спільно з відділом підготовки кадрів організовує навчання за методами економії палива і енергії. На основі діючих положень СГЕ разом з планово-економічними службами розробляє систему матеріального заохочення за економію енергії. Позитивний досвід роботи СГЕ мається на ПО Світлана, на Волховському алюмінієвому заводі, в ПО Іжорський завод і ряді інших підприємств Ленінграда.

Але формування програми не завершено. Необхідно встановити ще раціональну послідовність доведення V, г і R до оптимальних рівнів, орієнтуючись на максимум інтефального економічного ефекту по кожному з можливих напрямків.

Для формування програм, що дозволяють в повній мірі реалізувати переваги високого ступеня паралельності обробки, Оккам може застосовуватися для ієрархічної декомпозиції задач з використанням тільки паралельних конструкторів і каналів до тих пір, поки окремі процеси не стануть максимально простими. Кожен з отриманих в результаті цієї процедури простих процесів може згодом виконуватися окремим процесором; в цьому випадку синхронізація процесорів буде здійснюватися тільки при обміні інформацією між ними.

Процес формування програми в загальному вигляді може складатися з таких основних етапів[165] : Прийняття рішення про розробку програми; призначення координуючого підрозділи і організацій-розробників; підготовка вихідного завдання; визначення основних підпрограм, конкретизація завдань і заходів організаціям-виконавцям; узгодження і організація програми; формування органів управління програми; доведення програмних завдань і заходів до виконавців; забезпечення реалізації програмних завдань і заходів за допомогою включення їх до відповідних плани галузей. 
При формуванні програми з оздоровлення екологічної ситуації в урбанізованих районах США шляхом виробництва екологічно безпечніших нафтопродуктів і зменшення забруднення від діяльності НПЗ передбачалося, що в 90 - х рр., За оцінкою Адміністрації США, необхідно буде вкласти інвестицій в сумі 70 - 100 млрд. Дол . При цьому інвестиції в виробництво і продаж моторних палив поліпшеної якості (реформульований і оксигенований бензини, малосірчисте дизельне паливо) повинні скласти 24 млрд. дол, а на заходи по скороченню викидів НПЗ - 10 - 12 млрд. дол. За іншими оцінками (Американського інституту нафти, фірми Kellogg), капіталовкладення в програму виробництва реформульований бензинів протягом 90 - х рр. повинні скласти відповідно 15 - 23 млрд. дол.

При формуванні програми занять у відділеннях доріг, природно, повинна враховуватися специфіка даної кліматичної зони, сезонність того чи іншого періоду.
 При формуванні програми ТПР і КР відповідно до вимог цього регламенту ВАТ МН визначає необхідність виділення пускового комплексу і вказує це під час видачі завдання на ПИР. Проектує організація визначає, обґрунтовує склад пускового комплексу і стверджує у Замовника за формою згідно з додатком 1 до цього регламенту.

Схема роботи програмує програми. При формуванні програми розрахунку з повного математичного опису схеми повинні бути вибрані необхідні рівняння і встановлена послідовність їх вирішення. При цьому ставиться завдання максимального зменшення числа ітераційно визначаються змінних.

При формуванні довготривалих інвестиційних природоохоронних програм критеріями якості проектів служать: повнота реалізації даного напрямку ПОМ, включеного в програму; комплексність; оперативність; рівень наукоємності та відповідність сучасним технологіям; ступінь керованості або надійності; опора на доступні ресурси; зв'язок із суміжними галузями економіки; вдосконалення інфраструктури природоохоронних заходів; підтримання зайнятості та створення нових робочих місць; надійність потенційних інвесторів; можливість подальшої диверсифікації; інші критерії, що відображають стратегічні завдання ПОМ і економічну кон'юнктуру.

Пристрій забезпечує формування програми в режимі навчання на підставі обробки інформації, що задається на пульті оператора, і інформації, одержуваної від датчиків зворотного зв'язку і ступенів рухливості маніпулятора. При відпрацюванні програми пристроєм забезпечується завдання швидкості її воспроізведенйя з плавним регулюванням в діапазоні 20% від її номінального значення. Передбачена цифрова індикація режимів роботи, номера програми, зони і сигналізація правильності роботи пристрою.

У процесі формування програми визначаються необ ходимое кількості кінцевого продукту в рік номера - Г - Xi (T) t На їх осйове може бути сформульовано критерій для побудови системи оптимального планування.

Принциповим питанням формування програм є визначення номенклатури включаються в неї найважливіших видів продукції, тобто тієї продукції, якість якої потрібно довести до рівня кращих світових зразків.

Принциповим питанням формування програм є визначення номенклатури включаються в неї видів продукції, тобто тієї продукції, якість якої потрібно довести до рівня кращих світових зразків.

У процесі формування програми беруть участь фахівці з управління персоналом, сам працівник і його керівник.

Вимірювання в-ремени формування програми конкретної схеми разом з необхідним машинним часом рахунку доповнює повну характеристику програми при аналізі конкретної схеми.

Ручний спосіб формування програми введення позаштатних ситуацій на майбутню тренування використовується на початковому етапі навчання, коли проводиться ознайомлення членів екіпажу КЛА з НШС і характером дій в них.

Автоматизований спосіб формування програми введення позаштатних ситуацій доцільно використовувати після ознайомлення членів екіпажу КЛА з найбільш простими позаштатними ситуаціями і характером дій в них, а також після засвоєння космонавтами узагальненого алгоритму дій в нештатних ситуаціях. На цьому етапі підготовки екіпажів невизначеність пропонованих їм нештатних ситуацій повинна бути збільшена, що легко досягається підвищенням ступеня відповідності моделируемого процесу появи нештатних ситуацій реального. Тому при виборі автоматизованого способу формування програми введення позаштатних ситуацій такий ефект може бути отриманий завдяки використанню в якості основи системи програмного введення моделі небезпеки в космосі. Структура СПВ в цьому випадку практично повністю повторює структуру МОК (див. Рис. 28), за винятком модуля циклограми діяльності екіпажу КЛА.
 Автоматизований спосіб формування програми введення позаштатних ситуацій надає чималу свободу дій для інструктора, що досягається варіюванням вихідними даними. Так, наприклад, якщо інструктору при виборі програми введення позаштатних ситуацій для майбутньої тренування необхідно врахувати ступінь знання екіпажем певних систем, то він може досягти цього цілеспрямованою зміною відповідних векторів інтенсивності позаштатних ситуацій. Якщо інструктор вважає необхідним виключення з програми тренувань окремих позаштатних ситуацій або їх цілих груп, то він може заборонити використання з бази даних зазначених ситуацій.

Разом з тим формування програм повинно здійснюватися при безумовному дотриманні вимог збалансованості розвитку економіки в цілому. Ось чому терміни реалізації великомасштабних програм, які потребують особливо великих ресурсів, можуть виходити за рамки п'ятирічних і навіть довгострокових планів.

схема системи Випробувач-2. ЕОМ здійснює як загальне формування програми випробувань, так і конкретну її реалізацію відповідно до вихідних даних.

Таким чином, формування ефективної та прозорої програми відтворення сировинної бази на основі збільшення нафтовіддачі цілком реально. Однак реакція Уряду Російської Федерації на рекомендації парламентських слухань відсутня вже тривалий час, що не сприяє заломлення негативних процесів в цій сфері, а навпаки, їх посилює.

В результаті процедур формування програм будуть вироблені системи показників, контрольні цифри по найважливішим кінцевим продуктам. Центральна завдання конкретного планування - це вираббтка таких планових завдань наступного рівня ієрархії - галузям, об'єднанням, які забезпечували б досягнення контрольних показників. Тут вже з'являються більш деталізовані моделі - система моделей, природно, робиться набагато багатше. У зв'язку з цим виникає питання: чи не чи може план виявитися в суперечності з програмою.

В результаті процедур формування програм будуть вироблені системи показників, контрольні цифри по найважливішим кінцевим продуктам.

Використання автоматизованого способу формування програми введення позаштатних ситуацій дозволяє досягти компромісу між суб'єктивними потребами інструкторів в певній організації процесу введення позаштатних ситуацій в тренажери і необхідністю максимального наближення моделюється на тренажерах процесу появи НШС до об'єктивно існуючого реального процесу їх появи. Перша вимога диктується інтересами правильної постановки навчання екіпажів КЛА, в той час як друге обумовлено необхідністю підвищення ефективності підготовки космонавтів до дій в нештатних ситуаціях.

При ручному способі формування програми введення позаштатних ситуацій СПВ використовується інструктором як довідково-інформаційна система. інструктор, звертаючись до бази даних з нештатних ситуацій системи програмного введення, має можливість за сукупністю цікавлять його ознак V & сл і стосовно Rv між ними отримувати необхідну інформацію для проведення тренування.

Основний упор у формуванні програм робиться на проблемно-орієнтовану тематику. Постійно відбувається оновлення існуючих і додавання нових програм.

Активну участь у формуванні програми Якість планових комісій районів, міст і області підвищило обгрунтованість їх змісту і фактично додало їм форму планів.

Важливим елементом при формуванні програм діагностичних обстежень є розробка технічних завдань на обстеження. При плануванні обстежень з урахуванням вдосконалення приладового парку та обладнання з'являється реальна можливість адекватного поєднання різних методів польової діагностики і виділення пріоритетних напрямків в отриманні даних про спорудження.

Розвиток САПР АТ передбачає формування програм для верстатів з числовим програмним управлінням. Таке обладнання може бути використано при проектуванні.

Підсумком оцінки ідентичності є формування програми реалізації стратегії, тобто набору стратегічних дій, спрямованих на практичне перетворення внутрішньої діяльності підприємства.

Слід зазначити, що формування програми прийняття рішення і дотримання цією програмою в ході гри відповідає різним рефлексивним структурам.

Мовні сигнали з місць формування програм подають на радіомовні станції і вузли проводового мовлення УПВ по з'єднувальним лініях і міжміським каналах мовлення. Поряд з цими засобами для подачі мовних сигналів на УПВ використовують УКХ ЧМ радіостанції і потужні радіомовні станції довгих, середніх і коротких хвиль.

Потрібно визначити економічну ефективність формування програми випуску деталей і складальних одиниць основними цехами заводу на ЕОМ Мінськ-32 за умови, якщо при ручному методі трудомісткість одноразового рішення задачі становить 2025 чол. Завдання вирішується з періодичністю один раз в квартал. Постановкою завдання на ЕОМ Мінськ-32 зайнято 2 людини протягом 0 5 місяці.

При цьому досліджені методи формування програми ремонтно-будівельних робіт на трубопровідних об'єктах, проаналізовані критеріальні підходи до оцінки необхідності виконання ремонтно-будівельних робіт, наведена концепція автоматизованого технологічного проектування виконання ремонтно-будівельних робіт з урахуванням даних про функціональний стан об'єктів.

Четвертий етап пов'язаний з безпосереднім формуванням програми, визначенням потреби в про-проектно-кошторисної документації, її аналізом на відповідність цілям розвитку підприємства, виявленням джерел фінансування, встановленням термінів та обсягів реалізації заходів, призначенням осіб, відповідальних за їх впровадження.

Четвертий етап полягає у формуванні програми під задану систему ПУ і видачу супровідної інформації.

Разом з цим при формуванні програми робіт в якості розрахункового застосовується новий вартісної показник Обсяг будівництва, що представляє собою обсяг підрядних робіт (включаючи всі витрати і витрати по спорудженню потужності або об'єкта) по кошторисної вартості.

Перша стадія полягає у формуванні програми перевірки на підставі врахування конкретних особливостей об'єкта і завдань перевірки. Вона включає оцінку об'єкта, що перевіряється і умов його перевірки на патентну чистоту, вибір оптимальної методики перевірки, яка максимально задовольняла б цим умовам, а також підготовку всіх необхідних вихідних даних і матеріалів для проведення перевірки.

Перша стадія полягає у формуванні програми перевірки на підставі врахування конкретних особливостей об'єкта і завдань перевірки.

Слід також зазначити, що формування програм спеціалізованої ЕОМ для моделювання методом компіляції призводить до підвищеної витрати пам'яті технологічної ЕОМ, що в більшості випадків знижує швидкість моделювання за рахунок численних обмінів між оперативною пам'яттю і зовнішніми пристроями, на яких розташовується вся необхідна інформація для моделювання.

Блоки 09 і 09А завершують формування програми аналізу схеми по постійному струму, генеруючи підпрограму, що грає роль ведучої програми для всіх інших підпрограм, що входять до складу робочої програми аналізу.

Сучасний комплекс електронно-променевої зварювальної апаратури для роботи в космосі. До функцій БУ відносяться: формування програм функціонування установки: прийом і видача керуючих команд; обробка та видача сигналів в систему телеметрії. Системи БО, що забезпечують виконання цих функцій, зазвичай компонуються в єдиному апаратній шафі. Однією з систем блоку управління є коммутирующая виконавча апаратура. Елементи цієї системи компонуються окремо таким чином, щоб забезпечувалися найкращі умови функціонування установки. Пульт управління призначений для видачі первинних команд і відображення необхідної оперативної інформації.

Проте в певних умовах формування програми адаптивного саморуйнування можливо.