А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формування - норма

Формування норм в АСН передбачається не тільки в натуральній, а й у вартісній формі. Відповідно до цього в АСН повинні бути наступні підсистеми норм: витрати сировини, матеріалів, палива, теплової та електричної енергії; визначення потреби і використання обладнання; витрат праці та заробітної плати (АСНТИ); капітального будівництва (АСНк); виробничих потужностей і основних фондів; фінансів; планування невиробничої сфери.

Формування норм і нормативів має проводитися на основі економічних та інженерних розрахунків, не допускаючи їх визначення тільки зі сформованої динаміки. Розрахунок норм і нормативів необхідно проводити розрахунково - статистичним методом і як виняток, для тих видів обладнання, що не мають необхідної інформації, допускається встановлення норм потреби методом статистичної екстраполяції. Сутність розрахунково-статистично - го методу полягає в коригуванні норми, розрахованої для базисного року за допомогою коефіцієнтів, що характеризують зміну нормообразующих факторів в перспективному плановому періоді в порівнянні з базисним роком. Величина нормообразующих факторів в базисному році визначається на основі звітних для цього року даних, а для планового року приймаються безпосередньо з планових матеріалів або визначається методом експертних оцінок.

Формування норм і нормативів потрібно виробляти на основі економічних та інженерних - розрахунків, не допускаючи їх визначення виходячи тільки зі сформованої динаміки.

Формування норм і нормативів для річних планів здійснюється на основі відповідних показників, прийнятих в п'ятирічних планах по роках.

Формування норм і нормативів має проводитися на основі економічних та інженерних розрахунків, не допускаючи їх визначення, виходячи тільки зі сформованої динаміки.

Формування норм і нормативів передбачається здійснювати на кожен відтворений продукт, що дозволить створити умови для зіставлення витрат на виробництво продуктів і технології їх виробництва по комплексу використовуваних ресурсів.

Формування норм і нормативів, що включаються в Систему, здійснюється за такими трьома стадіями: організаційна, методична, розрахункова.

Формування норм витрати матеріалів для планування потреби в металі базується на двох методичних принципах. Перший передбачає в якості основи математико-статистичний аналіз інформації про використання і витраті матеріалів нестандартних розмірів на заготовки різних форм. Показники використання матеріалів визначаються тут дією таких факторів, як розміри матеріалів, що поступають складність конфігурації і число деталей, які необхідно розкроїти в даний проміжок часу, способи різання металопрокату і ін. Дія цих факторів враховується за допомогою звітно - статистичних даних, які можуть бути використані для формування норм на майбутній період. Другий принцип грунтується на можливості попереднього визначення норми використання металопрокату на даний вид вироби. Це відноситься до підприємств з серійним, крупносерійним і масовим виробництвом (в станко -, автомобілі -, тракторобудуванні і ін.), Де карта розкрою є домінуючим фактором, що визначає для даного виду виробу показники використання і витрати металопрокату.

Методика формування норм в цих умовах також зазнає змін.

Організація формування норм і нормативів, порядок розробки та затвердження їх будуються за ієрархічним принципом і охоплюють низові ланки підприємств, безпосередньо підприємства-об'єднання та підрозділи Мін - нафтопрому.

Автоматизація формування норм і нормативів забезпечується автоматизованою системою збору, накопичення і поновлення норм і нормативів - АСН, що є складовою частиною АСПР, ОАСУ і АСУП.

одночасне процесом формування норм посилюється груповий тиск. Група починає застосовувати негативні санкції щодо тих членів, які в своїй поведінці відхиляються від групових норм. Потім порушнику починають відкрито висловлювати невдоволення і вимагати дотримання групових правил і традицій. В крайньому випадку з порушником перестануть вважатися, зроблять його об'єктом насмішок.

АСН здійснює: формування норм, необхідних для складання перспективних, поточних і оперативних планів діяльності підприємства, визначення потреби в виробничих ресурсах; аналіз використання норм; перегляд і коригування норм з урахуванням рівня науково-технічного прогресу і тенденцій розвитку відповідних видів виробництва; визначення завдань по економії виробничих ресурсів, їх кращому використанню; контроль використання затвердженої нормативної інформації; надання необхідної нормативної інформації для проведення планово-економічних розрахунків в АСУ. 
Єдність методичних принципів формування норм і нормативів в різних підгалузях газової промисловості з одночасним урахуванням їх специфіки при безумовному виконанні вимог комплексної АСН народного господарства і методичних вказівок по нормуванню ресурсів Держплану СРСР, Держкомітету з праці, Мінфіну та інших відомств.

До роботи по формуванню норм і їх перегляду необхідно широко залучати працівників підприємства: інженерно-технічних працівників і робітників підприємства. Велика роль при цьому відводиться профспілкової організації.

Уряд штату при формуванні норм і правил ведення бізнесу в НГС виходить з того, що протягом життя родовища доходи від видобутку нафти або газу (при фіксованому рівні цін) скорочуються, а поточні витрати залишаються незмінними або зростають. В деякий момент часу (на пізніх стадіях розробки) поточні витрати, які включають податок на видобуток, починають перевищувати величину валових доходів, і родовище стає нерентабельним - досягає межі економічної ефективності. Оскільки ефективність видобутку скорочується, податкові ставки для родовища також повинні знижуватися.

Облік ризику при формуванні норми доходу обов'язковий, оскільки найбільш відображає реальні умови реалізації проекту.

Особливе значення при формуванні норм витрати енергії і палива має вибір нормованих одиниць.

Розглянемо на прикладі алгоритм формування норм амортизації і послідовність списання за методом зменшуваного залишку.

Практично це означало не тільки формування антидемократичних норм, пов'язаних з порушенням гласності.

Певні відмінності складаються і в формуванні норми прибутку на інвестований капітал. Якщо по реальних інвестицій цей показник опосередковується рівнем майбутньої операційної прибутку, яка складається в умовах об'єктивно існуючих галузевих обмежень, то з фінансових інвестицій інвестор сам вибирає очікувану норму прибутку з урахуванням рівня ризику вкладень в різні фінансові інструменти.

У зв'язку з тим, що формування норм витрат матеріалів на таку продукцію, як основні вироби, разові і серійні замовлення, товари народного споживання, в більшості етапів ідентично і відрізняється тільки деякою специфікою, більш докладно зупинимося на організації і технології формування норм на основну кінцеву продукцію , що випускається підприємством. 
З огляду на велику трудомісткість робіт по формуванню норм має передбачатися широке застосування ЕОМ для їх розрахунку.

Ці три міжнародні організації роблять визначальний вплив на формування норм права в області світової торгівлі і, зокрема, митного законодавства в РФ.

Решта класифікаційні ознаки розкривають, харак-тееізуют спосіб, метод формування норм і нормативів виробничих ресурсів, вимоги до них.

решта класифікаційні ознаки розкривають, характеризують спосіб, метод формування норм і нормативів виробничих ресурсів, вимоги до них.

Оцінка ризику варіантів інвестицій. Ця величина і є ризикова премія, що враховується при формуванні норми доходу.

Всі інші класифікаційні ознаки розкривають, характеризують спосіб, метод формування норм і нормативів виробничих ресурсів, вимоги до них.

Міжнародна методика ЮНІДО передбачає визначення ризикової премії, яка обліковується при формуванні норми доходу.

На основі образів минулого, історичних подій поступово відбувається відбір і формування суспільно значущих норм, морально-етичних цінностей, складаються традиції і звичаї, спосіб мислення і поведінки, властивий даному народу. Без таких інтегруючих якостей народ перетворюється в населення. Приходячи з минулого, охорону в історичній пам'яті народу, ці морально-етичні установки мають своє значення для сьогодення і майбутнього.

В рамках АСН розробляється необхідне математичне забезпечення для вирішення завдань щодо формування норм і нормативів на основі використання стандартних програм для ЕОМ і інших засобів общепрограммного забезпечення.

Подальше вдосконалення проектних рішень по методичному забезпеченню блоку Матеріально-технічне забезпечення пов'язане з формуванням норм витрати - матеріалів і норм запасів на розрахунковій основі за затвердженими методиками. Необхідна розробка методик нормування, а також розрахунку прогнозу очікуваних залишків матеріалів на початок планованого року. У АСПР НГП повинні бути включені також розрахунки норм паливно-енер-гетіческіх ресурсів.

Такий підхід піддається критиці з боку ряду економістів, які вбачають тут підміну закономірностей формування норми прибутку вимогами виконання посадових обов'язків порядку розподілу прибутку в діючій господарській практиці.

Облік всіх факторів, що впливають на термін служби різних видів обладнання, їх формалізація та подальше використання при формуванні норми є єдино правильним засобом отримання достовірних норм потреби в обладнанні на заміну зношеного.

В умовах ринкової економіки товаровиробник при розробці нормативної бази повинен передбачати реакцію ринку на зміну цін, тому при формуванні норм він орієнтується насамперед на власну вигоду, яка може бути досягнута тільки за умови, що економія від впровадження більш прогресивних матеріалів у вартісному вираженні буде більше різниці цін до і після проведення заходу. Іншими словами, зниження норми витрати в натуральному вираженні при використанні більш прогресивних матеріальних ресурсів не повинна перевищувати їх вартості на одиницю продукції до проведення заходу.

Пояснення торгового прибутку нерозривно пов'язане з визначенням ролі витрат обігу торгового капіталіста, характеру їх відшкодування та участі у формуванні норми прибутку. У зв'язку з цим Маркс звертається до проблеми експлуатації найманих торгових робітників і їх відмінності від власне промислових робітників.

При використанні обчислювальної техніки до нормативного господарству відносяться і масиви норм на машинних носіях інформації, а також програми для формування норм на ЕОМ.

Всі ці показники взаємопов'язані, і тому розраховані на них норми витрати здатні до агрегації і дезагрегірованіе, причому зв'язку між показниками зумовлюють можливість автоматизації процесу формування норм за допомогою ЕОМ.

Умови масового виробництва вимагають забезпечення можливості використання нафтової сировини з максимально широким варіюванням по вуглеводневому і фракційним складом і змістом різних гетероатомних домішок, що певним чином шшяет на формування норм на відповідні показники якості бензинів. Нафтопереробна промисловість також зацікавлена в якомога меншому використанні при отриманні бензинів дорогих компонентів і присадок, одержуваних по кооперації від інших промислових галузей.

У зв'язку з тим, що підприємства мають динамічний характер виробничого процесу з частою сменяемостью видів продукції, що випускається і змінами технологічних процесів, а нормативна база постійно коригується, у формуванні норм витрати матеріальних ресурсів ефективну допомогу може надати застосування ЕОМ.

Основними функціями АСН є: збір оперативної інформації; уніфікація інформації; формування нормативів; перегляд норм і нормативів; аналіз динаміки зміни і прогнозування зміни норм і нормативів; вдосконалення методики розробки і формування норм і нормативів.

Недоліки, що існують в системі нормування витрат матеріалів на підприємствах, що включають значну кількість елементів децентралізації, неефективні методи розрахунку норм витрати і високу трудомісткість самих операцій розрахунку, а також переважання ручної праці на всіх стадіях формування норм, викликають два види втрат - прямі і непрямі.

У зв'язку з тим, що формування норм витрат матеріалів на таку продукцію, як основні вироби, разові і серійні замовлення, товари народного споживання, в більшості етапів ідентично і відрізняється тільки деякою специфікою, більш докладно зупинимося на організації і технології формування норм на основну кінцеву продукцію , що випускається підприємством.

У роботах по вдосконаленню нормування все більшого значення набуває реалізація наскрізного принципу формування інформації в АСПР та інших автоматизованих системах. Формування норм по наскрізного принципу і забезпечення порівнянності нормативної інформації в зазначених системах повинна забезпечити АСН.