А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формування - особистість

Формування особистості в трудовому колективі передбачає виховання у неї почуття відповідальності, причому відповідальність повинна стати властивістю особистості.

Повноцінне формування особистості майбутнього фахівця неможливо без його самоствердження у праці вже в студентський період.

Проблеми формування особистості керівника найтіснішим чином пов'язані з правильною організацією підготовки керівних кадрів.

В формуванні особистості, по В.М. Бехтереву, грають важливу роль всі аспекти виховання, кожен з них сприяє розвитку певних якостей і рис дитини. В його працях чітко простежується думка про необхідність взаємозв'язку соціально-трудового, розумового, морального, естетичного та фізичного виховання.

У формуванні особистості, її розвитку та реалізації визначальне значення має вся сукупність суспільних відносин, які можуть складатися тільки при наявності певного колективу.

У формуванні особистості колектив має деяке значення.

Про формування особистості професора і його чарівності Андрій Петрович багато думав, і в одній з програм по курсу методики викладання технічних дисциплін (підписаної 30 /ХП 1951 г.) він планує наступні питання, що підлягають аналізу: Роль особистості і поведінку педагога: його ерудиція, ставлення до своєї роботи, обов'язку перед державою, його моральний і життєвий вигляд.

В формуванні особистості майбутнього вчителя кафедра фізичного сприймали - Стерлитамакского державного педагогічного інституту, вирішуючи зазначені вище завдання, пріоритетне місце відводить виробленні з перших днів у вузі у студентів усвідомленого прагнення до фізичного самовос-й самовдосконалення. На даний підхід в роботі наштовхнули багаторічні спостереження за станом здоров'я і фізичного розвитку студентів, у яких в переважній більшості недостатньо вироблені в довузівський період життя установка і ціннісні орієнтації на самовдосконалення, а також правильне ставлення до тієї екологічної обстановці, в якій вони проживають.

Радищева на формування особистості і суспільний устрій.

Умови для формування особистості професіонала надаються насамперед чинними навчальними планами вузів. Однак самі майбутні фахівці не завжди, на жаль, правильно оцінюють значення дисципліни в навчально-виховному процесі. При цьому відношення до відповідних предметів не залежить від оцінок, отриманих на іспитах: по престижним предметів було виставлено, на думку студентів і фахівців, велика кількість несправедливих оцінок.

Розкриває закономірності формування особистості в процесі освіти.

Показники освіти, включені в ІРЛП. Однією з умов формування освіченої особистості виступає розвиток системи навчання.

Коли вживається поняття формування особистості, то мається на увазі єдність об'єктивних умов і суб'єктивних чинників, цілеспрямовано впливають на процес становлення і розвитку людини.

Отже, на формування особистості певний вплив мають біологічні фактори, а також фактори фізичного оточення і загальні культурні зразки поведінки в окремій соціальній групі. Однак слід пам'ятати, що головними чинниками, що визначають процес формування особистості, безумовно є груповий досвід і суб'єктивний, унікальний особистісний досвід. Ці чинники повною мірою виявляються в процесі соціалізації особистості.

Як же здійснюється формування особистості в ході групового спілкування, коли людина усвідомлює своє Я. Розглянемо найбільш відомі наукові пояснення цього процесу.

Отже, на формування особистості певний вплив мають біологічні фактори, а також фактори фізичного оточення і загальні культурні зразки поведінки в окремій соціальній групі. Однак слід пам'ятати, що головними чинниками, що визначають процес формування особистості, безумовно є груповий досвід і суб'єктивний, унікальний особистісний досвід. Ці чинники повною мірою виявляються в процесі соціалізації особистості.

Як же здійснюється формування особистості в ході групового спілкування, коли людина усвідомлює своє Я. Розглянемо найбільш відомі наукові пояснення цього процесу.

Засвоєння знань і формування особистості у студентів спираються на науково-педагогічні можливості професорсько-викладацького складу. Розкриття цих можливостей залежить від досконалості процесів організації і управління в вузі, від підбору керівного складу. При всьому різноманітті внутрішнього життя вузу вона підпорядкована проблемам і цілям виховання.

Як відомо, формування особистості проходить під сильним, а іноді і переважним впливом сім'ї, тому знання особливостей сімейної обстановки, в якій виховувався людина, може пояснити багато в його характері й поведінці.

Істотний вплив на формування особистості дитини надає і атмосфера всередині сім'ї. Встановлено, що пияцтво батьків є однією з найважливіших причин негативних відхилень у поведінці дітей та дитячої злочинності.

Детальний аналіз процесу формування особистості можливий на основі виділення для кожного віку тієї провідної діяльності, яка обумовлює головні зміни в психічних процесах і особливостях особистості дитини на даній стадії його розвитку.

Суб'єктивний фактор механізму формування особистості включає в себе дві сторони. З одного боку, це суб'єктивне осмислення і переосмислення освоюється особистістю ансамблю відносин суспільства в її внутрішньому Я, з іншого - виховання, що розуміється як створення умов для виявлення творчих потенцій індивіда, які містять об'єктивні передумови його життєдіяльності. В цілому соціальний механізм формування особистості являє собою конкретну форму діалектики взаємин соціуму і формованої їм особистості.

Значення мови у формуванні особистості стає очевидним при навчанні дітей з дефектами слуху та мови. В цьому випадку боротьба вчителів і учнів за мову і за допомогою мови стає справжнім змістом педагогічного процесу, що здобуває суто терапевтичний акцент.

Величезна роль у формуванні особистості належить родині. Інтимність відносин, індивідуальність впливів, неповторність підходів до виховання в поєднанні з глибоким урахуванням особливостей дітей, яких батьки знають значно краще вихователів, ніякими іншими педагогічними впливами замінити не можна. Недарма більшість педагогів згодні з формулою - по-справжньому в людині виховане лише те, що виховане в сім'ї. Звідси вимога підтримувати і зміцнювати зв'язок з родиною, спиратися на неї при вирішенні всіх виховних завдань, ретельно узгоджувати виховні дії.
  Роль ідеології у формуванні особистості є досить значною, про що свідчить історія людства. Адже мова йде про місце ідей та ідеалів, нерозривно пов'язаних з інтересами індивіда і референтної йому соціальної групи. Ідеологія детермінує світогляд, переконання, установки свідомості і регулятиви поведінки особистості. Видатний російський мислитель і письменник К. Н. Леонтьєв наступним чином характеризує значення ідеології в життєдіяльності людини: Я пам'ятаю, як я сам, прочитавши випадково (І у кого ж - у Герцена. Ксеркса, як вони по черзі підходили до царя і схилялися перед ним, перш ніж кинутися за борт Я пам'ятаю, як прочитавши це, я задумався і сказав собі в перший раз (а скільки разів доводилося з дитинства і до зрілого віку згадувати про класичну греко-перської боротьбі. Герцен справедливо кличе це перськими Фермопілами.

Значимість ідеології у формуванні особистості визначається впливом ідеалів на поведінку Я; саме ідеали висловлюють цінності, на які орієнтується індивід. Багато людей часто керуються ідеологічними уявленнями в якості мотивів своєї поведінки і йдуть на жертви і позбавлення, аби здійснити на практиці задумане; істотно те, що ці мотиви в ході реалізації зазвичай спотворюються. Ідеологічні уявлення можуть носити утопічес-i. Лапуж вельми мальовничо описує наслідки здійснення утопічної ідеології, що проникає в свідомість індивіда: Схоже, Творець, виганяючи Адама і Єву з Едемського саду, застерігав утопістів: ідеальне суспільство на землі недосяжно, воно - доля загробного світу. Звичайно, втрата Рая, усвідом ми вчасно цей факт, могла б уберегти нас від великих неприємностей. Тоді нам не довелося б будувати променисті суспільства, які неминуче загрузли в деспотизмі, психозі, тортури і геноцид.

Особливості психічного розвитку і формування особистості підлітків при ліквідації вродженої вади серця у ранньому дитинстві визначаються, як було сказано вище, взаємо ємств, взаимовлиянием трьох типів шкідливих умов: 1) шкідливість пороку, 2) шкідливість операції, 3) шкідливість спотвореної соціальної ситуації розвитку. Наприклад, порушення психічного розвитку, що виникли через шкідливості впливу пороку і операції, можуть бути, імовірно, повністю компенсовані завдяки оптимальному вихованню. І, навпаки, при успішному результаті операції, повне вилікування, внаслідок гіперопіки, неправильного стилю виховання можливі прояви соціальної дезадаптації, порушень психічного розвитку. Особливо яскраво цей момент може виявитися саме в підлітковому віці. При цьому постає питання про можливість і необхідність розведення впливу трьох названих чинників шкідливості.

Не менш істотно для формування особистості то, на який соціальний ідеал вона орієнтується у своїй суспільно-політичної діяльності. Вже давно виявлено, що в людському суспільстві завжди існує певний контингент індивідів, яким доставляють насолоду жорстокість і насильство. Саме вони служать опорою жорстокому правителю, чиї звичаї рельєфно виражені в деструктивних діях.

Слід зауважити, що формування особистості з її світоглядної (громадянин), загальною (інтелігент) і професійної (фахівець) культурою - це нещасний обов'язок родини, батьків і не приватна справа індивіда, це - державне завдання, тому що вся педагогічна сфера покликана готувати кадри, суб'єктів для всіх сфер суспільного життя. Отже, держава не має право знімати з себе відповідальність за формування нових поколінь своїх громадян. Рівень існування сфери педагогіки в країні буде визначати і рівень буття всіх сфер суспільства: хороші кадри, високоякісні фахівці будуть добре будувати будинки, створювати якісну продукцію, добре лікувати людей, ефективно управляти містом, робити наукові відкриття, створювати прекрасні твори мистецтва.

найбільш сприятливі умови для формування повноцінної особистості створюються при рівномірному розвитку і тренуванні першої і другої сигнальних систем. Тому в процесі виховання дитини важливе значення мають не тільки словесні вказівки старших, але і ті враження, ті наочні приклади, які черпає дитина з навколишнього середовища і в першу чергу з поведінки і взаємин його близьких. Точно так само і при навчанні дитини надзвичайно велику роль відіграє наочність у викладанні, закріплений ніс одержуваних знань не тільки в словах, але і в зорових образах, в певних трудових навичках і уміннях.

В умовах вищої школи формування особистості майбутніх фахівців являє собою складну комплексну проблему, що вимагає системного підходу до її вивчення. Відомо, що в навчально-виховному процесі учень одночасно є його об'єктом і суб'єктом: будучи об'єктом діяльності викладача і суб'єктом власної діяльності, він виховується навчаючись; як суб'єкт в процесі спілкування учень інтенсивно виховується, засвоюючи відповідні знання, вміння, навички, звички.

В системі загальних процесів формування особистості дидактичні процеси є соціальними процесами з властивою їм специфікою закономірних зв'язків.

БЕЗПЕРЕРВНЕ ОСВІТА - принцип формування особистості; обумовлює створення таких систем освіти і виховання, які повинні бути відкриті для людей будь-якого віку і покоління, супроводжувати людини протягом всього його життя, сприяти постійному його розвитку, залучати до безперервний процес оволодіння знаннями, вміннями, навичками, а в разі необхідності давати нову підготовку для зміни умов, стимулювати постійна самоосвіта.

Основні суперечності вузівського періоду формування особистості фахівця проявляються в наступному: 1) студент намагається побачити в цей період контури майбутньої професії. Розуміння їм цих обставин і індивідуально-психологічні особливості привносять своєрідні акценти в його осмислення вузівських умов, конкретні форми навчання і виховання.

Будівництво комунізму включає завдання формування нової особистості, всебічно і гармонійно розвиненої, для якої характерно духовне багатство, моральна чистота, фізичну досконалість. Всебічний розвиток особистості виступає як умова будівництва комунізму і як його мета.

Заперечуючи роль колективу у формуванні особистості, Лебон підкреслював, що людина в натовпі перетворюється на такий собі безвольний автомат з пригніченими раціональними началами, властивими окремій людської особистості.

Не заперечуючи ролі середовища для формування особистості, Достоєвський вважав, що у людини завжди є вибір і, отже, повинна бути соціальна відповідальність. Розумне устрій суспільства передбачає взаємну врівноваженість відповідальності особистості перед суспільством і відповідальності суспільства перед особистістю.

З аналізу видно, що формування особистості нерозривно пов'язано і з тим увагою, яке оточує його не тільки на виробництві, але і в повсякденному, так званої невиробничої життя, але про це мова йде в інших публікаціях.

У тій частині, де формування особистості має керований, контрольований характер, де люди керуються свідомими намірами, діють не стихійно, а за заздалегідь наміченим планом у відповідності з поставленими завданнями, і виявляється виховання.

Колектив має величезний вплив на формування особистості. У спільній роботі розвиваються у людини суспільно цінні почуття: товариства, дружби, взаємодопомоги, співчуття. У вимогах колективу закладено могутній чинник морального вдосконалення особистості. Якщо колектив добре організований, вплив його виключно сильно.

Метою безперервного технічної освіти є формування творчої саморозвивається, що творить особистості інженера.

Соціалізація особистості являє собою процес формування особистості в певний соціальних умовах, процес засвоєння людиною соціального досвіду, в ході якого людина перетворює соціальний досвід у свою систему поведінки, ті норми і шаблони поведінки, які прийняті в суспільстві або групі.

У контексті цих великих процесів формування особистості дидактичні процеси характеризуються особливою щільністю педагогічної цілеспрямованості і високим рівнем організованості. Ефективність дидактичних процесів залежить від їх інтеграції в широкі, великі суспільні процеси освіти.

При розкритті змісту соціального механізму формування цілісно розвиненої особистості слід зазначити чинники одночасної взаємодії і взаємопроникнення процесів утворення особистісних відносин суспільством і створення особистістю відносин суспільства; формування нових відносин індивіда і суспільства; і, нарешті, те, що відносини формується цілісної особистості є відносини взаємопроникнення і взаємозбагачення суспільства і особистості.

Реалізація всіх цих ідей сприяє формуванню особистості учня.

Утвердженню соціалістичного способу життя, формування гармонійно розвиненої особистості, що поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість, активно сприяють діячі літератури і мистецтва, працівники культури, друку, народної освіти і охорони здоров'я. Їх обрано на з'їзд 156 осіб. Це відомі письменники, видатні художники і артисти, заслужені вчителі та лікарі.

Багатостороннє (і навіть всебічне) формування особистості потребує багатосторонньої структурі соціальних відносин, в які той, якого навчають не тільки активн про вступає - він також і активно бере участь в їх організації. Така важлива в педагогічному плані позиція кожного учня, як позиція суб'єкта, може бути реалізована тільки в дидактичному контексті, в якому той, якого навчають стає суб'єктом і соціальних відносин, що накладають відбиток на його особистість.

Гехлер К - Естетичне виховання та формування особистості.