А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формування - вхідний сигнал

Формування ортогональних складових вхідних сигналів в вимірювальних органах мікропроцесорних захистів забезпечується в аналоговому, цифровому або змішаному видах за допомогою формувачів. При цифровій обробці ортогональні складові, якщо сигнал синусоїдальний, можуть бути отримані за його миттєвим значенням, зафіксованим з інтервалом 7/4 де Т - період сигналу.

У представленої роботі розглядаються різні методи формування оптимальних вхідних сигналів для ідентифікації лінійних динамічних систем. Результати ілюструються на прикладах рішення неформальних завдань планування тестових маневрів в льотних випробуваннях літаків для ідентифікації їх аеродинамічних коефіцієнтів. Незважаючи на істотну відмінність в методах визначення вхідних сигналів результати рішень добре узгоджуються між собою, що вказує на коректність проведеного дослідження проблеми планування вхідних сигналів для ідентифікації лінійних динамічних систем.

Блок інтервалів часу призначений для посилення і формування вхідних сигналів при вимірюванні періоду і інтервалів часу і складається з блоку інтервалів часу і формуючого пристрою. За допомогою омметра контролюється відсутність коротких замикань між шинами живлячих напруг і шинами на корпус приладу.

Сигнали кореспондента з виходу підсилювача-обмежувача приймача КМПУ надходять на пристрій формування вхідних сигналів, що представляє собою підсилювач постійного струму.

Визначення резонансної частоти за методом двох звітів. На рис. 5 - 2 приведена блок-схема приладу 41 - 14 в режимі поділу частоти, що складається з блоку формування вхідного сигналу і блоку декадних дільників. Вхідний сигнал частотою 10 гц - 2 Мгц з амплітудою не менше 1 в і не більше 10 в надходить на блок формування сигналу, що виробляє імпульси негативної полярності певної амплітуди і тривалості. імпульси амплітудою не менше 8 в с блоку формування надходять на перший декадний дільник, що забезпечує декадної розподіл імпульсів з частотою від 10 гц до 2 Мгц.

Дослідження перехідних процесів в елементах Пневмоніка проводиться на випробувальних установках, аналогічних показаної на рис. 45.1. Тільки лише додатково застосовується апаратура для формування вхідних сигналів і використовуються прилади для вимірювання і реєстрації змін в часі тисків і витрат (у вхідних і в вихідних каналах елементів) і для відтворення картини течій на несталих режимах роботи. При підборі або створенні цієї апаратури виходять з того, що для деяких елементів Пневмоніка час протікання перехідних процесів становить лише десятитисячні частки секунди. Особлива увага при підготовці до випробувань доводиться звертати на те, щоб не відбувалося викривлення характеристик досліджуваних елементів через вплив пневматичних ємностей і опорів елементів установки і вимірювальних приладів, що приєднуються до досліджуваного елементу. Це питання є основним при випробуваннях струменевих та інших елементів, розміри перетинів каналів в яких рівні лише декільком міліметрів, а іноді складають тільки десяті частки міліметра.

Головні питання виникають при завданні для моделі вхідних сигналів або вхідних даних, що надходять із зовнішнього середовища, яка у вигляді моделі не представлена. Формування вхідних сигналів із зовнішнього для даної імітаційної моделі середовища можна здійснювати, якщо відомі закони їх формування.

Схема логарифмічного інтенсіметра з експоненціальним формуванням сигналу (а і його рахункова характеристика (б. Хоча наведена вище схема і найбільш поширена, вона не є єдино можливою. Використовуючи експоненціальне формування вхідного сигналу і скорочення в міру зростання частоти частки інтегрувального заряду, можна створити пристрій, в якому апроксимація логарифмічною характеристики досягається за меншим числом схемних елементів.

Елемент І типу ЕЛ-2. | Елемент часу типу ЕТ-ВООЗ. Дія субблока І (рис. 7 - 32) аналогічно роботі елемента АБО. Різниця полягає в схемі формування вхідного сигналу. Робота блоку (тип ЕЛ-2) відбувається при одночасній подачі негативного потенціалу на все вхідні затиски.

Завершуючи дослідження базових проблем і основ імітаційного моделювання, вкажемо, що в наступних розділах ми приділимо основну увагу поглибленому вивчення найбільш складних проблем імітаційного моделювання, мало освітлених в літературі. Найбільш важливі з них - методи формування реальних вхідних сигналів, вибір ефективних схем імітаційного моделювання реальних систем, створення єдиної мови (НЕ математичного) імітаційного моделювання і реальні приклади імітаційних моделей складних економічних систем.

Простий типовий імітатор кабіни з аналогової обчислювальної машиною. | Блок-схема спрощеної завдання управління. Обчислювальні машини, застосовувані при моделюванні систем з людиною. Вище зазначалося, що при моделюванні необхідно використання обчислювальних машин для формування вхідних сигналів в кабіну і обробки сигналів відповіді льотчика відповідно до виконуваної завданням, такий, наприклад, як політ по заданій траєкторії, посадка на палубу або повернення з космосу. Історично склалося так, що для льотних тренажерів використовувалися аналогові машини. Це відбувалося з двох причин: по-перше, потрібна широка смуга пропускання для відпрацювання вхідних і вихідних сигналів, які містять такі високочастотні складові, що обчислення на цифрових машинах в натуральному масштабі часу опинялися неможливими; по-друге, просто не ставили високі вимоги по точності обчислень, так як у багатьох випадках фізичні характеристики самого літака і атмосфери були відомі з такими погрішностями, які відповідають граничним точносних характеристиками аналогових обчислювальних машин.

Для фазирования стробирующих імпульсів відповідно до фази приходять сигналів в схемі передбачені фазовий дискримінатор і пристрій управління. Фазовим дискримінатором порівнюють сигнали з виходу керованого дільника (стробирующие імпульси) з сигналами, які надходять з механізмів формування вхідного сигналу.

При використанні широкосмугових датчиків в системах автоматичного регулювання необхідні прохідні фільтри. Вузько-смугові датчики, налаштовані на власну частоту детонації двигуна, самі виконують функцію фільтра, що спрощує схему формування вхідного сигналу системи запалювання. Конструкція датчиків повинна забезпечувати щільну посадку датчика до корпусу двигуна без проміжних прокладок.

Схема синхронного комутатора (а і тимчасові діаграми комутатора (б, в, г, д, е. У пропорційних системах автоматичного регулювання вхідного сигналу пропорційний відхиленню вихідний величини від заданої, в екстремальних - від екстремуму. Як випливає з аналізу способів пошуку і вимірників показника екстремуму, формування сигналу пропорційного відхилення від екстремуму не представляє складності і не відрізняється від формування вхідного сигналу в звичайних системах автоматичного регулювання.

На рис. 1.8 наведено найбільш уживаний спосіб формування заданих частотних характеристик. Згідно (157) спектр на виході лінійної системи дорівнює твору спектра вхідного сигналу на частотну характеристику системи. Формування вхідного сигналу, за винятком ряду позначень, збігається з програмою, показаної на рис. 1.7. Частотна характеристика формується у вигляді спектрального вікна, яке пропускає частоти в деякій області, яка визначається комбінацією чисел grl і brl. Потім відновлюється вихідний сигнал і визначається частотна характеристика вийшла лінійної системи точно так же, як це зроблено в програмі, показаної на рис. 1.7. Форма характеристики вийшла в точності повторює форму заданого спектрального вікна. Можливість формування частотних характеристик заданої форми вельми приваблива. Завдяки цій властивості спектральний метод формування частотних характеристик отримав велике поширення, хоча це властивість в більш загальних умовах виконується лише приблизно, так як спектр експоненти від уявного аргументу при дробової частоті простягається дуже широко. Про це йде мова в наступній програмі.

Схеми АБО-НЕ і І-НЕ на МОП-транзисторах. На рис. 8.6 а показана діод-транзисторна логічна схема на польовому МОН-транзисторі. Дана логічна схема має чотири входи з діодами, які іноді називаються вхідними, оскільки вони пропускають імпульси тільки певної полярності, створюючи тим самим односпрямований шлях для струмів вхідних сигналів. Внаслідок односпрямованих характеристик діодів утворюється розв'язка між схемами формування вхідних сигналів і входом МОП-транзистора.

При дослідженні перехідних процесів в елементах визначається реакція елемента на стрибкоподібне, по можливості миттєве, зміна тиску або витрати на вході в елемент, або ж знімаються частотні характеристики елемента. В тому і в іншому випадку застосовується один з наступних способів формування вхідних сигналів.

Які самостійно системи, або системи автоматичної оптимізації (САО), призначені для знаходження н підтримки оптимальних режимів різних технологічних процесів, забезпечуючи найбільші продуктивність і ККД обладнання. При автоматизації нагрівальних і термічних печей з газовим обігрівом може бути використана система автоматичної оптимізації режиму горіння, що застосовується в методичних печах Магнітогорського металургійного комбінату ім. Система автоматичної оптимізації забезпечує стабілізацію температури по зонах печі, оптимальні умови нагріву металу і регулювання співвідношення паливо-повітря. Оптимальні умови нагріву металу забезпечуються системою оптимізації, що складається з пристрою формування вхідного сигналу, екстремального регулятора Ерб-5 і автоматичного задатчика. Застосування САО в полум'яних печах забезпечує прискорення нагрівання і зменшення чаду металу, а також зниження витрати палива.

Розподіл потужності сигналу по гармоникам добре узгоджується з розподілом потужності по частотах оптимального вхідного сигналу. Однак, частотний спектр оптимального закону керування багатшими, тому що включає в себе і інші частоти. Порівняння очікуваних дисперсій оцінок аеродинамічних параметрів (див. Стовпчики 4 5 табл. 5) дає підставу стверджувати, що гармонійний тестовий закон управління так само гарний, як і оптимальний закон керування. Однак обчислювальні витрати на визначення гармонійного закону управління істотно менше аналогічних витрат на формування оптимального вхідного сигналу, що пов'язано з необхідністю вирішувати двоточкову крайову задачу на великому інтервалі часу. Близькість цих сигналів очевидна. Гармонійний і оптимальний вхідні сигнали мають близькі значення критерію D-оптимальності.

У другому методі розглянуто задачу планування оптимальних гармонійних вхідних сигналів в проблемі ідентифікації лінійних стаціонарних динамічних систем з одним входом і векторних виходом з урахуванням обмежень на характеристики вхідних і вихідних сигналів. Для вирішення цього завдання застосовується частотно-часовий підхід: вхідний сигнал формується в заданій смузі частот і на великих часових інтервалах. Оптимальність вхідних сигналів розуміється в сенсі критеріїв D -, Е - і Z-оптимальності, прийнятих в теорії планування експерименту. Рішення завдання планування оптимальних гармонійних вхідних сигналів зводиться до вирішення задачі нелінійного математичного програмування. Пропонованим методом формується безліч еквівалентних вхідних сигналів, кожен з яких забезпечує найбільшу точність оцінювання невідомих параметрів. На великих тимчасових інтервалах метод формування тестових оптимальних гармонійних вхідних сигналів має низку переваг перед методом формування вхідних сигналів методами оптимального управління: немає необхідності вирішення двухточечной крайової задачі і простотою обліку обмежень на вхідний і вихідний сигнали, як за їх значенням, так і за швидкостями їх зміни .

У другому методі розглянуто задачу планування оптимальних гармонійних вхідних сигналів в проблемі ідентифікації лінійних стаціонарних динамічних систем з одним входом і векторних виходом з урахуванням обмежень на характеристики вхідних і вихідних сигналів. Для вирішення цього завдання застосовується частотно-часовий підхід: вхідний сигнал формується в заданій смузі частот і на великих часових інтервалах. Оптимальність вхідних сигналів розуміється в сенсі критеріїв D -, Е - і Z-оптимальності, прийнятих в теорії планування експерименту. Рішення завдання планування оптимальних гармонійних вхідних сигналів зводиться до вирішення задачі нелінійного математичного програмування. Пропонованим методом формується безліч еквівалентних вхідних сигналів, кожен з яких забезпечує найбільшу точність оцінювання невідомих параметрів. На великих тимчасових інтервалах метод формування тестових оптимальних гармонійних вхідних сигналів має низку переваг перед методом формування вхідних сигналів методами оптимального управління: немає необхідності вирішення двухточечной крайової задачі і простотою обліку обмежень на вхідний і вихідний сигнали, як за їх значенням, так і за швидкостями їх зміни .