А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формалізація - метод

Формалізація методів полягає в систематизації правил, що визначають правильність або помилковість початкового рядка щодо заданої граматики при застосуванні даного методу на кожному кроці (етапі) граматичного розбору.

Формалізація методів генерації рішень, їх оцінки та узгодження є надзвичайно складним завданням. Це завдання стало інтенсивно вирішуватися з виникненням обчислювальної техніки. Її рішення сильно залежало і залежить від характеристик доступних апаратних і програмних засобів, ступеня розуміння проблем, з якими приймаються рішення, і методів формалізації.

Формалізація методів синтезу конструктивних рішень і супутніх їм розрахунків, створення уніфікованої методики проектування машин-автоматів і автоматичних ліній за допомогою універсальних і спеціалізованих швидкодіючих обчислювальних засобів є невідкладні завданням.

Хоча формалізація методів кібернетики і формалізація методів автоматизованої обробки даних здійснюється в основному незалежно, і та й інша мають одне походження.

Хоча формалізація методів кібернетики та формалізація методів автоматизованої обробки даних здійснюється; в основному незалежно, і та й інша мають одне походження.

Для формалізації методів планування експерименту мета планування необхідно задати в математичній формі. Розглянемо деякі постановки завдань в цьому плані.

Використання на стадії початкової формалізації методу узагальнених фіктивних перешкод дозволяє легко синтезувати алгоритми оптимальної екстраполяції. Точність оцінювання в даній задачі, типовою для розглянутих в роботі систем управління, для варіантів I і II алгоритмів виявилася досить близькою, незважаючи на те, що вид вихідної моделі явно відрізняється від виду, відповідного послідовному з'єднанню НД - і ЛВ-блоків.

Запропоновано для розвитку і формалізації методів аналізу інформації звернутися до її семантиці.

Хоча формалізація методів кібернетики та формалізація методів автоматизованої обробки даних здійснюється в основному незалежно, і та й інша мають одне походження.

Хоча формалізація методів кібернетики та формалізація методів автоматизованої обробки даних здійснюється; в основному незалежно, і та й інша мають одне походження.

На закінчення відзначимо, що висока ступінь формалізації методу структурних чисел робить його безпосередньо застосовним для програмування задач аналізу коливальні системи металорізального верстата загалом (буквеному) і чисельному вигляді на ЕЦОМ. Разом з тим наведений алгоритм може бути використаний для аналізу коливальні системи верстата і без залучення ЕЦОМ, зокрема, і тому, що проводить розрахунок фахівцеві не доводиться замислюватися над сенсом чергової операції і вибором наступного кроку. Практично обмеження в цьому випадку пов'язані з незалежної від застосовуваного методу громіздкістю розрахункових формул, що складаються в загальному (буквеному) вигляді.

Різноманітність фізичних явищ в елементах ланцюгів синусоїдального струму ускладнює завдання формалізації методів аналізу енергетичних процесів.

Останнім часом інтерес представляють комп'ютерні системи підтримки прийняття рішення, засновані на формалізації методів вхідних рішень, обчисленні ЦФ і алгоритмізації процесу вироблення рішень. Важливе призначення систем підтримки прийняття рішення полягає в тому, щоб знаходити прихований порядок в хаосі можливих альтернативних рішень, який оточує ЛПР. Тому виділення деякого підмножини рішень задач відноситься до проблем вибору і прийняття рішень.

Сьогодні робота систем підтримки процесу прийняття рішень, так чи інакше, заснована на формалізації методів отримання вихідних і проміжних оцінок, які дають ЛПР і алгоритмізації самого процесу вироблення рішення в будь-якій вершині графа побудованого дерева рішень.

Різноманітність фізичних явищ, що відбуваються в елементах електричних ланцюгів синусоїдального струму, ускладнює завдання формалізації методів аналізу цих ланцюгів.

Розділ математики, що носить назву теорія штучного інтелекту (скорочено AI), займається проблемами розробки і формалізації інтелектуальних методів і процедур вирішення різних завдань. Прикметник інтелектуальний означає тут здатність залучати методику міркувань і оцінок, властиву раціональної розумової діяльності людини. Дослідження в AI спрямовані на розробку символьних описів навколишньої дійсності, і охоплюють такі області, як роботехника, розуміння природної мови, експертні системи.

Очевидно, що чим складніше застосовуються аппроксимирующие функції і чим ширше клас цих функцій, тим складніше завдання формалізації методу і його реалізації в САПР. Особливістю МСЕ є вибір аппроксимирующих функцій для кожного КЕ окремо. Малі розміри КЕ дозволяють використовувати прості аппроксимирующие функції, причому одного і того ж типу для всіх КЕ певної форми.

Евристичні алгоритми управління використовуються не тільки як методи вирішення оптимізаційних задач у випадках, коли велика розмірність не дозволяє знайти точне рішення за прийнятний час, а й як засіб формалізації методів прийняття рішень та вироблення стратегій управління процесами, для яких критерій оптимальності важко сформулювати в явному вигляді, або є кілька суперечливих критеріїв. Суть евристичних методів прийняття рішення в тому, що не складається якийсь графік ходу УП із зазначенням конкретних значень, які повинні прийняти керовані змінні в тому чи іншому місці, в той чи інший момент часу. Замість цього рішення приймається тільки на один, поточний крок управління. При цьому враховується як фізична природа розв'язуваної задачі, так і цілий ряд особливостей реальних ОП і умов, в яких він функціонує. Управління, засноване на використанні евристичних (неформальних, нестрогих) методів прийняття УР, називається ситуаційним. Звісно ж, що ситуаційне управління повинно стати одним з найважливіших методів прийняття УР при розробці родовищ.

В існуючих в даний час САПР алгоритми і програми синтезу займають незначну частину в порівнянні з алгоритмами і програмами розрахунку, аналізу і оптимізації схем. Пояснюється це в основному двома причинами: труднощами формалізації методів синтезу, в більшості випадків заснованих на евристичних прийомах, які можна застосувати лише для конкретних окремих випадків синтезу, і величезними обчислювальними витратами, необхідними для успішного вирішення завдань синтезу.

Одним із шляхів підвищення якості вивчення і розробки АСУ є формалізація методів аналізу і проектування систем, а також використання стандартних бланків документації для подання до них результатів аналізу і проектування. Підготовка цих документів вимагає значних витрат часу і праці. Тому ефективність використання стандартних бланків документів зростає з масштабами розробки.

Результати одних груп служать основою для роботи інших. Тому найважливіше завдання організації розробок АСУП складається в чіткому визначенні функцій кожної групи фахівців, формалізації методів їх роботи, точному визначенні не тільки змісту результатів роботи кожної групи, а й форми, в якій ці результати представляються і передаються іншим фахівцям.

Рішення перерахованих питань дає можливість здійснити в широких масштабах формалізацію і стандартизацію процесів проектування АСУ, що дозволяє істотно скоротити терміни і вартість їх розробки. Комплекс заходів по формалізації і стандартизації процесів проектування автоматизованих систем методично зручно розділити на три частини: 1) формалізація методів ведення робіт в рамках проектування однієї системи; 2) стандартизація методів розробки основних проблем з проектування систем в масштабах галузі народнбго господарства або всієї країни; 3) розробка та використання при проектуванні типових проектних рішень щодо основних проблем створення АСУ.

Обмеженість термінів передпроектного обстеження виробництва диктує необхідність розробки експрес-методів аналізу потенційних резервів виробництва. Основні напрямку розробки експрес-методів аналізу потенційних можливостей АСУ складаються в зменшенні трудовитрат на збір вихідних даних за рахунок переходу від аналізу вхідних змінних (витрат виробничих ресурсів) до аналізу вихідних техніко-економічних показників, більш ефективного використання апріорної інформації, котор ой розташовують працівники підприємства; більшої формалізації методів обробки первинної інформації, щоб цю обробку можна було здійснювати на ЕОМ.
 У таких випадках слід складати окремі мікрослова-ри, побудовані по методиці[6, 7], І потім знову оцінити слова цього мікрословаря за коефіцієнтом К-і Кр. Таким чином, лінгвостатістіческій аналіз стає тут багатоступеневим, а робота над частотним словником в будь-який момент не може вважатися закінченою, якщо виникають потреби в складанні додаткових (деталізують, поглиблених) мікрословарей, що відображають розвиток того чи іншого нового напрямку технологічних досліджень в бурінні або іншій області техніки . Формалізація методу в один етап неможлива, слід проводити її поступово, багаторазово в міру зниження чисельного значення К р до нульового. В цьому випадку показник частоти втрачає свою силу при низькому або нульовому Кр, будучи лише сигналом угруповання слів в одному тематічском розділі, а це, в свою чергу, висуває необхідність подальшого дослідження відокремлених підтем.

Обидві концепції, розвиваючись, надають в даний час (1970 - ті рр.) Значний вплив один на одного. Так, при обгрунтуванні несуперечності формальних теорій необхідно уточнити прийоми змістовних умовиводів в метаматематику, що робиться зазвичай в рамках тих чи інших інтуїционістському концепцій. З іншого боку, саме за допомогою формалізації методу вдалося отримати ряд найважливіших результатів про логіку інтуїционізма.

Решта структури БС - k, БС - F, БС - ФЕЕ, БС - Фер, БС - Фек, БС - РР, БС - ttj, а також головні частини БС - Е, БС - ПЕЦФ засновані на використанні фундаментальних закономірностей, методів, надійних логічних зв'язків і розраховані на тривале використання. Вони, як правило, досить складні. При їх розробці виникають труднощі, пов'язані з недостатньою формалізацією методів, частковим або повним їх відсутністю. Далі в монографії будуть описані методичні основи створення цих структур і запропоновані найбільш характерні варіанти їх реалізації.

Формалізація і стандартизація робіт, В розробці АСУ беруть участь кілька груп розробників, кожна з яких об'єднує фахівців певного профілю. Результати одних груп служать основою для інших. Тому найважливіше завдання організації розробки АСУ складається в чіткому визначенні функцій кожної групи фахівців, виключення суб'єктивних факторів шляхом формалізації методів їх роботи, точному визначенні змісту результатів роботи кожної групи і встановлення форми, в якій ці результати представляються і передаються іншим учасникам робіт. Найбільш ефективна взаємодія груп, що забезпечує спадкоємність робіт, досягається при записі результатів в єдиній, стандартній формі.

Для розглянутого нами застосування (спілкування на ПМ) прийнятний час реакції системи на запит (для більшості застосувань) має бути порівнянна з часом введення запиту в систему. Для найбільш поширених в даний час способів введення (дисплей, консул) цей час для середнього користувача (не маються на увазі друкарки екстракласу) становить 30 секунд. Завершуючи розмову про ефективність виконання, необхідно підкреслити співвідношення ефективності неформальних і формальних методів. Формалізація методів призводить до уніфікації алгоритмів обробки, що.

Серійно випускається виріб ніколи не буває краще дослідного зразка або матеріалів, використаних при його виготовленні. У кращому випадку технологічний процес, просто відтворює технологічні етапи розробки. Все це справедливо по відношенню до друкованих схем з тією лише різницею, що весь цикл розробки повинен бути повторений для кожної нової плати, а власне креслення схеми може бути виконано креслярами або іншими фахівцями, які не мають вищої освіти. В результаті надзвичайно важливою виявляється формалізація методів конструювання плати і виконання малюнка друкованих провідників.

Оцінка того чи іншого методу оптимізації зазвичай робиться з точки зору різних критеріїв. Найважливіші з них: швидкодія методу, необхідна пам'ять при реалізації методу на обчислювальній машині, ступінь спільності методу, що дозволяє використовувати його без будь-яких істотних змін для певного класу задач. Ще один критерій, який часто недооцінюють, - це трудомісткість застосування методу. Часто більш потужний метод не застосовується тільки тому, що вимагає більшої підготовчої роботи. Звідси виникає важливе завдання - максимально повна автоматизація підготовчих робіт. Однак її рішення істотно залежить від ступеня формалізації методу.