А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Форма - навчання

Форма навчання: денна, заочна - тільки за контрактом, вечірня.

Форма навчання: договірна, очна і очно - заочна.

Форма навчання: бюджетна (на базі 9 кл. Форма навчання очна, очно-заочна, вечірня. Форма навчання має більшу інерційністю і зазвичай не відразу слідує за зміною змісту. Виник між формою і змістом навчання протиріччя протягом деякого часу долається під впливом змісту. Форма стає більш прогресивної і потім якийсь час повністю відповідає змісту, після чого може бути знову порушене досягнута рівновага.

Форма навчання - денна, на факультеті економіки і менеджменту - денна та вечірня.

Форма навчання, заснована на глибокій диференціації складного процесу буріння, ґрунтовного дослідження функціональних зв'язків розширює можливості у вивченні характеру прояви різноманітного травмуючого початку, дозволяє визначити в структурі типових ЧМС процесу буріння небезпечні, малостійкі зв'язку, глибше зрозуміти причини і обставини виробничих нещасних випадків і аварій.

Форма навчання: заочна з елементами дистанційних технологій.

Формами навчання за всіма трьома навчальними програмами є лекції, семінари, практичні заняття, а також самостійна робота слухачів курсів.

Переважною формою навчання є групові заняття.

Така форма навчання (не в порядку виконання рознарядки) сама є формою морального впливу на працівника.

Така форма навчання, як курсове проектування, буде безпосередньо пов'язана з практикою, буде обслуговувати дане виробництво.

Рядок Форма навчання заповнюється тільки освітніми установами середньої та вищої професійної освіти.

Ця форма навчання, як правило, органічно поєднується з наданням науково-технічної допомоги підприємствам в розробці і впровадженні комплексних систем управління якістю продукції.

Показані денна форма навчання, а також спеціалізовані заочні і вечірні вузи.

Ця нова методична форма навчання дозволяє викладачеві активно ввести студента в реальну виробничу ситуацію підприємства, а студен-ту-проявити більшу самостійність у виборі оптимального рішення, використовувати весь комплекс знань, накопичених в Внаслідок вивчення дисциплін економічного циклу. Крім того, ділові ігри припускають колективну роботу над вирішенням завдання, прищеплюючи студенту тим самим навички, характерні для реальної виробничої або наукової діяльності інженера-технолога.

Масовість форм навчання в вузі, недостатня орієнтованість студентів в нових умовах навчання і виховання, їх знання тільки деяких індивідуальних особливостей викладача, але не особистості його в цілому, незнання по суті власної особистості, нечітке уявлення про контрольні терміни вивчення різних дисциплін, мимовільна ізольованість і незвичність соціальної автономності - всі ці фактори надають вчинків і рефлексії початківців студентів певної своєрідності. Принципова характеристика функціонування зазначених чинників полягає в наступному: студент приходить до вузу, щоб знайти тут те, що становить відповідь на його запити до майбутньої професії, але виявляє складну сукупність навчальних діяльно-стей, а не інтегративну підкріплення своїм професійно орієнтованим очікуванням.

На денну форму навчання заяви приймаються з 25 червня по 15 липня, іспити проводяться з 16 липня. Зарахування проводиться до 5 серпня.

За формами навчання вузи поділяються на денні, вечірні, заочні. Більшість вузів має денні і вечірні форми навчання.

При курсовій формі навчання теоретичні знання працівники отримують в навчальних групах чисельністю від 10 до 30 осіб, які формуються навчальними центрами, навчально-курсовими комбінатами (пунктами), технічними школами, а також постійно діючими курсами при міністерствах (відомствах) чисельністю 25 - 30 чоловік.

Про форми навчання написано багато.

МЕНЕДЖМЕНТ, форма навчання очна, термін навчання на базі 9 кл.

Використання всіх форм навчання і проведення дієвої протипожежної пропаганди та агітації сприяють забезпеченню пожежної безпеки об'єктів. 
В системі форм навчання урок домінує і визначає її структуру, граючи в ній провідну роль.

В системі форм навчання урок домінує і визначає ei структуру, граючи в ній провідну роль.

Використання всіх форм навчання, проведення дієвої протипожежної пропаганди та агітації сприяють забезпеченню пожежної безпеки об'єктів.

Однією з форм навчання є систематичне проведення конкурсних вечорів питань і відповідей з охорони праці. Проведення таких вечорів дозволяє залучити широке коло працівників до вивчення основних положень техніки безпеки і виробничої санітарії.

Однією з форм навчання є стажування працівника на різних робочих місцях і навіть у різних підрозділах, з тим щоб він освоїв знання і навички, необхідні для виконання повного циклу робіт. Цей прийом особливо корисний при підготовці бригадирів і майстрів, коли їм необхідно досить повно ознайомитися з роботою основних підрозділів компанії, їх зовнішніми і внутрішніми зв'язками.

Однією з форм навчання у ВНЗ, яка поліпшує якість підготовки фахівців з вищою освітою, є активне використання в навчальному процесі діючої нормативно-технічної та проектно-конструкторської документації.

Для виникнення інституційних форм навчання необхідні особливі умови. По-перше, таке навчання виникає внаслідок усвідомлення необхідності трансляції певного соціального досвіду від покоління до покоління. Транслюються тільки ті норми, які поділяються більшістю представників даного соціуму, певною спільнотою. І по-друге, реалізація цього процесу нерозривно пов'язана з інтересами держави або суспільства.

Ведеться пошук прийнятних форм навчання. Набуло поширення думка, що додаткову професійну освіту в формі професійної перепідготовки (так звані 500-годинні програми) найбільш ефективно по порівняно з іншими його видами. Інвестиції в цю сферу дають віддачу через 1 - 2 роки, в той час як для вищої професійної освіти цей період оцінюється в 7 - 8 років, а для середньої професійної - в 5 - 6 років. Обсяг професійної перепідготовки належить збільшити в 2 - 2 5 разу. Передбачається прийняття закону про додаткову освіту, використання механізму підтримки кадрів за рахунок коштів бюджету суб'єктів Російської Федерації та інші заходи.
 Істотною перевагою вищеназваних форм навчання молодих робітників є те, що процес навчання проводиться в реальній виробничій обстановці, учні знайомляться з обладнанням, інструментом, технологією безпосередньо на робочому місці і до кінця навчального періоду здатні самостійно виконувати виробничі завдання. Однак індивідуальне і бригадне навчання має два серйозні недоліки. По-перше, учні отримують мало теоретичних знань. По-друге, при такому навчанні формується надто вузький фахівець, який вже в процесі самостійної роботи змушений доучуватися. Отже, виробництво отримує в деякій мірі неповноцінного (в професійному плані) робітника, хоча і має I або навіть II розряд.

Завдяки цій формі навчання учні отримують уявлення про механізм роботи підприємства і взаємозв'язку його підрозділів. Крім того, вони отримують навички міжособистісних відносин і передачі інформації, вчаться знаходити рішення проблеми в процесі обміну ідеями та інформацією.

Звичайно, ця форма навчання необхідна, але вона недостатня для системного охоплення у всіх зв'язках і відносинах діяльності підприємства або великого підрозділу.

Класно-групове заняття як форма навчання застосовується, в навчальних закладах на заняттях за темами цивільної оборони, не пов'язаним з вивченням техніки і не припускає практичного відпрацювання способів і прийомів дій в осередках масового ураження. В ході занять одночасно з повідомленням навчального матеріалу здійснюється його засвоєння шляхом вирішення завдань по оцінці стійкості об'єкта від впливу вражаючих факторів ядерного вибуху, знаходження оптимального режиму перебування населення в зоні радіоактивного зараження. Заняття проводяться з використанням схем, плакатів, таблиць, стендів, макетів і тренувальної апаратури.

Семінарське заняття - форма навчання, що дозволяє поглибити і розширити отримані раніше знання я перевірити ступінь засвоєння пройденого матеріалу.

Пожежна безпека, форма навчання очна, термін навчання на базі 11 кл.

ПОШТОВА ЗВ'ЯЗОК, форма навчання очна, термін навчання на базі 9 кл.

За всіма спеціальностями форма навчання очна і заочна.

Студенти та аспіранти денної форми навчання, які проживають в гуртожитках, включаються в список виборців за місцем знаходження гуртожитку.

Закон обумовлює тільки форму навчання - денна та підтвердження, що це освітня установа.

Семінарські заняття є гнучкою формою навчання, яка передбачає поряд з направляючою роллю викладача інтенсивну самостійну роботу майбутніх фахівців. Семінар пов'язаний з усіма видами навчальної роботи, і перш за все з лекційним викладанням і самостійними заняттями студентів. Тому ефективність семінару багато в чому залежить від якості лекцій і самопідготовки студентів.

У всіх цих формах навчання з тією або іншою мірою конкретності представлено реальне - предметне і соціальне - зміст майбутнього професійного праці, - для оволодіння яким і організовується навчання у вузі. У цих умовах багато в чому знімаються труднощі мотиваційного забезпечення навчальної роботи. Вона набуває для студента особистісний сенс, оскільки в навчальній діяльності проглядаються контури майбутньої професії, створюються реальні можливості для переходів від пізнавальної мотивації до професійної та назад.

Клуб якості - це форма навчання та обговорення без погон. На засіданнях клубів, які веде голова клубу (іноді це і не генеральний директор), немає посадових відмінностей, всі рівні. Забороняється використання посадового тиску, в тому числі і після засідань клубів в робочій обстановці.

Іншими важливими критеріями вибору форми навчання є структура навчального матеріалу і попередні знання учнів.

Призначено для студентів всіх форм навчання як додатковий матеріал до лекційних курсів з історії релігії.

Призначено для студентів всіх форм навчання, які вивчають курс інженерної графіки, і особливо для студентів-заочників.

Досвід роботи зі студентами вечірньої форми навчання говорить про доцільність перенесення частини домашньої роботи в аудиторію.

Призначено для студентів всіх форм навчання спеціальності 060500 Бухгалтерський облік, аналіз і аудит при вивченні дисципліни Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності. Посібник може бути також використано при підготовці бухгалтерів і аудиторів до професійної атестації.