А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фонди - підприємство

Фонди підприємства весь час знаходяться в русі і переходять з однієї форми в іншу.

Фонди підприємств є суспільним надбанням. Забезпечувати збереження, правильно, з максимальною користю для суспільства використовувати їх - борг кожної радянської людини.

Оператівниеденежние фонди підприємства, що утворюють ЧЕТВЕРТУ ГРУПУ грошових фондів, створюються їм періодично.

Дані про використання чистого прибутку, млн руб. Сума відрахувань прибутку до фондів підприємства дорівнює їх добутку: Ф - Wx /Q.

Зазначені в цьому підпункті фонди підприємства, організації та установи, що отримали такі кошти, після закінчення звітного року подають до податкового органу за місцем свого знаходження звіт про надійшли суми та про їх витрачання.

Характеристика окремих напрямків інвестиційної діяльності підприємства. Кошторис витрат підприємства або утворені фонди підприємства (фонди накопичення-наприклад, фонд розвитку виробництва, фонд соціального розвитку; фонди споживання - наприклад, фонд матеріального заохочення) утворюють структуру розподілу чистого прибутку.

Для фінансування заходів плану використовують фонди підприємства: матеріального заохочення, соціально-культурних заходів і житлового будівництва, розвитку виробництва, соціального страхування, профспілкові кошти, а також централізовані фонди відповідно до планів вищестоящих організацій. 
Розмір прибутку, що спрямовується до фондів підприємства, визначається за двома нормативам відрахувань від прибутку: в залежності від планового зростання обсягу реалізації продукції (або прибутку) і від рівня рентабельності, передбаченої в плані. Вихідна база, до якої встановлюються нормативи відрахувань від прибутку, а також розмір відрахувань по кожному фонду різні.

Нормативи відрахувань від прибутку до фондів підприємств стабільні протягом кількох років і встановлюються за групами підприємств, які мають приблизно однакові виробничо-технічні умови. В особливих випадках для деяких підприємств встановлюються індивідуальні нормативи.

З отриманої розрахункового прибутку утворюються фонди підприємства: фонд розвитку виробництва, фонд матеріального заохочення, фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва.

У кожен даний момент часу фонди підприємства в певній пропорції перебувають у всіх трьох формах: грошовій, продуктивній і товарній.

Однак і під впливом інфляції амортизаційні фонди підприємств виявляються сильно заниженими. Їх тому, як правило, не вистачає на оновлення основних фондів та капітальний ремонт.

Виробничі т Знаходяться в розпорядженні підприємств фонди підприємств матеріальні і грошові кошти, планомірно обслуговують процес виробництва і обігу, утворюють їхні виробничі фонди. Фонди підприємств є об'єктом суспільної власності, планомірно використовуються в інтересах трудящих і, як такі, є економічною категорією соціалізму. Вони висловлюють відносини між суспільством асоційованих виробників і трудовими колективами, товариське співробітництво і взаємодопомогу вільних від експлуатації людей. Внаслідок цього виробничі фонди є специфічною економічною категорією соціалізму, протилежної категорії капіталу, яка виражає відносини експлуатації людини людиною. Фонди державних підприємств відрізняються більш високим рівнем усуспільнення, формуються за рахунок загальнонародних ресурсів і є власністю всього суспільства. Фонди колгоспно-кооперативних підприємств утворюються за рахунок своїх внутрішніх джерел, за допомогою соціалістичної держави і належать колгоспам.

Для фінансування заходів плану можуть бути використані фонди підприємства: матеріального заохочення, соціально-культурних заходів і житлового будівництва, розвитку виробництва, соціального страхування, профспілкові кошти, а також централізовані фонди відповідно до планів вищестоящих організацій.

Для фінансування заходів плану можуть бути використані фонди підприємства: матеріального заохочення, соціально-культурних заходів і житлового будівництва, розвитку виробництва, соцстраху, профспілкові кошти, а також централізовані фонди відповідно до планів вищестоящих організацій.
 Відрахування від прибутку виробляються в бюджет і в фонди підприємства; тут важливо підкреслити, що грошові кошти, по суті, вже вилучені з підприємства, їх немає у нього, а в бухгалтерському обліку їх показують для того, щоб загальна сума отриманого прибутку не була змінена внесеними до бюджету платежами і сумами, що йдуть на збільшення фондів.

Для організації довідково-інформаційного обслуговування в режимі запит-відповідь використовуються довідково-інформаційні фонди підприємства, організації та інших органів НТІ та бібліотек.

Дані табл. 22.9 показують причини збільшення суми відрахувань до фондів підприємства і дивідендних виплат, що дозволяє зробити певні висновки і розробити заходи, спрямовані на збільшення суми прибутку, а відповідно і фондів підприємства. У нашому прикладі приріст відрахувань до фондів підприємства викликаний зміною структури реалізованої продукції, підвищенням відпускних цін, доходами по позареалізаційних операцій.

при перевиконання планових завдань нормативи відрахувань від прибутку до фондів підприємства знижуються на 30 - 40% в порівнянні з нормативами, встановленими за виконання планових показників і плановий рівень рентабельності. Це спонукає підприємства своєчасно виявляти резерви і приймати більш високі завдання.

Дані табл. 19.9 показують причини збільшення суми; відрахувань до фондів підприємства і дивідендні виплати, що дозволяє зробити певні висновки і розробити заходи, спрямовані на збільшення суми прибутку, а відповідно і фондів підприємства. У нашому прикладі приріст відрахувань до фондів підприємства викликаний зміною структури реалізованої продукції, підвищенням відпускних цін, доходами по позареалізаційних операцій.

Госпрозрахунковий дохід управлінських бригад розподіляється на дві частини: відрахування до фондів підприємства (фонд ризику, фонд розвитку виробництва, науки і техніки, фонд соціального розвитку) і фонд оплати праці бригади. Відрахування до фондів економічного стимулювання підприємства в цілому здійснюються за нормативами, що встановлюються радою трудового колективу, а фонд оплати праці формується за залишковим принципом.

Бере участь в розробці проектів планів розподілу прибутку, планових нормативів відрахувань до фондів підприємства. Готує банківські документи на всі види платежів за зобов'язаннями підприємства.

Бере участь в розробці проектів планів розподілу прибутку, планових нормативів відрахувань до фондів підприємства. Готує банківські документи на всі види платежів за зобов'язаннями підприємства. Веде листування по рекламаційними рахунках постачальників (замовників) і по рахунках, не сплачених у встановлені терміни. Здійснює контроль за виконанням фінансових показників підрозділами підприємства, додержанням касової дисципліни, розрахунками з постачальниками (замовниками), своєчасністю надходжень всіх належних підприємству коштів, забезпечує дотримання режиму економії. Аналізує виконання кошторисів, оперативну і бухгалтерську звітність по фінансовій діяльності. Бере участь в розробці і впровадженні заходів щодо підвищення прибутковості виробництва та реалізації продукції, поліпшення використання власних оборотних коштів, коштів державного бюджету, запобігання утворенню і ліквідації надлишкових запасів матеріальних цінностей, забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства. бере участь в формуванні та використанні коштів підприємства, проводить аналіз їх структури та руху. Бере участь в роботі з вивчення та аналізу стану ринку кредитних ресурсів і цінних паперів з метою ефективного розміщення вільних фінансових коштів і забезпечення фінансової стійкості підприємства. Проводить роботу із залучення позикових та використання власних коштів для здійснення фінансових операцій (кредитування, інвестування фінансових ресурсів в цінні папери, розміщення грошових коштів на банківські депозити та ін.), забезпечує правильність їх здійснення. Готує депозитні договори на вкладення фінансових коштів, здійснює контроль за своєчасним поверненням вкладу та отриманням відсотків за ним. Планує доходи від розміщення вільних коштів та придбання високоліквідних державних цінних паперів, аналізує відомості про доходи, отриманих від їх інвестування, складає зведену звітність. Бере участь в розробці нормативної і методичної документації, що регламентує фінансову діяльність підприємства. Веде облік виконання плану по реалізації продукції (робіт, послуг), планів по прибутку і податку з обороту, надходжень доходів, наявності коштів на рахунках в банку, погашення кредиторської заборгованості федеральному, регіональному і місцевому бюджетам, постачальникам і установам банків. Складає встановлену звітність про результати фінансової діяльності підприємства. Виконує роботи з формування, ведення та зберігання бази даних внутрішньовиробничої та зовнішньої фінансової інформації, вносить змінений-ия до довідкової та нормативної інформації, яка використовується при обробці даних.

Економія фонду заробітної плати, що утворюється у наукових підрозділів, перераховується до фондів підприємства. Частково вилучаються і кошти, що надходять від реалізації науково-технічної продукції.

Одночасно з вилученням до бюджету незаконно отриманої виручки відповідно коригуються відрахування до фондів підприємства за звітний період і з початку поточного року.

Одночасно з вилученням ч бюджет незаконно отриманої виручки відповідно скорочуються відрахування до фондів підприємства за звітний період і з початку поточного року.

Слід зазначити, що при визначенні розміру фактичного прибутку, від якої обчислюються фонди підприємства, виключаються: сума прибутку, отриманого від завищення оптових цін і тарифів; прибуток від продукції, при виготовленні якої порушувалися встановлені стандарти, технічні умови і рецептура; додатковий прибуток від реалізації аттестованной продукції вищої якості (вона розподіляється в іншому порядку); нарешті, суми прибутку, отриманої від реалізації продукції, виробленої в дні комуністичних суботників. При наявності постанови уряду про цільове призначення частини прибутку ця сума також виключається.

Одночасно з вилученням до бюджету незаконно отриманого підприємствами і організаціями виручки відповідно коригуються відрахування до фондів підприємства.

Фонди освоєння нової техніки та інші фонди органів управління, які використовуються для фінансування науково-технічного прогресу, і фонди підприємств і організацій, призначені для розвитку виробництва, використовуються тільки на створення та випробування дослідних зразків за прийнятими до використання винаходів і раціоналізаторських пропозицій.

Зниження собівартості продукції забезпечує зростання матеріального добробуту трудящих в результаті зростання прибутку і відрахування від неї в фонди підприємства, а також створення умов для зниження роздрібних цін.

При невиконанні планів по прибутку і реалізації продукції в затвердженій номенклатурі, а також за рівнем рентабельності відрахування від прибутку у фонди підприємства зменшуються не менше ніж на 3% за кожен відсоток невиконання плану за вказаними показниками. Однак мінімальний розмір відрахувань від прибутку в заохочувальні фонди підприємства не повинен бути нижче 40% від встановлених за планом. Внаслідок того що знімаються обмеження для зростання відрахувань від прибутку в заохочувальні фонди, а також підвищуються нормативи відрахувань, створювані нові фонди перевищують за своїми розмірами ті частини фонду підприємства, які раніше використовувалися на ці цілі.

Фонди НТД головних, базових організацій по стандартизації міністерств і відомств, що містять НТД згідно закріпленим видам і групам продукції, і фонди НТД підприємств і організацій, відповідальність за які несуть служби стандартизації відповідно до Типових положень про службу стандартизації (РД 34 - 74), до складу Сифа ГСНТИ не включаються (дод.

Фонди НТД головних, базових організацій по стандартизації міністерств, відомств, що містять НТД згідно закріпленим видам і групам продукції, і фонди НТД підприємств і організацій, відповідальність за які несуть служби стандартизації відповідно до Типових положень про служби стандартизації (РД 34 - 74), до складу СІФ ГСНТИ не включаються.

Поглибити факторний аналіз темпів зростання власного капіталу можна за даними табл. 22.5 в якій наведено розрахунок впливу факторів на суму відрахувань до фондів підприємства.

До складу доходів від позареалізаційних операцій включаються суми коштів, отримані безоплатно від інших підприємств при відсутності спільної діяльності, за винятком коштів, що зараховуються до статутних фондів підприємств його засновниками в порядку, встановленому законодавством.

Поліпшення якості продукції веде і до збільшення фондів економічного стимулювання, так як 70% надбавки, отриманої за виробництво продукції вищої категорії якості, надходить в ці фонди підприємства, а також до фондів науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних організацій, які брали участь в роботи з підвищення якості продукції.

З оподатковуваної бази при обчисленні податку на прибуток вилучаються в повному обсязі суми капітальних вкладень, що направляються господарюючими суб'єктами на фінансування програм в ЕЕР Алтай, вклади в статутні фонди знову утворених підприємств, організацій, фірм, внески до Фонду розвитку ЕЕР Алтай, суми відсотків за довгострокові кредити і позики, фактично використовуються для реалізації програм ЕЕР Алтай, а також витрати на навчання і перепідготовку кадрів.

Відповідно до Закону РФ від 210593 р № 5003 - 1 Про митні тарифах звільняються від справляння мита товари, що ввозяться на територію РФ в якості внеску в статутні фонди підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних підприємств в межах строків, встановлених установчими документами для формування фондів. Листом від 081195 р № 01 - 13/15834 Про тарифних пільг підприємствам з іноземними інвестиціями Державний митний комітет роз'яснив, що сертифікат продукції, що імпортується для власних потреб, виданий в Відповідно до Постанови Уряду РФ від 300694 р № 757 Про порядок визначення продукції, імпортованої підприємствами з іноземними інвестиціями для власних потреб, не є підставою для надання пільг по сплаті митних платежів. Назване Постанову прийнято на виконання ст. 25 Закону Української РСР Про іноземні інвестиції в РСФСР, яка не передбачає пільг зі сплати митних платежів, а лише закріплює право підприємств з іноземними інвестиціями імпортувати без ліцензії продукцію для власних потреб.

Не допускається використання мінерального і вторинної сировини в якості предмета застави (закладу), в якості металу, що зараховується на рахунки й у вклади, а також внесення (прийняття) його до статутних фондів підприємств, організацій та установ.

При здійсненні торговельної політики РФ в межах її митної території допускається надання тарифних пільг у вигляді повернення сплаченого мита, зниження ставки мита та звільнення у виняткових випадках від мита щодо товарів, які ввозяться па митну територію в якості внеску в статутні фонди підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних підприємств, а також вивозяться цими підприємствами окремих видів товарів власного виробництва у випадках, передбачених угодами про розподіл продукції, укладених Урядом РФ або уповноваженим ним державним органом відповідно до законів РФ, або протягом періоду окупності іноземних інвестицій в порядку, визначеному Верховною Радою РФ.

Тому в процесі аналізу необхідно встановити відповідність прийнятої облікової політики підприємства чинним нормативним положенням щодо ведення бухгалтерського обліку та визначити вплив змін в обліковій політиці на суму балансової, оподатковуваного та чистого прибутку, а також на розмір податків, суму відрахувань до фондів підприємства і суму виплачених дивідендів акціонерам . Для цього, на думку Н.А. Русак[45], Слід відобразити в спеціальній таблиці рівень перерахованих показників до і після зміни кожного методу облікової політики суб'єкта господарювання.

При здійсненні торговельної політики РФ в межах її митної території допускається надання тарифних пільг в ввде повернення сплаченого мита, зниження ставки мита та звільнення у виняткових випадках від мита щодо товарів, які ввозяться на митну територію РФ в якості внеску в статутні фонди підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних підприємств, а також вивозяться цими підприємствами окремих видів товарів власного виробництва у випадках, передбачених угодами про розподіл продукції, укладених Урядом РФ або уповноваженим ним державним органом відповідно до законів РФ, або протягом періоду окупності іноземних інвестицій в порядку, визначеному Верховною Радою РФ .

СРСР, Ради Міністрів союзних і автономних республік, виконкоми місцевих Рад народних депутатів вжити додаткових заходів щодо припинення окозамилювання і приписок, домагатися повного відшкодування збитків, заподіяних державі незаконними виплатами премій та інших винагород, а також відрахуваннями коштів до фонду матеріального заохочення та інші аналогічні фонди підприємств незалежно від застосування інших встановлених заходів (СП СРСР, 1986 від.

Вид тарифних пільг, преференцій, що надаються відносно товарів, що ввозяться на митну територію РФ і (або) вивозяться з цієї території тимчасово під митним контролем в рамках відповідних митних режимів, встановлених Митним кодексом РФ; ввезених на митну територію РФ в якості внеску в статутні фонди підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних підприємств, а також вивозяться цими підприємствами окремих видів товарів власного виробництва у випадках, передбачених угодами про розподіл продукції, укладених Урядом РФ або уповноваженим ним державним органом відповідно до законів РФ, або протягом періоду окупності іноземних інвестицій; вивозяться в складі комплектних поставок для спорудження об'єктів інвестиційного співробітництва за кордоном відповідно до міжурядових угод, учасником яких є РФ; вивозяться з митної території РФ в межах обсягів поставок на експорт для федеральних державних потреб, що визначаються відповідно до законодавчих актів РФ.

Причому основна увага знову-таки концентрується на трьох питаннях: по-перше, вибору наскрізних планово-оціночних показників; по-друге, методики розрахунку внутрішніх цін як вимірювача обсягу продукції, робіт підрозділів, що дозволяє обчислити прибуток, дохід; рентабельність підрозділу; по-третє, методики освіти в розділі підрозділів фондів економічного стимулювання, джерелом яких є відповідні фонди підприємства.