А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фондовіддача

Фондовіддача визначається як відношення випущеної продукції, яка вимірюється у вартісному або натуральному вираженні, до вартості основних фондів.

Фондовіддача показує, скільки продукції припадає на одиницю основних фондів.

Фондовіддача показує, скільки продукції виходить з одиниці основних фондів. Чим більше продукції припадає на кожен рубль вартості основних фондів, тим ефективніше вони використовуються. В величиною фондовіддачі відображаються зростання випуску продукції, поліпшення її якості, зміна вартості основних фондів.

Фондовіддача визначається відношенням обсягу випущеної за аналізований період продукції до середньої хронологічної за той же період величині основних виробничих фондів. Іноді аналіз доповнюється розглядом показника фондовіддачі, обчисленого виходячи із загальної вартості основних фондів, включаючи невиробничі фонди. В окремих випадках при аналізі використовується показник фондомісткості, величина якого є зворотною величиною фондовіддачі.

Фондовіддача по окремим хімічним підприємствам коливається в значних межах залежно від виду продукції, що випускається, складність технологічного процесу, що обумовлює високу фондомісткість хімічної продукції і рівня використання ОПФ.

Фондовіддача (Ф) висловлює обсяг продукції в розрахунку на одиницю основних фондів, використаних для його виробництва. В будівництві найбільш часто застосовується вартісний показник фондовіддачі, який виражається кошторисною вартістю будівельно-монтажних робіт, що припадає на 1 крб. вартості основних виробничих фондів.

Фондовіддача в торгівлі визначаться як відношення товарообороту до середньої вартості основних засобів в первісною або відновною оцінці. Фондовіддача може бути виражена і як відношення вироблення, тобто товарообігу на одного працівника, до показника фондоозброєності, яка характеризується вартістю основних фондів у розрахунку на одного працівника. Отже, фондовіддача зростає, якщо темп зростання товарообігу випереджає темп зростання вартості основних фондів, або темп зростання продуктивності праці випереджає темп зростання фондоозброєності.

Фондовіддача характеризує економічну ефективність використання основних фондів.

Фондовіддача в торгівлі визначаться як відношення товарообороту до середньої вартості основних засобів в первісної або відновлювальної оцінці. Фондовіддача може бути виражена і як відношення вироблення, тобто товарообігу на одного працівника, до показника фондоозброєності, яка характеризується вартістю основних фондів у розрахунку на одного працівника. Отже, фондовіддача зростає, якщо темп зростання товарообігу випереджає темп зростання вартості основних фондів, або темп зростання продуктивності праці випереджає темп зростання фондоозброєності.

Фондовіддача - найважливіший узагальнюючий показник ефективності використання основних фондів.

Фондовіддача в нафтопереробці, як правило, визначається відношенням виробленої в досліджуваному періоді валової продукції до середньої величини основних про промислово-виробничих фондів за той же період. Обсяг виробленої продукції може ставитися до 1100 або 1000 руб. основних фондів. При цьому фондовіддача може бути обчислена по відношенню як до активної частини основних фондів, так і до всіх промислово-про-виробничим основних фондів.

Фондовіддача служить узагальнюючим показником використання основних фондів і визначається транспортної роботою (або об'ємом газу, що транспортується), що припадає на кожен рубль виробничих фондів. Для розрахунку цього показника обсяг транспортної роботи (або газу, що транспортується) ділиться на середньорічну вартість основних виробничих фондів. В даний час фондовіддача становить близько 20 м3 /руб. в розрахунку на обсяг транспортованого газу. фондовіддача має тенденцію до зниження, що пов'язано зі збільшенням дальності транспорту газу і кошторисної вартості будівництва в результаті збільшення частки будівництва в районах Західного Сибіру і Крайньої Півночі. Показник, зворотний фондовіддачі - фондомісткість.

Фондовіддача залежить від безлічі факторів, які можуть діяти в різних напрямках з різною інтенсивністю. Великий вплив на зміну фондовіддачі надає структура основних фондів, питома вага активної їх частини, продуктивність бурових установок і інші фактори.

Фондовіддача - показник, який визначається як відношення вартості виробленої продукції до середньорічної вартості основного капіталу.

Фондовіддача залежить від великої кількості факторів: період освоєння нововведених.

Фондовіддача - показник, який визначається як відношення вартості виробленої продукції до середньорічної вартості основного капіталу.

Фондовіддача показує, на скільки рублів продукції створюється і реалізується в рік в перерахунку на 1 руб. основних виробничих фондів.

Фондовіддача - показник, що характеризує обсяг валової або товарної продукції в розрахунку на одиницю (зазвичай на рубль) використаних основних і оборотних фондів.

Фондовіддача може бути підвищена за рахунок реалізації зайвого устаткування.

Фондовіддача є найважливішим узагальнюючим показником використання основних промислово-про-виробничих фондів. Вона в найбільш Загалом вигляді свідчить про те, наскільки ефективно використовуються будівлі, споруди, передавальні пристрої, силові і робочі машини і обладнання, все без винятку групи основних промислово-виробничих фондів.

Фондовіддача не відображує економічної діяльності цеху, спрямованої на ефективне використання виробничих фондів. В даному випадку зайве уникати показника і рекомендується використовувати показник рентабельності як відношення різниці обсягу виробництва в діючих цінах за прейскурантом і госпрозрахунку собівартості до вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів.

Фондовіддача (ФО) характеризує ефективність використання основних виробничих фондів. Вона вимірюється кількістю продукції, що припадає на дану величину основних фондів.

Фондовіддача (asset turnover) - показує, наскільки ефективно використовуються активи (кошти) для отримання доходів від реалізації. якщо припустити, що загальна сума активів фірми Shafer дорівнює 148620 дол.

Фондовіддача Ф0 визначається відношенням валової продукції, запланованої до виробництва на даний період часу, до середньорічної планової вартості основних виробничих фондів.

Фондовіддача може бути визначена в натуральному вираженні в залежності від того, в яких одиницях береться обсяг валової продукції.

Фондовіддача Ф0 визначається відношенням валової продукції, запланованої до виробництву на даний період часу, до середньорічної планової вартості основних виробничих фондів.

Фондовіддача може бути визначена в натуральному вираженні в залежності від того, в яких одиницях береться обсяг валової продукції.

Фондовіддача знаходиться в прямій залежності від продуктивності праці і в зворотному - від фондоозброєності. Це означає, що збільшення фондовіддачі має місце тільки в тому випадку, коли зростання продуктивності праці випереджає зростання фондоозброєності.

Фондовіддача - це вартість виконаних будівельно-монтажних робіт, що припадає на 1 крб. основних виробничих фондів.

Фондовіддача показує, скільки продукції виходить з одиниці основних фондів. Чим більше продукції припадає на кожен рубль вартості основних фондів, тим ефективніше вони використовуються. У величині фондовіддачі відображаються зростання випуску продукції, поліпшення її якості, зміна вартості основних фондів.
 
Фондовіддача - економічний показник, що характеризує обсяг валової або товарної продукції в розрахунку на одиницю основних і обігових промисло-повільно-виробничих фондів, що використовуються для її виробництва; один з показників ефективності виробництва.

Фондовіддача і фондорентабельность є найважливішими узагальнюючими фінансовими показниками, що характеризують ефективність використання основних фондів.

Фондовіддача визначається обсягом річного видобутку, віднесеної до середньорічної вартості виробничих фондів. Зі зміною структури розміщення газовидобутку фондовіддача має тенденцію до зниження.

Фондовіддача показує, скільки продукції виробляється з одиниці основних фондів.

Фондовіддача показує, скільки продукції (у вартісному вираженні) вироблено в даному періоді на 1 руб. вартості основних фондів. Чим краще використовуються основні фонди, тим вище показник фондовіддачі.

фондовіддача по галузям промисловості обчислена виходячи з обсягу продукції (робіт, послуг) у порівнянних оптових цінах підприємств і середньорічної вартості виробничих основних фондів в порівнянних цінах.

Фондовіддача і продуктивність праці на товарно-сировинних складах, кущових базах і газороздавальних станціях залежать від обсягу резервуарного парку, тому вибору його обсягу повинен передувати глибокий техніко-економічний аналіз з мінімумом приведених витрат.

Фондовіддача - виробництво на рубль середньорічної вартості основних виробничих фондів товарної (валовий) продукції, руб. Коп.

Фондовіддача (і зворотний їй показник) залежать від багатьох факторів: рівня спеціалізації, кооперування і комбінування виробництва, вдосконалення техніки і технології, ступеня використання виробничих потужностей в часі і по продуктивне.

Фондовіддача - найважливіший синтетичний показник економічної ефективності використання основних виробничих фондів, а отже, і показник ефективності капіталовкладень для створення цих фондів.

Фондовіддача показує величину товарообігу, що припадає на 1 крб. середньої вартості О.

Фондовіддача є головним узагальнюючим показником використання основних виробничих фондів. Вона свідчить про те, наскільки ефективно використовуються будівлі, споруди, передавальні пристрої, силові і робочі машини, виробниче обладнання та інші основні фонди. Чеу вище рівень фондовіддачі, тим менше потрібно нових засобів праці, матеріально-сировинних, паливно-енергетичних і трудових ресурсів на отримання рівновеликого обсягу продукції внаслідок зниження відходів і втрат сировини. Фондовіддача на рівні хімічних підприємств, об'єднань і галузі показує, скільки продукції виробляється на 1 руб. або 1000 руб. основних виробничих фондів.

Фондовіддача відображає ряд суперечливих тенденцій. Мають значення структура продукції і її якість. Укрупнення виробництв, підвищення рівня їх концентрації дозволяють збільшувати одиничну потужність установок і одночасно вимагають підвищення ступеня автоматизації, що в цілому збільшує фондомісткість. Однак в процесі експлуатації великі установки більш стійкі до морального зносу, а автоматизація виробництва при належній її організації дає можливість вести процес в більш вузьких значеннях параметрів, знижувати технологічну собівартість продукції і підвищувати якість останньої. Повне очищення стоків і газів, що відходять, що забезпечує збереження природних ресурсів і має велике соціальне значення, знижує фондовіддачу. У цьому ж напрямку позначаються витрати на поліпшення умов праці і техніки безпеки. Все більшого значення набувають фонди для наукових досліджень і випробувань, дуже важливих для вдосконалення виробництва, але вони розрахунково також знижують фондоотдачу, хоча їх роль в її підвищенні безсумнівна.

Планова фондовіддача по активній частині основних фондів обчислюється діленням планового випуску продукції на планову вартість активної частини основних фондів.

Фондовіддача обладнання фактично залишалася такою ж, як і в 1928 р Збережені в архівах матеріали показують, що навіть напередодні війни сільське господарство, ледь повернувшись до показників доколхозной села, вносило в національний дохід країни більше, ніж промисловість. Отже, сталінський тезу стосовно перетворення Росії з аграрної в індустріальну, м'яко висловлюючись, істині не відповідав.

Фондовіддача F - один з найважливіших показників ефективності виробництва - характеризує співвідношення між обсягом продукції і основними виробничими фондами. В якості основного і обов'язкового показника продукції в розрахунок фондовіддачі приймають річний випуск валової (товарної) промислової продукції в оптових цінах підприємств в галузях.

Фондовіддача нових заводів в 1965 р майже вдвічі перевищила рівень її в 1959 р .; проте вона ще значно відстає від фондовіддачі діючих підприємств. Все ж на основі проведених розрахунків можна сказати, що велика частка зниження фондовіддачі хімії (59) обумовлена скороченням її на діючих заводах і лише 41 - впливом низької фондовіддачі нових підприємств.

Більш низька фондовіддача за рівнем потужності пояснюється тим, що до початку розрахункового року мала місце деяка несопря - женностью потужностей цехів: потужність механічного цеху стримувала використання потужностей інших цехів. Це вузьке місце було усунуто проведенням відповідних організаційно-технічних заходів, але оскільки цей цех був провідним, він визначив потужність заводу в цілому.

Фондовіддача активної частини фондів (технологічного обладнання) безпосередньо залежить від його структури, часу роботи і середньогодинної вироблення.