А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фізико-хімічна властивість - вуглеводень

Фізико-хімічні властивості вуглеводнів, а також зміст сірчистих, азотистих, кисневих з'єднань залежить від родовища нафти.

Фізико-хімічні властивості вуглеводнів парафінового ряду знаходяться в певному зв'язку з їх молекулярною вагою н будовою.

Дослідження синтетичних вуглеводнів показали, що фізико-хімічні властивості вуглеводнів цілком залежать від будови їх молекули і що певним класам сполук відповідають певні межі значень фізико-хімічних констант. Отже, за результатами визначення фізико-хімічних констант можна охарактеризувати клас сполук, до якого належить дана фракція адсорбційного розділення масел. Здебільшого для такої характеристики використовують величину показника заломлення, а також значення питомої дисперсії.

У 1 - му випуску видаваного Довідника за фізико-хімічними властивостями вуглеводнів були викладені основні принципи, покладені в основу Довідника. Викладу фізико-хімічних властивостей сумішей вуглеводнів передбачається присвятити в майбутньому окрему серію.

Представлені відомості про з'єднання, які звертаються при нафтопереробці, фізико-хімічні властивості вуглеводнів, водню, - сірководню та ін. Наведено розрахункові формули і номограми, характеристики вітчизняних неф-тей і газоконденсату, показники якості нафтопродуктів. Розглянуто питання техніки безпеки і охорони навколишнього середовища. Великий розділ присвячений вибору і характеристиці апаратури нафтопереробних заводів.

Змащуюча здатність масел залежить від ряду факторів, але основний вплив роблять фізико-хімічні властивості вуглеводнів і присадок, що входять до складу масла.

У рівнянні (16) перша сума, як уже зазначалося, є величина фізико-хімічного властивості незаміщених вуглеводню, обчислена за методом Татевского. Однак це не є обов'язковою умовою, і величину фізико-хімічного властивості незаміщених вуглеводню можна брати з експериментальних даних, якщо такі є.

Ще раніше, ніж з'явилася схема Лайдлера, Татевскій запропонував схему розрахунку[52], По якій багато фізико-хімічні властивості вуглеводнів можуть бути обчислені в більшому наближенні, ніж це досягається схемою Лайдлера. Не зупиняючись на подробицях аргументації тієї класифікації зв'язків, яка прийнята автором (вона дуже докладно наведена автором в роботі[52]), Вкажемо тільки метод проведення розрахунку.

Специфічні особливості зріджених газів і завдання їх широкого використання в різноманітних галузях народного господарства вимагають наявності спеціальних посібників, які висвітлюють фізико-хімічні властивості вуглеводнів, що входять в склади зріджених газів, а також методи їх транспортування, зберігання, розподілу та спалювання.

Питання про те, чи відображають введені нами вище уявлення про типах і підтипів зв'язків СС і СН експериментальні закономірності в фізико-хімічні властивості вуглеводнів, буде докладніше розібраний нижче.

З усього викладеного можна зробити загальні висновки, що фізико-хімічні властивості ефірів (рівень в'язкості, крива залежності в'язкості від температури, випаровуваність, температура займання і ін.) Підкоряються приблизно тим же закономірностям, що і фізико-хімічні властивості вуглеводнів, при цьому карбонильная група в молекулі ефіру виявляється рівноцінної бічного ланцюга, а ефірний атом кисню - метиленової групи.

Структурна характеристика промислових силикагелей 138139]. До складу кріогенних розчинів входили вуглеводні, характерні для стандартної гами вуглеводнів, які виявляються в технологічних потоках повітророзподільних установок різних підприємств країни. Фізико-хімічні властивості вуглеводнів, що містилися в кріогенних продуктах, використаних при дослідженнях, наведені в гл.

В останні роки в зоні розвитку багаторічномерзлих порід відкриті і розробляються численні родовища нафти і газу. Особливості мерзлої товщі позначаються на фізико-хімічні властивості вуглеводнів. Зниження температури призводить до переходу вільної води в пов'язане гідратне стан і при наявності метану утворюються газогідрати. Сформовані газові поклади при зниженні температур внаслідок охолодження окремих ділянок земної кори, по М.К. Калинко (1981 р), можуть переходити в поклади газогідратів.

У рівнянні (16) перша сума, як уже зазначалося, є величина фізико-хімічного властивості незаміщених вуглеводню, обчислена за методом Татевского. Однак це не є обов'язковою умовою, і величину фізико-хімічного властивості незаміщених вуглеводню можна брати з експериментальних даних, якщо такі є.

У цьому розділі наводяться дані по швидкості поширення і поглинання ультразвукових хвиль, адіабатичній стисливості і молярної швидкості звуку, а також оригінальний матеріал, перерахований до вживаним в цьому Довіднику одиницям. Більша увага в роботі приділена питанню зв'язку ультраакустіческіх параметрів з іншими фізико-хімічними властивостями вуглеводнів. Оскільки довідкові матеріали по ультраакустіческім даними ще не публікувалися, не рахуючи монографій з ультразвуку[16, 21, 36], Вступна частина глави кілька расншрена, щоб дати можливість зацікавленим ознайомитися зі станом питання в даній області на сьогоднішній день.

Залежність ступеня охрупчі-вання стали від швидкості потоку Серова-дородсодержащей бурової промивної рідини. | Залежність швидкості корозії від вмісту води в суміші Оренбурзького конденсату (Pft s МПа. 1 - вода вуглеводень 1% КС1. 2 - вода вуглеводень. Вплив вуглеводнів в двофазної середовищі визначається багатьма факторами. Головні з них такі: кількісне співвідношення фаз, характер їх розподілу, швидкість перемішування, природа і фізико-хімічні властивості вуглеводнів та ін. Вуглеводні можуть надавати як стимулюючий, так і уповільнює вплив на швидкість корозії. Збільшення вмісту води в двофазної переміли системі призводить до зростання агресивності середовища, найбільш різко при вмісті води 50 - 60% ( рис. 10); в присутності іонів хлору швидкість корозії також зростає, проте, починаючи з 50% води, зростання швидкості корозії сповільнюється.

зокрема, наскільки відомо автору, залишився мало розробленим питання про методи кількісного обліку взаємного впливу безпосередньо не пов'язаних атомів . Важливим завданням є створення такої системи понять і уявлень, яка дозволила б побудувати кількісні методи аналізу інтенсивності взаємного впливу атомів і атомних груп і дозволила б кількісно врахувати цей вплив при аналізі закономірностей в фізико-хімічні властивості вуглеводнів.

В пласт введено близько 46 Кдж тепла і приблизно 4000 кг вуглекислого газу і продуктів згоряння при температурі 1200 - 1600 С. Проведений через 3 дня завмер температури на глибині 77 м від гирла показав, що вона в зоні термогазового впливу зросла до 109 С. Були відібрані глибинні проби - суміш вуглеводів і пластової води. Аналіз показав, що фізико-хімічні властивості вуглеводнів відрізняються від властивостей вихідного бітуму. Так, якщо температура початку кипіння бітуму до термовоздействія становить 250 С, то після термовоздействія - 80 С. При нагріванні до 250 С відганяється до 51 8% вуглеводнів, які практично не витягуються з вихідної сировини.