А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Пружний контакт

Пружний контакт спостерігається при стисненні поверхонь незначною шорсткості, повторному додатку навантаження або при контактуванні поверхонь з високоеластичних матеріалів.

Залежність пло. Для пружного контакту S0 становить дуже малу, майже зникає частку номінального контакту.

Для пружного контакту величина відносного зближення i в залежності від контурного тиску qc шорсткості, хвилястості і механічних властивостей виражається наступною формулою, яка може бути отримана з формул (31) і (32) гл.

При пружному контакті фактична площа торкання залежить від характеру шорсткості поверхонь і пружних констант матеріалу і пропорційна навантаженні в ступеня 2 /з, причому для кривих поверхонь можна вважати номінальну площу контакту дорівнює фактичній, особливо для високих навантажень. Фактична площа контакту може бути розрахована за відомою формулою Герца для торкання циліндрів, куль, конусів між собою і з площиною, коли виходить лінійне або точкове пляма контакту.

При пружному контакті деформационной складової коефіцієнта тертя нехтують в порівнянні з адгезійної складової.

При пружному контакті деформационная складова коефіцієнта тертя мізерно мала в порівнянні з адгезійної компонентою.

Контакт циліндрів. При пружному контакті максимальні дотичні напруження т) ПІІ діють на деякому відстані під поверхнею матеріалу.

Залежність коефіцієнта тертя /від швидкості ковзання г при навантаженнях. 1 - малої, г - середньої, s - великий. У разі пружного контакту коефіцієнт тертя для матеріалів з високим модулем пружності досить значно, як це випливає з формули (20), залежить від модуля пружності Е матеріалу менш міцного елемента пари. Зі збільшенням Е при всіх інших рівних умовах коефіцієнт тертя падає.

У разі пружного контакту - - виражається складніше.

Площа ж пружного контакту визначається величиною нормального тиску.

Для площі пружного контакту рівняння має такий же вигляд, але підсумовування ведеться в області пружно-деформованих виступів. На підставі наведеної вище формули зроблений розрахунок площі пластичного контакту при стисненні шліфованої поверхні, обробленої по 8 класу чистоти з абсолютно жорсткою гладкою плитою.

Значення параметрів v і Ь, що характеризують опорну криву.

У разі пружного контакту площа перетину виступів при даному зближенні приблизно в 2 разів більше фактичної площі торкання. Найбільший практичний інтерес представляє та частина кривої опорної площі, яка розташована вище рівня поверхні, відповідного 60 - 70% максимальної висоти нерівностей. На цьому початковому ділянці сконцентрована найбільша кількість нерівностей, що в значній мірі визначає фактичну площу контакту при зближенні пов'язаних поверхонь деталей машин в процесі підробітки і експлуатації. Початкову частину кривої опорної поверхні при контактуванні шорсткою поверхні з гладкою зазвичай висловлюють статечної залежністю.

Для випадку пружного контакту графік залежності А від Р, має вигляд, показаний на фіг. А обернено пропорційна затурного тиску Рс в ступеня Vv, що якісно підтверджує отриману нами раніше формулу.

Трьохполюсний рубильник. До дисків прикріплені рухомі пружні контакти 1 зверху і знизу обжимають нерухомі контакти 2 які встановлюються в корпусі пакетного вимикача.

При обертанні гвинта виникає пружний контакт між гумовою обоймою і сталевим гвинтом. Сторонні включення в рідини, проходячи через гумову обойму, кілька деформують її, внаслідок чого знос гвинта від стирання зводиться до мінімуму.

Контакт циліндричних стрижнів. Розглянемо як приклад пружний контакт циліндричних стрижнів при дії зосередженого навантаження (ряс.

Гумові кільця 2 забезпечують пружний контакт манжет 3 з валом. Частина мастильної рідини (знесоленої води) подається по каналу 4 для промивання.

Однак пряма пропорційність площі пружного контакту і сили тертя, що випливає з його теорії, експериментально не була підтверджена.

Таким чином, розрахунок пружного контакту тіл (визначення напружень в зоні контакту, розмірів цієї зони і кінематичного переміщення тел) зводиться до вирішення інтегральних рівнянь (121) з урахуванням рівнянь рівноваги і крайових умов.

Тиск при вигладжуванні з пружним контактом зазвичай створюється за допомогою тарований пружини. При обертанні оброблюваної деталі поздовжню подачу здійснює різець. Вигладжування відбувається при терті ковзання, що відрізняє процес вигладжування від обкатування. Внаслідок високої твердості алмаза випрасовування ефективно для обробно-зміцнюючої обробки деталей з різних матеріалів і, зокрема, з загартованих сталей.

Сума поверхонь, де переважає пружний контакт, мізерно мала в порівнянні з сумою поверхонь пластичного контакту.

Підставивши в залежність (618) для пружного контакту з Дем-кину[23]значення ф, отримаємо потім з виразу (614) для інтенсивності зносу (див. також гл.

Залежність залишкової деформації від параметрів режиму чистової обробки сплаву BTI-1 тиском. Отже, при обкатуванні з пружним контактом інструмента з заготівлею вихідна форма заготовки практично залишається незмінною, а зміна розміру заготовки регулюється, найбільш ефективно зміною зусилля обкатування. Зі збільшенням швидкості обробки і подачі, при інших - рівних умовах, залишкова деформація зменшується, що можна пояснити зменшенням кратності прикладення зусилля в точках дотику інструменту із заготівлею.

Чистова обробка деталей тиском при пружному контакті інструменту з деталлю забезпечує збереження вихідної форми поверхні; виправлення форми можливо при жорсткому контакті інструменту і тільки в межах висоти вихідних микронеровностей.

Вивчено вплив тепловиділення від тертя на пружний контакт і доведено, що воно істотно при малих числах Пеклі, падаючи з їх збільшенням.

Фрикційне взаємодія твердих тіл в області пружного контакту, коли на процеси деформування матеріалу в зонах фактичного дотику впливають сусідні мікрокоітакти, в даний час практично не досліджено.

В процесі роботи може статися приварювання пружного контакту до реохорд або ламелі. Приварювання пов'язано з проходженням струму через реохорд або ламель і зніманням його через пружний контакт. Знос ковзають контактів в основному викликається дією містяться в атмосфері домішок і внаслідок стирання.

Огляд теорії локального ковзання в області пружного контакту з сухим тертям //Прикл. 
Поздовжня шорсткість може утворюватися в умовах ідеально пружного контакту за рахунок руйнування поверхневого шару під впливом сил тертя. Якщо знос йде за рахунок відлущування плівок оксиду, то поздовжня шорсткість практично не спостерігається. Якщо жорсткий индентор рухається по пружний півпростір, покритому досить товстим шаром пластичного матеріалу, то механізм виникнення шорсткості аналогічний щойно розглянутому. Саме за цим механізмом утворюються нерівності перед світлофором.

Розглянемо механізм утворення поздовжньої шорсткості при пружному контакті на прикладі простої моделі формування пружною нерівності (плоска задача) (фіг. Хавел[45]Врахували об'ємну складову при ідеально пружному контакті. Приробітку на мікрорівні спостерігається також при вихідному пружному контакті. Механізм підробітки на мікрорівні в таких умовах до кінця не ясний. Величина усталеної шорсткості поверхні залежить від умов роботи рухомого сполучення і, як показує аналіз, буде відповідати мінімальним в даних умовах значенням сили 1 ренію при незмінній нормальному навантаженні. значення Д для такої шорсткості обчислюється по (82) гл.

Відповідно до теорії Каттанео - Миндлина при пружному контакті кульових виступів під впливом тангенціальної сили Т виникає прослизання в кільцевої області. в центрі зберігається кругова зона зчеплення, в якій прослизання не має місця.

Знак радіаційної небезпеки. | Кишеньковий дозиметр. У і від спеціального зарядного пристрою через пружний контакт 2 передають певний електричний заряд на електроскоп. Нитка 7 при цьому відхиляється. Іонізуюче випромінювання створює в камері 5 заряджені іони, які поступово розряджають електроскоп. При збільшенні дози опромінення відхилення нитки зменшиться.

Розвиток пластичної зони. | Вплив тертя ковзання. | Картина впровадження жорсткої сфери в пружне (а і пластичне (б полупространство. Слід зазначити, що аналогічний перехід від чисто пружного контакту до упругопла-стіческій, а потім до ідеальної пластичності має місце і в разі взаємодії тіл, схильних до як нормальної, так і тангенціальною навантаженні . При коефіцієнті тертя більше приблизно 0 3 (точне значення залежить також від вибору критерію текучості) ця точка виходить на поверхню, тобто пластична зона зароджується на поверхні.

Для додатки до цікавого для нас нагоди теорії пружного контакту Герца можна знехтувати кривизною циліндра в порівнянні зі значно більшою кривизною дроту, що зводиться до задачі про контакт між площиною і циліндром уздовж твірної останнього.

Величина а являє собою зближення тіл при пружному контакті.

Як уже зазначалося, срібне покриття на пружному контакті стирається значно швидше (через 1000 - 3000 перемикань при товщині покриття 12 - 15 мкм), але надійність контакту не зменшується, так як срібні покриття деталей 3 4 (див. рис. 11.8 в) після стирання стосуються між собою, чим забезпечують нормальний електричний контакт.

Адгезионная складова коефіцієнта тертя падає (при пружному контакті), так як тиск зростає, а потім залишається постійним при пластичному контакті.

Опорний вузол з підшипниками. При цьому попередньо припускають, що має місце тільки пружний контакт, поверхня якої обмежена еліпсом. Необхідно в цих випадках збільшувати площу поверхні контакту.

Дифракція світла. Можна сказати, що в цьому випадку роль пружних контактів невелика і основну роль грає об'ємна пружність суміші піску і води. Поперечні хвилі в піску, насиченому водою, поводяться так само, як і в сухому піску, що можна пояснити тим, що у воді вони, як відомо, не поширюються.

Розподіл відбитків свинцевого дроту у торці зуба. Якщо в зубчастому зачепленні при експлуатації забезпечується сталість пружного контакту, величина бічного зазору принципово не вимагає обмеження і може бути вельми великий. Її необхідно обмежувати і встановлювати мінімальний при великій нерівномірності переданого крутного моменту і особливо при виникненні крутильних коливань, а також в реверсивних передачах.

Великий інтерес для практики представляє умова переходу від пружного контакту до пластичного.

Нехай кругле і равностенное цементне кільце знаходиться в пружному контакті як з обсадної колоною, так і з гірськими породами.

У 1946 р Щедров отримав розрахункову формулу фактичної площі пружного контакту двох сполучених поверхонь з урахуванням волнистости і шорсткості на базі сферичної моделі поверхні.

Модуль пружності фрикційного матеріалу є показником, що впливає при пружному контакті на характер контактного фрикційного взаємодії. Він визначає площу фактичного торкання і фактичні тиску на плямах контакту.