А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Пружна енергія - деформація

Пружна енергія деформації запасається двома силами тільки тоді, коли відстань АВ змінюється.

До цього часу ми припускали, що пружна енергія деформації в тілі запасається тільки тоді, коли на нього діють зовнішні сили. Якщо ж до тіла не додано зовнішні сили, то воно не запасає пружної енергії. Тепер ми розглянемо інший випадок.

В обох випадках вся досконала робота запасається у вигляді пружної енергії деформації, величина якої повинна бути однією і тією ж, так як остаточна конфігурація сил в обох випадках однакова.

З іменами Бельтрамі6) і Хея 7) пов'язана теорія максимальної пружної енергії деформації.

Рівень звільняється енергії при підростанні тріщини від вершини концентратора пов'язаний з рівнем накопиченої пружної енергії деформації у цій вершині. А /повна звільняється енергія пропорційна Д /, тобто пропорційна накопиченої у вершини тріщини енергії.

Схема пластини з еліптичною тріщиною. | Зміна повної енергії пластини в залежності від довжини тріщини. Це-вираз отримано на основі припущення, що при наявність в пластині тріщини розміром 2а пружна енергія деформації відсутня в обсязі матеріалу, що дорівнює ПА2 4яу - поверхнева енергія тріщини, яка враховує утворення двох поверхонь.

Одінгу, зародок тріщини виникає в деякому мікро-або субмікроскопіческом обсязі скупчення дислокацій, в якому пружна енергія деформації досягла деякої граничної величини, рівної прихованої теплоті плавлення. Сам по собі зародок тріщини стійкий. Однак на його гострому кінці знову утворюється лінійна дислокація, яка взаємодіє з проходять біля неї дислокациями. Це призводить до поступового розростання зародка.

Енергетичні формули (25), (26) дозволяють провести порівняльну оцінку міцності ПС по пружної енергії деформації деталей, що з'єднуються при відриві. У формулах необхідно використовувати експериментальні дані про довжину тріщини при відриві, що до певної міри знижує можливості зазначеного підходу. Оцінку енергії руйнування проводили за умови, що руйнування з'єднання відбувається за рахунок концентрації напружень та утворення крихкої тріщини, яка поступово поширюється на всі з'єднання, що також спрощує картину руйнування.

Гіббса від поверхневої енергії, що виникає при перетворенні кордону розділу вихідної і новей фаз, дорівнює (fQ, а від пружної енергії деформації (зсуву і дилатації), що викликається в навколишньому початковій фазі зростаючими кристалами фа. Схема гідравлічного Ясса закритого типу ЯГЗ. | Схема гідравлічного Ясса конструкції ВНІІБТ. В результаті значного гідравлічного опору перетоку гальмівної рідини нижня частина колони бурильних труб переміщається повільніше верхньої, яка розтягується, накопичуючи пружну енергію деформації розтягування.

Починаючи з цього моменту, передбачається, як це зазвичай робиться при розрахунку гідравлічного удару, що кінетична енергія кожної частки рідини перетворюється в пружну енергію деформації тієї ж частинки, яка визначається об'ємним модулем пружності рідини.

Отже, сили величини Р на рис. 8 утворюють чисту пару з моментом М, але їх складові Р, (по АВ) повинні розглядатися окремо , так як при деформації, що виражається в подовженні АВ, сили виробляють роботу і, отже, дають приріст пружної енергії деформації.

Слід підкреслити, що питання про відповідність величин б Ти Л //ДНЗ має великий практичний сенс. Справа в тому, що крім мікротуннелірованйя втомної тріщини можливий ефект контактного взаємодії берегів втомної тріщини, що призводить до дисипації пружної енергії деформації. При цьому приріст тріщини в циклі навантаження буде визначатися дією певного механізму руйнування, а не тим, наскільки макропроцес руйнування матеріалу, що дає осредненную характеристику міграції всього фронту тріщини, відрізняється від мікропроцесу порушення цілісності матеріалу.

Основоположником теорії крихкого руйнування твердих тіл вважають Гриффитса[99, с. По Гриффитсу распространение трещины без дополнительной работы ( или самопроизвольное разрушение) возможно, если увеличение поверхностной энергии в результате развития трещины компенсируется соответствующим уменьшением упругой энергии деформации.
Рассмотрение диссипации энергии в насыщенной пористой среде приводит к следующим результатам. В отличие от непористой среды, где основным механизмом диссипации является пластическое течение, в пористой среде диссипация энергии происходит главным образом на ударном фронте. Значительная доля энергии взрыва оказывается запасенной в упругой энергии деформации сжатия и сдвига, причем последняя является обратимой и, по-видимому, может стать источником вторичных упругих волн в последующие моменты времени после взрыва. С увеличением противодавления возрастает упругая энергия объемного сжатия, которая сконцентрирована на фронте упругой волны, что приводит к увеличению энергии этой волны. По сравнению с газонасыщенной средой, насыщение пор жидкостью приближает энергетические характеристики взрыва к взрыву в непористой среде, т.е. к усилению механического эффекта взрыва.
В результате суммарный изгибающий момент превышает первоначальный ( статический) приблизительно в три раза. При этом даже минимальное трение на опорах резко снижает пиковую амплитуду момента. При отсутствии трения скольжения сейсмическая энергия трансформируется в основном а упругую энергию деформации трубопровода К приводит к возникновению больших изгибающих моментов. При наличии трения гораздо меньше сейсмической энергии расходуется на деформацию самой трубы. Однако при этом дополнительные горизонтальные сейсмические инерционные нагрузки передаются на опоры.
Причины этого так называемого размерного эффекта не вполне ясны. Конечно, в больших магнитах действуют большие силы, однако это вовсе не означает, что механические напряжения должны возрастать пропорционально размерам магнита, поскольку при этом средняя плотность тока в обмотке снижается за счет использования проводов с большим содержанием меди. Если принять, что напряжения а остаются примерно постоянными для различных магнитов, то плотность упругой энергии деформации Е а2 /2У будет также постоянной.
В предыдущем параграфе мы заметили, что уравнения ( 12) являются условиями возможности существования деформации, вызванной данным напряженным состоянием, в теле без начальных напряжений. Напряженное состояние, удовлетворяющее условиям равновесия и возникающее в теле без начальных напряжений, вызывает меньшую упругую энергию, чем какое-либо другое напряженное состояние, удовлетворяющее условиям равновесия. Следовательно, уравнения ( 1) являются условиями минимума упругой энергии деформации, выраженной, как функция компонентов деформации.
При соблюдении структурного соответствия зародыш новой, фазы когерентно связан с матрицей. Чем лучше геометрически согласуются кристаллы и чем меньше различие электронных конфигураций их атомов, тем меньше энергия поверхности раздела. Такое сопряжение возможно при некотором упругом искажении решеток ( например, сжатии одной и растяжении другой) вблизи границы раздела. Таким образом, общим условием когерентности является образование метастабильной решетки у зародыша или деформация его равновесной решетки. В обоих случаях свободная энергия новой фазы возрастает по сравнению с равновесной. Следует отметить, что полная когерентность в реальных сплавах наблюдается редко. Однако даже при некогерентном выделении в связи со стремлением системы уменьшить поверхностную энергию может наблюдаться ориентационное соответствие решеток двух фаз. Так, например, в системе медь - цинк при выделении из р-латуни частиц - фазы наблюдается соотношение ( 110) р ( 111) 0 и[111]р[110]о. З пружною енергією деформації пов'язана також форма виділяється частинки.