А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Зазначена теорема

Зазначена теорема справедлива також і для відцентрового моменту інерції.

Зазначена теорема має, однак, один недолік: вона не дає рецепта для вибору незалежних змінних і не дозволяє встановити їх відносну значимість. З цієї причини метод, заснований на використанні диференціальних рівнянь руху, потребує менше часу.

Зазначена теорема дає, однак, лише достатню, але зовсім не необхідна умова можливості розв'язання; рівняння може бути вирішується щодо у і в околиці особливої лінійного елемента. Тому є різні видозміни наведеного визначення.

Зазначена теорема дає, однак, лише достатню, але зовсім не необхідна умова можливості розв'язання; рівняння може бути вирішується щодо у і в околиці особливої лінійного елемента. Тому є різні видозміни наведено-ного визначення.

Зазначена теорема й наслідок з неї включають в себе і такі випадки, коли одна з розпалися кривих перетину поверхонь другого порядку є недійсною.

Зазначена теорема справедлива також і для відцентрового моменту інерції.

Зазначена теорема, а також інші, наведені нижче, включають і такі випадки, коли одна з кривих, на які розпалася лінія перетину, є уявною.

Зазначена теорема разом з теоремою однозначності у багатьох випадках є дуже зручним засобом для відшукання функції розподілу суми незалежних випадкових величин. Це ілюструється нижче наступними прикладами.

Зазначена теорема може бути поширена і на складні події, що складаються з декількох (більше двох) незалежних подій.

Зазначена теорема справедлива також і для відцентрового моменту інерції.

Зазначена теорема є окремим випадком більш загальної теореми про відповідність кордонів, що відноситься до досяжним граничним точкам області, тобто таким її граничним точкам, які є кінцями Жорданових дуг, розташованих цілком, виключаючи один їх кінець, всередині області. Для жорданової області все її граничні точки досяжні як зсередини, так і зовні.

Зазначена теорема природним чином призводить до наступної, що відноситься до випадку, коли безліч G не обов'язково є замкнутим.

Зазначена теорема оттеняется наступним чудовим прикладом, знайденим Н. Н. Лузіна І. І. Приваловим[2]: Існує безперервна в замкнутому одиничному колі К. ФО, яка звертається в нуль в кожній точці одиничному колі і аналітична в області К.

Зазначена теорема грає тут роль, аналогічну ролі теореми Віка в квантової електродинаміки, а окремі члени ряду можуть бути зображені графіками, аналогічними діаграмами Фейнмана.

Зазначена теорема грає тут роль, аналогічну ролі теореми Віка в квантової електродинаміки, а окремі члени ряду можуть бути зображені графіками, аналогічними діаграм Фейнмана.

Зазначена теорема висловлює тільки певна властивість поля вектора Н, саме ж поле цього вектора вона не визначає.

Фактично зазначена теорема обґрунтовує застосовність дискретних моделей при отриманні наближених результатів для рівняння Больцмана, хоча занадто велике число швидкостей в практиці обчислень на ЕОМ взяти важко через необхідність брати до уваги і просторові координати. Тому дуже важливо будувати акуратні моделі для малої кількості швидкостей; тут сучасний стан питання буде продемонстровано для випадку сумішей двох газів з різними молекулярними масами. Крім того, залишається питання про апроксимації за допомогою кінцевих, а не нескінченних моделей - питання не риторичне, як показує одновимірний випадок для сумішей.

Вказану теорему можна обгрунтовувати за допомогою методів теорії транспортних мереж (див. Розд. Вказану теорему 20.2 можна з успіхом застосувати такий спосіб: знаходимо ортонормированном систему власних функцій щодо простого оператора, самосопряженних розширення якого і самосопряженних розширення розглянутого оператора є спорідненими операторами. Тому зазначена теорема про стійкість носить назву теореми Лагранжа-Діріхле.

Всі зазначені теореми вірні лише в припущенні першої аксіоми і висловлюють топологічні залежності між аксіомами.

Всі зазначені теореми доведені для суворого виконання умов домінування.

Із зазначеної теореми, як наслідків, випливають справедливість ЦПТ для послідовності незалежних однаково розподілених випадкових величин з кінцевим другим моментом і справедливість ЦПТ для послідовності випадкових величин, для якої виконується умова Ляпунова.

Безпосереднім наслідком зазначених теорем є наступна теорема.

Таким чином, зазначені теореми еквівалентні.

Звідси і випливає зазначена теорема.

У процесі докази зазначених теорем використовується потенціал Г (а) і його властивості.

При цьому докази зазначених теорем майже не змінюються.

Наступне твердження поширює зазначену теорему на аналітичну ситуацію.

Відзначимо, що в зазначеної теоремі мова йде про полутраектрріях безперервних потоків.

Крім свого теоретичного значення, зазначена теорема особливо важлива з обчислювальної точки зору, оскільки, як правило, розрахунок когерентності виявляється більш важким, ніж розрахунок відповідної дифракційної картини.

Ще раз підкреслимо, що зазначена теорема придатна для знаходження GG (г) лише спільно з міркуваннями симетрії, що видно буде з подальшого.

Решта зміст глави вичерпується застосуванням зазначеної теореми до різних питань теорії динамічних систем. Встановлюється зв'язок між нашою теорією і теорією стійкості по Ляпунову, доводиться теорема про існування рішення лінійного рівняння в приватних похідних в області тяжіння асимптотично стійкою особливої точки. Вводиться поняття рівномірно розсіюється системи і знаходиться відповідний необхідна і достатня ознака цієї системи.

Але це не випливає із зазначеної теореми аналізу, хоча її доказ по суті проходить.

В кінці цього томи поміщено доказ зазначеної теореми, далеко не представляє тих труднощів, які, невидимому, йому був схильний приписати Лагранж. Біне (Binet) вже давно опублікував це доказ в Bulletin de la Societe philomathique.

Більш того, дослідження методу докази зазначеної теореми Фрідріхса показує, що оператор U, a також його зворотний оператор f /1 мають вигляд /Г, де Г - (сингулярних) інтегральний оператор. Якщо /З визначається ядром виду (1), то і U lKoU визначається, очевидно, ядром такого ж виду. Отже, оператор Т /З еквівалентний оператору виду Т /З, де До має вигляд (1); ясно, що функції а - у формулі (1) можна вважати лінійно незалежними.

На закінчення відзначимо, що умовою справедливості зазначених теорем є сталість коефіцієнта масообміну 6 для порівнюваних процесів. При інтенсивності зовнішнього масообміну кінетика процесу визначається тільки внутрішньою дифузією і зазначена умова відпадає.

Якщо простір Е полунорміруемо, то із зазначеної теореми випливає, що безліч ЗГ равностепенно безперервно.

Тут наводяться лише загальні зауваження про доведення зазначених теорем.

Неважко переконатися, що в даному випадку застосування зазначеної теореми законно.

Тоді, приймаючи Н за функцію V у зазначеній теоремі Ляпунова і вимагаючи її знакоопределенності, отримаємо достатні умови стійкості циліндричної прецесії.

Ми припустили /(х) обмеженою, але зазначена теорема допускає значні узагальнення.

Але як і завжди, для справедливості деяких із зазначених теорем (або ж якихось інших теорем) може виявитися достатньої одна лише симетрія.

В умовах теореми 7.1 це відповідає використанню пасивного опису зазначеної теореми і потім взяття експоненти.

Досить видалити з прямої Z одну точку, щоб всі зазначені теореми стали невірні.