А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Собівартість

Собівартість 1 кг маси береться як середня величина для всіх виробів, що випускаються, аналогічних по класу проектованого.

Собівартість Ск складається з вартості експлуатаційних витрат і вартості вихідної сировини, необхідних для виробництва 1 кг концентрованого продукту.

Питому собівартість випарювання як критерій оптимальності застосовують в тому випадку, коли оптимальна за критерієм З продуктивність установки дорівнює або більше продуктивності, потрібної для своєчасної якісної і повної переробки всього що надходить кількості сировини.

Визначити питомі собівартості зварювання покритими електродами і під флюсом, поперечний переріз шва дорівнює 055 см, сила струму при ручному зварюванні дорівнює 200 А, при автоматичній-700 А; тип виробництва-дрібносерійне; розряди зварників-4 по ручної і 6 по автоматичному зварюванні.

Тому питома собівартість одиниці маси h не залишається постійною для всього ряду машин даного типу, а зменшується зі збільшенням маси.

Зміна питомої собівартості випуску може бути також внаслідок збільшення споживання матеріалів у виробництві і збутової діяльності.

Розрахунок питомої собівартості технологічних процесів З пусп залежить від розмірів серії, яка зазвичай вказується в технічному завданні.

Характеризуються низькою питомою собівартістю і надійної пневмо-подачею. 
Су - питома собівартість 1 м буріння свердловин ССК, руб. /М; Сп - витрати по колонковим і шламових трубах, руб. /Станко-зміна; З про Л - вартість лебідки ЛК-1200 руб .; Соб.

Коефіцієнти приведення витрат. Су - питома собівартість перекачування на 100 т - км згідно з даними табл. 47; Q - річна продуктивність; L - довжина трубопроводу.

Структура характеристики питомої собівартості ремонтної продукції така, що в ній правильно відбивається сукупний вплив різних чинників (тривалості простою обладнання в ремонті, періодичності ремонту, витрат на ремонти), а також якість ремонту, оцінюється відсутністю або наявністю повторних ремонтів, і вона виключає зацікавленість в штучному завищенні вартості та обсягів ремонтних робіт (так само як і заниженні обсягів в шкоду надійності), необґрунтоване нарахування та завищенні різного роду накладних витрат, в маневруванні різними видами ремонтів та джерелами їх фінансування. Для того щоб домогтися зниження питомої собівартості ремонтної продукції, потрібні реальні заходи - по раціональній організації ремонтів: зниження вартості використовуваних матеріалів і запасних частин, накладних витрат, подовження періодичності та скорочення тривалості простою в ремонтах, підвищення продуктивності праці ремонтного персоналу і культури експлуатації обладнання.

Структура характеристики питомої собівартості ремонтної продукції така, що в ній правильно відбивається сукупний вплив різних чинників (тривалості простою обладнання в ремонті, періодичності ремонту, витрат на ремонти, а також якість ремонту, оцінюється відсутністю або наявністю повторних ремонтів), і вона виключає будь-яку зацікавленість у штучному завищенні вартості та обсягів ремонтних робіт (так само як і в заниженні обсягів робіт на шкоду надійності), необґрунтоване нарахування та завищенні різного роду накладних витрат, в маневруванні різними видами ремонтів та джерелами їх фінансування. Для того щоб домагатися зниження питомої собівартості ремонтної продукції, потрібні реальні заходи щодо раціональної організації ремонтів, зниження вартості ис-лользуемих матеріалів і запасних частин, накладних витрат, скорочення тривалості простою в ремонтах, підвищення продуктивності праці ремонтного персоналу і культури експлуатації обладнання.

З ростом потужності питома собівартість машини, яка припадає на одиницю потужності, зменшується за рахунок зменшення як ваги машини на одиницю потужності, так і собівартості одиниці її ваги. При цьому зменшення собівартості 1 кг ваги машини в міру збільшення її потужності відбувається за рахунок зменшення трудомісткості виготовлення, а також зменшення частки найбільш дорогих матеріалів в загальній вазі матеріалів, що припадають на одиницю ваги машини.

І Р - питома собівартість виготовлення існуючої машини на одиницю показника, обраного за головний; тн - технічний показник проектованої машини у відповідних одиницях виміру.

Великий вплив на питому собівартість розподілу газу надає широкий розвиток промислового газопостачання. Різке збільшення кількості газу, використовуваного в місті, супроводжується при цьому лише відносно незначним зростанням витрат по експлуатації системи газопостачання, так як, на що вже вказувалося вище, споживання газу промисловістю абсолютно або майже не зачіпає переважаючих в містах газопроводів низького тиску. Тому питома собівартість розподілу газу зменшується майже в прямій відповідності зі збільшенням частки промисловості в газовому балансі міста.

З яких елементів складається питома собівартість на зварювання.

Викладений метод розрахунку за питомою собівартості одиниці маси подібних деталей і машин є найбільш простим, поширеним, але і найменш точним з всіх відомих методів розрахунку проектної собівартості машин.

Застосування методу, заснованого на питомої собівартості, передбачає наявність прямої пропорційної залежності собівартості і. Таке припущення справедливо для металлоемкой техніки (ливарне, ковальство-чайно-пресове, поліграфічне обладнання), але для засобів вимірювань цей метод неприйнятний, оскільки маса входять до них матеріалів не визначає собівартості пристроїв.

На рис. 1.1 показана зміна питомої собівартості універсальних токарних верстатів моделей 1А62 і 1К62 в залежності від їх ваги[12], А на рис. 1.2 - зміна питомої собівартості виготовлення вантажних автомобілів залежно від їх вантажопідйомності. Такі питомі значення можуть бути знайдені для всіх машин, що випускаються.

На рис. 2.1 показана залежність питомої собівартості токарних верстатів від коефіцієнта технологічної оснащеності[12], Під яким розуміється відношення числа найменувань предметів спеціального оснащення до числа найменувань оригінальних деталей конструкції.

Питомі витрати на ремонт котлоагрегатів. на 1 ч експлуатаційної готовності S. 1 і на 1 m. | Питомі витрати на ремонт конденсаційних До і теплофікаційних Г турбоагрегатів на 1 ч готовності агрегату хр см і 1 Мет ч потенційної вироблення електроенергії - S gy. Принципова відмінність цього показника від питомої собівартості ремонтної продукції полягає в тому, що в першому випадку витрати на ремонт відносяться до календарної тривалості року його проведення, а в другому випадку витрати на ремонт за будь-який розрахунковий період порівнюються з відповідною експлуатаційною готовністю відремонтованого обладнання.

Принципова відмінність цього показника від питомої собівартості ремонтної продукції полягає в тому, що в першому випадку витрати на ремонт відносяться до календарної тривалості року його проведення, а в другому випадку витрати на ремонт за будь-який розрахунковий період порівнюються з відповідною експлуатаційною готовністю відремонтованого обладнання. Припустимо, що в даному році питомі витрати на ремонт двох однотипних турбоагрегатів однакові.

Для того щоб домагатися зниження питомої собівартості ремонтної продукції, потрібні реальні заходи щодо раціональної організації ремонтів, зниження вартості використовуваних матеріалів і запасних частин, накладних витрат, скорочення тривалості простою в ремонтах, підвищення продуктивності праці ремонтного персоналу і культури експлуатації обладнання.

Принципова відмінність цього показника від питомої собівартості ремонтної продукції полягає в тому, що в першому випадку витрати на ремонт відносяться до календарної тривалості року його проведення, а в другому випадку витрати на ремонт за будь-який розрахунковий період порівнюються з відповідною експлуатаційною готовністю відремонтованого обладнання. Припустимо, що в даному році питомі витрати на ремонт двох однотипних турбоагрегатів однакові. Однак простий в ремонті, так само як і тривалість міжремонтних періодів, були різними. Ці дуже важливі для основної діяльності електростанції фактори в першому випадку не отримують відображення.

На рис. 2.3 приведена залежність питомої собівартості різних заготовок від їх ваги.

Таким чином, для визначення питомої собівартості розвіданих запасів нафти або газу необхідно визначити суспільно необхідні витрати на тому чи іншому етапі або стадії геологорозвідувальних робіт і запаси нафти або газу, які розвідані (до відповідних категорій) в результаті цих робіт.

Таким чином, при збільшенні випуску повна питома собівартість повинна швидко падати, на графіку асимптотично наближаючись до прямий питомих змінних витрат. Однак оскільки, як ми вже відзначали вище, жодне підприємство не може безмежно збільшувати випуск в силу технологічних обмежень, при розширенні виробництва криві питомих витрат (постійних і повних) виходять на новий рівень.

На рис. 1 наведено динаміку зміни питомої собівартості по роках служби паливозаправників, як найбільш представницької груо-пи спецмашин, яри існуючій системі нарахування амортизації. При збільшенні терміну служби топлівезаправщіков спостерігається збільшення питомої собівартості одиниці напрацювання. Як наслідок, має місце суттєве зростання собівартості від року до року, яке на 8 - му році експлуатації дочти в 4 5 разу вища від.

Це в першу чергу стосується порівнянності питомої собівартості продукції і правомірності використання показника поточних витрат виробництва одиниці продукції, розрахованого як середня величина по всій продукції.

З даних табл. 6.4 випливає, що питома собівартість відновлення основних деталей замінних вузлів становить 56 5% від питомої собівартості виготовлення цих же деталей. Це свідчить про високу економічну ефективність централізованого відновлення деталей (вузлів) за умови, що їх вторинний ресурс не менше 80% первинного.

Зміна собівартості випуску продукції в результаті зміни питомої собівартості одиниці продукції становить відносну економію або перевитрату витрат на випуск.

Іноді буває вигідно встановлювати відпускну ціну на рівні нижче питомої собівартості.

Примітка: зростання віддачі від масштабу означає зменшення питомої собівартості одиниці продукції зі збільшенням обсягу випуску.

Встановлення в якості єдиного показника економічності енергетичної системи питомої собівартості корисно відпущеного кіловат-години безумовно правильно.

Найбільш поширений наближений метод визначення собівартості проектованого вироби з питомої собівартості. За визначальний параметр може бути взятий вага, потужність, розмір або будь-якої іншої показник, який найбільш тісно пов'язаний із собівартістю виробу. Передбачається, що собівартість проектованого вироби буде змінюватися прямо пропорційно зміні обраного параметра. Виходячи з цього, собівартість кожного виробу визначається як добуток собівартості вироби аналогічного призначення, що припадає на одиницю обраного параметра на його загальну величину.

За рахунку 40 враховуються тільки відхилення, викликані невідповідністю питомої собівартості випуску плановому рівню. Інша частина відхилень обумовлюється відхиленнями фізичного обсягу випуску.

Однак на практиці запаси на початок періоду можуть мати іншу питому собівартість, оскільки були зроблені в іншому звітному періоді.

З наведених у табл. 88 даних видно, що мінімальну питому собівартість одиниці міцності має цементобетон, найбільшу - пластбетон на епоксидних смолах і асфальтобетон. Собівартість пластбетони на фуранових і епоксидних смолах всього в 2 - 2 5 разу більше, ніж у цементобетона. Це свідчить про те, що за певних умов і раціональних конструктивних рішеннях пластбетони цілком можуть конкурувати з асфальтобетоном і навіть з цементобетоном.

Зі зниженням питомої ваги видобутку нафти і газу з більш високою питомою собівартістю з 2792 до 1735% збільшилися витрати на 162 тис. Руб. (Економія зменшується) при звітної видобутку нафти і газу.

При розрахунку економічної ефективності різних варіантів побудови однотипних ІС враховується питома собівартість одного елемента ІС. Вона визначається з відношення повної собівартості ІС до числа елементів в ній. Основними факторами, що впливають на питому собівартість елемента, є наступні: площа, займана однією ІС на підкладці; загальне число ІС, що розміщуються на підкладці; відсоток виходу придатних виробів з однієї підкладки; число одночасно оброблюваних підкладок; вартість збі-Рочной-монтажних робіт по установці ІС в корпус і самого корпусу; вартість операцій з контролю і випробувань ІС.

Зазвичай в більшості галузей обсяг виробництва, при якому досягається мінімальна питома собівартість продукції, великий, тому лише відносно великі організації можуть отримати доступ до переваг ефектів масштабу, організовуючи серійне виробництво і масове просування і збут.

МОР на рахунки витрат (розраховується зазвичай як середньозважена з питомою собівартості заготовлення і питомої собівартості початкового балансового залишку); цінові фактори і не повинні впливати на розподільні ваги, так як генераторами складських витрат служать саме натуральні показники матеріальних оборотних запасів.

У зв'язку зі збільшенням частки видобутку нафти і газу з більш високою питомою собівартістю сума витрат збільшується на 4 тис. Руб. при звітної видобутку нафти і газу.

Експлуатаційна технологічність характеризується наступними кількісними показниками: коефіцієнтом зручності обслуговування; питомої собівартістю і питомої трудомісткістю технічного обслуговування; середнім часом технічного обслуговування /- го виду; ймовірністю технічного обслуговування /- го виду за встановлений час.

Поглиблення аналізу до другого і наступних рівнів розкриває шляхи і резерви зниження питомої собівартості продукції.