А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Точна формула

Точна формула, отримана при зворотному перетворенні (3519), має громіздкий вигляд. Щоб знайти нижню оцінку, припустимо, що проміжок tK є і після першого прорахунку.

Точна формула для неї виводиться в наступному параграфі. Для систем макроскопічного розміру цей час переходу запросто може виявитися в кілька разів перевищує вік Всесвіту. Однак для окремих молекул воно визначається множником Аррениуса. Для систем, в яких області стійкості і нестійкості змащені, як на рис. 33 важко провести різницю між двома масштабами часу і такий поділ втрачає своє значення.

Точна формула для g, що охоплює всі значення z, має більш складний вид.

Точна формула (5 - 92) може бути покладена в основу дослідження величини зміщення середніх рівнів показань підсистем і вхідного сигналу для досить різноманітних режимів вимірювання та контролю. Розглянемо застосування (5 - 92) на одному приватному режимі вимірювання, а потім перейдемо до більш ефективному, наближеному методу аналізу поведінки нестаціонарних підсистем ІБК.

Точні формули для визначення втрат напору в період пуску гарячого трубопроводу методом інтегрування тю Чебишеву незручні для якісних розрахунків у випадках, коли необхідний хоча б наближений розрахунок великої кількості варіантів.

Дипольні моменти деяких з'єднань, визначені методом Штарка. Точні формули для розщеплення Штарка в молекулах типу асиметричного дзиги отримати важко. Однак дослідження ефекту Штарка дозволяє також розрахувати дипольні моменти і в цьому випадку. При невідомому напрямку дипольного моменту ефект Штарка визначається для декількох ліній. Це дає можливість обчислити значення проекцій дііольного моменту на осі.

Точні формули для ймовірностей помилок розрізнення М довільних сигналів досить громіздкі навіть при М 2 проте в додатках частіше за інших зустрічаються ансамблі сигналів, ортогональних в посиленому сенсі.

Точна формула (6.8) в разі великих девіацій W]- ITC, тобто великих баз BxWfTc l, допускає наочне наближення.

Точні формули досить громіздкі, усереднені вираження дані в Додатку.

Схема до розрахунку фільтрації під греблею по формулі Г. Н. Каменського. Точна формула Павловського для визначення тиску на підошву флютбета вимагає досить трудомістких обчислень.

точні формули для обчислення цих опорів громіздкі і незручні при інженерних розрахунках.

Точні формули для обчислення цих опорів громіздкі і незручні при інженерних розрахунках. Крім того, знайдені розрахунковим шляхом значення опорів повинні потім округлятися до величин, що визначаються ГОСТ.

Точна формула наводиться в гл.

Точна формула для визначення витрати виведена в додатку В.

Точна формула потрібна ось чому. Коли мова йде про намагніченості, то за її температурну залежність при Т Тс відповідають тільки магнони. Коли ж мова йде про теплоємності - це не так.

Точні формули виявляються тоді більш складними.

Точна формула, що описує цю тимчасову еволюцію, може бути отримана наступним чином.

Точні формули для Рп (t) були отримані незалежно багатьма авторами, але вони для нас нецікаві.

Точні формули для фазової швидкості з - і /k і коефіцієнта загасання ki мають вельми громіздкий вигляд.

Точна формула для З досить громіздка, і ми її тут не наводимо.

Точна формула для L (р), коли величина, зворотна кутовому коефіцієнту ліній рішення, є ціле число.

Точні формули для окремих солей будуть розглянуті нижче.

Точні формули для Л про виходять різними в залежності від матеріалу проводів і частоти.

Точна формула для енергії гармонічного осцилятора виявляється дещо відмінною від рівняння (ХП.

Точні формули для часів релаксації складні; тут тільки відзначимо характерні залежності звичайних процесів від температури і поля. Кроніга - Ван Флека) тип спін-граткових релаксації. Для деяких важливих систем парамагнітних рівнів, описуваних за допомогою спинового гамильтониана, застосовні досить прості методи обчислень.

Точні формули для /г2 і /г3 дані Вегенером.

Точні формули для розщеплення Штарка в молекулах типу асиметричного дзиги отримати важко. Однак дослідження ефекту Штарка дозволяє також розрахувати дипольні моменти і в цьому випадку. При невідомому напрямку дипольного моменту ефект Штарка повинен бути визначений для декількох ліній. Це дає можливість обчислити значення проекцій дипольного моменту на осі.

Точні формули для розщеплення Штарка в молекулах типу несиметричного дзиги отримати важко. Однак дослідження ефекту Штарка дозволяє розрахувати дипольні моменти і в цьому випадку. Відзначимо, що при невідомому напрямку дипольного моменту ефект Штарка повинен бути визначений для декількох ліній. Отримані цим шляхом дані дають можливість обчислити значення проекцій дипольного моменту на головні осі молекули.

Точні формули для окремих солей будуть розглянуті нижче.

Точні формули (323) і (326) складні, є трансцендентними і для практичного застосування вимагають підрахунку на ЕОМ. Тому для практичних інженерних розрахунків слід розглянути можливість побудови наближених формул.

Точна формула для енергії гармонічного осцилятора виявляється дещо відмінною від рівняння: (ХП. Точна формула іона, записаного нами як А1О (ОН) 2 невідома. Мабуть, остання формула найкраще відображає реальну структуру гідроксиду алюмінію. Точна формула хинона була встановлена а, А.

Криві Ag і Wxz над вертикальним стрижнем (а, вертикальним уступом (б, горизонтальної напівплощиною (ст. Теоретичні точні формули таких складних аномалій підібрати не вдається, тому використовують метод підбору або по виду та форми аномалії визначають форму тіла, а по наблюденной кривої розраховують його параметри.

точні формули залежать від розташування джерел, нам вони не потрібні.

Зазвичай точні формули для U п і Vп цікаві остільки, оскільки вони пов'язані з вірогідністю поглинання. Чому дорівнює ймовірність п того , що це здійсниться точно на п-му кроці.

Точна формула продукту приєднання хлорного олова до лг-амінобензальдегіду невідома.

Точні формули відносної зміни коефіцієнта передачі по напрузі при Ун Ф 0 можна отримати, якщо значення алгебраїчних доповнень (220) і (227), виражені через параметри схем на рис. 46 6 і в, підставити у формули (219) і (226) відповідно.

Точна формула часткової суєти членів гармені чеського ряду приведена, наприклад, в статті Р. П. Боа-са і Дж. Точних формул і графіків для обчислення температури спалаху суміші, що дають результати, добре сходяться з досвідченими даними, поки немає і взагалі в цій галузі зроблено порівняно небагато.

Точної формули для f (q) отримати не вдається, проте виведений ряд наближених виразів.

Точної формули для великих значень D не існує, проте Лонге - Хіггінс, Епік, Прайс і Зак[86]провели чисельні розрахунки рівнів енергії для ряду значень D. Можна бачити, що електрон але - коливальна структура досить складна. Групи рівнів, пов'язаних з різними коливальними квантовими числами v (з'єднані похилими пунктирними лініями), накладаються один на одного. За відсутності електронно-коливального взаємодії і в гармонійному наближенні такі групи зливаються в одиночні рівні. Зауважимо, однак, що вироджені електронно - коливальні рівні і, зокрема, рівень v 0 НЕ розщеплені. При цьому не має значення, велике або мало електронно - коливальний взаємодія.

Точної формули для визначення зміни профілю гуми по виході з черв'ячного преса не встановлено, незважаючи на ряд робіт. У разі випуску заготовок для трубок підбирають найбільш ефективну комбінацію мундштука і дорна; при виготовленні шайб для заготовки фасонних стрижнів велике значення має досвід наладчика, обслуговуючого машини. Так як зміна перерізу заготовки залежить і від пластичності сумішей, то при зміні їх потрібно відповідна заміна або пригонка шайб. Невелика товщина шайб полегшує цю роботу. Усадка заготовки по довжині становить приблизно 2% і аналогічна усадки, одержуваної при гортанні гумової суміші на каландрі.

Поперечний переріз шнура і відповідне йому отвір шайби. Точної формули для визначення зміни профілю гуми по виході з черв'ячного преса не встановлено, незважаючи на ряд робіт.

Точних формул для розрахунку продуктивності буріння поки ще не розроблено.

Круглий броньовий сердечник. Точних формул для розрахунку індуктивності котушок з короткими товстими роз'єднаними сердечниками поки не запропоновано.

Досить точних формул для рамних мешалок певної конструкції немає, і розрахунок ведеться виходячи із закону Ньютона, як це було показано вище. Пояснимо сказане двома прикладами.

Згідно точній формулі, збільшення визначається як відношення тангенсів кутів зору. Внаслідок малості кутів зору значення тангенсів можна замінити значеннями аргументів.

Ця точна формула виявляється ідентичною емпіричному закону Річардсона про довжину узбережжя Британії.

Ця точна формула показує, що дотичне напруження складається з двох частин.