А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Технічний проект

Технічний проект є основним проектним документом, в якому наводяться розробки та інформація про них за всіма компонентами створюваного банку даних. При моделюванні бази даних використовуються різні методи і засоби, орієнтовані на вибір конкретної СУБД. Сюди ж відносяться і перед базові процеси підготовки інформації і роботи з нею, визначення технологічних особливостей по всім процесам, які виникають в результаті створення і впровадження банку даних. У технічному проекті відображаються організаційні зміни, пов'язані з роботою технічних і програмних засобів, з новою організацією інформації.

Технічний проект складається з двох частин. Перша частина об'єднує проектні рішення питань, загальних для всієї АСУП. У другій частині розглядаються проектні рішення по підсистемах.

Технічний проект повинен містити: пояснювальну записку; таблицю основних технічних показників; специфікацію на світильники, електрообладнання, проводи, кабелі та основні матеріали; кошторис, що визначає вартість освітлювальної установки.

Технічний проект, який визначає основні організаційно-технічні рішення, структуру і зв'язку різних елементів системи управління якістю.

Технічний проект розробляють з метою з'ясування остаточних технічних рішень, що дають повне уявлення про конструкцію виробу, коли це доцільно зробити до розробки робочої документації.
 Технічний проект розробляють після затвердження ТЕО проекту трубопроводу.

Технічний проект по ГОСТ 2120 - 73 являє собою сукупність документів, які містять остаточні технічні рішення, дають повне уявлення про пристрій розроблюваного виробу і містять вихідні дані для розробки робочої документації. Обов'язковими для розробки є документи поз.

Технічний проект розробляється з метою визначення основних проектних рішень по створенню системи.

Технічний проект виконується на основі ескізного проекту з урахуванням всіх внесених змін до останній.

Технічні проекти можуть орієнтуватися на перспективні засоби автоматизації тільки при ретельному аналізі можливостей промислових організацій освоїти виробництво цих коштів у встановлені терміни.

Технічний проект - сукупність конструкторських документів, які повинні містити остаточні технічні рішення і вихідні дані для розробки робочої документації.

Технічний проект складається з креслень, пояснювальної записки і кошторисів. Технічний проект розробляється тільки по об'єктах будівництва першої черги (2 - 3 роки) на основі затвердженого проектного завдання і розкопок, проведених для уточнення або доповнення матеріалів, які кладуться в обгрунтування технічного проекту. Споруди наступних черг будівництва розробляються тільки схематично, з обґрунтуванням можливості їх здійснення в майбутньому без докорінної переробки споруд, що зводяться в першу чергу будівництва.

Технічний проект містить розрахунки машини і проектні креслення загальних видів.

Технічний проект містить остаточні технічні рішення, дають повне уявлення про конструкцію крана. Розроб - Щтка креслень складальних одиниць і деталей може виконуватися за допомогою ЕОМ, і відповідних пристроїв для побудови графічного зображення.
 Технічний проект містить пояснювальну записку, розрахунки, патентний формуляр, схеми і креслення.

Технічний проект повинен визначати основні проектні рішення, оцінювати передбачувані витрати на створення системи і її основні техніко-економічні показники. Технічний проект розробляє науково-дослідницька або проектна організація на підставі затвердженого ТЗ на розробку АСУ.

Технічний проект повинен охоплювати наступний комплекс питань: управління основною виробничою діяльністю та трудовими ресурсами, матеріально-технічним постачанням, складським господарством, збутом продукції, допоміжної виробничою діяльністю; планово-економічні розрахунки (техніко-економічне планування); бухгалтерський облік; проект інформаційно-обчислювального центру (ІОЦ) та інших ланок механізованої обробки інформації; ефективність системи і кошторисно-фінансові розрахунки; системні специфікації по кожній із завдань.
 Технічний проект - це сукупність конструкторських документів, які повинні містити остаточні технічні рішення, дають повне уявлення про пристрій розроблюваного виробу, і вихідні дані для розробки робочої документації.

Технічний проект після узгодження і затвердження в установленому порядку служить підставою для розробки робочої документації.

Технічний проект направляється на рецензію спеціалізованим стороннім організаціям або окремим фахівцям. Потім він обговорюється на засіданні науково-технічної ради головної організації, узгоджується з нею і з Міністерством приладобудування, засобів автоматизації і систем управління.

Технічний проект розробляється на основі технічного завдання і являє собою сукупність основних відомостей і вимог, що пред'являються до АСУП. Він дозволяє розглянути різні варіанти елементів системи, вибрати найбільш ефективні і судити про організаційну, економічної і технічної можливості обраної системи. Технічний проект розробляється у вигляді загального технічного проекту і більш докладного.

Технічний проект є основним документом для створення та впровадження АСУП. Він передбачає введення більш досконалої організаційної структури системи управління та її інформаційно-технічного забезпечення.

Технічний проект (ТП) є вид проектної КД на виріб, що містить остаточні технічні рішення, що дає повне уявлення про пристрій розроблюваного виробу і включає в себе дані, необхідні і достатні для розробки робочої КД. Тут проводиться детальна і остаточна відпрацювання схемних і конструкторських рішень, включаючи створення креслень на всі важливі вузли, блоки і прилади.

Технічний проект розробляється на основі затвердженого відповідними інстанціями проектного завдання і додаткових матеріалів вишукувань.

Технічний проект виконується з метою остаточного вирішення основних принципових проектних пропозицій та уточнення рекомендацій, зроблених в ТЕО. У технічному проекті розглядається весь комплекс інженерних задач, починаючи з вибору майданчиків і траси під будівництво, виявлення джерел постачання основною сировиною, паливом, водою і енергією, будівельними матеріалами, прийняття основних технічних рішень по основних споруд проектованого об'єкта і закінчуючи визначенням загальної вартості будівництва, виявленням основних техніко-економічних показників і специфікацією необхідного обладнання.

Технічний проект з кошторисами після його затвердження служить підставою для фінансування будівництва, замовлення основного обладнання та розробки робочих креслень.

Технічний проект на будівництво углепровод Белово - Новосибірськ за технологією Black Mesa відповідно до Постановою РМ СРСР від вересня 1979 (№ 2072р) був розроблений в 1981 році.

Технічний проект зі кошторисною документацією після затвердження в установленому порядку є підставою для фінансування будівництва, замовлення устаткування та розробки робочих креслень.

Технічний проект містить детальну розробку рішень, прийнятих в ескізному проекті, з урахуванням всіх вимог технічного завдання. Технічний проект виконується розробником і включає остаточне технічне рішення, що дає повне уявлення про конструкцію проектованих виробів і матеріалах для їх виготовлення. Цей проект включає креслення розробляються виробів (зазвичай загальні види) і докладні розрахунки.

Технічний проект, розроблений на основі затвердженого проектного завдання, складається з тих же частин, що і проектне завдання; в технічному проекті уточнюються всі матеріали і дані проектного завдання.

Технічний проект - сукупність конструкторських документів, які містять остаточні технічні рішення, дають повне уявлення про пристрої вироби, і вихідні дані для розробки робочої документації.

Технічний проект включає документи, що містять дані про остаточні технічні рішення і вихідні матеріали для розробки робочої документації.

Технічний проект розробляється на основі затвердженого проектного завдання при проектуванні за трьома стадіями. Технічний проект виконується для уточнення, на основі розробленого технологічного процесу, вибору і кількості обладнання, обсягу і витрат на будівництво і техніко-економічних показників.

Технічний проект розробляється на підставі ТЕО і технічних умов на проектування з вихідними даними.

Технічний проект передує етапу розробки робочої документації, тому він повинен більш повно визначати проектовану конструкцію і містити остаточний техніко-економічний розрахунок.

Технічний проект містить технічні рішення і дані, достатні для повного уявлення про будову та принцип роботи виробу. У технічному проекті повинні бути вирішені всі питання, що забезпечують хороший технічний рівень нового вироби як в процесі виготовлення, складання, випробування, так і в процесі експлуатації. У технічному проекті нерідко припускаються помилок, не приділяючи належної уваги таким питанням, як змазування, охолодження, заправка мастильними матеріалами, охолоджувальною рідиною, паливом.

Технічний проект (перша стадія проектування) - це комплексний документ, який містить технологічний розрахунок, будівельну частину, генеральний план заводу техніко-економічну частину, кошторис, проект організації будівництва, замовні специфікації на апаратуру, обладнання, конструкції, вироби та матеріали.

Технічний проект (перша стадія проектування) - це комплексний документ, який містить технологічну частину, будівельну частину, генеральний план підприємства, техніко-економічну частину, Омета, проект організації будівництва, специфікації для замовлення апаратури, обладнання, конструкцій, виробів і матеріалів.

Технічний проект затверджується так само, як і проектне завдання. Робочі креслення розробляються після затвердження технічного проекту.

Технічний проект - сукупність конструкторських документів, в яких містяться остаточні технічні рішення, що дозволяють скласти повне уявлення про ЕОМ і її складові частини, а також про систему математичного забезпечення.

Технічний проект після узгодження і затвердження в установленому порядку служить підставою для розробки робочої конструкторської документації.

Технічний проект включає проектні рекомендації, загальні для всієї системи, і рішення по підсистемах.

Технічний проект містить сукупність конструкторської документації, що відбиває остаточні технічні рішення, дають повне уявлення про пристрій розроблюваного виробу, і вихідні дані для розробки робочої документації.

Технічний проект є підставою для розробки робочої конструкторської документації, яка містить необхідні дані для виготовлення, випробування, приймання, експлуатації, транспортування і зберігання виробу.

Технічний проект дає остаточне технічне рішення і повне уявлення про об'єкт проектування. По ньому вже можна досить точно судити про технічний рівень і якість виробу.

Технічний проект може розроблятися на одну окрему свердловину або на групу свердловин, які будуть закладатися в аналогічних геолого-технічних умовах. Жодна свердловина не може забурюються без затвердженого технічного проекту і кошторису на її будівництво.

Технічний проект містить ті ж частини, що і техно-робочий проект. У необхідних випадках при розробці технічного проекту можуть бути переглянуті деякі рішення, прийняті в ТЕО, а також уточнені окремі вихідні дані. Якщо для планованого технічним проектом будівництва буде потрібно виконання науково-дослідних, експериментальних або дослідних робіт, то повинен бути наведений перелік цих робіт з короткою їх характеристикою. Склад приводяться в технічному проекті креслень приблизно такий же, як в техно-робочому проекті.

Технічні проекти і геолого-технічні наряди на буріння розвідувальних свердловин повинні бути повністю ув'язані з затвердженим проектом детальної розвідки родовища.

Технічний проект складається з тих же частин, що і проектне заду ня, але більш докладно розроблених для прийнятого варіанту будівництва за раніше затвердженим проектним завданням з відповідним уточненням дослідницько-вишукувальних матеріалів.