А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Теплофизика

Теплофизика з давніх часів, більше ніж будь-яка інша галузь фізики, займається питаннями фазових перетворень. З цієї проблеми в багатьох країнах проведено велику кількість дослідницьких робіт, завдяки чому зроблено суттєвий крок вперед ib розвитку теплофізики при конденсації пари. Отримано експериментальні дані по конденсації пари в присутності неконденсуючий газів на твердих поверхнях, які узагальнені у вигляді різноманітних критеріальних рівнянь.

Теплофізика та динаміка інтенсивних імпульсних впливів, Ін - т хім. фізики АН СРСР, Черноголовка.

Теплофізика і теплотехніка, Київ, Изд.

Розділ теплофізики, що вивчає методи і засоби вимірювання кількості теплоти при різних фізичних, хімічних і біологічних процесах.

Розділ теплофізики, що вивчає методи перетворення теплового випромінювання тіл в інфрачервоній області спектра для отри-чення видимого (термічного) зображення. 
Елементи теплофізики при архітектурно-будівельному проектуванні будинків і приміщень допомагають вирішувати завдання, пов'язані з явищами і законами будівельної фізики. В будівельну фізику входять теплофізика, звукоізоляція, інсоляція та інші її елементи.

Завдання теплофізики різання деревини полягає в знаходженні розподілу потоків тепла і температури в різці і в деревині як функції часу при різноманітних режимах різання і різному матеріалі різця.
 Інститут теплофізики Сибірського відділення АН СРСР готовий прийняти в цій справі найактивнішу участь.

У теплофізики досі не знайшли практичного використання процеси, обумовлені нелінійністю систем, на противагу електротехніці, де широко і плідно використовуються нелінійні системи та нелінійні електричні ланцюги. У багатьох випадках один і той же елемент в залежності від цільової завдання може розглядатися і як лінійний, і як нелінійний. Наприклад, провідники, службовці для транспортування електроенергії, розглядаються як лінійний елемент електричного кола. Однак ті ж провідники застосовуються в якості термосопротивлений, в яких використовується мінливість електроопору зі зміною температури.

У прикладної інженерної теплофізики розглядаються завдання при змішаних граничних умовах, коли на окремих частинах поверхні тіла задається одна з умов (129) - (131), різних в кожній частині поверхні. Наприклад, теплові розрахунки стінок теплообгороджувальних-чих конструкцій, паропроводів і інших деталей у формі пластини, полого циліндра і кульової оболонки призводять до вирішення задач нестаціонарної теплопровідності при змішаних граничних умовах, які задаються в різних поєднаннях умов (129) - (131) на внутрішній і зовнішній поверхнях стінки .

В області теплофізики база знань повинна включати в себе моделі, що забезпечують термодинамічне узгодження даних і можливість екстраполяції розрахункових методик у. Для вирішення цих завдань необхідно перебудувати відповідні функціональні блоки системи АВЕСТА. В першу чергу це стосується блоку розрахункових методик. До теперішнього часу розрахунково-методичний апарат системи був призначений для вирішення прямої задачі, тобто розрахунку значень теплофізичних-чеських властивостей по знайденим раніше аналітичним залежностям.

У лабораторії теплофізики Інституту будівельної техніки Академії архітектури СРСР використовуються для вимірів температур переважно малогабаритні термометри опору, сконструйовані А. Оболонка плоского термометра має діаметр 22 мм і товщину 4 5 мм; оболонка циліндричного термометра має діаметр 7 5 мм і довжину 40 мм.

Мазуренко //Теплофізика і теплотехніка.

Ін - т теплофізики СО АН СРСР.

Залежність інтенсив - РІС - 72. Вплив вологості.

За даними Інституту теплофізики МГУ[39], Зміст 1 - 3% вологи не впливає на вибуховість кам'яновугільної пилу. Згідно з графіком на рис. 71 видно, що в міру збільшення вла-госодержанія повітря зменшується інтенсивність вибуху торф'яної пилу. Пояснюється це зменшенням парціального тиску кисню суміші і витратою тепла на випаровування вологи, поглиненої пилом. Вплив вологості по-різному позначається на вибухових властивостях вугільних пилу.

У проблемній лабораторії гірничої теплофізики ЛГМ як вуглеводневої основи вибрано авіаційне паливо марки ТС-1 по ГОСТ 10227 - 62 а в якості обважнювачів - чотирихлористий водень, тетраброметан і фреон-11.

У літературі з прикладної теплофізики, зокрема з теплофізики вугілля, досі відсутня однаковість в застосовуваної термінології. У меншій мірі це відноситься до теплоємності, більшою - до питань теплопереносу. В рамках даної роботи немає можливості докладно аналізувати вживані терміни або обгрунтувати знову пропоновані. Тому обмежимося переліком визначень, які враховують сформовані традиції, які будуть використані в подальшому викладі.

Частіше за інших в прикладної теплофізики та прикладної гідродинаміки, в тому числі у відповідних розділах теорії електричних машин, застосовуються критерії подібності, яким нижче подано коротку характеристику.

Систематично викладаються механіка і теплофізика різних багатофазних середовищ - газосуспензії, бульбашкових рідин, газо - і парорідинних потоків, сумішей взаімонерастворімих рідин в пористих тілах.

Порівняння параболічного і гіперболічного рівнянь теплопровідності. При вирішенні деяких завдань теплофізики необхідно враховувати релаксаційні теплові процеси.

Розглянуто рішення нелінійних задач теплофізики для випадків, коли враховуються залежності теплофізичних характеристик від температури, а також нелінійна залежність від температури граничних умов теплообміну. Викладено методику розв'язання нелінійних задач теплопровідності на електричних моделях, різних, по структурі і принципу дії, методика моделювання деяких задаЦ гідравліки і термопружності. Розглянуто завдання з променистим і контактним теплообміном, а також зворотні задачі теплопровідності.

Внесок високотемпературної гелиотехники в високотемпературну теплофізики та перспективну теплоенергетику в першу чергу йде по лінії експериментального дослідження теплофі-зических властивостей термостійких матеріалів при високих температурах (до 3000 - 4000 С) в різних газових і парових атмосферах - вакуумі.

Викладено основні відомості з теплофізики ядерних енергетичних установок, дана систематична зведення формул, графіків і номограм для теплогідравлічного розрахунку ядерних реакторів, теплообмінників і парогенераторів різного типу. Надано рекомендації щодо розрахунку гідродинаміки і теплообміну для різних теплоносіїв.

Малоінерційний термоелектричний детектор випромінювання - Теплофізика і теплотехніка, 1974 вип.
 З початком реформ Новосибірському НДІ теплофізики, здавалося, була уготована доля сотень інших академічних і галузевих інститутів колишнього СРСР.

Успішно відпрацювавши американське замовлення, сибірські теплофізики крім величезних по науковим мірками грошей отримали цінний досвід правильної поведінки з іноземними партнерами. Довгий час я в основному займався тим, що робив численні і вкрай непродуктивні спроби якось продати створені нами за довгі роки наукові розробки, - згадує Михайло Предтеченський. Після цієї історії я зрозумів, що необхідно серйозно скоригувати методику пошуку замовників. І найбільш оптимальний шлях - не просто пропонувати щось саморобне, а застосовувати наші знання для вирішення конкретних, комерційно затребуваних завдань.

Необхідно посилити роботу в галузі теплофізики, теплотехніки і термохімії, зокрема з видання довідкової літератури, що прискорить процес переходу на одиниці СІ.

Досліджуваний принцип пов'язаний з питаннями теплофізики та гідродинаміки, від вирішення яких залежить практична здійсненність процесу.

Помітний внесок у дослідження питань теплофізики процесів агломерації та випалу окатишів внесли Н. М. Бабушкін, Б. А. боковнік, Г. М. Майзель, Ф. Р. Шкляр, А. П. Буткарев (Всесоюзний інститут металургійної теплотехніки), С. Г. братчиків, Б. І. Китаєв, Ю. Г. Ярошенко, В. І. Лобанов (Уральський державний технічний університет - УПІ), Ю. С. Юсфін, В. С. Валавіна, Ю. С. Карабасов (Московський інститут сталі і сплавів) і ряд інших вчених і організацій.

Важливе значення має експериментально-теоретичне дослідження теплофізики бистропротекающих процесів тертя, що охоплює широкий діапазон зміни швидкостей, від десятків до декількох тисяч метрів в секунду, при значних прискорень поступального руху тіл з тривалістю процесу тертя від сотих часток секунди до декількох секунд. Необхідно враховувати в'язко-пластичне та пружно-пластичне деформування приповерхневих шарів матеріалів, нестаціонарність контакту шорстких тіл, глибину шарів, залучених в передеформйрованіе, нестаціонарність розподілу теплових потоків, теплоти між труться тілами, значна зміна теплофізічес-ких властивостей тіл, що труться, тепломасоперенос в процесі тертя, макрозмін контакту в результаті зносу і викривлення тел.

У збірнику представлені роботи Інституту теплофізики Сибірського відділення АН СРСР, Центрального котлотурбінного інституту ім.

Першочергова увага була приділена вивченню теплофізики розроблюваних конструкцій ядерних реакторів і вибору для них матеріалів, аналізу їх поведінки в умовах реакторних випромінювань, а також забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Результати досліджень були використані при виборі характеристик досвідчених систем стержнежідкостного регулювання, які пройшли випробування на Курській АЕС, і при теплогід-равліческом обгрунтуванні каналу швидкої аварійного захисту, якою після аварії на Чорнобильській АЕС були обладнані всі реакторні установки з канальними реакторами великої потужності. Були розроблені також перспективні ядерні реактори для використання при опріснення солоних вод, для стерилізації продуктів і модифікації властивостей матеріалів, для виробництва електроенергії в районах Півночі і Далекого Сходу. Нарешті, за результатами конструкторських розробок і досліджень був виконаний технічний проект індій-галлиевого радіаційного контуру, що переносить енергію випромінювання з відбивача реакторної установки з канальними реакторами великої потужності.

Застосування теплових одиниць СІ в теплофізики та теплотехніки полегшується такими факторами, як відсутність значної кількості приладів, градуйованих в одиницях інших систем або у позасистемних одиницях. Крім того, широко поширені позасистемні одиниці для вимірювання коефіцієнтів теплопровідності або теплообміну, які засновані на кілокалорії, незначно (на 16%) відрізняються від одиниць СІ. У термохіміі вже в даний час можна переходити на одиниці СІ і відмовитися від одиниць, заснованих на термохимической калорії, так як в цій області науки відсутні шкальні прилади.

Вже порівняно давно теплотехніки і теплофізики була усвідомлена необхідність ретельного дослідження властивостей води і уніфікації відповідних нормативних даних, необхідних для розрахунку процесів і обладнання. Саме прагненням до уніфікації таблиць термодинамічних властивостей води і водяної пари і до кооперації в області складних і трудомістких досліджень цих властивостей продиктована необхідність міжнародного співробітництва при вирішенні цієї проблеми.

Затверджено до друку Вченою радою Інституту теплофізики СО РАН.

Книга призначена для фахівців в області теплофізики обробки матеріалів.

З огляду на недостатність даних в проблемній лабораторії інженерної теплофізики Київського технологічного інституту легкої промисловості експериментально досліджена теплопровідність рідкого і газоподібного етилену (чистота 9999%) в інтервалі температур - 100 г - 200 С і при тиску до 500 бар.

Книга складена старшими науковими співробітниками лабораторії теплофізики Інституту будівельної техніки Академії архітектури СРСР на основі результатів досліджень лабораторії і даних інших наукових організацій. 
Обговорено можливості застосування обох методів в теплофізики та намічена програма вирішення нових завдань.

Дослідження рухомих температурних полів стосовно теплофізики обробки металів.

Книга адресована фахівцям в області термометрії, теплофізики, фізики плазми та газового розряду, плазмохімії, гетерогенного каталізу, мікроелектроніки, плазменно-пучкових технологій обробки твердого тіла.

Книга адресується фахівцям в області термометрії, теплофізики, фізики плазми та газового розряду, плазмохімії, гетерогенного каталізу, а також фізикам і інженерам, що працюють в області мікро-і нанотехнології, плазмових і пучкових технологій, пов'язаних з різними впливами на поверхню твердих тіл. Основна мета автора - показати, на який теоретичної і експериментальної основі розвиваються нові методи, які граничні можливості, перспективи застосування активної термометрії, а також невирішені проблеми, що перешкоджають широкому застосуванню ЛТ.

Затверджено членом Наукової ради з комплексної проблеми Високотемпературна теплофізика АН СРСР.

Інститут гідродинаміки, Обчислювальний центр, Інститут теплофізики та ряд інститутів Новосибірська, Красноярська, Томська, Бійська.

У книзі викладені результати досліджень лабораторії теплофізики Інституту будівельної техніки Академії архітектури СРСР і інших наукових організацій.

Дане завдання широко використовується в екології, теплофізики, опорі матеріалів, будівельної механіки, теорії пружності та інших науках. Зазвичай функції, що описують будь-який процес, дуже громіздкі і створення таблиць їх значень вимагає великого обсягу обчислень.

Такі випадки спостерігаються в експериментальних - ної теплофізики, наприклад в методі квазістаціонарного нагрівання вологого тіла при визначенні термоградіентного коефіцієнта і коефіцієнтів температуропровідності і теплопровідності вологого тіла. Параболічного розподілу температури відповідає параболическое розподіл вологовмісту. За перепадів температури і влагосодержа-ня визначають коефіцієнти а і 6 а якщо відомий коефіцієнт теплообміну, то можна - визначити і коефіцієнт теплопровідності.

Дане завдання широко використовується в екології, теплофізики, опорі матеріалів, будівельної механіки, теорії пружності та інших науках. Зазвичай функції, що описують будь-який процес, дуже громіздкі і створення таблиць їх значень вимагає великого обсягу обчислень.

У разі необхідності розгляду теплообмінних процесів додається ще теплофізика грунтів. Історично так склалося, і ця тендгчція зберігається до теперішнього часу, що теплофізика грунтів розвивається як один з розділів вшеперечісленних дисциплін, тобто при проведенні досліджень використовуються фізичні визначення, класифікації та методи вивчення, прийняті в тій чи іншій науці про грунтах. Багато цінні відомості про теплових процесах в грунтах були отримані в грунтознавстві, що також зробило ці дослідження спеці - фічнимі. З цієї причини узагальнення і аналіз багатьох отриманих результатів дуже ускладнені. Магістральні трубопроводи є протяжними інженерними об'єктами. Траса трубопроводу становить десятки і тисячі кілометрів. Тому практично завжди доводиться розглядати взаємодію трубопроводу з різнорідними по теплофі-осо- властивостями ґрунтами. Глибина закладення магістральних трубопроводів по СНіП дорівнює 0 8 м над верхньою твірною для діаметрів до 1000 мм і I м - для діаметрів 1000 мм і більше. У зв'язку з цим тепло-гідравлічні режими експлуатації в зйачітельной ступеня визначаються - ються кліматичними умовами регіону, де прокладено трубопровід. Забезпечення надійного прогнозування тешюгідравліческіх режимів неізотермічних трубопроводів в таких умовах є досить складним інженерним завданням. Це відноситься як до проектування, так і до експлуатації трубопроводів.

У частині II продовжено систематичний виклад механіки і теплофізики різних багатофазних середовищ, в тому числі бульбашкових рідин, газо - і парорідинних потоків сумішей взаімонерастворімих рідин в пористих тілах. Описано експериментальні методи і їх результати, математичні постановки задач і методи їх вирішення. Дано теорії звукових, ударних і кінематичних хвиль, теорія коливальних рухів в двофазних середовищах, гідравліка і теплообмін газожідкостпих потоків, теорія криз теплообміну, критичних витікань, теорія фільтрації багатофазної рідини.