А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Теплопровідність - твердий розчин

Теплопровідність твердих розчинів у порівнянні з теплопровідністю вихідних речовин сильно зменшується і при рівному співвідношенні компонентів зазвичай характеризується мінімальним значенням.

Досліджено теплопровідність твердих розчинів & aSb - G - aTe, GaSb - InSb, GaSb - & а2Тее, InSb - InaTe3 і InSb - InTe в залежності від складу теллуридов і в широкій області температури 80 - т - 600 К. Отримані результати інтерпретувалися на основі теорії розсіювання фононів на точкових дефектах, розвиненою Клеменсом.

Що ж стосується залежності теплопровідності твердих розчинів від температури, то Е. Д. Девяткова на прикладі (PbTe - f - - - PbSe) показала, що теплопровідність зменшується з ростом температури тим слабкіше, чим більша концентрація.

Що ж стосується залежності теплопровідності твердих розчинів від температури, то Е. Д. Девяткова на прикладі (PbTe - f PbSe) показала, що теплопровідність зменшується з ростом температури тим слабкіше, чим більша концентрація.

Залежність теплового опору решітки сплавів GaSb-GazTe, Криві 1 - S відповідають металам з 0 1. 051 3 та 5 мовляв. % Ga Te. У роботі узагальнюються результати дослідження теплопровідності твердих розчинів на основі InSb і GaSb в залежності від температури складу.

На рис. 1 показано зміна теплопровідності твердих розчинів ZnTe-CdSe в міру їх відпалу. Крива 1 отримана після відпалу протягом 10 год. З і крива 3 - після подальших 20 год.

На рис. 1 показано зміна теплопровідності твердих розчинів ZnTe-GdSe в міру їх відпалу. Крива 1 отримана після відпалу протягом 10 год. З і крива 3 - після подальших 20 год.

Нам невідомі приклади теоретичного рішення задачі визначення теплопровідності твердих розчинів методами теорії узагальненої провідності.

Теплопровідність безперервних твердих розчинів металів. | теплопровідність безперервних твердих розчинів металів при різних температурах. Зазначений характер розбіжності розрахункових і досвідчених значень теплопровідності твердих розчинів нікелю в міді, ймовірно, можна пояснити більш значними спотвореннями кристалічної решітки при внесенні домішкових атомів нікелю в мідь, зважаючи на малу її стисливості-мости.

Зауважимо, що до теперішнього часу немає строгого розрахунку теплопровідності твердих розчинів методами молекулами-лярно-кінетичної або квантової теорії твердого тіла. Відомі наближені рішення для теплопровідності твердих розчинів, огляд яких наведено в роботах[40, 75, 82], Як правило, містять ряд припущень і спрощень, правомочність яких часто вже не обґрунтовується. Параметри ці визначаються методом підбору або зворотним перерахунком за відомими експериментальними даними теплопровідності твердих розчинів для однієї або декількох концентрацій.

Ця стаття присвячена з'ясуванню стосунків на широкому дослідному матеріалі основних закономірностей теплопровідності твердих розчинів напівпровідників і особливо питання про розсіянні фононів домішками.

В, що рівносильно зменшення концентрації дефектів в одиниці об'єму кристалічної решітки В, і, отже, можна очікувати зростання теплопровідності твердого розчину.

У розвиток проводилися нами раніше вимірювань фізичних властивостей потрійних сполук[1-4], Завданням яких було з'ясування можливостей практичного використання цього класу речовин, нами зроблено вимір теплопровідності твердих розчинів в системі Сис Рз-Ge. Найбільш відомим серед них є з'єднання CuGeaPs[6], Кристалізується в структурі сфалериту.

Зауважимо, що до теперішнього часу немає строгого розрахунку теплопровідності твердих розчинів методами молекулами-лярно-кінетичної або квантової теорії твердого тіла. Відомі наближені рішення для теплопровідності твердих розчинів, огляд яких наведено в роботах[40, 75, 82], Як правило, містять ряд припущень і спрощень, правомочність яких часто вже не обґрунтовується. Параметри ці визначаються методом підбору або зворотним перерахунком за відомими експериментальними даними теплопровідності твердих розчинів для однієї або декількох концентрацій.

З цієї точки зору являє інтерес твердий розчин кремнію в германии, так як значення а для Ge може бути оцінений. Ми вимірювали раніше[6]теплопровідність твердих розчинів Si в Ge і показали, що вона убуває у багато разів із зростанням концентрації. На жаль, в представлених нам зразках концентрація і рівномірність розподілу домішки були точно встановлені.

Міснар[73]показав можливість розрахунку теплопровідності твердих розчинів окислів, що знаходяться в аморфному (склоподібному) стані.

Якщо теплопровідність 50% - ного твердого розчину невідома, то вона може бути знайдена за допомогою номограми 6 - 7 по одному відомому значенню теплопровідності твердого розчину.

Прийняте припущення істотно спрощує рішення загальної задачі, так як обидві гетерогенні системи А АВ і ВА В (рис. 6 - 5), що утворюють твердий розчин, тим самим зводяться до механічної суміші компонент з незмінними властивостями. Останнє повністю підтверджується для всіх розглянутих нами необмежених твердих розчинів. Теплопровідність твердого розчину 50% - ної концентрації може бути визначена або аналітично, або експериментально.

Діаграма плавкості системи Ag-Аі. | Схема діаграми для трехком-понеітних систем. | Діаграма плавкості системи СаО - А1а03 - 3102. При сумарному складі сумішей і температурах, що відповідають цій області, склад рідкого сплаву завжди відповідає точкам кривої затвердіння, а склад змішаних кристалів - точкам кривої плавлення. Таким чином, в процесі плавлення або затвердіння складу і рідкої, і твердої фаз весь час змінюється. Електро - і теплопровідність твердого розчину двох металів зазвичай буває менше, а твердість - більше, ніж у кожного з компонентів окремо.

Таким чином, в процесі плавлення або затвердіння складу і рідкої і твердої фаз весь час змінюється. Електро - і теплопровідність твердого розчину двох металів зазвичай буває менше, а тверде 1Ь більше, ніж у кожного з компонентів окремо.

Зауважимо, що до теперішнього часу немає строгого розрахунку теплопровідності твердих розчинів методами молекулами-лярно-кінетичної або квантової теорії твердого тіла. Відомі наближені рішення для теплопровідності твердих розчинів, огляд яких наведено в роботах[40, 75, 82], Як правило, містять ряд припущень і спрощень, правомочність яких часто вже не обґрунтовується. Параметри ці визначаються методом підбору або зворотним перерахунком за відомими експериментальними даними теплопровідності твердих розчинів для однієї або декількох концентрацій.

Сплав Bi-Ті - Se, застосовуваний для негативної гілки термоелемента, являє собою твердий розчин двох інтерметалічних сполук В. Високі термоелектричні властивості з'єднання В12Гез відомі давно. Однак, як було встановлено А. Ф. Йоффе, ефективність термоелементів підвищується при використанні твердих розчинів в якості матеріалу для їх гілок. В цьому випадку теплопровідність твердого розчину виявляється нижче, ніж теплопровідність чистих з'єднань. На цій підставі був розроблений сплав складу 80% (мол. Діаграма плавкості Ag-Аі. | Схема діаграми для трехком-понентних систем. | Діаграма плавкості системи. CaO - AIaO5 - SIOa. Область між обома кривими відповідає одночасному існуванню рідкогосплаву і змішаних кристалів. При суммерном складі сумішей і температурах, що відповідають цій області, склад рідкого сплаву завжди відповідає точкам кривої затвердіння, а склад змішаних кристалів - точкам кривої плавлення. Таким чином, в процесі плавлення або затвердіння складу і рідкої, і твердої фаз весь час змінюється . Електро - і теплопровідність твердого розчину двох металів зазвичай буває менше, а твердість - більше, ніж у кожного з компонентів окремо.