А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Теор

Теор е ма 5.4. Нехай Г: ТXX - - сотрX таке, що відображення зі Г типу Каратеоддрі. Припустимо, що виконується або умова (а), або умова (б) теореми 5.1. Тоді для будь-якого М сот.

Теор - що встановилася глибина корозійного каверни, отримана розрахунковим шляхом; бк.

Теор ія пологих оболонок, викладена нижче, в § 35 може бути використана в тому випадку, якщо хоча б в одному напрямку деформації змінюються швидко. теорія пологих оболонок придатна для розрахунку оболонок будь-якої конфігурації.

Теоре тичні значення для еф ного числа магнето новий Бора при 20 С равнс 1836 в порівнянні з екс тальні зна ням 186 знайденим Ба уером, Пікаром і Соне 200250 зод З50 до Вимірювання Вьерсма, Де Хааса та Капеля проведе - Фіг. Теоретичні та експериментальні - ни аж до температури ні ефектною ле числа Магнетон Бора 112 8 К, між тим кар для окису азога. Всі експериментальні дані відносні, і тому згода їх з теоретичними кілька менш точно, ніж показано на малюнку.

Теоре А а 1.3. Безліч раціональних чисел лічильно.

Теоре - іческі більш вірогідною є можливість утворення нафти в земних глибинах взаємодією води з карбідами металів.

Ці теор ми доводять несуперечливість класичних систем щодо відповідних інтуїционістському систем.

Електрохімічний теор[н, признавая, что хшшчесшя сосцинчпя состоять изъ атомояъ, прииимаетъ, что атоны представляют.
А теор - повышение температуры кипения раствора, вычисленное по уравнению ( 38) без учета диссоциации электролита.
С теор и шпр - количество энергии, теоретически необходимое и практически затраченное на получение единицы продукта.
Основы теор ии другого важнейшего метода синтеза высокомолекулярных соединений - поликонденсации разработаны У.
Следствие из теор е м-ы 10.1. Угловая скорость плоской фигуры не зависит, от выбора полюса.
Многомерные тауберовы теор мы для обобщенных функций.
Атп) теор - теоретическая потеря массы протектора, г; ( Атп) практ - действительная потеря массы протектора, г. Коэффициент полезного использования протектора показывает, какая часть металла протектора расходуется на создание защитного тока.
Как и теор ия Дебая-Хюккеля, ур-ние Онсагера ограничено областью умеренно разбавленных р-ров. Для этой цели применяют методы кинетич. Для учета этого эффекта в ур-нии Онсагера заменяют общую концентрацию ионов концентрацией своб.

Другим следствием теоре - мы Штейнера является классический результат Паскаля.
Справедливы следующие теоре ]и єдиності для основних крайових задач для ура: нання Лапласа.

Коефіцієнт розбіжність А, для конічних сопів (1 2 /. Тут З р теор - коефіцієнт, розрахований відповідно до класичним одновимірним виразом для коефіцієнта тяги, але тиск на виході з сопла р вих і ступінь розширення е визначити площею півсфери Л вих на вихідний кромці сопла і площі критичного перетину Л кр, відповідної витраті через сопло.

в такий путем' виникла теор.

доказ аналогічно доведенню теор.

Зроблено юто-ричний огляд теор.

Продовжимо тепер доказ теор.

А це суперечить теор.

Ми застосовуємо тут теор.

коефіцієнт розбіжність А, для конічних сопів (1 2 /. тут з р теор - коефіцієнт, розрахований відповідно до класичним одновимірним виразом для коефіцієнта тяги, але тиск на виході з сопла р вих і ступінь розширення е визначити площею півсфери Л вих на вихідний кромці сопла і площі критичного перетину Л кр, відповідної витраті через сопло.

Уексп, /теор - експериментальні і теоретичні моменти інерції для г - го изотопического заміщення і для ga, b, с - головних осей інерції; південь - статистичний вага.

Теоретична температура горіння теор враховує втрати теплоти при ендотермічних реакціях дисоціації продуктів горіння. У практичних розрахунках ця температура не використовується.

Це перша істинно-наукова теор.

Досить довго хімічна теор.

Прийнята була ця теор.

Єдність розв'язку гарантується теоре мій Кірхгоффа.

Единственность і змішані теоре.

Цей конструктивний аспект теоре Геделя є наслідок того факту, що безліч До креатив Уважно проаналізувавши доказ, можна переконає в тому, що якщо замість безлічі /С взяти будь нерекурс.

Пізніше ми побачимо (теор. Умова необхідно в силу теор. Доказ безпосередньо виходить з теор. Це предположеще цілком підтверджується теор. Порівняння (то) Теор з експериментально знайденими часом життя (то) експер повільного[А- мезона (і с с) є однією з найбільш простих перевірок спеціальної теорії відносності. Лічильники GI і Cz були включені в схему збігів, а група С4 - в схему антизбігів. Для того щоб виміряти час життя[л-мезо-нів, використовували лічильники С3 , включені в схему зсунутих, або запізнілих, збігів. час запізнювання збігів відомо і може змінюватися. Очевидно, що якщо час запізнювання установки збігається з часом життя[г-мезона, то електрон, що утворюється при розпаді ц - мезона, потрапляє в один з лічильників С3 в потрібний момент і установка зареєструє випадок (ц - е) - розпаду.

My зичен ко, Теор.

Вь перший час розвинена теор.

Що новаго могла дати теор.

Згідно з уявленнями класичної електронної теор ії освіту відбитої хвилі обумовлено вторинними хвилями, які випромінюють молекули - осциллятори відбиває світло середовища. По-лне j - типу відповідають осцилятори (коливаються електричні диполі), осі яких перпендикулярні площині падіння. Ці осциллятори показані на рис. 34.2 точками, нанесеними на переломлений промінь.

Грунтуючись на центральній граничної теор еме, приходимо до наступного важливого положення: у всіх випадках, коли розглядається сигнал є сумою великого числа взаємно незалежних (по амплітудам і фазами) гармонійних коливань, розподіл його близько до нормального.

Інші випливають з приватних теор ИЙ і тому гаріложіми тільки до печей відповідних типів або окремим їхнім групам.

Значення структурного коефіцієнта у і коефіцієнтів перенапруги для неорієнтованого та орієнтованого капрону. У реальних волоконно у більше теор через наявність мікротріщин різного ступеня небезпеки, і ставлення PV /Treop дає значення коефіцієнта концентрації напруги в вершині найнебезпечнішою (або найнебезпечніших) мікротріщини. Чисельні значення цих коефіцієнтів для капрону в різних станах наведені в табл. 8.2. Видно, що коефіцієнти перенапруг досліджуваного волокна практично збігаються з відповідними коефіцієнтами для капрону з чотирикратної витяжкою, В орієнтованих полімерах jp і х не збігаються, причому § визначається методами механіки руйнування, а й - методами інфрачервоної спектроскопії.

Воріт инцев і ін. - Теор.

Морфізм різноманіть задовольняють аксіомам з Теор.

Доказ цієї теореми аналогічно доведенню теор.

Ці заключется вполетЬ узгоджуються зй теор.