А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Температура - сублімація

Температура сублімації є функцією тиску.

Температура сублімації /Сб - 10 С; температура обігріваються плит 1 /п 40 С; температура навколишнього-шей середовища близько субліміруемого матеріалу /с 15 С.

Однокомпонентимі-ні двофазні системи. | Однокомпонентні трифазні системи. Температура сублімації характерна для речовин з високим тиском насиченої пари, які випаровуються при температурі нижчій, ніж Температура плавлення.

Температурні характеристики тетрагалогеніди цирконію і гафнію. Температури сублімації і плавлення підвищуються від тетра-хлоридів до тетраіодідам; тетрафторид мають найбільш високі температури сублімації і плавлення. Тетрахлорид, тетрабромі-ди і тетраіодіди гафнію і цирконію гігроскопічна, легко гідро-лізуются в воді; тетрафторид стійкі по відношенню до води.

Тиск пару KjFi (/і ХеР6 (2. Екс-траполяціонная температура сублімації (до тиску 760 мм рт. ст.) приблизно дорівнює 70 С.

Температура сублімації графіту Ts змінюється не тільки зі зміною відносин С /Н, але і з тиском газу над графітом. Результати розрахунків при низьких величинах С /Н, отримані з даних Бланше[13], Зведені на рис. VIII. З /Н при різних тисках і описані умови, при яких графіт або сублімує, або конденсується. Отже, якщо СН4 (С /Н 025) при 1 атм нагріти вище 3200 К, відбудеться його хімічна перебудова, що приводить до утворення інших продуктів. Система може бути охолоджена до температури сублімації (3200 К) перш, ніж вуглець почне виділятися у твердій фазі.

Діаграма температури - концентрація для суміші льоду з NaCl. Температура сублімації сухого льоду при атмосферному тиску - 78 9 С; при цьому кожен кілограм його поглинає з навколишнього середовища 137 ккал тепла.

Температура сублімації хлористого алюмінію дорівнює 180 2 З, потрійна точка відповідає температурі 192 6 С і абсолютному тиску 226 ат.

Стійкість нітриду кремнію до дії рідких металів. Температура сублімації нітриду кремнію складає 1900 С.

При цьому температура сублімації є функцією тиску: при нормальному тиску вона дорівнює - 78 5 а при вакуумі, в залежності від його глибини, може бути дорівнює - 100 і нижче.

Згадувана нами температура сублімації графіту при тиску в 1 атм, що дорівнює приблизно 3200 з, повинна характеризувати справжнє рівновагу. Насправді ж у відсутності рівноваги тиск ненасиченого пара досягає на практиці 1 атм при значно більш високих температурах, що наближаються до 4000 С.

Однокомпонентні двофазні системи. а - рідина - пар. б - тверде тіло - пар. в - тверде тіло - рідина. | Однокомпонентні трифазні системи. С) температура сублімації миш'яку при нормальному тиску становить 610 С.

Зі зниженням температури сублімації збільшується розрив між температурами сухого льоду і навколишнім середовищем, прискорюється сублімація і збільшуються втрати сухого льоду.

В області температури сублімації (плавлення) дані обох робіт добре узгоджуються, в області ж низьких температур значення тисків, виміряні Йост і Клауссеном, значно нижче величин, отриманих клеми і Хенкелем, у яких ртуть загрязнялась гексафторидом телуру. Пізніше Хенкель і Клем[162]знову провели вимірювання тиску насиченої пара TeF6 і підтвердили свої старі дані. Таким чином, більш надійними, очевидно, є дані Йоста і Клауссен. Ці автори також виявили перелом на графіку lg Р /(1 /Г) при - 73 5 С і припустили, що TeFe переходить при цьому в іншу модифікацію. Такий висновок не є, однак, досить обґрунтованим, так як нижче цієї температури було виконано лише три виміри.

Для температур, вище температури сублімації, все величини умовно розраховані для газу, що складається з двоатомних молекул, але віднесені (відповідно до формули) до 1 г-атом елемента, як і для кристалічного стану.

Тетрахлорид цирконію і гафнію температури сублімації яких відповідно рівні 330 і 317 С 156], конденсуються в перших конденсаторах, в яких підтримується температура 150 - 180 С. Тетрахлорид кремнію (температура кипіння 57 С[57]) Збирається в наступних конденсаторах, охолоджуваних до - 10 С .

При обробці сухим льодом (температура сублімації близько - 80ті) найлоновая нитки (звичайний і високоміцний шовк) не втрачають міцності і лише трохи втрачають в оборотному подовженні.

Сульфатізація ведуть при температурі нижче температури сублімації діоксиду селену (315 С); тому він залишається в просульфатізірованном продукті.

Нас особливо цікавлять питання визначення температури сублімації графіту в залежності від ставлення С /Н, а також проблеми кінетики і механізму реакції графіту з воднем.
 Температура плавлення двоокису селену лежить вище температури сублімації.

З'єднання Cr02F2 легко летучо, очищається сублімацією (температура сублімації 29 6 при 760 мм рт. Ст.), Гідролізустся водою і діє на скло з освіту.

Сховище сухого льоду шахтного типу з підйомними етажерками. | Розміщення восьми контейнерів ємністю 1600 кг кожен на залізничній платформі. В умовах вільного доступу повітря до поверхні блоків температура сублімації помітно знижується, що впливає на температуру блоків сухого льоду. Зі зниженням температури сублімації збільшується різниця температур між сухим льодом і навколишнім середовищем, що підвищує швидкість сублімації і збільшує втрати сухого льоду. Таким чином, найменші втрати виходять при знаходженні сухого льоду в атмосфері чистого вуглекислого газу.

Твердий діоксид вуглецю (сухий лід) має температуру сублімації при атмосферному тиску - 78 9 С.

експериментальні результати свідчать про те, що знайдені величини температур сублімації ненабагато перевищують розрахункові значення для заданого відносини С /Н (рис. VIII. Цей висновок підтверджується результатами, які отримали Сцабо[16], Плустер і Рід[2], Кларк і Фокс[20]в інтервалі температур від 2400 до 2800 К; нижче 2400 к експериментальні величини відносин С /Н перевищують наведені на рис. VIII. В експериментальній роботі Баддур[4, 5]не проводиться безпосереднього визначення температури сублімації, але, оскільки для пояснення отриманих результатів необхідно допустити присутність вільних радикалів, ця робота свідчить про те, що розрахункові склади газової фази узгоджуються з експериментальними даними, і тим самим побічно підтверджуються розрахункові значення температури сублімації.

Утворений в результаті хлорування хлористий алюміній завдяки високому тиску пари (температура сублімації 183 С) вноситься в конденсаційну систему разом з парами чотирихлористого титану.

ПВГ і HI в газоподібному стані легко взаємодіють з берилієм при температурі сублімації утворюється галогенідусрібла.

Для ряду органічних сполук існує лінійний зв'язок між температурою плавлення і температурою сублімації.

Температурна залежність тиску парів телуру. | Залежність показника заломлення шарів телуру від довжини хвилі падаючого світла. Для ZnS, CdS, HgS і деяких селенидов існує значна різниця між температурою сублімації і температурою плавлення.

Суміші, що містять А1С13 були непридатні для високотемпературних колонок в зв'язку з низькою температурою сублімації цієї солі. В останній роботі було також відзначено, що в разі поділу неорганічних речовин рідка фаза повинна містити загальний іон, внаслідок чого усувається небажаний обмін, і що нітрати розкладаються в присутності деяких галогенідів.

залежність теплопровідності графітів від температури. Анаккер і Манкопф[114]відзначають, що Я графіту поступово знижується при наближенні до температури сублімації і стає рівною 0037 - 0077 пн.

Коефіцієнт лінійної усадки при сушінні сублімацією, як і слід було очікувати, змінюється в залежності від температури сублімації.

Коефіцієнт лінійної усадки при сушінні сублімацією, як і слід було очікувати, змінюється в залежності від температури сублімації. У табл. 9 - 9 наведені значення коефіцієнта лінійної усадки для різних температур.

З наведеної діаграми видно, що зі зміною тиску змінюються температура плавлення, температура пароутворення і температура сублімації. В результаті фазового переходу також різко змінюється обсяг речовини.

Залежність Ig k від Т за даними різних авторів. Суцільні лінії - реакція З О2. штрих-пунктирні - реакція З С02. У міру підвищення температури лінії констант швидкостей зближуються і, починаючи з деякої температури, близької до температури сублімації вуглецю, повинні зливатися в одну, так як зникають відмінності, викликані різною структурою і будовою решіток коксов окремих вугілля.

Безперервне зростання ступеня тривимірної впорядкованості, видалення дефектів кристалічної решітки і збільшення кристалітів відбуваються у добре графи-тірующіхся речовин аж до температури сублімації вуглецю.

Для неорганічних стекол ця область низьких температур простирається практично до 500 К, так як критична температура Тк, приблизно рівна температурі сублімації, для стекол становить кілька тисяч градусів.

Для попередження часткової втрати нікелю при прожаренні через випаровування його у вигляді карбеніла Ni (GO) 4 і діметілгліоксімата нікелю (температура сублімації діметілгліоксімата нікелю - 250 С), вологий фільтр з осадом загортають в інший беззольний фільтр, поміщають у зважений фарфоровий тигель, висушують , обережно обвуглюють, не допускаючи запалення фільтра, озолюють і, нарешті, прожарюють при 800 ° С протягом 30 хв. Прожарювання осаду повторюють до постійної ваги.

При зберіганні сухого льоду повинні забезпечуватися мінімальні втрати його в результаті сублімації, а це можна досягти, зменшуючи різницю температур між температурою сублімації і окр.ср. Сховища сухого льоду виконуються у вигляді добре ізольованих приміщень або скринь з верхнім завантаженням і виїмкою блоків. Для зручності виїмки на ізольованій кришці зміцнюється зварна етажерка, яка виймається разом з кришкою за допомогою тельфера. Мінімальна ємність сховища повинна відповідати дводобовій продуктивності заводу.

Для попередження часткової втрати нікелю при прожаренні, внаслідок випаровування його у вигляді карбонила Ni (CO) 4 і діметілгліоксіма нікелю (температура сублімації діметілгліоксіма нікелю близько 250), вологий фільтр з осадом загортають в інший белзольний фільтр, поміщають у зважений платиновий або порцеляновий тигель, висушують , обережно обвуглюють, не допускаючи запалення фільтра, озолюють і, нарешті, прожарюють при температурі 800 - 900 протягом 30 хв. За охолодженні в ексикаторі зважують. Прожарювання осаду повторюють до постійної ваги.

У 1962 р Баддур і Івасек[4]досліджували реакцію графіту з воднем в установці з дугою високої інтенсивності при тиску 1 атм і температурі сублімації графіту.

Рівень найнижчих температур сублімації матеріалу визначається типом застосовуваних вакуум-насосів і величиною створюваного з їх допомогою залишкового тиску в сублімаційних установках, В практиці температура сублімації по ряду причин завжди вища за ту, яка відповідала б величиною створюваного насосом вакууму.

Зростання проводиться в закритій посудині (зупинено скляні або кварцові трубки), в якому є дві температурні області: в одній температура вища за температуру сублімації, в іншого - значно нижче; в першій кристал переганяється, у другій зростає на стінках посудини або на затравки.

ЛЯГф - ефективна теплота газифікації твердого матеріалу (для плексигласу, наприклад, Д //Гф включає в себе тепло, необхідне для нагрівання його від початкової температури до температури сублімації, тепло, необхідне для деполимеризации, і теплоту сублімації мономера); ак і аІЗл - коефіцієнт тепловіддачі від зони горіння до поверхні матеріалу, відповідно конвекцією і випромінюванням; Тг і Т & - температура відповідно горіння і випаровується поверхні.

Як видно з рис. 1 на початку стадії Т Тельця (незабаром після закінчення імовірною стадії Фуорі) температури в середній площині диска Тт T (z 0) досягають температур сублімації магнезіальних силікатів і заліза (Ts; 1400 - т - 1500 К) в області г 2 а.

Таким чином, кількість тепла, що втрачається матеріалом під час його заморожування, складається з тепла, що витрачається на охолодження препарату до температури його затвердіння, тепла, що йде на затвердіння, і тепла, необхідного для охолодження матеріалу до температури сублімації.