А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Температура - желатинизация

Температура желатинизации, часто використовувана в якості критерію, практично не характеризує затвердіння, так як воно може наступати незабаром або лише через тривалий час після проведення випробування.

Температура желатинизации метоцел залежить також від присутності у воді розчинених солей.

Для отримання температури желатинизации, згідно кривої, показаної на фіг.

Добавка сечовини підвищує температуру желатинизации. Танін і фенол висаждают метилцеллюлозу з розчинів.

Стійкість латексів до температури желатинизации є важливою технологічною характеристикою. Латекси повинні зберігати стійкість при зберіганні протягом 6 місяців і температура їх желатинизации повинна бути досить низькою. Температура желатинизации латексов39 застосовуваних для просочення шинного корду, лежить в межах 5 - 0 С.

Температурні межі різних стадій набрякання органодісперсій ПВХ в пластифікатора. При застосуванні сумішей пластифікаторів можна знизити температуру желатинизации пластизолів, як це видно з рис. 28[38], На якому зображений графік залежності температури желатинизации ПВХ від складу бінарного пластифікатора.

Розчини амілози можна отримати шляхом виборчого вимивання крохмалю[85]при температурах трохи нижче температури желатинизации; залишки у вигляді гранул видаляють центрифугуванням.

танін і феноли також висаждают метилцеллюлозу з її розчинів; добавка карбаміду підвищує температуру желатинизации. Метилцелюлоза низького молекулярного ваги (з низькою в'язкістю розчинів) має кращу сумісністю.

Одним із дуже ефективних методів концентрування синтетичних латексів є перемішування і охолодження латексу до температури желатинизации, з подальшим відстоюванням вершків і відділенням їх від сироватки.

Застосування в якості прискорювачів теоретичних амінів-Дімі-тіланілін, триетаноламін (ТЕА) - дозволяє знизити температуру желатинизации до 100 С і тривалість її до 1 5 - 2 год.

Катіони і аніони здатні викликати дегідратацію макромолекул розчиненої у воді метилцелюлози і знижувати таким чином температуру желатинизации розчину.

Температурні межі різних стадій набрякання органодісперсій ПВХ в пластифікатора. При застосуванні сумішей пластифікаторів можна знизити температуру желатинизации пластизолів, як це видно з рис. 28[38], На якому зображений графік залежності температури желатинизации ПВХ від складу бінарного пластифікатора.

Полімери, використовувані для виробництва полівінілхлоридних паст, є сферичні частинки, покриті ліофільної оболонкою, яка при кімнатній температурі перешкоджає проникненню пластифікатора, але не заважає цьому процесу при температурах вище температури желатинизации. Зазвичай розміри частинок полімеру коливаються в межах 0 5 посилання - 1 5 мк. Якщо розміри частинок однакові, то порожнечі між ними більше, ніж в разі частинок різного діаметра. Це відбувається внаслідок різної щільності упаковки частинок.

Як правило, модифіковані крохмалі цієї товарної позиції можна відрізнити від немодифікованих крохмалів групи 11 щодо змін їх властивостей, наприклад, чистота розчину і гелю, тенденція до гелеутворення або кристалізації, можливість зв'язуватися води, стабільність заморожування - відтавання, температура желатинизации або низька в'язкість.

Концентрація і природа емульгаторів, спосіб їх введення в латекс, добавка неорганічних електролітів і зміна рН латексу визначають такі найважливіші колоїдно-хімічні властивості латексу, як величина частинок, стійкість до розведення, до теплових і механічних впливів, в'язкість, здатність згущуватися, температура желатинизации, змочує здатність, водостійкість і властивості одержуваних з нього плівок. Необхідно підкреслити, що фізико-хімічні і колоїдні властивості латексів нерідко зумовлюють їх поведінку в процесі переробки. Так, наприклад, стійкість латексу до термічних і механічних впливів має важливе практичне значення з точки зору можливості зберігання і транспортування латексу і його переробки. Змочуються здатність і поверхневий натяг латексу мають дуже важливе значення для таких процесів, як просочення або шпредінгованіе.

Особливо сильно ступінь полімеризації впливає на температуру желатинизации водних розчинів ме-тілцеллюлози.

Зміна в'язкості. Особливо сильно проявляється вплив ступеня полімеризації на температуру желатинизации водних розчинів метилцелюлози.

Пастообразующіх властивості визначаються розміром і формою частинок полімеру, а також характером оболонки емульгатора, що залишилася на глобулах готового полімеру, отриманого емульсійної полімеризацією. Ця оболонка перешкоджає проникненню пластифікатора в полімер в звичайних умовах, але не заважає цьому процесу при температурах вище температури желатинизации.

Відомі приклади синтезу і потрійних ефірів целюлози. Так, водорозчинна оксіетілоксіпропілметілцеллюлоза (ОЕОПМЦ)[12]містить 6 - 12 5% метоксільних, 14 - 32% оксіпропільних і 10 - 22% оксіетільних груп; розчиняється в метиловий спирт, її температура желатинизации 70 - 90 С, а в'язкість 2% - ного водного розчину при 20 ° С коливається в межах від 400 до 100000 мПа - с. Цей ефір добре поєднується з пігментами, має високу стійкість до впливу ферментів і може бути використаний як загусники ла-тексних фарб і гідравлічних рідин.

Стійкість латексів до температури желатинизации є важливою технологічною характеристикою. Латекси повинні зберігати стійкість при зберіганні протягом 6 місяців і температура їх желатинизации повинна бути досить низькою. Температура желатинизации латексов39 застосовуваних для просочення шинного корду, лежить в межах 5 - 0 С.

Залежність температури желатинизации розчинів метилцелюлози від її концентрації. Температура гелеобразования розчинів визначається ступенем заміщення, характером розподілу міток-сильних груп по ланцюгу макромолекули, ступенем полімеризації і концентрацією МЦ в розчині. На рис. 1 представлена залежність температури желатинизации МЦ від її концентрації в розчині[6, с. К понижению температуры желатинизации приводит также присутствие солей ( хлоридов, сульфатов, карбонатов или фосфатов натрия и др.), танина, фенолов. Добавка мочевины к раствору МЦ, наоборот, повышает температуру желатинизации. Концентрированные водные растворы МЦ обладают псевдопластичностью и в некоторых случаях тиксотропностью.
Температурные условия растворимости Метоцеля противоположны условиям растворения большинства других материалов. Как правило, растворимость различных веществ с повышением температуры растворения повышается; для Метоцеля наблюдается обратная зависимость. При повышении температуры раствор Метоцеля нагревается до температуры желатинизации. При этой температуре Метоцель осаждается, если его концентрация ниже определенного предела, или он желатинизирует, если его концентрация достаточно высока. Это необычное явление связано с механизмом растворения Метоцеля.
Использование в качестве первого алкилирующего агента а-окиси пропилена приводит к получению оксипропилметилцеллю-лозы ( ОПМЦ), которая по свойствам еще больше отличается от метилцеллюлозы, чем ОЭМЦ. Температура плавления ОПМЦ 240 - 260 С ( ниже, чем у метилцеллюлозы) и уменьшается с увеличением содержания оксипропильных групп. Наличие оксипропильных групп в макромолекуле эфира увеличивает температуру желатинизации растворов, которая в зависимости от содержания оксипропильных групп составляет 60 - 90 С.
В отличие от Na-КМЦ метилцеллюлоза обладает хорошими поверхностно-активными свойствами. Растворам свойственно сильное ценообразование, что вызывает необходимость применения в ряде случаев пеногасителей типа лаурилового спирта и некоторых поли-гликолей. Введение оксипропильных групп в макромолекулу метил-целлюлозы повышает ее термопластичность, температуру желатинизации, совместимость с органическими растворителями и солями.
Принципиальная технологическая схема получения высоковязких пластиэолей. Переработка пластизолей в различные изделия происходит при нагревании с большой скоростью повышения температуры. При этом вязкость золя сначала снижается, затем, пройдя минимум, повышается до потери текучести. Температура, при которой золь теряет текучесть и превращается в гель, называется температурой желатинизации. При дальнейшем нагревании гель сначала становится хрупким, потом при повышении температуры его прочность постепенно повышается, а поверхность становится глянцевой.

Температура гелеобразования растворов определяется степенью замещения, характером распределения меток-сильных групп по цепи макромолекулы, степенью полимеризации и концентрацией МЦ в растворе. На рис. 1 представлена зависимость температуры желатинизации МЦ от ее концентрации в растворе[6, с. К понижению температуры желатинизации приводит также присутствие солей ( хлоридов, сульфатов, карбонатов или фосфатов натрия и др.), танина, фенолов. Добавка мочевины к раствору МЦ, наоборот, повышает температуру желатинизации. Концентрированные водные растворы МЦ обладают псевдопластичностью и в некоторых случаях тиксотропностью.
Метоцель поступает в продажу в виде порошка. Если этот порошок поместить в холодную воду, то поверхность частиц гид-ратируется и образуется слой геля, который замедляет дальнейшее проникновение воды в частицу, затрудняя тем самым ее растворение. Если Метоцель сначала обработать водой, нагретой до 80 - 95, то гидратация протекает медленнее и частички полностью увлажнятся, а при охлаждении такой смеси легко наступает растворение. Метоцель осаждается при повышении температуры до температуры желатинизации и переходит обратно в раствор при охлаждении этого геля. Температура желатинизации зависит от сорта Метоцеля, его вязкости, а также концентрации.
Метилцеллюлоза производится фирмой Dow Chemical Co. В продаже имеются различные сорта и типы Метоцеля, различающиеся по вязкости. В этом разделе будет описан только стандартный сорт, называемый просто Метоцель. Сорт с высокой температурой желатинизации - Метоцель HG - имеет температуру желатинизации на 10 - 15 выше, чем Метоцель, что позволяет получить из него растворы несколько более высокой концентрации и эмульсии с повышенной стабильностью. Метоцель AS не растворим в воде, но растворяется в растворе каустической соды. Это дает возможность применять его в качестве загустителя в сильно щелочных системах, а его щелочерастворимые пленки можно сделать нерастворимыми нейтрализацией свободной каустической соды.
Водные растворы метилцеллюлозы отличаются от растворов других водорастворимых полимеров тем, что они желатинизируются при нагревании. При охлаждении раствор возвращается к прежнему состоянию. При добавлении определенного количества солей к водным растворам метилцеллюлоза высаливается из раствора и температура желатинизации понижается.
Метоцель поступает в продажу в виде порошка. Если этот порошок поместить в холодную воду, то поверхность частиц гид-ратируется и образуется слой геля, который замедляет дальнейшее проникновение воды в частицу, затрудняя тем самым ее растворение. Если Метоцель сначала обработать водой, нагретой до 80 - 95, то гидратация протекает медленнее и частички полностью увлажнятся, а при охлаждении такой смеси легко наступает растворение. Метоцель осаждается при повышении температуры до температуры желатинизации и переходит обратно в раствор при охлаждении этого геля. Температура желатинизации зависит от сорта Метоцеля, его вязкости, а также концентрации.
Важнейшим биохимическим процессом, происходящим при приготовлении ячменного сусла, является гидролиз крахмала и белков. Перед затиранием солода его предварительно измельчают. Измельченные частицы не должны быть слишком мелкими, чтобы не препятствовать последующей фильтрации. В ходе гидратации ферменты крахмала начинают активизироваться и приобретать свои деполимеризующие свойства. При достижении температуры желатинизации разрушается структура крахмальных зерен с последующим растворением полимеров в воде. При этом резко возрастает скорость ферментативной деполимеризации. В ходе затирания важна скорость нагрева, которая должна быть увязана со степенью изменения эндосперма.
Крахмальные клеи, так же как и декстриновые, применяют при производстве гофрированного картона. Они обеспечивают высокое качество при скорости гофрировального агрегата более 200 м /мин или 440 гофров в секунду. Клей пропитывает бумагу и картон, желатини-зируется и отверждается при 150 - 180 С. Используют смеси из немодифицированного и модифицированного крахмала с сухим остатком 28 % и вязкостью 40 - 50 мПа - с. Добавка едкого натра снижает температуру желатинизации крахмальных клеев, а буры - повышает вязкость и ускоряет повышение прочности клеевых соединений.
Температура гелеобразования растворов определяется степенью замещения, характером распределения меток-сильных групп по цепи макромолекулы, степенью полимеризации и концентрацией МЦ в растворе. На рис. 1 представлена зависимость температуры желатинизации МЦ от ее концентрации в растворе[6, с. К понижению температуры желатинизации приводит также присутствие солей ( хлоридов, сульфатов, карбонатов или фосфатов натрия и др.), танина, фенолов. Добавка мочевины к раствору МЦ, наоборот, повышает температуру желатинизации. Концентрированные водные растворы МЦ обладают псевдопластичностью и в некоторых случаях тиксотропностью.
К сожалению, по этим данным трудно установить особенности связи между содержанием ДОФ и размерами структурных образований, однако видно, что существует отчетливая тенденция к увеличению размеров по мере возрастания содержания ДОФ. Джейл отмечает, что отсутствие строгой системы в полученных им электронно-микроскопических картинах можно объяснить влиянием условий получения образцов. Не вызывает сомнений, что она обусловлена структурой. Микроскопическим методом можно определить температуру, при которой исчезают глобулы ПВХ. Было найдено[365], Що глобулярні характер структури чітко видно до 160 - 170 С. При температурі желатинизации 180 С і вище сліди глобулярної структури на поверхні плівки вже не спостерігаються.