А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Темп - зростання - капітальне вкладення

Темпи зростання капітальних вкладень в СРСР значно вище, ніж в розвинених капіталістичних країнах.

Темпи зростання капітальних вкладень в наше господарство зна ве перевищують темпи зростання загальних капіталовкладень в США. У той же час у нас обсяг капітальних вкладень зріс більш ніж в 3 3 рази, і вже в 1959 - 1960-х роках наші вкладення в промисловість і сільське господарство за абсолютними розмірами перевищували американські. 
Той факт, що темпи зростання капітальних вкладень на очистку стоків значно перевищують зростання капітальних вкладень в основне виробництво, говорить про те, що наша держава використовує значні кошти, щоб захистити навколишнє середовище (водні ресурси, повітряний басейн) від шкідливого впливу виробництва.

Досить сказати, що темпи зростання капітальних вкладень на розвиток цієї галузі випереджали темпи зростання по промисловості в цілому. Так, капітальні вкладення в промислове будівництво галузі в 1966 - 1970 рр. зросли в порівнянні з 1961 - 1965 рр. в 1 6 в 1971 - 1975 рр. - В 2 + 2 а в 1976 - 1980 р. - В 3 1 разу.

Зниження темпів економічного зростання і відповідне йому зниження темпів зростання капітальних вкладень дещо змінили до кінця періоду сформований режим збільшення основних фондів.

Темпи зростання валової продукції і прибутку істотно відстають від темпів зростання капітальних вкладень.

Як відомо, протягом останніх трьох п'ятирічок відбувалося зниження темпів зростання капітальних вкладень.

Економічна політика в області капітальних вкладень, що проявляється в зміні темпів зростання капітальних вкладень і частки витрат на накопичення в національному доході в рамках кожного п'ятирічного плану, особливості формування програм капітальних вкладень, їх розміщенні по території країни, галузевій структурі капітальних вкладень.

У десятій п'ятирічці показники розвитку народного господарства намічається досягти з меншими, ніж в попередні п'ять років, темпами зростання капітальних вкладень, тому в сучасних умовах підвищується значення організаційних чинників зростання продуктивності праці і перш за все його наукової організації.

За період 1918 - 1980 рр. капітальні вкладення державних і кооперативних організацій склали величезну суму - 2097 4 млрд. руб. За темпами зростання капітальних вкладень СРСР залишив далеко позаду найбільш розвинені капіталістичні країни.

Встановлені на десяту п'ятирічку показники розвитку народного господарства повинні бути досягнуті з істотно меншими, ніж в попередні п'ять років, темпами зростання капітальних вкладень: вони збільшаться на 26% в порівнянні з 42% в дев'ятій п'ятирічці. Ці цифри свідчать, що і капітального будівництва характерна інтенсифікація виробництва, поступовий перехід на інтенсивний шлях розвитку.

Намічені на десяту п'ятирічку завдання з розвитку народного господарства повинні бути досягнуті з меншими, ніж в попередні 5 років, темпами зростання капітальних вкладень. Загальна сума капітальних вкладень складе 630 млрд. Руб. Основні виробничі фонди народного господарства збільшаться в 1 4 рази.

Ставку відшкодування витрат на геологорозвідувальні роботи слід збільшити приблизно в 2 - 2 5 розм в порівнянні з діючою в 1975 р Це обумовлено необхідністю значного випередження темпів зростання капітальних вкладень розвідку по порівняння з темпами зростання видобутку нафти. Різке збільшення ставки позмещенія заграт на геологорозвідувальні роботи є додатковим фактором зостая собівартості видобутку нафти і, отже, її ціни.

З таблиці 9.6 видно, що капітальні вкладення у видобуток газу в міру розробки родовища внаслідок введення в експлуатацію свердловин та інших об'єктів газопромислового господарства зростають. За період постійного видобутку темпи зростання капітальних вкладень по окремих родовищ коливаються в різних межах. За родовищу Ведмеже капітальні вкладення збільшуються всього лише на 26%, так як більшу частину об'єктів намічається ввести в період наростаючої видобутку.

Також приблизно складається співвідношення динаміки виробничих фондів і ефективності їх використання, динаміки випуску продукції і капітальних вкладень. До поступового деякого уповільнення темпів зростання капітальних вкладень і основних фондів веде перерозподіл національного доходу на користь фонду споживання, підвищення частки капітальних вкладень, що йдуть на заміну тих, що вибувають, реконструкцію і модернізацію діючих основних фондів.

Невиправдано висока ресурсомісткість будівельної продукції, багато зайвого йде в масивні конструкції та відходи. Практично у всіх галузях народного господарства темпи зростання капітальних вкладень випереджали темпи освоєння капітальних вкладень.

Динаміка основних фондів в цих умовах визначається склалася нормою приросту національного доходу в республіці планується одержати за рахунок підвищення продуктивності праці. При цьому темпи зростання національного доходу визначені вищими за темпи зростання капітальних вкладень і виробництва ряду основних видів сировини і матеріалів, що передбачає рішуче поліпшення використання вже створених і підлягають введенню в дію основних фондів, проведення режиму економії.

Реалізація цього курсу наочно показана в Державний план економічного і соціального розвитку на 1987 р де намічається ввести в дію основних фондів в розмірі близько 165 млрд. руб., що більше, ніж в п'ятирічному плані. При цьому темпи зростання введення в дію основних фондів випереджають темпи зростання капітальних вкладень.

Серйозною проблемою в народному господарстві є скорочення обсягів незавершеного будівництва, яке в даний час складає приблизно 85% до річного обсягу капітальних вкладень. Для скорочення його розміру в планах необхідно забезпечити випередження темпів зростання введення в дію основних фондів над темпами зростання капітальних вкладень.

Велике значення для підвищення ефективності основних фондів має пропорційність, що характеризує співвідношення між капітальними вкладеннями і введенням основних фондів, що дозволяє встановити закономірності інтенсифікації інвестицій, введення і освоєння виробничих потужностей. В даному випадку по суті характеризується підвищення ефективності суспільного виробництва за рахунок кращого використання капітальних вкладень і збільшення віддачі основних фондів за рахунок скорочення фактичного і нормативного часу будівництва і освоєння введених потужностей, випередження темпів введення основних фондів темпами зростання капітальних вкладень.

Дещо можна отримати за рахунок перерозподілу з одних галузей в інші, але таке джерело, природно, є обмеженим. Більш обмеженими стають і так звані екстенсивні чинники зростання народного господарства; в 1971 - 1975 роках у порівнянні з минулим п'ятиріччям скорочуються можливості залучення додаткової робочої сили. Мають свої межі і темпи зростання капітальних вкладень.

Одна з таких проблем, і, мабуть, центральна - це капітальне будівництво. У план включений величезний обсяг робіт. При цьому темпи введення основних фондів перевищують темпи зростання капітальних вкладень. Змінюється і структура капітальних вкладень: при зростанні за п'ятиріччя державних капітальних вкладень на виробниче будівництво приблизно на одну третину їх ресурси на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств збільшаться майже на 64 відсотки. Це і є конкретним втіленням установок XXV з'їзду на підвищення ефективності.

Посилення ролі науково-технічного прогресу як одного з найважливіших напрямків підвищення ефективності громадського виробництва тягне за собою зростання асигнувань на наукові дослідження, збільшення чисельності наукових і інженерно-технічних працівників в сфері створення і впровадження об'єктів нової техніки. Якщо в 1965 р на наукові дослідження і наукові розробки витрачалося 6 9 млрд. Руб., То в 1976 р ці витрати вже склали більше 17 7 млрд. Руб. Темпи зростання витрат на науку значно випереджають темпи зростання капітальних вкладень.

Собівартість по цих родовищах виявляється найменшою, а показник рентабельності найбільшим. Це свідчить про те, що розробка великих за запасами родовищ, економічніша, ніж розробка невеликих родовищ. Максимальний показник рентабельності по великих родовищ лежить за межами терміну оптимізації. Темп зростання капітальних вкладень в часі виявляється найбільш значним для родовищ з великими запасами газу і для родовищ, які мають підвищені оптимальні темпи відбору. Наприклад, для родовища II (великі запаси газу) капітальні вкладення по відношенню до початкових до п'ятого року розробки збільшуються в 133 рази, а до десятого року в 185 рази. Для родовища IX (великі темпи відбору газу) до п'ятого року розробки капіталовкладення збільшуються в 158 рази, а до десятого року в 246 рази.

Аналіз пропорційності і темпів зростання капітальних вкладень, що спрямовуються в розвідку і розробку нафтових родовищ Західного Сибіру, дозволяє встановити тенденції, що склалися їх розвитку.

При проведенні зазначеного аналізу банківські працівники знайомляться з прийомними актами державних комісій по кожному об'єкту. Це дає можливість виявляти факти відмови комісії від приймання виконаних робіт в зв'язку з наявністю шлюбу або некомплектністю здається виробничої потужності. Крім того, при наявності недоробок або допущеного шлюбу по виконаному об'єкту в актах вказуються джерела коштів, за рахунок яких вони повинні бути усунуті. У процесі економічного аналізу банківських фахівців важливо встановити також, чи не випереджають чи темпи зростання незавершеного будівництва темпи зростання капітальних вкладень. Якщо таке явище має місце, слід проаналізувати його причини.

Саме в останні роки наша країна досягла таких висот у своєму розвитку, які висувають проблему зростання ефективності виробництва на перший план, роблять її стрижневою проблемою. Понад дев'ять десятих працездатного населення зараз працює в громадському господарстві або вчиться. Все більше працівників вимагається в таких галузях, як освіта, наука, охорона здоров'я, побутове обслуговування. Щоб забезпечити кадрами нововведені виробничі об'єкти, доводиться в цих умовах вивільняти частину працівників з вже діючих підприємств. Мають свої межі і темпи зростання капітальних вкладень.