А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Текст - рішення

Текст рішення складається з констатуючої та розпорядчої частин. У констатуючій частині зазначаються причини видання рішення, в розпорядчої - найменування органу, що приймає рішення.

Текст рішення складається з двох частин: констатуючій і розпорядчої. Якщо рішення видається з ініціативи даного органу управління, то в констатуючій частині вказують причини видання та цілі, які повинні бути досягнуті при його виконанні. якщо рішення видається на підставі розпорядчого документа вищого органу управління, то в констатуючій частині дається посилання на нього.

Текст рішення складається з констатуючої та розпорядчої частин. Друга частина тексту (розпорядча) починається словом вирішує. У тексті міститься обов'язково перелік конкретних справ із зазначенням строків їх здійснення і осіб, відповідальних за їх проведення.

Тексти рішення про випуск цінних паперів, звіту про підсумки випуску цінних паперів і (в разі, якщо державна реєстрація випуску цінних паперів повинна відповідно до цих Стандартів супроводжуватися реєстрацією їх проспекту емісії) проспекту емісії цінних паперів видаються на державну реєстрацію випуску цінних паперів в реєструючий орган також на двох магнітних носіях відповідно до актів Федеральної комісії.

Тексти рішення про випуск цінних паперів, проспекту емісії цінних паперів (у разі, якщо державна реєстрація випуску цінних паперів повинна відповідно до цих Стандартів супроводжуватися реєстрацією їх проспекту емісії) та звіту про підсумки випуску цінних паперів (у разі державної реєстрації випуску акцій, розподілених серед засновників акціонерного товариства при його установі) представляються на державну реєстрацію випуску цінних паперів в реєструючий орган також на двох магнітних носіях відповідно до актів Федеральної комісії.

Текст рішення складається з констатуючій і розпорядчої, частин. Рішення підписують голова і секретар колегіального органу.

Текст рішення не був опублікований, але тим не менше був добре відомий австрійському уряду. Спочатку частина соціал-демократичних робітників сприйняла це рішення як свідчення того, що їх лідери мають намір, нарешті, перейти до активної оборони. Насправді ж це рішення означало, що уряд мав можливість безкарно здійснювати всі інші заходи, які дозволяли йому створити найбільш сприятливі для реакції умови перед переходом в остаточний наступ. Саме так було сприйнято рішення соціал-демократичних лідерів в таборі реакції.

Текст рішення складається з констатуючої та розпорядчої частин.

Текст рішення наради поміщається в збірнику в повному обсязі, як воно було в - свого часу (23 вересня 1964 р лист № Д-58) розіслано зацікавленим організаціям, а додатки до цього рішення наводяться у вигляді значно перероблених таблиць зі зміною нумерації і уточненням ряду показників.

Друкує виправлений і доповнений текст рішення наради.

З початком роздруківки тексту рішення диспетчерської завдання отриманого від ЕОМ в Центрі аналогічна роздруківка тексту у вигляді наказу проводиться в обраних пожежних частинах. Одночасно в цих частинах автоматично включається сигнал тривоги і на світлових табло запалюються номера стоянок, з яких повинна виїхати на пожежу пожежна техніка.

Магнітний носій з текстом рішення про випуск цінних паперів та їх проспекту емісії з зареєстрованими змінами та (або) доповненнями повинен бути представлений реєструючим органом у Федеральну комісію не пізніше 15 днів після закінчення місяця, протягом якого була здійснена реєстрація зазначених змін і (або) доповнень , якщо інше не встановлено нормативними актами Федеральної комісії.

Результати таємного голосування і текст рішення ради повідомляються особі, щодо якої ставилося питання про позбавлення (відновленні) вченого ступеня.

Від Молотова маю тільки текст рішення Оргбюро, що Ви вже знаєте.

Результати таємного голосування і текст рішення спеціалізованої вченої ради повідомляються особі, щодо якої ставилося питання про позбавлення (відновленні) вченого ступеня.

У разі розбіжностей між текстом рішення про випуск цінних паперів і даними, наведеними в сертифікаті емісійного цінного паперу, власник має право вимагати здійснення прав, закріплених цим цінним папером, в обсязі, встановленому сертифікатом.

До записки В. І. Леніна був прикладений текст рішення IX з'їзду РКП (б) Про організаційного зв'язку між господарськими комісаріатами. У цьому рішенні йдеться про те, що з'їзд доручає ЦК виробити найближчим часом систему організаційного зв'язку між ВРНГ та іншими, безпосередньо пов'язаними з господарством комісаріатами ( Наркомпрод, Наркомпуть, Наркомзем) в їх повсякденній роботі, з метою забезпечення повної єдності в проведенні господарського плану, затвердженого з'їздом партії. На документі є такі позначки і підписи тих членів ЦК, хто читав записку В. І. Леніна: Читав.

На виконання рішення IX з'їзду (текст рішення додаю) треба, по-моєму, створити постійну міжвідомча комісію при Раді Праці і Оборони, під моїм (якщо не заперечують товаріщк) головуванням.
 Зателефонуйте Ларіним і ВЦРПС, візьміть текст рішення Політбюро від 10 /V і прискорте цю справу максимально.

Ні передмови, ні протоколів, ні точного тексту рішень, ні виділення рішень від промов, статей, заміток, нічого рівно.

Прийнята формулювання більше не розкривається далі в текстах рішень і не зможе кількісно обмежити здатність країни використовувати торгівлю викидами для виконання своїх кількісних зобов'язань. Крім того, інформація щодо виконання критерію додатковості потрапляє під юрисдикцію Підрозділи по сприянню, тому якість такої інформації не зможе служити приводом для постановки питання про право участі країни в механізмах.

Нарешті, нагадаємо, що всі позначення креслення повинні бути пояснені в тексті рішення і, природно, повинні збігатися з тими позначеннями, які використовуються потім в міркуваннях.

Наше нараду добігає кінця, і в тільки що прийнятому нами тексті рішення наради підбиваються підсумки зробленого і намічаються шляхи подальшого розвитку робіт по вивченню склоподібного стану, які, як можна зробити висновок на підставі наявних жвавих обговорень зроблених на нараді доповідей, є зараз найбільш перспективними.

На жаль, ці питання не були запропоновані, мабуть, і на третейському суді, якому (судячи з тексту рішення) залишилося навіть невідомим, через яких п'ятірок розійшлася організація Іскри. Бєлов, наприклад (що відносяться мною до центру), показав, що він був в добрих товариських відносинах з Дейчем, який ділився з ним своїми враженнями з приводу робіт з'їзду, і якби Дейч вів якусь агітацію за той чи інший список, то він повідомив би про це і Бєлову.

Після затвердження протоколу лічильної комісії рада, виходячи з результатів таємного голосування, відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, які брали участь в засіданні, приймає текст рішення, в якому повинні бути чітко сформульовані істота і результати розглянутих матеріалів і міститися висновок про наявність чи відсутність підстав для порушення перед ВАКом Росії клопотання про позбавлення (відновленні) вченого ступеня.

Після затвердження протоколу лічильної комісії спеціалізованої вченої ради, виходячи з результатів таємного голосування, відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів спеціалізованої вченої ради, які брали участь в засіданні, приймає текст рішення, в якому повинні бути чітко сформульовані істота і результати розглянутих матеріалів і міститися висновок про наявність чи відсутність підстав для порушення перед Вищою атестаційною комісією клопотання про позбавлення (відновленні) вченого ступеня.

Третейський суд може усунути недоліки свого рішення шляхом винесення додаткового рішення, якщо він не дав відповіді на всі заявлені вимоги сторін, виправити допущені помилки або викривлення в тексті рішення, що не торкаються суті спору, або виправити арифметичні помилки.

Крім зазначеної в додатках № № 1 - 5 номенклатури електрообладнання, що підлягає розробці і освоєнню, повинна також враховуватися додаткова номенклатура електрообладнання, по якій є вказівки в тексті рішення наради.

Якщо рада прийняла рішення про клопотання перед ВАКом Росії про позбавлення (відновленні) особи наукового ступеня, в ВАК Росії в тритижневий термін надсилаються підписані головою і вченим секретарем ради стенограма засідання ради і текст рішення, в якому наводяться результати таємного голосування. Зазначені матеріали надсилаються до ВАК Росії також в тому випадку, якщо доручення раді про розгляд питання про позбавлення (відновленні) вченого ступеня було дано ВАКом Росії.

Якщо спеціалізованої вченої ради прийняв рішення про клопотання перед Вищою атестаційною комісією про позбавлення (відновленні) особи наукового ступеня, до Вищої атестаційної комісію в двотижневий термін надсилаються підписані головою і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради стенограма засідання ради, завірена печаткою, і текст рішення, в якому наводяться результати таємного голосування.

Якщо спеціалізованої вченої ради прийняв рішення про клопотання перед Вищою атестаційною комісією про позбавлення (відновленні) особи наукового ступеня, до Вищої атестаційної комісії в двотижневий строк висилаються підписані головою і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради стенограма засідання ради, завірена печаткою, і текст рішення, в якому наводяться результати таємного голосування. Зазначені матеріали надсилаються до Вищої атестаційної комісії також в тому випадку, якщо доручення раді про розгляд питання про позбавлення (відновленні) вченого ступеня було дано Вищою атестаційною комісією.

У 1958 р А. А. Вайман розшифрував один зберігається в Ермітажі клинописних текст, що містить завдання про розподіл трапеції на попарно рівновеликі частини лініями, паралельними підставах, за умови раціональності довжин підстав і ділять ліній. Наведені в тексті рішення утворюють послідовність цілих чисел, які Вайман назвав вавілонськими, і які тісно пов'язані піфагорових трійками чисел, також відомими в стародавньому Вавилоні.

Використовуючи наведені в тексті рішення, обчисліть числа Нуесельта при перебігу рідин з числами Прандтля, рівними 10 і 001 для двох випадків: 1) постійна щільність теплового потоку а одній пластині, інша пластина теплоізольована; 2) постійні і рівні щільності теплових потоків, спрямованих до рідини, на обох пластинах.

Якщо Голова Міжнародного арбітражного суду до посвідчення підписів виявить у вирішенні будь-які формальні недоліки, він повертає рішення одноосібного арбітра або голові колегіального складу для усунення цих недоліків. Однак Голова суду не має права вимагати внесення в текст рішення таких поправок, які зачіпають сутність постанови.

У рішеннях наводяться всі рівняння (або схеми) реакцій, що мають відношення до кожного завдання. Рівняння (схеми) нумеруються, нумерація потім використовується в тексті рішення задачі.

На відміну від більшості книг по додаткам теорії ймовірностей, особливістю книги є паралельне виклад основ теорії ймовірностей і її спеціальних додатків. В результаті виконання завдання по мірі необхідності відповідні поняття наводяться в тексті рішення задачі і тут же використовуються. Природно, що при такому викладі докази теорем не даються, але в цьому немає і необхідності, так як інженеру важливо вміти застосовувати теореми до вирішення конкретних завдань, по не обов'язково вміти їх доводити.

Технічна рада періодично збирається на свої засідання та веде протокол. У цьому протоколі вказується: хто був присутній на засіданні технічної ради, вказуються прізвище та ініціали голови, секретаря, вказується порядок денний засідання і які питання були заслухані, коротко викладається зміст виступів учасників і внесені ними пропозиції, а в завершальному абзаці наводиться текст рішення з питань діяльності технічної ради.

Англійська назва дещо відрізняється від оригінального, що, мабуть, відображає певне непорозуміння цілей, переслідуваних авторами при написанні книги. Це аж ніяк не звичайний підручник, а скоріше посібник, покликане допомогти студенту активно вивчити предмет шляхом самостійних роздумів і рішення задач. При цьому наводяться в тексті рішення задач можуть бути використані самим різним чином. Тому матеріал, поміщений в розділах Основні положення, написаний якомога стисліше, з тим щоб читачеві було зручно переглядати його повторно при вирішенні завдань. Значна частина питань, зазвичай розглядаються в підручниках, наводиться в замаскованій формі - в задачах і прикладах. У цьому сенсі справжня книга дає замкнутий виклад предмета. Проте слід порекомендувати студентам поряд зі справжньою книгою користуватися також будь-яким стандартним підручником.

При необхідності распорядительную частина рішення можна розділити на пункти, в кожному з яких вказують виконавця (організацію, структурний підрозділ і посадових осіб), дія і термін виконання. В останньому пункті розпорядчої частини рішення вказують посаду, прізвище та ініціали особи, на яку покладається контроль за виконанням рішення. Рішення підписують голова і секретар колегіального органу, причому вони не мають права змінювати зміст тексту рішення.

Майже всі помилки при вирішенні задачі 10.1 здійснені явно всупереч ТРИЗ. Ось типовий помилковий відповідь: Кожний отвір в плиті має свій електромагніт. Плиту повністю покривають кульками, потім включають магніти тих осередків, в яких кульки повинні бути утримані, і перевертають плиту, скидаючи зайві кульки. Для включення потрібних осередків використовують ЕОМ. Зроблена ця запис в тексті рішення по АРИЗ-77 після - 40 годин навчання. Здавалося б, рішення, настільки далеке від ідеального, буде забраковано першим же контрольним кроком АРИЗ-77 прямо нагадує про головну вимогу ДКР: необхідна дія має бути виконано без ускладнення системи. Зрозуміло, навіть після початкового курсу ТРИЗ можна не помітити явного відступу від ДКР. Людина бачить це відступ, але чіпляється за знайдену ідею, шукає (і, звичайно, знаходить. Спосіб вимагає складного обладнання, зате підвищується продуктивність. В іншій роботі запропоновано вести укладку кульок маніпулятором, керованим ЕОМ. І знову той же аргумент: складно, але зате підвищиться продуктивність. Це пишуть люди, які знають, що треба долати протиріччя, покращуючи один показник без погіршення іншого Правила рішення, передбачені ТРИЗ, прості і логічні.

В основу цього збірника покладено Збірник завдань з вищої алгебри Д. К. Фаддеева і І. С. Сомин-ського, 2 - е видання (1949 г.), в подальшому видавалися стереотипно. включені два нових відділи-елементи теорії чисел і елементи теорії груп, сильно тематично розширені відділи, присвячені лінійної алгебри, у всі глави включені приклади, пов'язані з полями і кільцями відрахувань. Змінено і планування глав. Як і раніше збережено два концентрації в лінійної алгебри: перший (глави III, IV) носить формально калькулятівний характер, а другий (глава VIII) геометричний. Для завдань, забезпечених вказівками (вони відзначені зірочкою), текст рішення часто є безпосереднім продовженням тексту вказівки.

В основу цього збірника покладено Збірник завдань з вищої алгебри Д. К. Фаддеева і І. С. Сомин-ського, 2 - е видання (1949 г.), в подальшому видавалися стереотипно. Включені два нових відділи - елементи теорії чисел і елементи теорії груп, сильно тематично розширені відділи, присвячені лінійної алгебри. У всі глави включені приклади, пов'язані з полями і кільцями відрахувань. Змінено і планування глав. Як і раніше збережено два концентрації в лінійної алгебри: перший (глави III, IV) носить формально калькулятівний характер, а другий (глава VIII) геометричний. Для завдань, забезпечених вказівками (вони відзначені зірочкою), текст рішення часто є безпосереднім продовженням тексту вказівки.

Управлінське рішення у вигляді наказу або розпорядження необхідно оформити належним чином. Для його викладу слід використовувати лаконічний мову, діловий стиль, не вживати слів і фраз, які не несуть корисної смислового навантаження. Воно повинно мати чітку логічну структуру і складатися, як правило, з двох частин: вступної - інформаційної та результативною - наказовий частини. У вступній частині вказуються заголовок, мета видання наказу чи розпорядження, констатуються і оцінюються факти і події виробничого життя. Особливо ретельного оформлення вимагає друга - результативна - частина. Будь самостійний пункт наказу або розпорядження повинен мати повне і закінчений зміст і бути сформульований так, щоб в разі вилучення його із загального тексту була зрозуміла викладена в ньому думка. У кожному пункті, як правило, повинен бути зазначений виконавець, чітко, конкретно і гранично коротко викладено зміст розпорядчого вказівки і встановлений термін виконання. В кінці тексту рішення вказуються автор його проекту і безпосередні адресати, кому воно розсилається.