А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Тезаурус

Тезаурус - словник, в якому максимально повно представлені терміни з прикладами їх вживання.

Тезаурус має вигляд словника, в якому в певному порядку розташовані терміни і зафіксовані зв'язку між ними.

Тезауруси розробляються для окремих галузей. Тезаурус може бути розроблений і для обслуговування конкретної інформаційно-пошукової системи.

Тезаурус може бути розроблений в напівавтоматичному режимі. наприклад, спочатку обробляється сукупність документів великого обсягу за допомогою програм морфологічного і синтаксичного аналізу з метою виділення терміноподобних груп слів.

Тезаурус має вигляд словника, в якому в певному порядку розташовані терміни і зафіксовані зв'язку між ними.

Тезауруси розробляються для окремих галузей. Тезаурус може бути розроблений і для обслуговування конкретної інформаційно-пошукової системи.

Тезаурус (тг о-ошрос, - грец. 
Порівняння двох тезаурусов. побудованого вручну і побудованого напівавтомат (по осі абсцис - повнота, по осі ординат - точність. Тезаурус: 1 - побудований вручну; 2 - побудований автоматично.

Тезаурус в уживаній тут сенсі являє собою щось зовсім відмінне від класичного словника Роджетса.

Тезаурус Роже в даному разі є зверненим варіантом тлумачного словника. у тлумачному словнику слова розташовуються в алфавітному порядку і значення цих слів розкриваються прикладами їх конкретних вживань. Навпаки, тезаурус Роже, як відзначав його укладач у передмові до першого видання словника, призначений для того, щоб до кожної приводиться в ньому ідеї можна було підібрати слово або слова, за допомогою яких цю ідею можна виразити найбільш правильно і точно.

Тезаурус Роже забезпечений покажчиком, в якому всі включені в нього слова розташовані в алфавітному порядку і кожному слову приписані номера тематичних груп, в які входить це слово. Слова, що позначають тематичні групи, виділені в цьому покажчику напівжирним шрифтом.

Тезаурус, дескриптори в якому пов'язані один з одним родовідового і асоціативними відносинами, дозволяє при введенні документів в ІПС (або при формулюванні пошукових приписів) доповнювати пошукові образи цих документів (або відповідні пошукові приписи) надлишковими дескрипторами, тобто такими, які в логічному сенсі стоять вище і (або) нижче основних дескрипторів або можуть з будь-якої асоціації вживатися разом з ними. Завдяки цьому завжди може бути врахована специфіка інформаційного запиту (наприклад, необхідна широта і точність інформаційного пошуку) і забезпечений досить точний переклад будь-якого інформаційного запиту на ІПМ. Детально процедура лексикографічного редагування пошукових образів і приписів при їх введенні в ІПС буде описана в одному з наступних розділів.

Тезаурус - фіксований, але змінюється словник термінів. Його розвиток і вдосконалення в процесі експлуатації системи ведеться групою співробітників, виділених для ведення ІПМ.

Тезаурус в уживаній тут сенсі являє собою щось зовсім відмінне від класичного словника Роджетса.

Тезаурус є безліч математичних моделей, упорядкованих і класифікованих за деякою системі ознак; це запас моделей, наявних у розпорядженні дослідника при певному рівні розвитку теорії або обраних ним з практичних міркувань з урахуванням існуючих обмежень.

Тезаурус - словник (загальномовне або галузевої), в якому указу-л смислові зв'язки слів. Тезаурус складається з переліку рубрик, де вказані юва (поняття), пов'язані з першим словом рубрик (іноді вказуються ши смислового зв'язку), і ключа до тезаурусу, де дається алфавітний перелік юв з позначенням всіх рубрик, в які входить дане слово.

тезаурус в інформаційно-пошуковій системі АІДОС використовується як засіб для класифікації інформації, індексування, накопичення фонду, пошуку.

Тезаурус, що включає обидві лексику тієї чи іншої галузі та найбільш очевидні парадигматичні відношення і призначений для використання в якості основи при побудові вузькотематичного тезаурусов.

Тезаурус, розміщений в пам'яті ЕОМ і використовується в автоматизованих інформаційних системах.

Тезаурус, терміни якого охоплюють кілька галузей народного господарства, науки і техніки.

Тезаурус, що складається тільки з ключових слів, між якими ще не встановлено відношення еквівалентності.

Тезаурус для введення даних - спрощений варіант тезауруса управління, служить для кодування і введення в ЕОМ управлінської інформації і являє собою кодовий словник ключових слів і дескрипторів мови системи управління. Містить ті ж словникові одиниці, що і тезауруси управління, по формі побудови і наповнення словникової статті повністю аналогічний пошуковому тезаурусу.

Тезаурус - словник-довідник, в якому перераховуються всі лексичні одиниці інформаційно-пошукової мови (дескриптори) з їх зв'язками, а також синонімічні дескриптори і ключові слова і словосполучення природної мови.

Тезаурус - в інформатиці - повний систематизований набір даних про будь-якої області знання, що дозволяє людині або обчислювальній машині в ній орієнтуватися.

Тезаурус - звід знаків, термінів, кодів, які використовуються в процесі обміну відомостями, повідомленнями.

Тезаурус - це словник для визначення переходів від різних синонімів до єдиних класами понять.

Тезаурус складається з трьох частин: прямого і оберненого словника (аналогічно, наприклад, російсько-англійського та англо-російському словнику) і словника синонімів. Наявність окремого словника синонімів (а не об'єднання його з прямим словником) обумовлено необхідністю мати перелік синонімів, розташованих в алфавітному порядку, так як в процесі роботи з тезаурусом виникає необхідність пошуку дескриптора представника групи синонімів по одному із синонімів цієї групи.

Тезаурус складається шляхом виділення з пропозицій в звичайній мові стійких словосполучень і скорочень, які розташовуються в алфавітному порядку.

Тезаурус - сукупність відомостей, якими володіє користувач або система.
 
Тезаурус фіксує різні стійкі (парадигматичні) відносини даних. Характерними відносинами, зазвичай подаються в тезаурус, є відносини еквівалентності, відносини типу рід - вид, частина - ціле, а також так звані асоціативні відносини, які пов'язують лексичні одиниці, прямо або побічно співвідносяться з одними і тими ж класами охоплюють ними об'єктів.

Залежність lc f (Sn. Тезаурус можна трактувати як сукупність відомостей, якими володіє дана система, користувач.

Тезаурус є словник смислових синонімів. При підготовці технічної документації особливу роль грають смислові синоніми до використовуваних дієслів. Для виділеного слова тезаурус зручно викликати через пункт Синоніми контекстного меню. Загальний прийом виклику тезауруса полягає у використанні команди рядка меню Сервіс Мова Тезаурус.

Тезаурус управління будується на базі мови системи управління і відповідно містить три рівні: слів, показників і найменувань форм документів. Для нього характерна жорстка прив'язка його одиниць до завдань, що вирішуються в системі управління. Основне призначення тезауруса - здійснення найпростіших операцій по логічної переробки показовий.

Тезаурус системи описує ієрархічні, родо-видові зв'язку. Щоб уникнути шуму при відповіді на запит, тезаурус Афіпс НТІ - Нафта вдосконалюється в напрямку зменшення числа умовних синонімів.

Тезаурус ІЛС включає термінали і нетермінали. Серед терміналів є семи і флексії. Серед нетерміналів є класи Семов і ознаки АСУ, є семами-нетерміналами.

Тезаурус БД автоматично коригується відповідно до заданих типами поновлення.

Тезаурус Аріус - це список назв категорій, властивостей п ознак елементів цільової системи, зв'язків і відносин між НІМБ.

Реально застосовувані тезауруси можуть бути значно складніше того, який описаний в якості прикладу. У тезаурус, крім зазначених відомостей, нерідко містяться відсилання до масивів інформації і програм, що дозволяє отримати смислове інформацію, пов'язану з текстами, включеними в тезаурус.

Тезаурус технічних термінів, в який включено 10515 дескрипторів і ключових слів, має таку ж внутрішню структуру, як і описаний раніше Хіміко-технологічний тезаурус. Порядок розташування дескрипторів і їх синонімів у тезаурус - алфавітний. Синоніми пов'язані з підставляє замість них дескрипторами за допомогою відсилання вживай (англ. Універсальний тезаурус АСУП за формою збігається з пошуковим, але міститися в ньому будуть висловлювання мови системи управління. Тезаурус економічної системи, що представляє собою інформаційний масив, який містить необхідні дані про систему, включає наступні подмассіви: тезаурус слів, тезаурус показників і тезаурус документів. Словникова стаття при кожній словникової одиниці тезауруса складається з синтаксичної, семантичної і прагматичної характеристик.

тезаурус економічної системи являє собою інформаційний масив, який містить необхідні дані про систему, і включає наступні подмассіви: тезаурус слів, тезаурус показників і тезаурус документів. Словниковий склад при кожній словникової одиниці тезауруса складається з синтаксичної, семантичної і прагматичної характеристик. Побудований таким чином тезаурус економічної системи складе словник її інформаційного мови.

Тезаурус найменувань знакових частин показників формується за спеціалізованою процедурою.

Весь тезаурус може бути розбитий на кілька предметних груп, номера предметних груп ідентифікуються тризначним цифровим або алфавітно-цифровим набором символів. При цифрових номерах груп тезаурус може бути розбитий максимум на 999 груп.

Вікно Тезаурус має дві панелі. Його цікава особливість полягає в тому, що в той час, як на лівій панелі відображаються синоніми виділеного слова, на правій панелі можуть відображатися синоніми до вибраного синоніма, тобто пошук синоніма є як би дворівневим.

Це розумовий тезаурус, який організовує знання людини про словах, і інших вербальних символах, їх значеннях і референції, про зв'язки між ними і про правила, формулах і алгоритмах маніпулювання цими символами, поняттями і відносинами. Семантична пам'ять реєструє які не сприймаються властивості вхідних сигналів, а їх когнітивні референти.

Термін тезаурус узятий з словникової практики, де тезаурусами називаються одномовні словники, в яких вказані всі смислові зв'язки між словами (Ю. А. Шрейдер, 1967 стор. Якщо індивідуальний тезаурус споживача 5П відображає його знання про даний предмет, то кількість смислової інформації /с, що міститься в деякому повідомленні, можна оцінити ступенем зміни цього тезауруса, що стався під впливом даного повідомлення. Очевидно, що кількість інформації /с нелінійно залежить від стану індивідуального тезауруса користувача, і хоча смисловий зміст повідомлення S постійно, користувачі, які мають відмінні тезауруси, отримуватимуть неоднакова кількість інформації.

Побудова тезауруса складається з декількох взаємопов'язаних етапів.